Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konwent Starostów Województwa Lubuskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konwent Starostów Województwa Lubuskiego"— Zapis prezentacji:

1 Konwent Starostów Województwa Lubuskiego
Szkolnictwo zawodowe w województwie lubuskim – stan aktualny i wyzwania pracodawca szkoła samorząd Konwent Starostów Województwa Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Kształcenie zawodowe w województwie lubuskim
zasięg terytorialny liczba zasadniczych szkół zawodowych / liczba zawodów/liczba uczniów liczba techników województwo lubuskie 47/242/5281 55/181/13420 miasto Gorzów Wlkp. 6/ 16/832 10/ 26/2754 gorzowski ziemski 2/ 13/259 2/ 4/259 międzyrzecki 3/ 15/292 4/ 10/668 słubicki 2/ 10/99 3/ 9/551 strzelecko-drezdenecki 3/ 21/361 3/8/299 sulęciński 1/15/147 1/7/231 świebodziński 2/ 19/414 2/ 13/777 miasto Zielona Góra 6/ 22/721 7/29/2890 zielonogórski ziemski 1/ 20/267 1/ 9/416 krośnieński 3/ 15/272 3/ 9/561 nowosolski 6/ 22/478 6/ 17/1188 wschowski 2/ 23/312 2/ 9/322 żagański 5/ 14/371 4/ 12/850 żarski 5/ 17/475 7/ 19/1654

15 Jak konstruować sieć i ofertę szkół zawodowych odpowiednią dla zainteresowania uczniów i rodziców, możliwości samorządu, potrzeb lokalnego rynku pracy?

16 RAPORT KOŃCOWY z przeprowadzonego w 2013 roku monitorowania procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach Warszawa 2014

17 Wpływ klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego na ofertę edukacyjną szkoły
Zdaniem 50% dyrektorów i 40% nauczycieli nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego nie wpłynęła na zmiany w ofercie edukacyjnej monitorowanych szkół, w szczególności nie uruchomiono kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

18 Wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych
Duży odsetek nauczycieli z zasadniczych szkół zawodowych i techników – co siódmy z nich – twierdzi, że pomieszczenia do nauki zawodu w jego szkole nie odpowiadają wyposażeniu opisanemu w podstawie programowej kształcenia w zawodzie.

19 Wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych
Dyrektorzy szkół mają odmienne od nauczycieli zdanie na temat wyposażenia pracowni i warsztatów w szkołach; bowiem o ile narzekał na to średnio co siódmy nauczyciel, to przyznaje się do tego jedynie co czternasty dyrektor zasadniczej szkoły zawodowej i jedynie kilkunastu dyrektorów techników.

20 Warunki kształcenia Większość dyrektorów i nauczycieli twierdzi, że w związku z wprowadzeniem nowej podstawy programowej w zawodzie ich szkoła została doposażona – wyjątkiem są tutaj zasadnicze szkoły zawodowe, które zdaniem 55% dyrektorów nie zostały doposażone,

21 Warunki kształcenia Z danych wynika, szczególnie w odniesieniu do ZSZ i techników, że dość rzadko włączają one pracodawców w tworzenie oferty edukacyjnej szkoły czy opracowanie programów nauczania – co mogłoby bardzo przysłużyć się polepszeniu procesu kształcenia w zawodzie.

22 Współpraca z pracodawcami
Dyrektorzy i nauczyciele w większości przyznają, że nie współpracują z pracodawcami w zakresie opracowania programu nauczania, a jeszcze mniejsza grupa dyrektorów i nauczycieli zleca pracodawcom opiniowanie programów nauczania dla zawodu.

23 Warunki kształcenia Programy nauczania są opiniowane głównie przez zespół nauczycieli właściwych dla zawodu, czyli „wsobnie” z dużym prawdopodobieństwem nieuwzględnienia realiów rynku pracy i rzeczywistych warunków pracy w danym zawodzie.

24 Warunki kształcenia Dane dotyczące współpracy z pracodawcami pojawiające się w różnych miejscach raportu z monitorowania skłaniają do głębszej refleksji. Wahania współpracy z pracodawcami w opinii dyrektorów mają rozpiętość od 55 do 90 punktów procentowych – co może wskazywać na dużą deklaratywność odpowiedzi, niemającą nic wspólnego z rzeczywistą współpracą

25 Doradztwo zawodowe i badanie losów absolwentów
Co czwarty dyrektor i co trzeci nauczyciel deklaruje, że uczniowie w ich szkołach nie są informowani o możliwościach planowania ścieżki edukacyjnej. Ponad połowa nauczycieli przedmiotów zawodowych przyznaje, że na swoich zajęciach nie realizuje zagadnień z zakresu doradztwa zawodowego.

26 Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce. Raport Warszawa 2013

27 Podsumowując dane dotyczące liczby szkół zawodowych i liczby uczniów kształcących się w nich, widać, że w ostatnich latach zaobserwować można stabilny poziom zainteresowania szkołami umożliwiającymi naukę zawodu.

28 Efektywność kształcenia zawodowego
Niepokojący jest fakt, że znaczący wzrost nakładów na ucznia w ciągu ostatniej dekady w wielu krajach nie przyniósł poprawy jakości wyników kształcenia.

29 Rekomendacje Obecnie organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne, co do zasady, są powiaty, których zarządy prowadzą własną politykę z zakresu edukacji. Podobne szkoły zawodowe przygotowujące do tych samych zawodów, znajdują się często w kilku sąsiadujących ze sobą powiatach, przy minimalnym zapotrzebowaniu pracodawców na takich specjalistów.

30 Rekomendacje Aktualnie inicjatywy wspólnego działania powiatów na potrzeby kształcenia w skali większej niż wymaga tego ich wewnętrzny rynek pracy są zbyt rzadkie. Zatem może warto rozważyć stworzenie systemu efektywniejszej współpracy regionalnej i międzypowiatowej w zakresie planowania i realizacji kształcenia zawodowego reagującego elastycznie na potrzeby rynku pracy.

31 Rekomendacje Integracja doradztwa edukacyjno-zawodowego - służby zatrudnienia, szkoła. Adresowanie działań do gimnazjalistów i ich rodziców.

32 Rekomendacje Kontynuować i rozwijać, przy wykorzystaniu coraz doskonalszych metod pomiaru dydaktycznego, badania nad efektywnością placówek edukacyjnych po to, by na różnych poziomach zarządzania placówkami zwiększyć racjonalizację wydatków publicznych.

33 Rekomendacje Przygotować propozycje rozwiązań w zakresie podejmowania współpracy szkół i placówek kształcących w zawodach sprzyjające odbudowywaniu więzi szkół z pracodawcami, m.in. poprzez stworzenie mechanizmów aktywnego włączenia się pracodawców w proces kształcenia ich przyszłych pracowników, także przez doposażenie szkół w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz doskonalenie nauczycieli (staże dla nauczycieli).

34 Wyzwania współczesnego rynku pracy
Jedną z najbardziej aktualnych kwestii dotyczących rynku pracy jest odczuwalny brak wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza fizycznych. Pracodawcy zgłaszają problemy z ich znalezieniem. Paradoksalna jest sytuacja, w której są miejsca pracy, z drugiej strony mamy spore bezrobocie, które szczególnie dotyka młodych ludzi w Europie.

35 Wyzwania współczesnego rynku pracy
Rynek pracy cechuje duża zmienność, brak stabilizacji. Niezwykle ważne w tej sytuacji jest postulowane dostosowanie edukacji (głównie zawodowej) do jego potrzeb.

36 Wyzwania współczesnego rynku pracy
Młodzi ludzie często nie posiadają wymaganych kompetencji. Wyrażane są dlatego wątpliwości co do faktycznego przygotowania ich jako pracowników. Oczekiwania pracodawców i umiejętności młodych nie współgrają ze sobą. Zdarza się, że podejmują pracę nie związaną ze zdobytym wykształceniem lub zawodem. Budzi to rozczarowania, niepewność. Młodzi są niedopasowani do rynku pracy.

37 Wyzwania współczesnego rynku pracy
Rodzi to pytanie, w jaki sposób młodzi są przygotowywani do odnajdywania się we współczesnym rynku pracy? Jaką rolę odgrywa w tym procesie edukacja? I w jaki sposób mogą wspomóc te procesy przedsiębiorcy?

38 Współczesność a Przyszłość = Zmienność
Jak przygotować młodego człowieka do przejścia z systemu edukacji na rynek pracy? Jak budować związki między edukacją a rynkiem pracy w dobie zmienności, zmiany jako trwałej cechy współczesnego świata?

39 Oczekiwania wobec edukacji
Dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do bieżących potrzeb pracodawców/rynku pracy Rozwój – obok kwalifikacji twardych, branżowych – kwalifikacji miękkich: praca w zespole, komunikacja interpersonalna, posługiwanie się językiem ojczystym i obcym, rozwiązywanie problemów, samodzielność w działaniu, porządkowanie i ocenianie wartości i znaczenia informacji.

40 Oczekiwania wobec edukacji
3. Nadanie znaczenia praktycznej nauce zawodu. Dobra organizacja. 4. Zwiększenie roli pracodawców w kształceniu zawodowym. 5. Poprawa stanu ilościowego i jakościowego kadry kształcącej w zawodach.

41 Oczekiwania wobec edukacji
Kluczem jest współpraca ze szkołami. Daje to możliwość poznania przez uczniów rzeczywistego środowiska pracy, a w konsekwencji przyczynia się do: zrozumienia na czym polega funkcjonowanie przedsiębiorstw, praktycznego poznania zawodów i organizacji pracy nabycia orientacji w potrzebach pracodawców

42 Oczekiwania wobec edukacji
poznania i zrozumienia wymaganych umiejętności efektywniejszej realizacji doradztwa zawodowego zdobycia doświadczenia lepszego rozumienia i przygotowania uczniów do właściwego wyboru dalszej ścieżki kształcenia i do zdobycia zawodu, a tym samym do funkcjonowania na rynku pracy zrozumienia celowości planowania własnej kariery zawodowej

43 Oczekiwania wobec edukacji
Jak współpracować ze szkołami? praktyki, staże zawodowe wycieczki zawodoznawcze targi pracy udział pracodawców w zajęciach w szkołach konferencje, warsztaty, spotkania dla uczniów przybliżające zawody wspólne projekty edukacyjne konkursy dla uczniów

44 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 (publiczne i niepubliczne technika, zsz, szkoły policealne, CKU, CKP, ODiDZ)

45 Ewaluacje zewnętrzne całościowe i problemowe

46 Ewaluacje zewnętrzne 12 WYMAGAŃ
Wymagania państwa wobec szkół techników, zsz, szkół policealnych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego: Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Uczniowie są aktywni. Respektowane są normy społeczne. Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Promowana jest wartość edukacji. Rodzice są partnerami szkoły. Wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. Szkoła, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. 12 WYMAGAŃ

47 Liczba ewaluacji przeprowadzonych w roku szkolnym 2013/2014
Lp. Typ szkoły lub placówki Liczba ewaluacji całościowe problemowe łącznie 1. Przedszkola 9 16 25 2. Szkoły podstawowe 3 28 31 3. Gimnazja - 13 4. Licea ogólnokształcące 5. Technika 6. Zasadnicze szkoły zawodowe 15 7. SOSW 1 8. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 9. Placówki doskonalenia nauczycieli 2 10. Młodzieżowe Domy Kultury 11. Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii 12. Bursy szkolne 13. Ośrodek (art. 2 pkt 5 ustawy) Razem 12 113 125

48 Poziomy spełniania wymagań:
Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

49 Ewaluacje zewnętrzne w technikach

50 Wnioski wynikające z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych w technikach
Szkoły posiadają bazę dydaktyczną umożliwiającą realizację podstawy programowej. W procesie edukacyjnym w niewystarczającym stopniu upowszechniane są metody pracy pozwalające na uczenie się od siebie oraz wyzwalające kreatywność, co z kolei utrudnia im osiąganie sukcesów na miarę ich możliwości. Szkoły w szerokim zakresie współpracują z lokalnym środowiskiem, w tym z pracodawcami, w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy oraz zapewnienia możliwości rozwoju młodzieży. Problemem techników jest niewielki udział rodziców we współdecydowaniu w ważnych sprawach szkoły. Analizy wyników egzaminów zewnętrznych prowadzone są systemowo i systematycznie, a formułowane wnioski przyczyniają się do podejmowania adekwatnych działań i przynoszą wymierne efekty.

51 Wnioski wynikające z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych w technikach
Realizacja projektów i udział w nich uczniów daje im możliwość poszerzania zainteresowań, doskonalenia i zdobywania nowych umiejętności poprzez dodatkowe praktyki zawodowe, pozyskiwanie certyfikatów i dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój, mają świadomość, iż ich wyniki zależą przede wszystkim od ich własnego zaangażowania i czasu poświęconego na naukę. System monitorowania osiągnięć uczniów jest mało efektywny w podejmowaniu skutecznych działań zmierzających do nabywania przez młodzież wymaganych kompetencji, co nie sprzyja pełnemu wykorzystaniu ich potencjału i wpływa na ich niski poziom zadowolenia z osiąganych przez nich wyników nauczania.

52 Ewaluacje zewnętrzne w zasadniczych szkołach zawodowych

53 Wnioski wynikające z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych w zasadniczych szkołach zawodowych
Wykorzystywanie wyników diagnoz i zewnętrznego egzaminu zawodowego oraz wdrażanie wniosków z nadzoru pedagogicznego nie zawsze skutkuje zadowalającymi wynikami egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Uczniowie w niewielkim stopniu mogą wpływać na organizację i przebieg procesu uczenia się, co nie sprzyja rozwojowi kreatywności, zgłaszaniu własnych pomysłów i inicjatyw oraz nie zachęca do większej aktywności podczas zajęć. Podejmowane przez szkołę działania dydaktyczno-wychowawcze, wdrażające wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów, w małym stopniu przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Szkoły realizują zaplanowane działania wychowawcze i profilaktyczne, które w większości przynoszą oczekiwane efekty, jednak nie angażują do ich analizy i modyfikacji uczniów ani rodziców.

54 Wnioski wynikające z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych w zasadniczych szkołach zawodowych
Celowa i systematyczna współpraca z instytucjami i organizacjami lokalnymi wpływa na wzajemny rozwój, zapewnia szkołom wsparcie zewnętrzne w zakresie kształcenia oraz poprawy bazy dydaktycznej. Działania zarządcze dyrektora w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, w tym unijnych, sprzyjają zapewnieniu nowoczesnego wyposażenia i tworzeniu odpowiednich warunków do realizacji procesu edukacyjnego. Dzięki tworzonej w szkole atmosferze sprzyjającej uczeniu się i wzajemnej pomocy uczniowie mają poczucie odpowiedzialności za własny rozwój. Nauczyciele w niewielkim stopniu podejmują działania w zakresie nowatorstwa opartego o najnowszą wiedzę znajdującą odzwierciedlenie w praktyce pedagogicznej.

55 Kontrole planowe

56 Wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego ustalone w wyniku przeprowadzonych kontroli planowych Typy szkół i placówek oraz liczba przeprowadzonych w nich kontroli planowych Łączna liczba kontroli - 207

57 Temat 2: Zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem nauczania dla ww. szkoły.
Celem kontroli było sprawdzenie zgodności szkolnego planu nauczania, ustalonego przez dyrektora szkoły dla poszczególnych klas w czteroletnim okresie nauczania w publicznym technikum, z ramowym planem nauczania określonym dla tego typu szkoły. Liczba skontrolowanych szkół i placówek: 6 Liczba zgłoszonych uwag i wniosków: 0 Liczba wydanych zaleceń: 5

58 Celem kontroli było sprawdzenie zgodności kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Liczba skontrolowanych szkół i placówek: 10 Liczba zgłoszonych uwag i wniosków: 0 Liczba wydanych zaleceń: 0 Temat 3: Zgodność kształcenia w szkołach zawodowych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

59 Wnioski W 50% kontrolowanych techników szkolne plany nauczania, ustalone przez dyrektorów tych szkół dla poszczególnych klas w czteroletnim okresie nauczania w publicznym technikum, były ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wydawane zalecenia dotyczyły zobowiązania dyrektorów do przestrzegania: ust. 4 załącznika nr 8 do rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204), tj. ustalania przedmiotów w zakresie rozszerzonym zgodnie z ust. 4 załącznika nr 8 cytowanego rozporządzenia, ust. 1 pkt 1 lit. e załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204), tzn., aby minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego praktycznego był zgodny z cytowanym przepisem rozporządzenia, ust. 11 pkt 1 załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204), tj. ustalenia tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas zgodnie z cytowanym przepisem rozporządzenia. We wszystkich skontrolowanych szkołach kształcenie zawodowe prowadzone jest zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

60 W roku szkolnym 2011/2012 przeprowadzane były kontrole planowe dotyczące organizacji praktyk zawodowych: Celem kontroli było sprawdzenie zgodności organizacji praktyk zawodowych z przepisami prawa. Liczba skontrolowanych szkół i placówek: 12 Liczba zgłoszonych uwag i wniosków: 0 Liczba wydanych zaleceń: 3 Temat 6: Prawidłowość organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technika dla młodzieży.

61 Wnioski W większości kontrolowanych techników prawidłowo organizuje się praktyki zawodowe uczniów. W trzech z kontrolowanych szkół stwierdzono, że w umowach o praktyczną naukę zawodu nie uwzględniono sposobu ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu wraz z kalkulacją tych kosztów. W jednej z kontrolowanych szkół stwierdzono, że umowa o praktyczną naukę zawodu nie zawiera praw i obowiązków stron umowy.

62 Światowe gospodarki nie będą już płacić ludziom za to, co wiedzą, ale za to, co potrafią. Andreas Schleicher dyrektor ds. edukacji OECD


Pobierz ppt "Konwent Starostów Województwa Lubuskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google