Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do Programu LIFE Wydziału ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW Ireneusz Mirowski Łysomice 18.11.2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do Programu LIFE Wydziału ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW Ireneusz Mirowski Łysomice 18.11.2014."— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do Programu LIFE Wydziału ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW Ireneusz Mirowski Łysomice

2 Łysomice LIFE ??? LIFE projektów Polska 64 projekty LIFE projekty Polska 6 projektów LIFE+ I komponent- przyroda i różnorodność biologiczna II komponent- polityka i zarządzanie w zakresie środowiska III komponent- informacja i komunikacjaLIFE 1. podprogram działań na rzecz środowiska 2. podprogram działań na rzecz klimatu LIFE WCZORAJ … LIFE DZIŚ

3 Łysomice Budżety narastająco (mln zł)

4 Łysomice Instrument LIFE+ (podsumowanie) Na 290 złożonych wniosków podpisano 64 umowy, w tym: 37 umów - Przyroda i różnorodność biologiczna 17 umów - Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska 10 umów – Informacja i komunikacja Łączna wartość projektów – 619,9 mln zł Dofinansowanie KE – 79,4 mln EUR / 322 mln zł Dofinansowanie NFOŚiGW – 251 mln zł

5 Projekt: EKOtony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych (EKOROB) Łysomice Beneficjenci: RZGW Warszawa Międzynarodowy Inst. PAN Regionalne Centrum Ekohydrologii p/a UNESCO Termin realizacji: Budżet: Euro Problem środowiskowy: Ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych, które stanowią obecnie 50% ładunku związków biogennych odpływających z obszaru Polski do Bałtyku. Zaplanowano skonstruowanie, kalibrację i optymalizację różnych typologicznie stref ekotonowych z wykorzystaniem zbiorowisk roślinnych występujących naturalnie w dorzeczu Pilicy. Cel projektu: opracowanie programu działań dotyczące- go ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w dorzeczu Pilicy, w oparciu o efektywne kosztowo metody ekohydrologii, przyczyniającego się do osiągnięcia dobrego stanu wód zbiornika Sulejowskiego. Wstępne wyniki: redukcja fosforanów w wodach podziemnych po przejściu przez barierę biogeo- chemiczną na poziomie 58%, a azotanów nawet do 90%. Przykładowe projekty

6 Projekt: Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników wodnych Łysomice Beneficjenci: Uniw. Łódzki Łódzka Spółka Infrastr. Miasto Łódź Termin realizacji: 2010 – 2014 Budżet: Euro Cel projektu: Zastosowanie kompleksowych rozwiązań rekultywacyjnych mających na celu poprawę jakości wód rzeki Bzury i zlokalizowanej na niej kaskady zbiorników. Projekt wykorzystuje połączenie rozwiązań hydrotechnicznych z procesami biologicznymi przez co posiada wysoką efektywność kosztową. Wstępne wyniki: Adaptacja czaszy zbiornika górnego Arturówek w system sedymentacyjno-biofiltrujący przyczyniła się do znacznej redukcji biogenów wnoszonych do zbiornika przez Bzurę. Redukcja azotu rzędu 80-90%, a fosforu 35%. Przykładowe projekty

7 Projekt: Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń i rewitalizacji ekosystemu glebowego Łysomice Beneficjenci: Instytut Ogrodnictwa Inst. Technologii Eksploatacji Termin realizacji: 2012 – 2014 Budżet: Euro Problem środowiskowy: Ograniczenie degradacji gleb postępującej wskutek intensyfikacji nawożenia mineralnego, ograniczenie zanieczyszczania wód składnikami wymywanymi z upraw rolniczych. Cel projektu: Opracowanie innowacyjnych technologii wytwarzania nowych środków ulepszania gleby i nowych podłoży do upraw bezglebowych. Rewitalizacja gleb poprzez wprowadzanie ekoaktywatorów uzyskiwanych z masy organicznej roślin podnoszących żyzność gleby i zawartość materii organicznej. Ochrona gleb przed erozją, stratami wilgoci, ochrona przed zachwaszczeniem. Przykładowe projekty

8 Projekt: Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach (OZERISE) Łysomice Beneficjenci: EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp.z o.o. NMG Sp. z o.o. API „Micon” Związ. Prac. „Forum Ener. Odnaw.” Termin realizacji: 2012 – 2015 Budżet: Euro Cel projektu: Rozwój i demonstracja praktycznych narzędzi do projektowania i doboru małoskalowych odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych w postaci kompleksowego systemu wspomagania podejmowania decyzji inwestycyjnych i operacyjnych dla rolników. Przygotowanie kalkulatorów optymalnego doboru technologii OZE dla różnych typów gospodarstw rolnych, a także odpowiednich narzędzi dla instalatorów i konsultantów. Przykładowe projekty

9 Projekty dotyczące ochrony przyrody Łysomice Beneficjenci: Parki Narodowe, RDOŚ-e, samorządy, organizacje pozarządowe, Cele projektów: Ochrona siedlisk i gatunków na obszarach Natura 2000 Ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt Zwalczanie obcych gatunków inwazyjnych Nie są finansowane: -działania powtarzalne, np. wykaszanie może być finansowane z programu rolnośrodowiskowego i nie może być wspierane przez LIFE -badania naukowe Przykładowe projekty

10 CELE PROGRAMU LIFE Łysomice wspomaganie zmian wspierających efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz zmian w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, odpornej na zmianę klimatu, a także działań na rzecz ochrony oraz poprawy jakości środowiska, zatrzymania i odwracania procesu utraty różnorodności biologicznej, w tym wspieranie sieci Natura 2000 oraz przeciwdziałanie degradacji ekosystemów, poprawa rozwoju, wprowadzania i realizacji polityki oraz przepisów prawnych Unii w zakresie środowiska i klimatu; podejmowania działań katalizujących, promujących, integrujących oraz włączających kwestie dotyczące środowiska i klimatu do głównego nurtu innych unijnych uregulowań oraz działań sektora publicznego i prywatnego, wspieranie lepszego zarządzania w zakresie środowiska i klimatu na wszystkich poziomach, w tym działań na rzecz większego zaangażowania społecznego, a także wspomagających podmioty regionalne i lokalne, wspieranie wdrożenia 7 unijnego programu działań w zakresie środowiska naturalnego w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 1293/2013

11 LIFE – PODPROGRAMY / PRIORYTETY Łysomice Podprogram LIFE Priorytety Działania na rzecz środowiska 2.592,5 mln € (75% budżetu LIFE) Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami Przyroda i różnorodność biologiczna Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska Działania na rzecz klimatu 864,2 mln € (25% budżetu LIFE) Łagodzenie skutków zmiany klimatu Dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu

12 LIFE NA RZECZ ŚRODOWISKA 1.PODPROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ ŚRODOWISKA 1.1 Obszar priorytetowy: Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami (a) priorytety tematyczne dotyczące wody, w tym środowiska morskiego (b) priorytety tematyczne dotyczące odpadów (c) priorytety tematyczne dotyczące efektywnego gospodarowania zasobami, w tym glebą i lasami, oraz ekologicznej i obiegowej gospodarki (d) priorytety tematyczne w dziedzinie środowiska i zdrowia, w tym chemikaliów i hałasu (e) priorytety tematyczne dotyczące jakości powietrza i emisji, w tym środowiska miejskiego

13 Łysomice „projekty pilotażowe” - projekty, w których zastosowana zostaje technika lub metoda nigdzie wcześniej niestosowana lub nietestowana, zapewniająca potencjalne korzyści dla środowiska lub klimatu w porównaniu z istniejącymi najlepszymi praktykami, i która może zostać następnie zastosowana w podobnych sytuacjach na szerszą skalę, „projekty demonstracyjne” - projekty polegające na zastosowaniu w praktyce, testowaniu, ocenie i rozpowszechnianiu działań, metodyk lub podejść, które są nowe lub nieznane w określonym kontekście projektu, takim jak kontekst geograficzny, ekologiczny, społeczno-ekonomiczny, a które mogłyby być zastosowane w innym miejscu w podobnych okolicznościach, „projekty dotyczące najlepszych praktyk” - oznaczają projekty, które stosują odpowiednie, efektywne pod względem kosztów i nowoczesne techniki, metody i podejścia, biorąc pod uwagę szczególny kontekst projektu „projekty informacyjne, dotyczące zwiększania świadomości i rozpowszechniania informacji” - projekty, mające na celu wspieranie komunikacji, rozpowszechniania informacji i zwiększania poziomu świadomości w zakresie podprogramów działań na rzecz środowiska i klimatu T YPY PROJEKTÓW LIFE w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 1293/2013

14 Łysomice T YPY PROJEKTÓW LIFE Podprogram LIFE Obszar priorytetowyDopuszczalne typy projektów Środowisko Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami Projekty demonstracyjne i pilotażowe Środowisko Przyroda i różnorodność biologiczna Projekty dotyczące najlepszych praktyk, demonstracyjne i pilotażowe (patrz przewodnik) Środowisko Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska Projekty informacyjne, dotyczące zwiększania świadomości i rozpowszechniania informacji Klimat Łagodzenie skutków zmiany klimatu Projekty dotyczące najlepszych praktyk, demonstracyjne i pilotażowe (patrz przewodnik) Klimat Dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu Projekty dotyczące najlepszych praktyk, demonstracyjne i pilotażowe (patrz przewodnik) Klimat Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu Projekty informacyjne, dotyczące zwiększania świadomości i rozpowszechniania informacji

15 Łysomice Z AANGAŻOWANI W PROJEKT LIFE „ Program LIFE może finansować podmioty publiczne i prywatne.” Art. 23 Rozporządzenia ws. LIFE Każdy podmiot zarejestrowany na terytorium Wspólnoty Europejskiej 1. podmioty publiczne 2. podmioty prywatne o charakterze komercyjnym 3. podmioty prywatne o charakterze niekomercyjnym (w tym organizacje pozarządowe) Beneficjent koordynujący Współbeneficjent (-ci)Współfinansujący Podwykonawca (-cy)

16 Łysomice LIFE – POZIOM WSPÓŁFINANSOWANIA LIFE+LIFE Typ projektu (z zakresie projektów analogicznych tematycznie) I WPP ( ) II WPP ( ) Projekty podprogramu na rzecz środowiska w tym dotyczące gatunków i siedlisk priorytetowych 50 % 75 % 60 % 75 % 55 % 75 % Projekty podprogramu na rzecz klimatu 50%60 %55 % Projekty zintegrowane, projekty przygotowawcze brak60 % Budowanie potencjału (projekty typu ‘capacity building’) brak100 % Poziom dofinansowania Komisji Europejskiej

17 Łysomice Instytucja Krajowa NFOŚiGW Instytucja Krajowa NFOŚiGW Agencja Wykonawcza KE (ESAME) Wnioskodawca Ocena formalna Ocena merytoryczna decyzja o współfinansowaniu płatności, sprawozdawczość S KŁADANIE WNIOSKÓW

18 Łysomice P ROGRAM LIFE Rola NFOŚiGW

19 Łysomice Rola NFOŚiGW Informowanie; Szkolenie i konsultowanie; Dofinansowanie (unikalny system w Europie); Pomoc w aplikowaniu o środki LIFE i we wdrażaniu projektów LIFE w Polsce

20 Łysomice Rola NFOŚiGW Program Priorytetowy NFOŚiGW Współfinansowanie Programu LIFE Budżet programu: Dotacje: 200 mln zł Pożyczki: 120 mln zł

21 Łysomice Rola NFOŚiGW DOTACJA STANDARDOWO: 1)do 30% kosztów kwalifikowanych (kk) / dofinansowanie NFOŚiGW + KE ≤ 90% kk, 2)do 15% kk / dofinansowanie NFOŚiGW + KE w ≤ 75% kk dla spółek prawa handlowego i osób fizycznych prowadzących działalność gosp.; DOTACJA WYJĄTKI: 3)do 35% kosztów kwalifikowanych (kk) / dofinansowanie NFOŚiGW + KE ≤ 95% kk (specyficzne gatunki i siedlisk / zielone gminy / partnerstwo podmiotów sektora finansów publicznych (jako Beneficjent Koordynujący LIFE) i spółek prawa handlowego lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 4)do 40% kk, państwowe jednostki budżetowe w projektach, w których państwowa jednostka budżetowa pełni rolę Beneficjenta koordynującego;

22 Łysomice Rola NFOŚiGW POŻYCZKA: 1)na zapewnienie wymaganego wkładu własnego w wysokości, która łącznie z dotacją KE i NFOŚiGW pozwoli na sfinansowanie do 95 % kosztów kwalifikowanych; 2)na zachowanie płynności finansowej – nie wyższa niż kwota płatności końcowej ze środków KE. Oprocentowanie: 1% w skali roku

23 Łysomice LIFE Skąd czerpać informacje?

24 Skąd czerpać informacje?

25 Łysomice Skąd czerpać informacje?

26 Łysomice Skąd czerpać informacje?

27 Project database

28 Łysomice Life FOCUS zeszyty tematyczne Life BEST PROJECTS najlepsze projekty Life COMPILATIONS coroczne zestawienia projektów Przewodniki dla wnioskodawców dostępne w jedynie w j. angielskim Skąd czerpać informacje?

29 Najbliższy nabór LIFE Połowa 2015 r.

30 Łysomice W IĘCEJ INFORMACJI … Krajowy Punkt Kontaktowy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Komisja Europejska - LIFE Wydział ds. Programu LIFE projekty przyrodnicze tel. (22) projekty środowiskowe tel. (22) , 435 projekty informacyjne tel. (22) , 444


Pobierz ppt "Wprowadzenie do Programu LIFE Wydziału ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW Ireneusz Mirowski Łysomice 18.11.2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google