Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ksenia Kurhanskaya Aleksandra Rokicka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ksenia Kurhanskaya Aleksandra Rokicka"— Zapis prezentacji:

1 Ksenia Kurhanskaya Aleksandra Rokicka
Kredyty konsumpcyjne: kredyty konsumenckie – regulacja prawna, kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne, kredyty studenckie, sprzedaż ratalna na polskim rynku i za granicą Ksenia Kurhanskaya Aleksandra Rokicka

2 Podstawa prawna Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U nr 126 poz. 715) Dokładna treść:

3 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania RRSO
Całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pozwala klientowi na łatwiejsze porównanie ofert kredytów konsumenckich udzielanych przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i) oraz niebankowe firmy pożyczkowe, ponieważ oprócz oprocentowania uwzględnia ona także pozostałe koszty kredytu (np. prowizje, opłaty, koszty usług dodatkowych niezbędnych do uzyskania kredytu).

4 Jak ją wyliczyć? Wylicza się ją zgodnie z wzorem określonym w załączniku do Ustawy o kredycie konsumenckim. Poszczególne litery i symbole użyte we wzorze oznaczają: K - numer kolejnej wypłaty raty kredytu; K' - numer kolejnej spłaty kredytu lub kosztów; AK - kwota wypłaty raty kredytu K; A'K' - kwota spłaty kredytu lub kosztów K'; m - numer ostatniej wypłaty raty kredytu; m' - numer ostatniej spłaty kredytu lub kosztów; tK - okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między pierwszą wypłatą i kolejnymi wypłatami, począwszy od 2 do wypłaty m; tK' - okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między pierwszą wypłatą kredytu i kolejnymi spłatami kredytu lub kosztów, począwszy od 1 do spłaty m'; i - RRSO

5 Kredyt konsumencki W celu ochrony interesów osób fizycznych, zaciąganie kredytów, pożyczek i odraczanie płatności niezwiązanych w prowadzeniem działalności gospodarczej, zostało szczególnie uregulowane prawnie, przez wprowadzenie regulacji dotyczącej tzw. kredytu konsumenckiego. Pojęcie to obejmuje wszelkie formy kredytowania z kredytem bankowym włącznie, pod warunkiem że: obejmują one kwoty poniżej 80 tys. zł wiążą się z zapłata oprocentowania lub kosztów udzielenia (lub spłaty) zobowiązania nie są: długoterminowym ujemnym saldem na rachunku, odpłatnym korzystaniem z rzeczy lub praw bez przeniesieni własności (co obejmuje np. leasing), dostarczeniem mediów (gazu, energii elektrycznej, wody, ciepła, wywozu śmieci itp.) ani limitami w ramach kredytów w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym.

6 Podział kredytów konsumenckich
Są one udzielane w postaci: kredytów gotówkowych, gdy kredytobiorca otrzymuje gotówkę bezpośrednio lub za pośrednictwem swego rachunku bankowego, kredytów bezgotówkowych, które są przekazywane określonemu sprzedawcy na opłacenie zakupionych przez kredytobiorcę towarów. Jeśli za kryterium podziału przyjmiemy warunki spłaty, to możemy rozróżnić: kredyty spłacane jednorazowo, kredyty spłacane ratami, czyli konsumpcyjne kredyty ratalne.

7 Kredyt gotówkowy Tylko u nas: Oprocentowanie już od 6,9%
Gwarancja Najniższego Całkowitego Kosztu Kredytu, czyli obniżenie wartości całkowitego kosztu kredytu uzyskanego w innym banku, Kwota kredytu z Gwarancją aż od 20 tys. do 150 tys. zł, Okres kredytowania do 7 lat, Gwarancja niezmienności raty przez cały okres kredytowania Oferta promocyjna dostępna z osobistym Kontem Dobrze Dobranym Źródło:

8 Kalkulator kredytu gotówkowego
kwota pożyczki: zł okres kredytowania: 24 miesiące rodzaj rat: równe Źródło:

9 Wartość kredytów i pożyczek konsumpcyjnych dla osób prywatnych (w mln zł)
Źródło: NBP

10 tańszy od pożyczki, co wynika z większych uprawnień kontrolnych banku
Pożyczka Podobny do kredytu charakter posiada pożyczka bankowa, wykazująca jednak wiele różnic. Kredyt Pożyczka na konkretny cel bez celu udziela tylko bank każdy może udzielić tylko pieniądze nie tylko pieniądze zawsze odpłatny może nie być odpłatna tańszy od pożyczki, co wynika z większych uprawnień kontrolnych banku zazwyczaj droższa od kredytu, wymaga wyższych prowizji i opłat sądowych zawsze pisemny pisemna powyżej 500 zł

11 Pożyczka pozabankowa Kwota pożyczki od 300 zł do 3000 zł Pożyczyć można na okres od 7 do 45 dni. Koszt przelewu weryfikacyjnego 1 grosz Możliwość przedłużenia terminu spłaty Maksymalna kwota pożyczki za darmo – 3000 PLN Okres spłaty darmowej pożyczki – do 30 dni. Źródło:

12 Pożyczka pozabankowa Kwota pożyczki od 100 zł do 3500 zł Pożyczyć można na okres od 1 do 30 dni. Koszt przelewu weryfikacyjnego 1 grosz Możliwość przedłużenia terminu spłaty Maksymalna kwota pożyczki za darmo – 1400 PLN Okres spłaty darmowej pożyczki – do 30 dni. Źródło:

13 Kredyt studencki – co to jest i jak go otrzymać
Kto może otrzymać kredyt studencki? O kredyty z dopłatami do oprocentowania mogą ubiegać się: studenci uczelni publicznych i niepublicznych, studiujący w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym, którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25 roku życia, a także studenci studiów doktoranckich.  Dlaczego warto wziąć kredyt studencki: Kredyt studencki jest dotowany przez państwo Pieniądze na bieżące wydatki podczas studiów Pieniądze na czarną godzinę Poczucie niezależności Inwestycje Kredyt studencki a kredyt konsumpcyjny

14 Wykaz banków udzielających kredytów: 1. Bank Pekao S. A. 2
Wykaz banków udzielających kredytów: 1. Bank Pekao S.A. 2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 3. SGB-Bank S.A. 4. PKO BP SA Kto ma pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu? Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu mają studenci o niskich dochodach na osobę w rodzinie. Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego, ustalana jest corocznie na podstawie wszystkich złożonych wniosków i ogłaszana jest w Dzienniku Urzędowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Decyzja o udzieleniu kredytu Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank kredytujący. Kredyt wypłacany jest w comiesięcznych transzach przez 10 miesięcy w roku. Uruchomienie wypłat następuje po podpisaniu umowy kredytu, za okres od 1 października. Bank rozpatrujący wniosek o kredyt zobowiązany jest poinformować studenta, do dnia 15 lutego, czy przedstawione zabezpieczenie spłaty kredytu jest wystarczające. W przypadku, gdy przedstawione zabezpieczenie jest dla banku niewystarczające, student ma możliwość przeniesienia do dnia 28 lutego wniosku o udzielenie kredytu do innego banku.

15 Na jaki okres udzielany jest kredyt?
Kredyt jest udzielany na okres studiów, nie dłuższy niż 6 lat, a w przypadku doktorantów przedłużony maksymalnie o 4 lata. Kredyt jest wypłacany w ratach miesięcznych, nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim. Kredyt nie jest wypłacany w okresie urlopu udzielonego z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych. Miesięczna kwota kredytu studenckiego Wysokość miesięcznych rat kredytu wynosi 600 zł; w ciągu roku akademickiego na Twoje konto wpłynie więc 6000 zł. Warunki wypłacania kredytu Warunkiem kontynuowania wypłat transz kredytu jest przedstawienie w banku kredytującym, w terminie do dnia 31 marca i 31 października każdego roku, ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej. W przypadku gdy student nie przedstawi w wymaganym terminie ważnej legitymacji, bank zaprzestaje wypłacania kolejnych transz kredytu. Wypłaty zostaną wznowione w miesiącu następującym po miesiącu, w którym student dostarczył do banku ważną legitymację.

16 Kiedy trzeba zacząć spłacać kredyt?
Spłata kredytu rozpoczyna się 2 lata po ukończeniu studiów. W przypadku przerwania studiów spłata kredytu następuje począwszy od następnego miesiąca po terminie, w którym należało przedstawić w banku ważną legitymację. Liczba rat spłaty kredytu wynosi dwukrotność wypłaconych rat, czyli jeśli otrzymywałeś kredyt przez cztery lata, spłacać go będziesz w ratach przez osiem lat. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty całości zadłużenia, lecz mało kto się na to decyduje. Odsetki W okresie studiów oraz w okresie 2 lat po ich ukończeniu kredytobiorca nie spłaca odsetek od kredytu. Odsetki te pokrywa BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Spłatę odsetek rozpoczynasz wraz ze spłatą kredytu. Wysokość odsetek, którą będziesz płacić, to połowa stopy redyskonta NBP, która wynosi obecnie 1,1% (stan na r.). Odsetki są więc bardzo niskie w porównaniu do innych kredytów!

17 Umorzenie kredytu Bank kredytujący może dokonać umorzenia 20% pozostałej do spłaty kwoty kredytu (na dzień złożenia w banku wniosku o umorzenie) kredytobiorcy, który ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów.Umorzenia kredytu studenckiego może również dokonać Komisja do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich, powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i działająca przy Ministerstwie, w przypadku: trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań, jeśli kredytobiorca udokumentuje trwałą niezdolność do pracy i trudną sytuację materialną oraz trudnej sytuacji życiowej.

18 A jak w UK? Pożyczkę studencką w UK dostaje każdy, kto spełnia następujące warunki: został przyjęty na studia jest mieszkańcem Unii Europejskiej  nie przekroczył 60-ego roku życia w dniu złożenia podania nie ukończył studiów wyższych i nie posiada wcześniej uzyskanego dyplomu licencjackiego  Każdy ukończony rok studiów w Polsce obniża wartość pożyczki w UK! Zasady spłaty pożyczki: W Anglii zasada spłaty pożyczki jest prosta. Jeżeli studia pomogły ci w dostaniu pracy, w której zarabiasz dość dużo to ją spłacasz, a jeżeli studia nie pomogły ci w znalezieniu pracy, to tego kredytu po prostu nie spłacasz. Próg spłaty kredytu zależy od tego w którym kraju mieszkasz a dokładniej w którym państwie płacisz podatki ( lista krajów ). Jeżeli zarabiasz dość dużo to spłacasz 9% od nadwyżki kwoty progowej.

19 Sprzedaż ratalna Sprzedaż ratalna -forma sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cenę płatną w określonych ratach dokonana w zakresie działalności przedsiębiorstwa, jeżeli wg umowy rzecz ma zostać wydana kupującemu przed całkowitym zapłaceniem ceny. Sprzedaż ratalna odbywa się w oparciu o umowy jednocześnie zawarte pomiędzy bankiem i nabywcą oraz bankiem i sprzedawcą. Sprzedawca otrzymuje należność za sprzedane dobro częściowo od samego nabywcy oraz w części od banku. Bank tym samym udziela nabywcy kredytu, następnie spłacanego przez niego w określonej liczbie rat. Zabezpieczeniem tego kredytu może być poręczenie innych osób lub zastaw ustanowiony na nabywanym towarze.

20 W Polsce sprzedaż ratalna opisana została w Kodeksie Cywilnym w Art
W Polsce sprzedaż ratalna opisana została w Kodeksie Cywilnym w Art Zgodnie z tymi zapisami między innymi: odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na raty może być przez umowę wyłączona lub ograniczona tylko w wypadkach przewidzianych przez przepisy szczególne (Art. 584 pkt. 1), sprzedawca może odstąpić od umowy z powodu niezapłacenia ceny tylko wtedy, gdy kupujący jest w zwłoce z zapłatą co najmniej dwóch rat, a łączna suma zaległych rat przewyższa jedną piątą część umówionej ceny (Art. 586 pkt.2), możliwe jest dokonanie przedterminowej spłaty kredytu; w takim przypadku kupujący może odliczyć kwotę, która odpowiada wysokości stopy procentowej obowiązującej dla danego rodzaju kredytów Narodowego Banku Polskiego. (Art. 585). Powyższych zasad nie stosuje się w sytuacji prawnego stosunku obustronnie profesjonalnego, to znaczy, kiedy kupujący nabywa rzecz w sprzedaży ratalnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

21 Na raty w IKEA Nie odkładaj marzeń na później. Weź kredyt z niską ratą i już dziś ciesz się pełnym wyposażeniem swojego domu.  • kwota kredytu od 300 do zł • okres kredytowania od 12 do 48 miesięcy • czym dłuższa spłata tym niższa rata, wylicz swoją ratę w naszym kalkulatorze • wszystkie formalności załatwisz w sklepach IKEA • z ubezpieczeniem od utraty pracy, trwałej niezdolności do pracy lub śmierci  Przyjdź do IKEA z dowodem osobistym i złóż wniosek u sprzedawcy. Przy kredytach powyżej zł pamiętaj o zaświadczeniu o zarobkach. Źródło:http://www.ikea.com/ms/pl_PL/customer_service/ikea_card/ikea_credit_sale.html

22 Zakazany system argentyński
Źródło:http://archiwum.rp.pl/artykul/ Sposob-na-system-argentynski.html

23 Oszukańcze parabanki można rozpoznać po kilku podstawowych rzeczach:
1. Niskie oprocentowanie - pułapka mająca przyciągnąć potencjalnych klientów 2. Brak w umowie sformułowania "kredyt" czy "pożyczka" - oznacza to, iż firma udzielająca rzekomego kredytu nie ma do tego prawa. 3. Często spotkana zasada - brak możliwości zabrania umowy do domu i uważnego przeczytania (bo przecież oferta jest wyjątkowa i żal byłoby nie podpisać od razu). 4. Wysoka oplata wstępna (nawet kilka tysięcy złotych). Źródło:

24 Dziękujemy za uwagę (:

25 KREDYTY KONSUMPCYJNE NA POLSKIM RYNKU I ZAGRANICĄ
Barbara Stankiewicz Paula Walachniewicz

26 Regulacje prawne Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o Prawie Bankowym, rozdział 5- Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji zaangażowań Ustawa z dnia 12 maja 2011r o kredycie konsumenckim

27 Kredyt konsumencki a konsumpcyjny
Kredyt w wysokości nie większej niż zł . Pożyczki, kredyty. Konsumpcyjny Na cele bezpośrednio nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Służy do finansowania bieżących potrzeb gospodarstwa domowego. Źródło: Opracowanie własne na podstawie

28 Liczba kredytów konsumpcyjnych udzielonych w kolejnych miesiącach lat 2009–2013 (w tys. sztuk)
Źródło: Raport Biura Informacji Kredytowej, czerwiec 2013

29 Wartość kredytów konsumpcyjnych (MLN) udzielonych w latach 2011-2013
Źródło: Raport Biura Informacji Kredytowej, czerwiec 2013

30 Przykłady kredytów Źródło:

31 Przykład: Pożyczka Gotówkowa z Gwarancją Najniższego Oprocentowania
Kredyt o wartości 9 969,54 zł Okres kredytowania 67 miesięcy Oprocentowanie stałe: 10,28% w skali roku Prowizja: 5,49% Rata pożyczki 248,55 zł Kwota odsetek: 4 022,25 zł Całkowita kwota do zapłaty: ,01 zł RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania): 22,03%.

32 Przykład: Kredyt dla każdego
Kwota kredytu zł 42 miesiące Prowizja i opłata przygotowawcza 373,40zł Oprocentowanie 12,00% Rzeczywista roczna stopa procentowa 28,10% Rata miesięczna kredytu wynosi 352,63 zł Całkowita kwota do zapłaty: ,53 zł.

33 Przykład: Kredyt w Bank of Scotland
Wysokość pożyczki £7,500  Miesięczna rata £167.57 Czas spłacania (liczba rat): 60 miesięcy Całkowita kwota zwrotu: £10,054.35 Rzeczywista roczna stopa procentowa:12.9%

34 Pożyczki Poza Bankowe

35 Przykład: Pożyczka Provident
Całkowita kwota pożyczki – 1000,00 zł Opłata przygotowawcza – 116,00 zł Roczna stopa oprocentowania – 12% Czas obowiązywania umowy – 60 tyg. Wysokość tygodniowych rat: 32,19 zł Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania – 76,5% Łączne zobowiązanie do spłaty – 1931,05 zł;

36 Pożyczki w USA Firma 100Days Loans Net Loan USA Fax Free Cash LendUp
Check into Cash CashNetUSA Check’n Go Max kwota pożyczki 1000$ Rzeczywista roczna stopa procentowa % % % % % 651% Koszt pożyczki na 100$ przy 14 dniowej pożyczce $ $17 $ $ $25 Źródło: Opracowanie własne na postawie

37

38 Warunki kredytu studenckiego:
wypłacany w dziesięciu transzach rocznie przez cały okres studiów spłata kredytu rozpoczyna się po dwóch latach od momentu ukończenia studiów oprocentowanie stanowi połowę stopy redyskontowej NBP kredyt może być w 20% umorzony, jeśli kredytobiorca ukończył studia w grupie 5% najlepszych studentów

39 PREFERENCYJNY KREDYT STUDENCKI PKO BANK POLSKI:
Dlaczego warto skorzystać z kredytu w PKO BP? Szczegóły oferty: Formy zabezpieczenia Wnioski potrzebne do udzielenia kredytu Wysokość kredytu: suma wpłaconych rat, przy czym nie może ona przekroczyć 60 transz, a w przypadku studiów doktoranckich 40 transz. Wysokość miesięcznej raty kredytu jest corocznie ustalana przez MNiSW w roku akademickim 2014/2015 wynosiła 600zł Waluta: PLN Informacje dodatkowe. Karencja w spłacie kredytu Dla kogo? Forma i sposób uruchomiania i spłaty kredytu Oprocentowanie i opłaty

40 KREDYT STUDENCKI mBank:
Zalety Kwota kredytu: 5000PLN na 60 miesięcy Rata: 143,84 PLN RRSO: 22,20% Oprocentowanie: 14,99% Prowizja: 8% Ubezpieczenie: tak Kwota do spłaty: 8630PLN

41 Kredyt Studencki w Anglii
Trzy rodzaje pożyczek: Pożyczka na czesne: Kwota przelewna bezpośrednio na konto uczelni (maksymalne dofinansowanie 9000 funtów) – tylko dla studentów dziennych Kredyt na utrzymanie: pieniądze dostaje się na początku semestru na konto. Kwoty pożyczki są uzależnione ze względu na miejsce zamieszkania i czas rozpoczęcia studiów. – dla studentów dziennych z Anglii stypendium na utrzymanie: może je otrzymać każdy student dzienny w Anglii, każde stypendium obniża jednak możliwość wzięcia pożyczki studenckiej. Jeśli kwota pożyczki nie będzie przekraczała funtów nie trzeba wówczas jej spłacać

42 Kredyty Studenckie w Anglii - spłata
Dochód na rok Miesięczna rata £21,000 and under No repayments £25,000 £30 £30,000 £67 £40,000 £142 £50,000 £217 £60,000 £292 Spłata pożyczek studenckich następuje tylko wtedy gdy dochody studentów przekroczą funtów. Wówczas studenci są obowiązani do spłaty 9% nadwyżki od kwoty funtów.

43 Sprzedaż Ratalna System sprzedaży, zwłaszcza dóbr trwałego użytku, w którym - na podstawie umów zawartych pomiędzy sprzedawcą i bankiem oraz nabywcą i bankiem. Sprzedawca otrzymuje ustaloną część należności za towar od nabywcy, a pozostałą od banku, który tym samym udziela nabywcy kredytu, spłacanego następnie wraz z odsetkami w ustalonej ilości miesięcznych lub kwartalnych rat.

44 Sprzedaż Ratalna RTV EURO AGD – internetowa sprzedaż
Wybieramy interesujący nas produkt, przypuśćmy jest to dobrej jakości telewizor za zł Decydujemy się na kredyt –powiedzmy w 20 ratach 0% (do wyboru są jeszcze opcje: 40 rat, 30 rat, 10 rat ale zależy nam na szybkiej spłacie naszego kredytu, z drugiej strony nie tać nas na wybranie opcji 10rat.). Ilość rat 20, wysokość każdej z rat to 500zł Następnie wypełniamy wniosek kredytowy i czekamy na decyzje banku która w przypadku indywidualnego konsumenta trwa ok. 2 dni roboczych Kiedy już wniosek jest zatwierdzony, potwierdzamy naszą tożsamość, podpisujemy umowę i dostajemy nasz produkt. Zaletami tego rodzaju pożyczki ratalnej są: kredyt i zakupy bez wychodzenia z domu, decyzja kredytowa stosunkowo krótka ( w niektórych przypadkach ok. 15min), można wziąć kredyt nawet do wysokości 20000zł, mało formalności, raty 0% Warunki konieczne do spełnienia: osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiada konto w banku i posiada stałe źródło dochodów Dokumenty potrzebne do otrzymania kredytu: dowód osobisty, dane zakładu pracy, dochód netto

45 Sprzedaż Ratalna – Sygma Bank (np. Sklep OBI)
Sprzedaż ratalna w jednym z wybranych sklepów obsługiwanych przez Sygma Bank: wniosek kredytowy składasz w wybranym sklepie oznaczonym logo Sygma Bank decyzję kredytową otrzymasz nawet w kilkanaście minut oferujemy jasne i przejrzyste warunki wnioskowania o kredyt ratalny atrakcyjne oprocentowanie dotyczy wybranych opcji kredytowych - aktualna oferta kredytowa dostępna bezpośrednio w sklepie Kroki do otrzymania kredytu Wybierz produkty w jednym ze sklepów oferujących kredyt ratalny Sygma Bank Po otrzymaniu pozytywnej decyzji kredytowej - podpisz umowę kredytową Odbierz wymarzone zakupy Wymagania do otrzymania kredytu Dowód osobisty Udokumentowana wysokość zarobków

46 Sprzedaż Ratalna – Sklep Apple UK
Minimalna kwota kredytu: 399funtów Przykład: Kwota kredytu 500 funtów Wartość towaru 500 funtów Wysokość rat: 24 raty 23,99 funtów Wartość spłaty kredytu: funtów APR: 14,9% Symulacja sprzedaży ratalnej na stronie:

47 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

48 Michał Orliński Konrad Szczudło
Kredyty konsumpcyjne Michał Orliński Konrad Szczudło

49 Agenda Rodzaje kredytów konsumpcyjnych
Kredyt konsumencki (definicja, cechy, RRSO) Pożyczka gotówkowa Zestawienie kredytów konsumenckich Kredyt studencki Sprzedaż na raty

50 Rodzaje kredytów konsumpcyjnych
Kredyt konsumencki Pożyczka gotówkowa Kredyt studencki Sprzedaż ratalna

51 Kredyt konsumencki USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi.

52 Cechy kredytu konsumenckiego
Służy do sfinansowania dóbr konsumpcyjnych Udzielany osobie fizycznej na cele bezpośrednio nie związane z działalnością gospodarczą Udzielany osobie o pełnej zdolności prawnej oraz o wystarczającej zdolności kredytowej Model kredytu konsumenckiego przeznaczonego na zakup towaru lub usługi charakteryzuje się zawarciem przez konsumenta dwóch umów

53 Koszt kredytu konsumenckiego
Wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki tj. odsetki opłaty prowizje podatki i marże (jeżeli są znane kredytodawcy) oraz koszty usług dodatkowych (np. koszty składek ubezpieczeniowych). Nie dotyczy to jednak kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta.

54 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
K(K’) – numer wypłaty(spłaty) raty kredytu AK (A’K) – kwota wypłaty(spłaty) raty kredytu m(m’) – liczba wypłat(spłat) raty kredytu tK (tK’ ) – okres pomiędzy wypłatami(spłatami) i –rzeczywista roczna stopa oprocentowania

55 Pożyczka gotówkowa Umowa regulowana w kodeksie cywilnym i przepisie o kredycie konsumpcyjnym W rozumieniu kodeksu cywilnego może zostać zawarta ustnie (do 500 zł) Przedmiotem mogą być pieniądze i inne rzeczy oznaczone co do gatunku Wykorzystana przez pożyczkobiorcę na dowolny cel Pożyczkodawca nie ma prawa kontroli sposobu wykorzystania pożyczki

56 Kredyty konsumpcyjne - polska
Bank RRSO Rata Oprocentowanie Prowizja Ubezpieczenie Bank BGŻ 10,47 % 230,72 PLN 10,0 % 0,0 % Nie GET IN Bank 12,33 % 234,64 PLN 5,9 % 5,99 % Bank BPH 14,71 % 239,60 PLN 11,8 % 2,0 % PKO BP 19,49 % 249,46 PLN 11,99 % 6,0 % BNP Paribas 19,57 % 244,76 PLN 12,0 % 3,99 % Tak Credit Agricole 21,80 % 254,20 PLN 8,0 % mBank 22,57 % 255,76 PLN 10,69 % 5,0 % Kwota pożyczki: 5000 zł Okres kredytowania: 24 miesiące

57 Kredyty konsumpcyjne - polska
Bank RRSO Rata Oprocentowanie Prowizja Ubezpieczenie Bank BGŻ 10,47 % 1062,35 PLN 10,0 % 0,0 % Nie Bank BPH 13,44 % 1129,32 PLN 11,8 % 2,0 % BNP Paribas 15,06 % 1143,51 PLN 11,5 % 3,99 % Tak Credit Agricole 16,59 % 1201,20 PLN 12,0 % 8,0 % mBank 17,07 % 1212,32 PLN 9,0 % Deutsche Bank 19,87 % 1276,70 PLN 16,0 % 5,0 % PKO BP 26,30 % 1426,21 PLN 11,9 % 6,0 % Kwota pożyczki: zł Okres kredytowania: 60 miesięcy

58 Jak banki manipulują kosztami kredytu?

59 Manipulacja kosztami kredytów
Oprocentowanie podawane w skali miesiąca Drugi rok gratis Oprocentowanie niższe, niż najniższe Żadna oferta, w żadnym momencie nas nie przebije Taniej w duecie i gdy organizm pożycza więcej

60 Kredyt studencki Określony w ustawie z dnia 17 lipca 1998r. o pożyczkach i kredytach studenckich Dotyczy studentów i doktorantów do 25 roku życia Preferencyjne warunki uzyskania kredytu Atrakcyjne oprocentowanie 1,2 * stopa redyskontowa weksli NBP Dogodne warunki spłaty kredytu

61 Przykładowa oferta – PKO BP
RRSO – 1,04% Kredyt na okres 5-letnich studiów (50 transzy) Kredyt w wysokości 30tys. zł 2 lata karencji Odsetki od kredytu – 1,625% Prowizja za wypłatę transzy – 1,0% Prowizja BGK za poręczenie kredytu – 1,5%

62 Czy kredyt studencki się opłaca?

63 Sprzedaż na raty Kodeks cywilny Art. 583. § 1.
Sprzedaż na raty jest dokonaniem w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cenę płatna w określonych ratach, jeżeli według umowy rzecz ma być kupującemu wydana przed całkowitym zapłaceniem ceny.

64 Sprzedaż na raty Warunki:
Ukończone 18 lat, zameldowanie na terenie Polski, stałe źródło dochodów Przykład raty 0%: Wartość koszyka 1000 zł 50 rat po 20 zł Miesięczne raty RRSO 0%

65 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Ksenia Kurhanskaya Aleksandra Rokicka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google