Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do Programu LIFE Wydziału ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW Ireneusz Mirowski Łysomice 18.11.2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do Programu LIFE Wydziału ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW Ireneusz Mirowski Łysomice 18.11.2014."— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do Programu LIFE Wydziału ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW Ireneusz Mirowski Łysomice 18.11.2014

2 Łysomice 18.11.2014 LIFE 2014-2020 ??? LIFE+ 2007- 2013 1402 projektów Polska 64 projekty LIFE 1992-2006 2763 projekty Polska 6 projektów LIFE+ I komponent- przyroda i różnorodność biologiczna II komponent- polityka i zarządzanie w zakresie środowiska III komponent- informacja i komunikacjaLIFE 1. podprogram działań na rzecz środowiska 2. podprogram działań na rzecz klimatu LIFE WCZORAJ … LIFE DZIŚ

3 Łysomice 18.11.2014 Budżety narastająco (mln zł)

4 Łysomice 18.11.2014 Instrument LIFE+ (podsumowanie) Na 290 złożonych wniosków podpisano 64 umowy, w tym: 37 umów - Przyroda i różnorodność biologiczna 17 umów - Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska 10 umów – Informacja i komunikacja Łączna wartość projektów – 619,9 mln zł Dofinansowanie KE – 79,4 mln EUR / 322 mln zł Dofinansowanie NFOŚiGW – 251 mln zł

5 Projekt: EKOtony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych (EKOROB) Łysomice 18.11.2014 Beneficjenci: RZGW Warszawa Międzynarodowy Inst. PAN Regionalne Centrum Ekohydrologii p/a UNESCO Termin realizacji: 2010 - 2014 Budżet: 1 316 987 Euro Problem środowiskowy: Ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych, które stanowią obecnie 50% ładunku związków biogennych odpływających z obszaru Polski do Bałtyku. Zaplanowano skonstruowanie, kalibrację i optymalizację różnych typologicznie stref ekotonowych z wykorzystaniem zbiorowisk roślinnych występujących naturalnie w dorzeczu Pilicy. Cel projektu: opracowanie programu działań dotyczące- go ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w dorzeczu Pilicy, w oparciu o efektywne kosztowo metody ekohydrologii, przyczyniającego się do osiągnięcia dobrego stanu wód zbiornika Sulejowskiego. Wstępne wyniki: redukcja fosforanów w wodach podziemnych po przejściu przez barierę biogeo- chemiczną na poziomie 58%, a azotanów nawet do 90%. Przykładowe projekty

6 Projekt: Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników wodnych Łysomice 18.11.2014 Beneficjenci: Uniw. Łódzki Łódzka Spółka Infrastr. Miasto Łódź Termin realizacji: 2010 – 2014 Budżet: 1 244 319 Euro Cel projektu: Zastosowanie kompleksowych rozwiązań rekultywacyjnych mających na celu poprawę jakości wód rzeki Bzury i zlokalizowanej na niej kaskady zbiorników. Projekt wykorzystuje połączenie rozwiązań hydrotechnicznych z procesami biologicznymi przez co posiada wysoką efektywność kosztową. Wstępne wyniki: Adaptacja czaszy zbiornika górnego Arturówek w system sedymentacyjno-biofiltrujący przyczyniła się do znacznej redukcji biogenów wnoszonych do zbiornika przez Bzurę. Redukcja azotu rzędu 80-90%, a fosforu 35%. Przykładowe projekty

7 Projekt: Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń i rewitalizacji ekosystemu glebowego Łysomice 18.11.2014 Beneficjenci: Instytut Ogrodnictwa Inst. Technologii Eksploatacji Termin realizacji: 2012 – 2014 Budżet: 1 863 195 Euro Problem środowiskowy: Ograniczenie degradacji gleb postępującej wskutek intensyfikacji nawożenia mineralnego, ograniczenie zanieczyszczania wód składnikami wymywanymi z upraw rolniczych. Cel projektu: Opracowanie innowacyjnych technologii wytwarzania nowych środków ulepszania gleby i nowych podłoży do upraw bezglebowych. Rewitalizacja gleb poprzez wprowadzanie ekoaktywatorów uzyskiwanych z masy organicznej roślin podnoszących żyzność gleby i zawartość materii organicznej. Ochrona gleb przed erozją, stratami wilgoci, ochrona przed zachwaszczeniem. Przykładowe projekty

8 Projekt: Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach (OZERISE) Łysomice 18.11.2014 Beneficjenci: EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp.z o.o. NMG Sp. z o.o. API „Micon” Związ. Prac. „Forum Ener. Odnaw.” Termin realizacji: 2012 – 2015 Budżet: 895 549 Euro Cel projektu: Rozwój i demonstracja praktycznych narzędzi do projektowania i doboru małoskalowych odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych w postaci kompleksowego systemu wspomagania podejmowania decyzji inwestycyjnych i operacyjnych dla rolników. Przygotowanie kalkulatorów optymalnego doboru technologii OZE dla różnych typów gospodarstw rolnych, a także odpowiednich narzędzi dla instalatorów i konsultantów. Przykładowe projekty

9 Projekty dotyczące ochrony przyrody Łysomice 18.11.2014 Beneficjenci: Parki Narodowe, RDOŚ-e, samorządy, organizacje pozarządowe, Cele projektów: Ochrona siedlisk i gatunków na obszarach Natura 2000 Ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt Zwalczanie obcych gatunków inwazyjnych Nie są finansowane: -działania powtarzalne, np. wykaszanie może być finansowane z programu rolnośrodowiskowego i nie może być wspierane przez LIFE -badania naukowe Przykładowe projekty

10 CELE PROGRAMU LIFE Łysomice 18.11.2014 wspomaganie zmian wspierających efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz zmian w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, odpornej na zmianę klimatu, a także działań na rzecz ochrony oraz poprawy jakości środowiska, zatrzymania i odwracania procesu utraty różnorodności biologicznej, w tym wspieranie sieci Natura 2000 oraz przeciwdziałanie degradacji ekosystemów, poprawa rozwoju, wprowadzania i realizacji polityki oraz przepisów prawnych Unii w zakresie środowiska i klimatu; podejmowania działań katalizujących, promujących, integrujących oraz włączających kwestie dotyczące środowiska i klimatu do głównego nurtu innych unijnych uregulowań oraz działań sektora publicznego i prywatnego, wspieranie lepszego zarządzania w zakresie środowiska i klimatu na wszystkich poziomach, w tym działań na rzecz większego zaangażowania społecznego, a także wspomagających podmioty regionalne i lokalne, wspieranie wdrożenia 7 unijnego programu działań w zakresie środowiska naturalnego w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 1293/2013

11 LIFE – PODPROGRAMY / PRIORYTETY Łysomice 18.11.2014 Podprogram LIFE 2014-20 Priorytety Działania na rzecz środowiska 2.592,5 mln € (75% budżetu LIFE) Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami Przyroda i różnorodność biologiczna Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska Działania na rzecz klimatu 864,2 mln € (25% budżetu LIFE) Łagodzenie skutków zmiany klimatu Dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu

12 LIFE NA RZECZ ŚRODOWISKA 1.PODPROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ ŚRODOWISKA 1.1 Obszar priorytetowy: Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami (a) priorytety tematyczne dotyczące wody, w tym środowiska morskiego (b) priorytety tematyczne dotyczące odpadów (c) priorytety tematyczne dotyczące efektywnego gospodarowania zasobami, w tym glebą i lasami, oraz ekologicznej i obiegowej gospodarki (d) priorytety tematyczne w dziedzinie środowiska i zdrowia, w tym chemikaliów i hałasu (e) priorytety tematyczne dotyczące jakości powietrza i emisji, w tym środowiska miejskiego

13 Łysomice 18.11.2014 „projekty pilotażowe” - projekty, w których zastosowana zostaje technika lub metoda nigdzie wcześniej niestosowana lub nietestowana, zapewniająca potencjalne korzyści dla środowiska lub klimatu w porównaniu z istniejącymi najlepszymi praktykami, i która może zostać następnie zastosowana w podobnych sytuacjach na szerszą skalę, „projekty demonstracyjne” - projekty polegające na zastosowaniu w praktyce, testowaniu, ocenie i rozpowszechnianiu działań, metodyk lub podejść, które są nowe lub nieznane w określonym kontekście projektu, takim jak kontekst geograficzny, ekologiczny, społeczno-ekonomiczny, a które mogłyby być zastosowane w innym miejscu w podobnych okolicznościach, „projekty dotyczące najlepszych praktyk” - oznaczają projekty, które stosują odpowiednie, efektywne pod względem kosztów i nowoczesne techniki, metody i podejścia, biorąc pod uwagę szczególny kontekst projektu „projekty informacyjne, dotyczące zwiększania świadomości i rozpowszechniania informacji” - projekty, mające na celu wspieranie komunikacji, rozpowszechniania informacji i zwiększania poziomu świadomości w zakresie podprogramów działań na rzecz środowiska i klimatu T YPY PROJEKTÓW LIFE w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 1293/2013

14 Łysomice 18.11.2014 T YPY PROJEKTÓW LIFE Podprogram LIFE Obszar priorytetowyDopuszczalne typy projektów Środowisko Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami Projekty demonstracyjne i pilotażowe Środowisko Przyroda i różnorodność biologiczna Projekty dotyczące najlepszych praktyk, demonstracyjne i pilotażowe (patrz przewodnik) Środowisko Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska Projekty informacyjne, dotyczące zwiększania świadomości i rozpowszechniania informacji Klimat Łagodzenie skutków zmiany klimatu Projekty dotyczące najlepszych praktyk, demonstracyjne i pilotażowe (patrz przewodnik) Klimat Dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu Projekty dotyczące najlepszych praktyk, demonstracyjne i pilotażowe (patrz przewodnik) Klimat Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu Projekty informacyjne, dotyczące zwiększania świadomości i rozpowszechniania informacji

15 Łysomice 18.11.2014 Z AANGAŻOWANI W PROJEKT LIFE „ Program LIFE może finansować podmioty publiczne i prywatne.” Art. 23 Rozporządzenia ws. LIFE Każdy podmiot zarejestrowany na terytorium Wspólnoty Europejskiej 1. podmioty publiczne 2. podmioty prywatne o charakterze komercyjnym 3. podmioty prywatne o charakterze niekomercyjnym (w tym organizacje pozarządowe) Beneficjent koordynujący Współbeneficjent (-ci)Współfinansujący Podwykonawca (-cy)

16 Łysomice 18.11.2014 LIFE – POZIOM WSPÓŁFINANSOWANIA LIFE+LIFE Typ projektu 2007-2013 (z zakresie projektów analogicznych tematycznie) I WPP (2014-2017) II WPP (2018-2020) Projekty podprogramu na rzecz środowiska w tym dotyczące gatunków i siedlisk priorytetowych 50 % 75 % 60 % 75 % 55 % 75 % Projekty podprogramu na rzecz klimatu 50%60 %55 % Projekty zintegrowane, projekty przygotowawcze brak60 % Budowanie potencjału (projekty typu ‘capacity building’) brak100 % Poziom dofinansowania Komisji Europejskiej

17 Łysomice 18.11.2014. Instytucja Krajowa NFOŚiGW Instytucja Krajowa NFOŚiGW Agencja Wykonawcza KE (ESAME) Wnioskodawca Ocena formalna Ocena merytoryczna decyzja o współfinansowaniu płatności, sprawozdawczość S KŁADANIE WNIOSKÓW

18 Łysomice 18.11.2014 P ROGRAM LIFE Rola NFOŚiGW

19 Łysomice 18.11.2014 Rola NFOŚiGW Informowanie; Szkolenie i konsultowanie; Dofinansowanie (unikalny system w Europie); Pomoc w aplikowaniu o środki LIFE i we wdrażaniu projektów LIFE w Polsce

20 Łysomice 18.11.2014 Rola NFOŚiGW Program Priorytetowy NFOŚiGW Współfinansowanie Programu LIFE Budżet programu: Dotacje: 200 mln zł Pożyczki: 120 mln zł

21 Łysomice 18.11.2014 Rola NFOŚiGW DOTACJA STANDARDOWO: 1)do 30% kosztów kwalifikowanych (kk) / dofinansowanie NFOŚiGW + KE ≤ 90% kk, 2)do 15% kk / dofinansowanie NFOŚiGW + KE w ≤ 75% kk dla spółek prawa handlowego i osób fizycznych prowadzących działalność gosp.; DOTACJA WYJĄTKI: 3)do 35% kosztów kwalifikowanych (kk) / dofinansowanie NFOŚiGW + KE ≤ 95% kk (specyficzne gatunki i siedlisk / zielone gminy / partnerstwo podmiotów sektora finansów publicznych (jako Beneficjent Koordynujący LIFE) i spółek prawa handlowego lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 4)do 40% kk, państwowe jednostki budżetowe w projektach, w których państwowa jednostka budżetowa pełni rolę Beneficjenta koordynującego;

22 Łysomice 18.11.2014 Rola NFOŚiGW POŻYCZKA: 1)na zapewnienie wymaganego wkładu własnego w wysokości, która łącznie z dotacją KE i NFOŚiGW pozwoli na sfinansowanie do 95 % kosztów kwalifikowanych; 2)na zachowanie płynności finansowej – nie wyższa niż kwota płatności końcowej ze środków KE. Oprocentowanie: 1% w skali roku

23 Łysomice 18.11.2014 LIFE Skąd czerpać informacje?

24 Skąd czerpać informacje?

25 Łysomice 18.11.2014 www.nfosigw.gov.pl/life Skąd czerpać informacje?

26 Łysomice 18.11.2014 Skąd czerpać informacje? http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

27 Project database

28 Łysomice 18.11.2014 Life FOCUS zeszyty tematyczne Life BEST PROJECTS najlepsze projekty Life COMPILATIONS coroczne zestawienia projektów Przewodniki dla wnioskodawców dostępne w jedynie w j. angielskim Skąd czerpać informacje?

29 Najbliższy nabór LIFE Połowa 2015 r.

30 Łysomice 18.11.2014 W IĘCEJ INFORMACJI … http://ec.europa.eu/environment/life/ http://www.nfosigw.gov.pl/life/ Krajowy Punkt Kontaktowy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Komisja Europejska - LIFE Wydział ds. Programu LIFE projekty przyrodnicze tel. (22) 45-90-167 projekty środowiskowe tel. (22) 45-90- 471, 435 projekty informacyjne tel. (22) 45-90-167, 444


Pobierz ppt "Wprowadzenie do Programu LIFE Wydziału ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW Ireneusz Mirowski Łysomice 18.11.2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google