Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współczesny Świat w Erze Turbulencji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współczesny Świat w Erze Turbulencji"— Zapis prezentacji:

1 Współczesny Świat w Erze Turbulencji
Paulina Paciorek Małgorzata Giera

2 Czym jest globalizacja?
Globalizacja (wg Ravenhill’a) Intensyfikacja relacji społecznych w wymiarze światowym Integracja światowej gospodarki Deterytoryzacja lub znaczny wzrost ponadnarodowych relacji między ludźmi Globalna gospodarka, w której narodowe gospodarki , a więc i narodowe strategie gospodarcze i sposoby zarządzania w dużej mierze tracą na znaczeniu

3 Modernizacja stwarza szansę na :
Wzrost dobrobytu jednostek i narodów, wzmocnienie prestiżu i pozycji państwa, rodziny, społeczności lokalnych Wzbogacenie wartości duchowych i intelektualnych

4 Modele modernizacji Świat islamu Świat południa globu
Świat cywilizacji chińskiej

5 Świat islamu Wyraźnie zaznaczona odrębność kulturowa
Potencjalny czynnik destabilizacji ekonomicznej i politycznej Filozofia zakładająca, że pomnażanie bogactwa to grzech Dyskusja na temat sporów religijnych

6 Świat południa globu Kraje słabo rozwinięte, wykluczone z pożytków i korzyści jakie niosą za sobą procesy globalizacji Narastająca przepaść ekonomiczna pomiędzy północą, a południem Przekonanie, że kraje zachodu przyczyniają się do pogłębienia przepaści

7 Świat cywilizacji chińskiej
Najwięksi beneficjenci globalizacji Opieranie się na sprawdzonych wzorach Zachodu oraz na filozofii Konfucjusza Nie istotne są: prawa człowieka, demokracja parlamentarna, własność prywatna

8 Konsekwencje turbulencji w globalnej gospodarce:
Słabnie konkurencyjność gospodarek głównych państw Zachodu Uszczerbku doznaje dotychczasowy etos społeczeństwa konsumpcyjnego Etyka pracy przestaje być bezwzględnym priorytetem Następuje kryzys autorytetu władz i praworządności

9 Megatrendy w gospodarce
Deregulacja Liberalizacja Prywatyzacja Integracja

10 Deregulacja Działania prawne, organizacyjne i regulujące, prowadzące do ograniczenia wpływu kontroli państwa i jego instytucji na życie gospodarcze oraz sferę publiczną.

11 Liberalizacja Pozostaje w ścisłym związku z postępującym procesem globalizacji, którego charakterystyczną cechą są swobodny przepływ produktów, czynników produkcji, technologii, kapitału, ludzi ale także przemieszczanie się i lokalizacja całych instytucji i firm o charakterze ponadnarodowym.

12 Prywatyzacja Proces ekonomiczny prowadzący do przejmowania własności społecznej, państwowej przez osoby prywatne w celu efektywniejszego wykorzystania majątku produkcyjnego przez stworzenie silniejszej motywacji, wynikającej z prawa własności.

13 Integracja Łączenie się jakichś osób, grup, instytucji, regionów, państw i tworzenie z nich jednego, jednolitego organizmu. Inaczej to proces ekonomiczny, polityczny, którego celem jest tworzenie warunków do optymalnego rozwoju gospodarczego państw i regionów, realizacji i ochrony ich różnorodnych interesów oraz pogłębienia świadomości wspólnego systemu wartości ich łączącego.

14 2007-2009 Światowy Kryzys Finansowy
W celu opanowania kryzysu zastosowano terapię ilościowego luzowania czyli wzrostu podaży pieniądza. Stymulacja poprzez wzrost ilości pieniądza w obiegu zwiększyła konsumpcję i popyt a co za tym idzie wzrost produkcji, zatrudnienia i płac. Zastosowana terapia w duchu teorii Keynesa przyczyniła się do opanowania tego kryzysu. Główne poglądy Keynesa to: Produkcja jest określana przez globalny popyt Zmiana ilości pieniądza wpływa na zatrudnienie Bezrobocie to efekt niedostatecznego popytu Państwo powinno być aktywne na scenie fiskalnej i monetarnej

15 UNIA EUROPEJSKA Strefa Euro
Wspólny obszar walutowy w UE poprzedził ustanowiony w 1997r. Pakt Stabilności i Wzrostu. Jego zasadnicze ustalenia odwoływały się do kryteriów z Maasricht: Dług publiczny państw wchodzących do strefy nie mógł przekroczyć 60% ich PKB Deficyt budżetowy nie powinien wynieść więcej niż 3% PKB i miał być stale monitorowany przez Radę Europejską Inflacja nie powinna przekraczać o więcej niż 1,5% średniej trzech krajów o najniższej inflacji Maksymalne dopuszczalne odchylenia kursów walut w ramach ERM II to +/- 15% w stosunku do kursu centralnego euro

16 Przyczyny zawirowania w strefie euro:
Nie przestrzeganie kryteriów z Maastricht Prowadzenie nieodpowiedzialnej polityki zadłużania państwa przez tzn. pigs (Portugalia, Irlandia, Grecja, Hiszpania)

17 Problemy Unii Europejskiej
Narastający kryzys zaufania do UE, polityków i instytucji europejskich Spadek zaufania do idei solidarności europejskiej Pogłębianie egoizmów narodowych Wzrost popularności partii nacjonalistycznych i ksenofobicznych

18 Współczesne wyzwania zarządzania
1. Globalne rynki światowe będą preferować rozwój i koordynację międzynarodowych struktur gospodarczych i politycznych. 2. Świat, również w zakresie zarządzania, będzie bardziej globalną wioską, a podstawową determinantą globalnej konkurencyjności przedsiębiorstwa będzie umiejętność tworzenia, udostępniania i wykorzystania wiedzy posiadanej przez kierownictwo. 3. Przymioty te będą również wyróżniały władze publiczne, na szczeblu samorządu, regionu jak i państwa.


Pobierz ppt "Współczesny Świat w Erze Turbulencji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google