Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia"— Zapis prezentacji:

1 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
Konstancja Piątkowska Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 30 marca 2009 r.

2 KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE

3 PO Infrastruktura i Środowisko
CEL: poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej Alokacja : 38,8 mld EUR (w tym z EFRR, z FS)

4 Priorytet I. Gospodarka wodno- ściekowa
PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet I. Gospodarka wodno- ściekowa CEL: Wyposażenie (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych Alokacja: ,2 mln EUR ( w tym 2 783,9 mln EUR z FS) Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

5 Priorytet II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi CEL: Zwiększenie korzyści gospodarczych poprzez zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych oraz ochronę brzegów morskich. Alokacja: 1 430,3 mln. EUR ( w tym 1 215,7 mln EUR z FS) Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich

6 PO Infrastruktura i Środowisko
Priorytet III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska CEL: Zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów wodnych na potrzeby ludności i gospodarki kraju oraz minimalizacja skutków negatywnych zjawisk naturalnych, przeciwdziałanie poważnym awariom, zapewnienie dobrego stanu wód przybrzeżnych, a także wzmocnienie procesów decyzyjnych poprzez zapewnienie wiarygodnych informacji o stanie środowiska uzyskiwanych w ramach monitoringu środowiska. Alokacja: 655 mln EUR (w tym 556,8 mln EUR z FS) Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Działanie 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom Działanie 3.3 Monitoring środowiska

7 PO Infrastruktura i Środowisko
Priorytet IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska CEL: Ograniczanie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego Alokacja: 667 mln EUR (w tym 200 mln EUR z EFRR) Działanie 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego Działanie 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach Działanie 4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) Działanie 4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno – ściekowej Działanie 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Działanie 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne

8 Priorytet V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych CEL: Ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat jego zasobów i zmniejszania różnorodności biologicznej. Alokacja: 105,6 mln EUR (w tym 89,9 mln EUR z EFRR) Działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej Działanie 5.2 Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych Działanie 5.3 Opracowanie planów ochrony Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej

9 Priorytet VI. Droga i lotnicza sieć TEN-T
PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet VI. Droga i lotnicza sieć TEN-T CEL: Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączeń międzyregionalnych poprzez rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oraz poprawa połączeń komunikacyjnych głównych miast województw wschodniej Polski z pozostałą częścią kraju poprzez rozwój sieci drogowej na terenie tych województw. Alokacja: ,3 mln EUR ( w tym 8 802,4 mln EUR z FS) Działanie 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T Działanie 6.2 Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski Działanie 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T

10 Priorytet VII. Transport przyjazny środowisku
PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet VII. Transport przyjazny środowisku CEL: Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków Alokacja: mln EUR ( w tym mln EUR z FS) Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego Działanie 7.2 Rozwój transportu morskiego Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych Działanie 7.4 Rozwój transportu intermodalnego Działanie 7.5 Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych

11 Priorytet VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe CEL: Poprawa stanu bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej Polski i krajowych połączeń międzyregionalnych, położonych poza siecią TEN-T oraz wybranych odcinków dróg objętych tą siecią. Alokacja: 3 465,3 mln EUR ( w tym 2 945,5 mln EUR z EFRR) Działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T Działanie 8.3 Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych Działanie 8.4 Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego

12 PO Infrastruktura i Środowisko
Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna CEL: Zmniejszenie oddziaływania sektora energetyki na środowisko. Alokacja: mln EUR ( w tym 748 mln EUR z FS) Działanie 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Działanie 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych Działanie 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych

13 PO Infrastruktura i Środowisko
Priorytet X. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii CEL: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych, gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów ropopochodnych, energii elektrycznej oraz poprzez rozbudowę podziemnych magazynów gazu ziemnego i magazynowanie ropy naftowej i jej pochodnych, a także poprzez zapewnienie dostępności sieci gazowej na terenach nie zgazyfikowanych i modernizację istniejących sieci dystrybucji. Dywersyfikacja źródeł energii będzie dodatkowo wspierana poprzez zwiększenie dostępności na rynku urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Alokacja: 1 693,2 mln EUR (w tym 490 mln EUR z EFRR) Działanie 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego Działanie Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji. Działanie 10.3 Rozwój przemysłu dla OZE

14 Priorytet XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe
PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe CEL: Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski. Alokacja: 576,4 mln EUR (w tym 490 mln EUR z EFRR) Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

15 PO Infrastruktura i Środowisko
Priorytet XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia CEL: Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy. Alokacja: 411,8 mln EUR (w tym 350 mln EUR z EFRR) Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego Działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.

16 Priorytet XIII. Infrastruktura szkolnictwa wyższego
PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet XIII. Infrastruktura szkolnictwa wyższego CEL: Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich przede wszystkim kształcących specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii. Alokacja: 588,2 mln EUR (w tym 500 mln EUR z EFRR) Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego

17 PO Infrastruktura i Środowisko
Priorytet XIV. Pomoc techniczna –Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego CEL: Sprawne i efektywne wykorzystanie środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Alokacja: 220,9 mln EUR (w tym 187,8 mln EUR z EFRR) Działanie 14.1 Sprawne zarządzanie programem Działanie 14.2 Informacja i promocja Działanie 14.3 Ewaluacja programu

18 Priorytet XV. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności
PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet XV. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności CEL: Sprawne i efektywne wykorzystanie środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Alokacja: 462,9 mln EUR (w tym 393,5 mln EUR z FS) Działanie 15.1 Sprawne zarządzanie programem Działanie 15.2 Informacja i promocja Działanie 15.3 Ewaluacja programu Działanie 15.4 Wsparcie największych beneficjentów programu.

19 PO Innowacyjna Gospodarka
CEL: rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Alokacja : 9,7 mld EUR ( w tym ponad 8,25 mld EUR z EFRR)

20 PO Innowacyjna Gospodarka
Priorytet I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii CEL: zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac B+R w kierunkach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Alokacja: 1 299, 2 mln EUR (w tym 1 104, 3 mln EUR z EFRR) Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych

21 Priorytet II. Infrastruktura sfery B+R
PO Innowacyjna Gospodarka Priorytet II. Infrastruktura sfery B+R CEL: wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji oraz modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających w Polsce. Alokacja:1 299, 2 mln EUR (w tym 1 104, 3 mln EUR z EFRR) Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

22 Priorytet III. Kapitał dla innowacji
PO Innowacyjna Gospodarka Priorytet III. Kapitał dla innowacji CEL: zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających na bazie innowacyjnych rozwiązań oraz zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych. Alokacja: 340 mln EUR (w tym 289 mln EUR z EFRR) Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP

23 Priorytet IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
PO Innowacyjna Gospodarka Priorytet IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia CEL: podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez stymulowanie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwach Alokacja: 3 429,7mln EUR (w tym 2 915,2 mln EUR z EFRR) Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

24 Priorytet V. Dyfuzja Innowacji
PO Innowacyjna Gospodarka Priorytet V. Dyfuzja Innowacji CEL: zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług i infrastruktury służących wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego, a także wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązań kooperacyjnych. Alokacja: 398,9mln EUR (w tym 339,1 mln EUR z EFRR) Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną

25 PO Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym CEL: poprawa wizerunku Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego, miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, lokowania inwestycji, prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju usług turystycznych Alokacja: 410,6 mln EUR (w tym 349 mln EUR z EFRR) Działanie 6.1 Paszport do eksportu Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Działanie 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki

26 PO Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VII. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji CEL: poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców. Alokacja: 788,2 mln EUR (w tym 670 mln EUR z EFRR)

27 PO Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VIII. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki CEL: stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych eUsług, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego biznesu oraz zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania eUsług w społeczeństwie. Alokacja: 1 415,8 mln EUR (w tym 1 203,4 mln EUR z EFRR) Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

28 PO Innowacyjna Gospodarka
Priorytet IX. Pomoc techniczna CEL: wsparcie dla procesu zarządzania, wdrażania i monitorowania PO IG oraz efektywnego, zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi, wykorzystania finansowego wkładu UE oraz środków krajowych. Alokacja: 329,6 mln EUR (w tym 280,2 mln EUR z EFRR) Działanie 9.1 Wsparcie zarządzania Działanie 9.2 Wyposażenie instytucji Działanie 9.3 Informacja i promocja Działanie 9.4 Ewaluacja

29 PO Kapitał Ludzki PO Kapitał Ludzki
CEL: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej Alokacja : 11,4 mld EUR ( w tym ponad 9,7 mld EUR z EFS)

30 Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna
PO Kapitał Ludzki Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna CEL: Modernizacja Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnych Polityk Rynku Pracy. Wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i budowa partnerstwa na rzecz integracji społecznej. Alokacja: 506,1mln EUR (w tym 430,2 mln EUR z EFS) Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Działanie 1.2 WSPARCIE SYSTEMOWE INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJISPOŁECZNEJ Działanie 1.3 OGÓLNOPOLSKIE PROGRAMY INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

31 PO Kapitał Ludzki Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących CELE: Rozwój i poprawa funkcjonowania systemowego wsparcia adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw, Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej; Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą; Poprawa stanu zdrowia osób pracujących poprzez opracowywanie programów profilaktycznych oraz programów wspierających powrót do pracy; Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności personelu medycznego; Podniesienie jakości w jednostkach służby zdrowia Alokacja: 778 mln EUR (w tym 661,3 mln EUR z EFS) Działanie 2.1 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Działanie 2.2 WSPARCIE DLA SYSTEMU ADAPTACYJNOŚCI KADR Działanie 2.3 WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ZDROWIA OSÓB PRACUJĄCYCH ORAZ POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

32 PO Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty
CEL: Wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie monitoringu, ewaluacji i badań edukacyjnych oraz ich wykorzystanie w polityce edukacyjnej i zarządzaniu oświatą; Podniesienie jakości systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli; Poprawa stopnia powiązania oferty w zakresie kształcenia i szkolenia z potrzebami rynku pracy, w szczególności poprzez dostosowywanie programów nauczania i materiałów dydaktycznych (w tym podręczników) oraz wprowadzenie nowych form doskonalenia nauczycieli w przedsiębiorstwach; Opracowanie i wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji i Krajowego Systemu Kwalifikacji oraz upowszechnienie uczenia się przez całe życie. Alokacja: 1 006,2 mln EUR (w tym 855,3 mln EUR z EFS) Działanie 3.1. MODERNIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA I NADZORU W OŚWIACIE Działanie 3.2 ROZWÓJ SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH Działanie 3.3 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Działanie 3.4 OTWARTOŚĆ SYSTEMU EDUKACJI W KONTEKŚCIE UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

33 Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka
PO Kapitał Ludzki Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka CEL: Dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki i rynku pracy; Poprawa jakości oferty edukacyjnej szkół wyższych; Podniesienie atrakcyjności kształcenia w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych na poziomie wyższym; Podniesienie kwalifikacji kadr sektora B+R w zakresie współpracy z gospodarką oraz marketingu i komercjalizacji badań naukowych. Alokacja: 960,3 mln EUR (w tym 816,3 mln EUR z EFS) Działanie 4.1 WZMOCNIENIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO UCZELNI ORAZ ZWIĘKSZENIE LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY Działanie ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI W ROZWOJU GOSPODARCZYM

34 Priorytet V. Dobre rządzenie
PO Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie CEL: Poprawa zdolności regulacyjnych administracji publicznej; Poprawa jakości usług oraz polityk związanych z rejestracją działalności gospodarczej i funkcjonowaniem przedsiębiorstw; Modernizacja procesów zarządzania w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości; Budowa potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych ukierunkowana na wzmocnienie ich aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbońskiej Alokacja: 610,8 mln EUR (w tym 519,2 mln EUR z EFS) Działanie 5.1 WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Działanie 5.2 WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ Działanie 5.3 WSPARCIE NA RZECZ REALIZACJI STRATEGII LIZBOŃSKIEJ 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA Działanie 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO

35 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
PO Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich CEL: Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy; Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych Zmniejszanie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich); Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych Alokacja: 2 256,9 mln EUR (w tym 1 918,3 mln EUR z EFS) Działanie 6.1 POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE Działanie 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA Działanie 6.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

36 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
PO Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej CEL: Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej Alokacja: 1 552,9 mln EUR (w tym 1 319,9 mln EUR z EFS) Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ Działanie 7.3. INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI

37 Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki
PO Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki CEL: Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą Alokacja: 1 588,4 mln EUR (w tym 1 350,2 mln EUR z EFS) Działanie 8.1 ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE Działanie 8.2 TRANSFER WIEDZY

38 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
PO Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach CEL: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego) Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, szczególnie na obszarach wiejskich Alokacja: 1 703,4 mln EUR (w tym 1 447,9 mln EUR z EFS) Działanie 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY Działanie 9.2 PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Działanie 9.3 UPOWSZECHNIENIE FORMALNEGO KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Działanie 9.4 WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY Działanie 9.5 ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH

39 Priorytet X. Pomoc techniczna
PO Kapitał Ludzki Priorytet X. Pomoc techniczna CEL: Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS; Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS Alokacja: 456,8 mln EUR (w tym 388,2 mln EUR z EFS) Działanie 10.1 Pomoc techniczna

40 PO Rozwój Polski Wschodniej
CEL: przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju Alokacja : mld EUR ( w tym ,7 z EFRR)

41 Priorytet I. Nowoczesna gospodarka
PO Rozwój Polski Wschodniej Priorytet I. Nowoczesna gospodarka CEL: Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Alokacja: 929,3 mln EUR (w tym mln EUR z EFRR) Działanie 1.1 Infrastruktura uczelni Działanie 1.2 Wsparcie powstawania i dokapitalizowanie instrumentów inżynierii finansowej Działanie 1.3 Wsparcie innowacji Działanie 1.4 Promocja i współpraca - komponent promocja Działanie 1.5 Promocja i współpraca - komponent współpraca

42 Priorytet II. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
PO Rozwój Polski Wschodniej Priorytet II. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego CEL: Zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej Alokacja: ,7mln EUR (w tym ,6 mln EUR z EFRR) Działanie 2.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

43 Priorytet III. Wojewódzkie ośrodki wzrostu
PO Rozwój Polski Wschodniej Priorytet III. Wojewódzkie ośrodki wzrostu CEL: Rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich. Alokacja: mln EUR (w tym ,6 mln EUR z EFRR) Działanie 3.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego Działanie 3.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej

44 Priorytet IV. Infrastruktura transportowa
PO Rozwój Polski Wschodniej Priorytet IV. Infrastruktura transportowa CEL: Poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej. Alokacja: ,2 mln EUR (w tym ,3 mln EUR z EFRR) Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa

45 PO Rozwój Polski Wschodniej
Priorytet V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne CEL: Zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu Alokacja: ,3 mln EUR (w tym mln EUR z EFRR) Działanie 5.1 Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki Działanie 5.2 Trasy rowerowe

46 Priorytet VI. Pomoc Techniczna
PO Rozwój Polski Wschodniej Priorytet VI. Pomoc Techniczna CEL: Optymalizacja procesu realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Alokacja: ,5 mln EUR (w tym ,8 mln EUR z EFRR) Działanie 6.1 Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja Programu

47 PO Pomoc Techniczna PO Pomoc Techniczna
CEL: tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Alokacja : 607,8 mld EUR ( w tym 516,7 z EFRR)

48 Priorytet I. Wsparcie zasobów ludzkich
PO Pomoc Techniczna Priorytet I. Wsparcie zasobów ludzkich CEL: Celem osi priorytetowej jest zagwarantowanie wysokokwalifikowanej kadry odpowiedzialnej za przygotowanie, zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie, ocenę, kontrolę i promocję operacji funduszy strukturalnych. Alokacja: 420 mln EUR (w tym 357 mln EUR z EFRR) Działanie 1.1 Wsparcie zatrudnienia Działanie 1.2 Podnoszenie kwalifikacji

49 Priorytet II. Wsparcie informatyczne realizacji NSRO
PO Pomoc Techniczna Priorytet II. Wsparcie informatyczne realizacji NSRO CEL: Celem osi priorytetowej jest zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemów informatycznych oraz zaplecza technicznego wspierającego procesy zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli realizacji NSRO. Alokacja: 22 mln EUR (w tym 18,7mln EUR z EFRR) Działanie 2.1 Funkcjonowanie i rozwój systemu informatycznego Działanie 2.2 Infrastruktura informatyczna.

50 Priorytet III. Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych
PO Pomoc Techniczna Priorytet III. Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych CEL: osiągnięcie sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli NSRO, zapewnienie płynnego przejścia pomiędzy kolejnymi okresami programowania pomocy strukturalnej oraz wsparcie działań związanych z realizacją Celu Europejska Współpraca Terytorialna. Alokacja: 88 mln EUR (w tym 74,8 mln EUR z EFRR) Działanie 3.1 Funkcjonowanie instytucji zaangażowanych w realizację NSRO Działanie 3.2 Indywidualne projekty kluczowe Działanie 3.3 Ocena (ewaluacja) NSRO Działanie 3.4 Koordynacja polityki spójności Wspólnoty z innymi politykami krajowymi, sektorowymi i regionalnymi Działanie 3.5 Wsparcie realizacji Celu Europejska Współpraca Terytorialna

51 Priorytet IV. Komunikacja i promocja
PO Pomoc Techniczna Priorytet IV. Komunikacja i promocja CEL: Celem nadrzędnym realizowanym w ramach Osi priorytetowej 4 jest kreowanie popytu na środki z instrumentów strukturalnych UE w Polsce oraz zapewnienie efektywnej wymiany informacji i przekazywania doświadczeń pomiędzy uczestnikami NSRO w Polsce. Alokacja: 77,8 mln EUR (w tym 66,2 mln EUR z EFRR) Działanie 4.1 Promocja i informacja Działanie 4.2 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO

52 PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich CEL: stworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego poprzez zrównoważoną eksploatacje zasobów Alokacja : mln EUR (w tym mln z EFRR)

53 Priorytet I. Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej
PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Priorytet I. Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej CEL: dostosowanie floty rybackiej do dostępnych żywych zasobów oraz poprawa rentowności rybołówstwa morskiego. Ponadto ważnym celem jest zapewnienie osłon społeczno-ekonomicznych, w związku z realizacją wymogów Wspólnej Polityki Rybackiej. Alokacja: 225 mln EUR (w tym 168,8 mln EUR z EFRR) Działanie 1.1. Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej Działanie 1.2. Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej Działanie 1.3. Inwestycje na statkach rybackich i selektywność Działanie Rybactwo przybrzeżne Działanie Rekompensaty społeczno - gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką

54 PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
Priorytet II. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury CEL: Rozwoju i modernizacji sektora akwakultury i dostosowania go do perspektyw i oczekiwań rynku w sposób zrównoważony; Utrzymania zrównoważonego poziomu działalności w rybołówstwie śródlądowym; Usprawnienia przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybactwa. Alokacja: 195,7 mln EUR (w tym 146,8 mln EUR z EFRR) Działanie 2.1. Inwestycje w chów i hodowę ryb Działanie 2.2. Działania wodno - środowiskowe Działanie 2.3. Działania na rzecz zdrowia zwierząt Działanie Rybołówstwo śródlądowe Działanie 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu

55 Priorytet III. Środki służące wspólnemu interesowi
PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Priorytet III. Środki służące wspólnemu interesowi CELE: Ulepszenie obiektów portowych, przystani rybackich i miejsc wyładunku i budowa infrastruktury w celu zapewnienia długoterminowej rentowności i konkurencyjności sektora rybackiego; Zapewnienie w długiej perspektywie rentownego i konkurencyjnego sektora rybackiego przy wzięciu pod uwagę potrzeb restrukturyzacyjnych polskiej floty połowowej, która częściowo przestawia się z dorsza na ryby pelagiczne; Poprawienie organizacji sektora, szczególnie organizacji rynku, lecz również kwalifikacji zawodowych i innowacyjności w sektorze rybackim. Powinny być również wspierane partnerstwa z naukowcami; Zapewnienie zrównoważenia zasobów naturalnych; Rozpowszechnianie nowo nabytej wiedzy dotyczącej sektora rybackiego; Promocja produktów rybactwa; Promowanie inicjatyw mających na celu ograniczenie zdobycia energii (włączając operacje w ramach art. 9 i 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 744/2008). Alokacja: 195,7 mln EUR (w tym 146,8 mln EUR z EFRR)

56 PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
Działanie 3.1. Działania wspólne Działanie 3.2. Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej Działanie 3.3. Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach Działanie Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne Działanie 3.5. Projekty pilotażowe Działanie 3.6. Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich

57 Priorytet IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa
PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Priorytet IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Cele: Minimalizacja zaniku sektora rybackiego; Rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze; Poprawa jakości życia w społecznościach rybackich. Alokacja: 313,2 mln EUR (w tym 234,9 mln EUR z EFRR) Działanie 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Działanie 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

58 Priorytet V. Pomoc techniczna
PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Priorytet V. Pomoc techniczna CELE: Efektywne zarządzanie Programem Operacyjnym, w raz z jego przygotowaniem, wdrażaniem wszystkich przewidzianych działań, jak również wykonywanie niezbędnych funkcji związanych z kontrolą, monitorowaniem i oceną; Zapewnienie skutecznego funkcjonowania administracji zaangażowanej w egzekwowanie Wspólnej Polityki Rybackiej. Alokacja: 48,9 mln EUR (w tym 36,7 mln EUR z EFRR) Działanie 5.1 Pomoc techniczna

59 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Celem strategicznym programu jest poprawa konkurencyjności gospodarki rolno – żywnościowej oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Cel 1: Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich restrukturyzację, Cel 2: Poprawa stanu środowiska oraz krajobrazu poprzez racjonalną gospodarkę ziemią, Cel 3: Poprawa warunków życia ludności wiejskiej i promocja dywersyfikacji działalności gospodarczej. Alokacja : 17, 217 mld EUR (w tym13, 230 mld z EFRROW)

60 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Priorytet I . Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Alokacja: 7 187,532 mln EUR (w tym 5 390,649 mln EUR z EFRROW) Działanie 1.1 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Działanie 1.2 Ułatwianie startu młodym rolnikom Działanie 1.3 Renty strukturalne Działanie 1.4 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów Modernizacja gospodarstw rolnych Działanie 1.5 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Działanie 1.6 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Działanie 1.7 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności Działanie 1.8 Działania informacyjne i promocyjne Działanie 1.9 Grupy producentów rolnych

61 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Priorytet II. Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich Alokacja: mln EUR (w tym 4 436,801 mln EUR z EFRR) Działanie 2.1 Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) Działanie 2.2 Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe) Działanie 2.3 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Działanie 2.4 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

62 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Priorytet III. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Alokacja: 3 430,183 mln EUR (w tym 2 572,637 mln EUR z EFRR) Działanie 3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi

63 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Priorytet IV. LEADER CEL: budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem. Alokacja: mln EUR (w tym mln EUR z EFRR) Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy Działanie 4.3 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

64 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA

65 EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA (EWT)
PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA (EWT) TRANSGRANICZNA TRANSNARODOWA MIĘDZYREGIONALNA ALOKACJA – 8,31 MLD EUR (w tym 7,75 z EFRR)

66 PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
W ramach transgranicznej współpracy europejskiej realizowane są następujące Programy Operacyjne: Południowy Bałtyk (Polska–Szwecja–Dania–Litwa–Niemcy) Polska – Republika Litewska Polska – Republika Słowacka Polska – Republika Czeska Polska (woj. Dolnośląskie i Lubuskie) – Niemcy (Saksonia) Polska (woj. Lubuskie) – Niemcy (Brandenburgia) Polska (woj. Zachodniopomorskie) – Niemcy (Maklemburgia/Pomorze Przednie – Brandenburgia)

67 PO POŁUDNIOWY BAŁTYK CEL PROGRAMU – wzmocnienie zrównoważonego rozwoju poprzez wspólne działania zwiększające jego konkurencyjność i wzmacniające integrację pomiędzy ludźmi i instytucjami (ALOKACJA – 75,3 MLN EUR, w tym 60,7 z EFRR) PRIORYTET I – rozwój przedsiębiorczości DZIAŁANIE I.I – rozwój przedsiębiorstw DZIAŁANIE I.II – integracja wyższego wykształcenia i rynków pracy DZIAŁANIE I.III – dostępność transportowa ALOKACJA – 27,7 MLN EUR (w tym 22,5 z EFRR) PRIORYTET II – atrakcyjność i wspólna tożsamość DZIAŁANIE II.I – zarządzanie środowiskiem Morza Bałtyckiego DZIAŁANIE II.II – oszczędzanie energii i energia odnawialna DZIAŁANIE II.III – zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego dla rozwoju regionalnego DZIAŁANIE II.IV – inicjatywy społeczności lokalnych ALOKACJA – 42,7 MLN EUR (w tym 34,6 z EFRR) PRIORYTET III – pomoc techniczna ALOKACJA – 4,9 MLN EUR (w tym 3,6 z EFRR) Czy dodać działania indykatywne dotyczące pomocy technicznej???

68 PO POLSKA – LITWA (1) CEL PROGRAMU – wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru wsparcia poprzez wzmocnienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności w regionach po obu stronach granicy (ALOKACJA – 84,3 MLN EUR ,w tym 71,7 z EFRR) PRIORYTET I – wzrost konkurencyjności i produktywności obszaru wsparcia DZIAŁANIE I.I – modernizacja infrastruktury w pobliżu granicy DZIAŁANIE I.II – wdrażanie wspólnych inicjatyw mających na celu promocję biznesu DZIAŁANIE I.III – poprawa klimatu dla inwestycji DZIAŁANIE I.IV – wzmocnienie kontaktów biznesowych DZIAŁANIE I.V – rozwój nowoczesnych technologii i innowacji DZIAŁANIE I.VI – wprowadzenie europejskich norm jakościowych DZIAŁANIE I.VII – współpraca biznesowa i nawiązywanie kontaktów DZIAŁANIE I.VIII – promocja turystyki DZIAŁANIE I.IX – zachowanie dziedzictwa kulturowego/historycznego DZIAŁANIE I.X – opracowanie wspólnej dokumentacji rozwoju regionalnego ALOKACJA – 46,4 MLN EUR (w tym 39,4 z EFRR)

69 PO POLSKA – LITWA (2) PRIORYTET II – spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru wsparcia DZIAŁANIE II.I – tworzenie/poprawa wspólnych usług i infrastruktury na rynku pracy DZIAŁANIE II.II – rozwój sfery edukacji, zdrowia i bezpieczeństwa DZIAŁANIE II.III – tworzenie nowych i umacnianie już istniejących sieci współpracy DZIAŁANIE II.IV – wspólne działania mające na celu zwalczanie bezrobocia DZIAŁANIE II.V – rozwiązywanie problemów emigracyjnych i mniejszości narodowych DZAŁANIE II.VI – zachowanie bioróżnorodności i zasobów naturalnych DZIAŁANIE II.VII – rozwiązywanie problemów środowiskowych ALOKACJA – 32,9 MLN EUR (w tym 28 z EFRR) PRIORYTET III – pomoc techniczna ALOKACJA – 5 MLN EUR (w tym 4,3 z EFRR)

70 PO POLSKA – SŁOWACJA (1) ALOKACJA PROGRAMU PL-SK – 185,2 MLN EUR (w tym 157,4 z EFRR) PRIORYTET I – rozwój infrastruktury transgranicznej CEL STRATEGICZNY – rozwój polsko-słowackiej współpracy partnerskiej w zakresie poprawy stanu infrastruktury transgranicznej ukierunkowanej na integracje przestrzenną, bezpieczeństwo, zwiększenie dostępności komunikacyjnej i atrakcyjności regionu dla mieszkańców, inwestorów i turystów TEMATY WSPÓŁPRACY: I.I – infrastruktura komunikacyjna i transportowa I.II – infrastruktura ochrony środowiska ALOKACJA – 79,6 MLN EUR (w tym 67,7 z EFRR) PRIORYTET II – rozwój społeczno-gospodarczy CEL STRATEGICZNY – promowanie polsko-słowackiej współpracy partnerskiej dla zrównoważonego, społeczno-gospodarczego, środowiskowego i kulturalnego rozwoju terenów przygranicznych Polski i Republiki Słowackiej II.I – rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki II.II – ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego II.III – projekty sieciowe ALOKACJA – 63 MLN EUR (w tym 54 z EFRR)

71 PO POLSKA – SŁOWACJA (2) PRIORYTET III – wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) CEL STRATEGICZNY – promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach „ludzie dla ludzi” ALOKACJA – 31,5 MLN EUR (w tym 26,8 z EFRR) PRIORYTET IV – pomoc techniczna CEL STRATEGICZNY – zapewnienie wdrożenia, zarządzania, promocji, monitoringu i kontroli programu ALOKACJA – 11,1 MLN EUR (w tym 9,4 z EFRR)

72 PO POLSKA – CZECHY (1) CEL PROGRAMU – wpieranie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez wzmacnianie jego konkurencyjności i spójności oraz poprzez promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców (ALOKACJA – 258,2 MLN EUR, w tym 219,5 z EFRR) PRIORYTET I – wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń DZIEDZINY WSPARCIA: I.I – wzmacnianie dostępności komunikacyjnej I.II – ochrona środowiska I.III – profilaktyka zagrożeń ALOKACJA – 82,6 MLN EUR (w tym 70 z EFRR) PRIORYTET II – poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki II.I – rozwój przedsiębiorczości II.II – wspieranie rozwoju turystyki II.III – wspieranie współpracy w zakresie edukacji ALOKACJA – 92,9 MLN EUR (w tym 79 z EFRR)

73 PO POLSKA – CZECHY (2) PRIORYTET III – wspieranie współpracy społeczności lokalnych DZIEDZINY WSPARCIA: III.I – współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne III.II – wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno -edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych III.III – fundusz mikroprojektów ALOKACJA – 67,1 MLN EUR (w tym 57,1 z EFRR) PRIORYTET IV – pomoc techniczna ALOKACJA – 15,5 MLN EUR (w tym 13,1 z EFRR)

74 PO POLSKA – SAKSONIA (1) CEL PROGRAMU – wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru wsparcia w celu wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej (ALOKACJA – 123,7 MLN EUR, w tym 105,1 z EFRR) PRIORYTET I – rozwój transgraniczny CEL STRATEGICZNY – zapewnienie konkurencyjności obszaru wsparcia poprzez wyrównanie warunków ramowych dla likwidowania nierówności gospodarczych i strukturalnych DZIEDZINY WSPARCIA: I.I – gospodarka i nauka I.II – turystyka i działalność uzdrowiskowa I.III – transport i komunikacja I.IV – środowisko naturalne I.V – ład przestrzenny i planowanie regionalne ALOKACJA – 58,5 MLN EUR (w tym 49,8 z EFRR)

75 PO POLSKA – SAKSONIA (2) PRIORYTET II – transgraniczna integracja społeczna CEL STRATEGICZNY – utożsamianie się mieszkańców z obszarem wsparcia dzięki wzmocnieniu współpracy DZIEDZINY WSPARCIA: II.I – kształcenie i szkolenie II.II – kultura i sztuka II.III – infrastruktura społeczna II.IV – bezpieczeństwo publiczne II.V – rozwój współpracy partnerskiej II.VI – Fundusz Małych Projektów (FMP) ALOKACJA – 57,7 MLN EUR (w tym 49 z EFRR) PRIORYTET III – pomoc techniczna ALOKACJA – 7,4 MLN EUR (w tym 6,3 z EFRR)

76 PO POLSKA – BRANDENBURGIA (1)
CEL PROGRAMU – likwidowanie niedogodności w rejonie przygranicznym Brandenburgia-Polska (woj. Lubuskie) (ALOKACJA – 146,5 MLN EUR, w tym 124,5 z EFRR) PRIORYTET I – wspieranie infrastruktury i poprawa stanu środowiska DZIAŁANIE I.I – budowa i poprawa infrastruktury DZIAŁANIE I.II – ochrona i gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi oraz ochrona przeciwpożarowa i usuwanie skutków katastrof oraz zapobieganie im DZIAŁANIE I.III – rozwój regionalny i planowanie regionalne oraz rozwój współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego ALOKACJA – 84,4 MLN EUR (w tym 71,7 z EFRR) PRIORYTET II – wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki DZIAŁANIE II.I – wspieranie gospodarki DZIAŁANIE II.II – regionalny i lokalny marketing DZIAŁANIE II.III – wspieranie sieci i kooperacja w zakresie B+R ALOKACJA – 14,3 MLN EUR (w tym 12,1 z EFRR)

77 PO POLSKA – BRANDENBURGIA (2)
PRIORYTET III – wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji DZIAŁANIE III.I – wspieranie projektów z zakresu kształcenia oraz zatrudnienia DZIAŁANIE III.II – współpraca i spotkania (Fundusz Małych Projektów (FMP) i projekty sieciowe) ALOKACJA – 41,6 MLN EUR (w tym 35,6 z EFRR) PRIORYTET IV – pomoc techniczna DZIAŁANIE IV.I – przygotowanie, realizacja, monitoring, ocena i kontrola interwencji DZIAŁANIE IV.II – działania uzupełniające Pomoc Techniczną ALOKACJA – 6,1 MLN EUR (w tym 5,2 z EFRR)

78 PO POLSKA-NIEMCY (MAKLEMBURGIA/ POMORZE PRZEDNIE-BRANDENBURGIA) (1)
CEL PROGRAMU – równomierny zrównoważony rozwój obszaru wsparcia za pomocą transgranicznego zbliżenia mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji (ALOKACJA – 156,2 MLN EUR ,w tym 132,8 z EFRR) PRIORYTET I – wspieranie warunków infrastrukturalnych i ekologicznych w obszarze granicznym DZIAŁANIE I.I – poprawa transgranicznych połączeń komunikacyjnych (drogi, linie kolejowe, drogi wodne, ścieżki rowerowe) DZIAŁANIE I.II – wsparcie transgranicznej struktury gospodarczej DZIAŁANIE I.III – działania na rzecz poprawy jakości wody, ochrony środowiska, krajobrazu, klimatu, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko oraz ryzyka związanego ze środowiskiem naturalnym ALOKACJA – 65,6 MLN EUR (w tym 55,7 z EFRR) PRIORYTET II – wsparcie transgranicznych kontaktów gospodarczych i zacieśnienie współpracy gospodarczo-naukowej DZIAŁANIE II.I – wspieranie polsko-niemieckich kontaktów gospodarczych i sieci współpracy gospodarczo-naukowej DZIAŁANIE II.II – poprawa transgranicznego marketingu turystycznego i pozyskiwanie inwestorów DZIAŁANIE II.III – wspieranie transgranicznej współpracy i sieci ośrodków naukowych, badawczych i technologicznych celem ułatwienia dostępu do wiedzy i transferu technologicznego ALOKACJA – 35,2 MLN EUR (w tym 30 z EFRR)

79 PO POLSKA-NIEMCY (MAKLEMBURGIA/ POMORZE PRZEDNIE-BRANDENBURGIA) (2)
PRIORYTET III – transgraniczny rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie współpracy transgranicznej w zakresie ochrony zdrowia w zakresie ochrony zdrowia, kultury i edukacji DZIAŁANIE III.I – wspólne projekty w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wydawania świadectw i uprawnień zawodowych w polsko-niemieckim obszarze wsparcia, edukacji ekologicznej DZIAŁANIE III.II – wspieranie współpracy jednostek samorządu terytorialnego oraz prywatnych ośrodków kulturalnych, stowarzyszeń i innych instytucji działających na rzecz rozwijania kontaktów transgranicznych i integracji społecznej DZIAŁANIE III.III – Fundusz Małych Projektów (FMP) ALOKACJA – 46,5 MLN EUR (w tym 39,5 z EFRR) PRIORYTET IV – pomoc techniczna DZIAŁANIE IV.I – przygotowanie, realizacja, monitoring i kontrola oraz ewaluacja i analizy; działanie informacyjne i promocyjne ALOKACJA – 9 MLN EUR (w tym 7,6 z EFRR)

80 PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSNARODOWEJ
W ramach transnarodowej współpracy europejskiej realizowane są następujące Programy Operacyjne: Program Współpracy dla Europy Środkowej Program Współpracy dla Regionu Morza Bałtyckiego

81 PO DLA EUROPY ŚRODKOWEJ (1)
CEL PROGRAMU – wzmocnienie spójności terytorialnej, wspieranie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej (ALOKACJA – 298,3 MLN EUR, w tym 246 z EFRR) PRIORYTET I – wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej OBSZARY INTERWENCJI: I.I – poprawa ramowych warunków dla innowacji I.II – stworzenie możliwości rozprzestrzeniania i stosowania innowacji I.III – wspieranie rozwoju wiedzy ALOKACJA – 59,3 MLN EUR (w tym 49,2 z EFRR) PRIORYTET II – poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej II.I – poprawa sieci połączeń Europy Środkowej II.II – rozwój współpracy w dziedzinie logistyki transportu multimodalnego II.III – promowanie mobilności bezpiecznej i zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju II.IV – technologie informatyczno-komunikacyjne i rozwiązania alternatywne dla zwiększania dostępu ALOKACJA – 77,1 MLN EUR (w tym 64 z EFRR)

82 PO DLA EUROPY ŚRODKOWEJ (2)
PRIORYTET III – odpowiedzialne korzystanie ze środowiska OBSZARY INTERWENCJI: III.I – rozwój środowiska wysokiej jakości poprzez zarządzanie naturalnym zasobami i dziedzictwem III.II – redukcja ryzyka i wpływu zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością człowieka III.III – wspieranie wykorzystywania źródeł energii odnawialnej i zwiększania efektywności energetycznej III.IV – wspieranie ekologicznych technologii i działań ALOKACJA – 77,1 MLN EUR (w tym 64 z EFRR) PRIORYTET IV – podniesienie konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów IV.I – rozwój policentrycznych struktur osadniczych oraz współpracy terytorialnej IV.II – uwzględnienie terytorialnych skutków zmian demograficzno-społecznych w rozwoju miejskim i regionalnym IV.III – kapitalizacja zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów ALOKACJA – 65,2 MLN EUR (w tym 54,1 z EFRR) PRIORYTET V – pomoc techniczna ALOKACJA – 19,7 MLN EUR (w tym 14,8 z EFRR)

83 PO DLA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO (1)
CEL PROGRAMU – wzmocnienie rozwoju poprzez łączenie potencjałów ponad granicami w celu osiągnięcia zrównoważonego, konkurencyjnego i terytorialnie zintegrowanego Regionu Morza Bałtyckiego (ALOKACJA – 293,2 MLN EUR, w tym 208 z EFRR) PRIORYTET I – rozwijanie innowacji w całym BSR KIERUNKI WSPARCIA: I.I – zapewnienie wsparcia dla źródeł innowacji I.II – ułatwienie transferu technologii i rozpowszechniania wiedzy w BSR I.III – zwiększenie możliwości społecznych w generowaniu i absorpcji nowej wiedzy ALOKACJA – 80,5 MLN EUR (w tym 58,7 z EFRR) PRIORYTET II – wewnętrzna i zewnętrzna dostępność BSR II.I – promowanie działań w zakresie transportu i ICT zwiększających dostępność i zrównoważony wzrost społeczno-gospodarczy II.II – działania pobudzające dalsza integrację w istniejących transnarodowych strefach rozwoju i tworzenie nowych ALOKACJA – 54,4 MLN EUR (w tym 39,1 z EFRR)

84 PO DLA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO (2)
PRIORYTET III – zarządzanie Morzem Bałtyckim jako wspólnym zasobem KIERUNKI WSPARCIA: III.I – gospodarka wodna ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań powodowanych przez zwiększone działania gospodarcze i zmiany klimatyczne III.II – ekonomiczne gospodarowanie obszarami pełnomorskimi i zrównoważona eksploatacja zasobów morskich III.III – zwiększone bezpieczeństwo na morzu III.IV – zintegrowany rozwój obszarów przybrzeżnych ALOKACJA – 79,4 MLN EUR (w tym 58,7 z EFRR) PRIORYTET IV – atrakcyjne i konkurencyjne miasta i regiony IV.I – wzmacnianie rozwoju regionów metropolitalnych, miast i obszarów miejskich jako siły napędowej rozwoju gospodarczego IV.II – strategiczne wsparcie zintegrowanego rozwoju BSR oraz spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej IV.III – wzmocnienie warunków społecznych i wpływów rozwoju miast i regionów ALOKACJA – 58,1 MLN EUR (w tym 39,1 z EFRR) PRIORYTET V – pomoc techniczna ALOKACJA – 20,8 MLN EUR (w tym 12,5 z EFRR)

85 PRIORYTET I – innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy
PO WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ CEL PROGRAMU – poprawa efektywności polityk rozwoju regionalnego oraz przyczynienie się do modernizacji gospodarczej i większej konkurencyjności w Europie w obszarach konkurencyjności, gospodarki opartej na wiedzy, środowiska naturalnego i zapobiegania ryzyku za pośrednictwem współpracy regionalnej (ALOKACJA – 405 MLN EUR, w tym 321,3 z EFRR) PRIORYTET I – innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy GŁÓWNE PODTEMATY WSPÓŁPRACY: I.I – innowacyjność, badania i rozwój technologii I.II – przedsiębiorczość oraz MŚP I.III – społeczeństwo informacyjne I.IV – zatrudnienie, kapitał ludzki i edukacja ALOKACJA – 220,9 MLN EUR (w tym 176,7 z EFRR)

86 PRIORYTET II – środowisko naturalne i zapobieganie zagrożeniom
PO WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ PRIORYTET II – środowisko naturalne i zapobieganie zagrożeniom GŁÓWNE PODTEMATY WSPÓŁPRACY: II.I – zagrożenia naturalne i technologiczne II.II – gospodarka wodna II.III – gospodarka odpadami II.IV – różnorodność przyrodnicza i ochrona dziedzictwa naturalnego II.V – energia i zrównoważony transport II.VI – dziedzictwo kulturowe i krajobraz ALOKACJA – 156,6 MLN EUR (w tym 125,3 z EFRR) PRIORYTET III – pomoc techniczna ALOKACJA – 27,5 MLN EUR (w tym 19,3 z EFRR)

87 EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA (EISP)
Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska -Rosja Program Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś-Ukraina CEL PROGRAMU – rozwój współpracy pomiędzy UE a państwami partnerskimi spoza UE poprzez zapewnienie zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju regionalnego ALOKACJA – 347 MLN EUR (w tym 318,3 z EFRR)

88 ALOKACJA PROGRAMU – 144 MLN EUR (w tym 132,1 z EFRR)
PO LITWA-POLSKA-ROSJA ALOKACJA PROGRAMU – 144 MLN EUR (w tym 132,1 z EFRR) PRIORYTET I – przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwań DZIAŁANIE I.I – zrównoważone wykorzystanie środowiska DZIAŁANIE I.II – poprawa dostępności PRIORYTET II – wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego DZIAŁANIE II.I – rozwój turystki DZIAŁANIE II.II – rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych DZIAŁANIE II.III – zwiększenie konkurencyjności MŚP i rozwój rynku pracy DZIAŁANIE II.IV – wspólne planowanie przestrzenne i społeczno -ekonomiczne PRIORYTET III – pomoc techniczna PRIORYTET HORYZONTALNY – wspieranie kontaktów międzyludzkich (mikroprojekty)

89 ALOKACJA PROGRAMU – 203 MLN EUR (w tym 186,2 z EFRR)
PO POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA ALOKACJA PROGRAMU – 203 MLN EUR (w tym 186,2 z EFRR) PRIORYTET I – wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego DZIAŁANIE I.I – lepsze warunki dla przedsiębiorczości DZIAŁANIE I.II – rozwój turystyki DZIAŁANIE I.III – poprawa dostępności regionu PRIORYTET II – poprawa jakości życia DZIAŁANIE II.I – ochrona środowiska w obszarze przygranicznym DZIAŁANIE II.II – sprawne i bezpieczne granice PRIORYTET III – współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych DZIAŁANIE III.I – rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej DZIAŁANIE III.II – inicjatywy społeczności lokalnych PRIORYTET IV – pomoc techniczna

90 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE

91 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2007-2013
CEL PROGRAMU – Podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. ALOKACJA – 1,213 mld EUR z funduszu EFRR

92 RPO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
PRIORYTET I – Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw („Przedsiębiorstwa i innowacyjność”) CEL PRIORYTETU – Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, głównie poprzez działania wspomagające rozwój MSP oraz wzmocnienie i wykorzystanie potencjału sektora B+R. Działanie I.I – Inwestycje dla przedsiębiorstw Działanie I.II – Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu Działanie I.III – Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP Działanie I.IV – Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET II – Rozwój społeczeństwa innowacyjnego na Dolnym Śląsku („Społeczeństwo informacyjne”) CEL PRIORYTETU – Wspieranie konkurencyjności regionu poprzez rozwój szeroko rozumianej regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Działanie II.I – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie II.II – Rozwój usług elektronicznych ALOKACJA – mln EUR

93 RPO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
PRIORYTET III – Rozwój infrastruktury na Dolnym Śląsku („Transport”) CEL PRIORYTETU – Modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury transportowej w taki sposób, aby zmodernizować sieć połączeń transportowych z sąsiednimi regionami oraz połączeń wewnętrznych przyczyniających się do rozwoju obszarów aktywności gospodarczej, w tym turystycznej. Działanie III.I – Infrastruktura drogowa Działanie III.II – Transport i infrastruktura kolejowa Działanie III.III – Transport miejski i podmiejski ALOKACJA – mln EUR

94 RPO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
PRIORYTET IV – Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”) CEL PRIORYTETU – Poprawa stanu środowiska naturalnego, zapobieganie jego degradacji i zachowanie różnorodności biologicznej oraz walorów przyrodniczych Dolnego Śląska. Działanie IV.I – Gospodarka odpadami Działanie IV.II – Infrastruktura wodno ściekowa Działanie IV.III – Poprawa jakości powietrza Działanie IV.IV – Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom Działanie IV.V – Rekultywacja obszarów zdegradowanych Działanie IV.VI – Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego Działanie IV.VII – Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna ALOKACJA – mln EUR

95 RPO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
PRIORYTET V – Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku („Energetyka”) CEL PRIORYTETU – Poprawa stanu infrastruktury energetycznej regionu poprzez modernizację sieci dystrybucji energii w celu zmniejszenia strat i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii. Działanie V.I – Odnawialne źródła energii Działanie V.II – Dystrybucja energii elektronicznej i gazu Działanie V.III – Ciepłownictwo i kogeneracja ALOKACJA – mln EUR

96 RPO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
PRIORYTET VI – Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i kultura”) CEL PRIORYTETU – Wzrost konkurencyjności dolnośląskiej oferty turystycznej oraz wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości dla podniesienia atrakcyjności regionu na rynku krajowym i międzynarodowym. Działanie VI.I – Turystyka uzdrowiskowa Działanie VI.II – Turystyka aktywna Działanie VI.III – Turystyka biznesowa Działanie VI.IV – Turystyka kulturowa Działanie VI.V – Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową ALOKACJA – mln EUR

97 RPO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
PRIORYTET VII – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku („Edukacja”) CEL PRIORYTETU – Podniesienie jakości i efektywności systemu kształcenia i szkolenia poprzez inwestycję w bazę dolnośląskich placówek edukacyjnych. Działanie VII.I – Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego Działanie VII.II – Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET VIII – Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”) CEL PRIORYTETU – poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej. Działanie VIII.I – Poprawa jakości opieki zdrowotnej ALOKACJA – mln EUR

98 RPO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
PRIORYTET IX – Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”) CEL PRIORYTETU – Przeciwdziałanie marginalizacji obszarów miast województwa dolnośląskiego, na których nasilają się negatywne zjawiska społeczne i ekonomiczne oraz ulega degradacji stan fizyczny przestrzeni. Działanie IX.I – Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Działanie IX.II – Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET X – Pomoc techniczna CEL PRIORYTETU – Podniesienie zdolności absorpcyjnych środków funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na Dolnym Śląsku. ALOKACJA – mln EUR

99 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO CEL PROGRAMU – Poprawa konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru. ALOKACJA – mln EUR z funduszu EFRR

100 RPO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
PRIORYTET I – Rozwój infrastruktury technicznej CEL PRIORYTETU – Poprawa zagospodarowania regionu w infrastrukturę techniczną, przede wszystkim związaną z transportem dla zwiększenia dostępności zewnętrznej regionu, spójności wewnętrznej oraz zwiększania bezpieczeństwa transportowego. Działanie I.I – Infrastruktura drogowa Działanie I.II – Infrastruktura transportu publicznego Działanie I.III – Infrastruktura kolejowa Działanie I.IV – Infrastruktura portu lotniczego ALOKACJA – mln EUR

101 RPO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
PRIORYTET II – Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska CEL PRIORYTETU – Poprawa jakości środowiska przyrodniczego, jego racjonalne kształtowanie i zachowanie zasobów naturalnych dla polepszenia warunków dla rozwoju gospodarki, przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju. Działanie II.I – Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Działanie II.II – Gospodarka odpadami Działanie II.III – Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Działanie II.IV – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Działanie II.V – Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Działanie II.VI – Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych ALOKACJA – mln EUR

102 RPO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
PRIORYTET III – Rozwój infrastruktury społecznej CEL PRIORYTETU – Poprawa jakości i dostępności usług społecznych poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Działanie III.I – Rozwój infrastruktury edukacyjnej Działanie III.II – Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Działanie III.III – Rozwój infrastruktury kultury ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET IV – Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego CEL PRIORYTETU – Stworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez zwiększenie dostępu do szerokopasmowej sieci informatycznej oraz stosowanie w usługach publicznych i gospodarce technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Działanie IV.I – Rozwój infrastruktury ICT Działanie IV.II – Rozwój usług i aplikacji dla ludności Działanie IV.III – Rozwój komercyjnych e-usług ALOKACJA – mln EUR

103 RPO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
PRIORYTET V – Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw CEL PRIORYTETU – Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego, w tym wzrost ich potencjału ekonomicznego, innowacyjnego, wzrost przedsiębiorczości oraz zwiększenie zatrudnienia. Działanie V.I – Rozwój instytucji otoczenia biznesu Działanie V.II – Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Działanie V.III – Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska Działanie V.IV – Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Działanie V.V – Promocja i rozwój markowych produktów Działanie V.VI – Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje ALOKACJA – mln EUR

104 RPO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
PRIORYTET VI – Wsparcie rozwoju turystyki CEL PRIORYTETU – Wzrost znaczenia turystyki jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego województwa poprzez: lepsze wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, wzbogacenie oferty usług turystycznych i poprawę ich jakości, rozwój nowych, zrównoważonych rodzajów turystyki. Działanie VI.I – Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze Działanie VI.II Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET VII – Wpieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy CEL PRIORYTETU – Ożywienie gospodarcze i społeczne oraz odnowa infrastrukturalna i architektoniczno-urbanistyczna zdegradowanych części miast, terenów i obiektów poprzemysłowych i powojskowych. Działanie VII.I – Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Działanie VII.II – Adaptacja do nowych funkcji społeczno- gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych ALOKACJA – mln EUR

105 RPO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
PRIORYTET VIII – Pomoc techniczna CEL PRIORYTETU – Zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji regionalnego programu operacyjnego, skuteczna informacja i promocja programu oraz wsparcie procesu przygotowania do korzystania z funduszy strukturalnych, w tym przygotowania projektów do optymalnego ich wdrażania. Działanie VIII.I – Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO Działanie VIII.II – Działania informacyjne i promocyjne ALOKACJA – mln EUR

106 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2007-2013
CEL PROGRAMU – Podniesieni konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu. ALOKACJA – 1,155 mld EUR z funduszu EFRR

107 RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
PRIORYTET I – Przedsiębiorczość i innowacje CEL PRIORYTETU – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie lubelskim. Działanie I.I – Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw Działanie I.II – Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw Działanie I.III – Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Działanie I.IV – Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii Działanie I.V – Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki Działanie I.VI – Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach Działanie I.VII – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo ALOKACJA – mln EUR

108 RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
PRIORYTET II – Infrastruktura ekonomiczna CEL PRIORYTETU – Stworzenie przyjaznego otoczenia dla prowadzenia działalności gospodarczej na Lubelszczyźnie. Działanie II.I – Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw Działanie II.II – Regionalna infrastruktura B+R Działanie II.III – Wsparcie dla otoczenia biznesu i transferu wiedzy Działanie II.IV – Marketing gospodarczy ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET III – Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne CEL PRIORYTETU – Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wsparcie dla obszarów rewitalizowanych i terenów inwestycyjnych. Działanie III.I – Tworzenie terenów inwestycyjnych Działanie III.II – Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich ALOKACJA – mln EUR

109 RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
PRIORYTET IV – Społeczeństwo informacyjne CEL PRIORYTETU – Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój lokalnej i regionalnej infrastruktury oraz usług społeczeństwa informacyjnego. Działanie IV.I – Społeczeństwo informacyjne ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET V – Transport CEL PRIORYTETU – Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny. Działanie V.I – Regionalny układ transportowy Działanie V.II – Lokalny układ transportowy Działanie V.III – Miejski transport publiczny Działanie V.IV – Transport kolejowy Działanie V.V – Transport lotniczy ALOKACJA – mln EUR

110 RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
PRIORYTET VI – Środowisko i czysta energia CEL PRIORYTETU – Poprawa stanu, zachowanie bioróżnorodności oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego. Działanie VI.I – Ochrona i kształtowanie środowiska Działanie VI.II – Energia przyjazna środowisku ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET VII – Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna CEL PRIORYTETU – Zwiększenie udziału sektorów kultury i turystyki w gospodarce województwa lubelskiego oraz wzmocnienie powiązań międzynarodowych regionu. Działanie VII.I – Infrastruktura kultury i turystyki Działanie VII.II – Promocja kultury i turystyki Działanie VII.III – Współpraca międzyregionalna ALOKACJA – mln EUR

111 RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
PRIORYTET VIII – Infrastruktura społeczna CEL PRIORYTETU – Poprawa warunków kształcenia oraz dostępu do wiedzy, usług medycznych i pomocy społecznej. Działanie VIII.I – Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych Działanie VIII.II – Infrastruktura szkolna i sportowa Działanie VIII.III – Ochrona zdrowia Działanie VIII.IV – Pomoc społeczna ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET IX – Pomoc techniczna CEL PRIORYTETU – Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu. Działanie IX.I – Wsparcie wdrażania RPO Działanie IX.II – Informacja i promocja RPO ALOKACJA – mln EUR

112 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 2007-2013
CEL PROGRAMU – Stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności województwa poprzez wykorzystanie regionalnego potencjału endogenicznego oraz przeciwdziałanie marginalizacji zagrożonych obszarów, w tym obszarów wiejskich, przy racjonalnym gospodarowaniu zasobami i dążeniu do zapewnienia większej spójności województwa. ALOKACJA – mln EUR z funduszu EFRR

113 RPO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
PRIORYTET I – Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu CEL PRIORYTETU – Rozwój cywilizacyjny i wzrost konkurencyjności gospodarczej regiony, przede wszystkim poprzez stworzenie warunków infrastrukturalnych gwarantujących szybki wzrost ekonomiczny oraz podnoszących atrakcyjność gospodarczą województwa. Działanie I.I – Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie Działanie I.II – Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza Działanie I.III – Rozwój społeczeństwa informacyjnego ALOKACJA – mln EUR

114 RPO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
PRIORYTET II – Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego CEL PRIORYTETU – Rozwój gospodarczy województwa poprzez zintegrowanie działań dla tworzenia warunków sprzyjających wzrostowi inwestycji na poziomie regionalnym i lokalnym oraz wzrostowi zatrudnienia. Działanie II.I – Mikroprzedsiębiorstwa Działanie II.II – Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Działanie II.III – Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych Działanie II.IV – Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw Działanie II.V – Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu ALOKACJA – mln EUR

115 RPO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
PRIORYTET III – Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego CEL PRIORYTETU – Utrzymanie wysokich standardów ekologicznych przez dalszą poprawę funkcjonowania infrastruktury ochrony środowiska przyrodniczego na poziomie regionalnym i lokalnym. Działanie III.I – Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego Działanie III.II – Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Działanie III.III – Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET IV – Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej CEL PRIORYTETU – Stworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków życia w województwie lubuskim oraz znoszenie dysproporcji między dynamicznymi centrami wzrostu, a terenami marginalizowanymi. Działanie IV.I – Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia Działanie IV.II – Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej Działanie IV.III – Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich ALOKACJA – mln EUR

116 RPO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
PRIORYTET V – Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej CEL PRIORYTETU – Wzrost konkurencyjności regionalnej oferty turystycznej oraz wykorzystanie potencjału kultury, a także podjęcie działań w celu zachowania obiektów dziedzictwa kulturowego dla podniesienia atrakcyjności regionu na rynku krajowym i międzynarodowym. Działanie V.I – Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie V.II – Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET VI – Pomoc Techniczna CEL PRIORYTETU – Wsparcie instytucji uczestniczących w procesie wykorzystania środków EFRR dostępnych dla województwa lubuskiego w ramach LRPO. Działanie VI.I – Wsparcie zarządzania i wdrażania Działanie VI.II – Wsparcie informacji, promocji, badań i oceny programu ALOKACJA – mln EUR

117 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2007-2013
CEL PROGRAMU – Integracja regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą jako środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsc. ALOKACJA – 1,006 mld EUR z funduszu EFRR

118 RPO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
PRIORYTET I – Infrastruktura transportowa CEL PRIORYTETU – Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego. Działanie I.I – Drogi Działanie I.II – Kolej Działanie I.III – Porty lotnicze Działanie I.IV – Miejski transport publiczny Działanie I.V – Inteligentny system transportu ALOKACJA – mln EUR

119 RPO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
PRIORYTET II – Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka CEL PRIORYTETU – Poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego. Działanie II.I – Gospodarka wodno-ściekowa Działanie II.II – Gospodarka odpadami Działanie II.III – Ochrona przyrody Działanie II.IV – Gospodarka wodna Działanie II.V – Zagrożenia środowiska Działanie II.VI – Ochrona powietrza Działanie II.VII – Elektroenergetyka Działanie II.VIII – Gazownictwo Działanie II.IX – Odnawialne źródła energii Działanie II.X – Sieci ciepłownicze ALOKACJA – mln EUR

120 RPO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
PRIORYTET III – Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość CEL PRIORYTETU – Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki w województwie. Działanie III.I – Wsparcie jednostek B+R Działanie III.II – Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie III.III – Rozwój B+R w przedsiębiorstwach Działanie III.IV – Rozwój otoczenia biznesu Działanie III.V – Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET IV – Społeczeństwo informacyjne CEL PRIORYTETU – Poprawa wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców oraz wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Działanie IV.I – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie IV.II – E-usługi publiczne Działanie IV.III – E-technologie dla przedsiębiorstw ALOKACJA – mln EUR

121 RPO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
PRIORYTET V – Infrastruktura społeczna CEL PRIORYTETU – Zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju zasobów ludzkich. Działanie V.I – Infrastruktura ochrony zdrowia Działanie V.II – Infrastruktura pomocy społecznej Działanie V.III – Infrastruktura edukacyjna Działanie V.IV – Infrastruktura kultury ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET VI – Odnowa obszarów miejskich CEL PRIORYTETU – Ożywienie gospodarcze i społeczne na terenach zdegradowanych w obszarach miejskich. Działanie VI.I – Rewitalizacja obszarów problemowych Działanie VI.II – Renowacje substancji mieszkaniowej ALOKACJA – mln EUR

122 RPO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
PRIORYTET VII – Pomoc Techniczna CEL PRIORYTETU – Zwiększenie zdolności absorpcji środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ. Działanie VII.I – Pomoc techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ ALOKACJA – mln EUR

123 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2007-2013
CEL PROGRAMU – Tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia poprzez inwestycje infrastrukturalne wzmacniające konkurencyjność, wspieranie innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego oraz poprawę stanu środowiska naturalnego i kulturowego. ALOKACJA – 1,290 mld EUR z funduszu EFRR

124 RPO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
PRIORYTET I – Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy CEL PRIORYTETU – Poprawa dostępu do edukacji oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego. Działanie I.I – Poprawa jakości usług edukacyjnych Działanie I.II – Rozwój społeczeństwa informacyjnego ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET II – Gospodarka regionalnej szansy CEL PRIORYTETU – Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw. Działanie II.I – Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie II.II – Wsparcie komercjalizacji badań naukowych ALOKACJA – mln EUR

125 RPO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
PRIORYTET III – Turystyka i przemysł kulturowy CEL PRIORYTETU – Podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu. Działanie III.I – Rozwój infrastruktury turystycznej Działanie III.II – Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego Działanie III.III – Instytucje kultury ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET IV – Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego CEL PRIORYTETU – Rozwój infrastruktury sprzyjającej wzrostowi społeczno-gospodarczemu. Działanie IV.I – Rozwój infrastruktury drogowej Działanie IV.II – Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu Działanie IV.III – Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej ALOKACJA – mln EUR

126 RPO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
PRIORYTET V – Krakowski obszar metropolitalny CEL PRIORYTETU – Wzmocnienie pozycji Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego jako znaczącego ośrodka metropolitalnego w Europie. Działanie V.I – KOM jako ważny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej Działanie V.II – Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego Działanie V.III – Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET VI – Spójność wewnątrzregionalna CEL PRIORYTETU – Zmniejszenie infrastrukturalnych barier w dostępie do usług społecznych. Działanie VI.I – Rozwój miast Działanie VI.II – Rozwój obszarów wiejskich Działanie VI.III – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego ALOKACJA – mln EUR

127 RPO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
PRIORYTET VII – Infrastruktura ochrony środowiska CEL PRIORYTETU – Likwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami. Działanie VII.I – Gospodarka wodno ściekowa Działanie VII.II – Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii Działanie VII.III – Gospodarka odpadami Działanie VII.IV – Bezpieczeństwo ekologiczne oraz ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET VIII – Współpraca międzyregionalna CEL PRIORYTETU – Stworzenie szerokiej i stabilnej platformy współpracy międzyregionalnej. Działanie VIII.I – Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej Działanie VIII.II – Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy ALOKACJA – mln EUR

128 RPO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
PRIORYTET IX – Pomoc techniczna CEL PRIORYTETU – Zapewnienie efektywnej realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie IX.I – Wsparcie zarządzania MRPO Działanie IX.II – Działania informacyjne i promocyjne ALOKACJA – mln EUR

129 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZAWIECKIEGO 2007-2013
CEL PROGRAMU – Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa. ALOKACJA – 1,831 mld EUR z funduszu EFRR

130 RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
PRIORYTET I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu CEL PRIORYTETU – Poprawa konkurencyjności Mazowsza poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i wsparcie przedsiębiorczości. Działanie I.I – Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego Działanie I.II – Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka Działanie I.III – Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą Działanie I.IV – Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Działanie I.V – Rozwój przedsiębiorczości Działanie I.VI – Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym Działanie I.VII – Promocja gospodarcza Działanie I.VIII – Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) ALOKACJA – mln EUR

131 RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
PRIORYTET II – Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza CEL PRIORYTETU – Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wsparcie przedsięwzięć wynikających ze Strategii e-rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata Działanie II.I – Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu Działanie II.II – Rozwój e-usług Działanie II.III – Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET III – Regionalny system transportowy CEL PRIORYTETU – poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej oraz wspomaganie dyfuzji procesów rozwojowych z głównego ośrodka regionu – Warszawy oraz z ośrodków subregionalnych na pozostałe obszary województwa. Działanie III.I – Infrastruktura drogowa Działanie III.II – Regionalny transport publiczny Działanie III.III – Lotniska i infrastruktura lotnicza ALOKACJA – mln EUR

132 RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
PRIORYTET IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka CEL PRIORYTETU – poprawa stanu środowiska naturalnego województwa mazowieckiego. Działanie IV.I – Gospodarka wodno-ściekowa Działanie IV.II – Ochrona powierzchni ziemi Działanie IV.III – Ochrona powietrza, energetyka Działanie IV.IV – Ochrona przyrody, zagrożenia, system monitoringu ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET V – Wzmocnienie roli miasta w rozwoju regionu CEL PRIORYTETU – wykorzystanie potencjału endogenicznego miast dla aktywizacji społeczno-gospodarczej regionu. Działanie V.I – Transport miejski Działanie V.II – Rewitalizacja miast ALOKACJA – mln EUR

133 RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
PRIORYTET VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji CEL PRIORYTETU – wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Działanie VI.I – Kultura Działanie VI.II - Turystyka ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET VII – Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego CEL PRIORYTETU – poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym. Działanie VII.I – Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia Działanie VII.II – Infrastruktura służąca edukacji Działanie VII.III – Infrastruktura służąca pomocy społecznej ALOKACJA – mln EUR

134 RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
PRIORYTET VIII – Pomoc techniczna CEL PRIORYTETU – zapewnienie prawidłowego i efektywnego wykorzystania środków z EFRR poprzez wsparcie instytucji zaangażowanej w procesy programowania, zarządzania i wdrażania RPO WM. Działanie VIII.I – Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WM ALOKACJA – mln EUR

135 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2007-2013
CEL PROGRAMU – Zapewnienie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania. ALOKACJA – mln EUR z funduszu EFRR

136 RPO WOJEWÓDZTWA OPOSLKIEGO
PRIORYTET I – Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu CEL PRIORYTETU – Tworzenie warunków dla inicjowania i rozwoju przedsiębiorczości w regionie, rozwoju innowacji i gospodarki opartej na wiedzy oraz rozwój regionalnego sektora B+R na rzecz wzrostu przedsiębiorczości. Działanie I.I – Rozwój przedsiębiorczości Działanie I.II – Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorstw Działanie I.III – Innowacje, badania, rozwój technologiczny Działanie I.IV – Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno- sportowej ALOKACJA – ,81 mln EUR PRIORYTET II – Społeczeństwo informacyjne CEL PRIORYTETU – Tworzenie technicznych warunków do powszechnego wykorzystania narzędzi ICT oraz promowanie społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój modułów informacyjnych, w tym e-usług na rzecz podniesienia konkurencyjności regionu. Działanie II.I – Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT Działanie II.II – Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych ALOKACJA – ,78 mln EUR

137 RPO WOJEWÓDZTWA OPOSLKIEGO
PRIORYTET III – Transport CEL PRIORYTETU – Polepszenie dostępu do obszarów, obiektów kluczowych dla rozwoju gospodarczego województwa, krajowych i międzynarodowych układów komunikacyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania dróg, a także zwiększenie mobilności mieszkańców regionu poprzez rozbudowę systemu transportu publicznego. Działanie III.I – Infrastruktura drogowa Działanie III.II – Transport publiczny ALOKACJA – ,38 mln EUR PRIORYTET IV – Ochrona środowiska CEL PRIORYTETU – Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez unowocześnienie gospodarki wodno-ściekowej, zwiększenie stopnia segregacji oraz ponownego wykorzystania odpadów oraz poprawa wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Działanie IV.I – Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami Działanie IV.II – Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Działanie IV.III – Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Działanie IV.IV – Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny ALOKACJA – ,3 mln EUR

138 RPO WOJEWÓDZTWA OPOSLKIEGO
PRIORYTET V – Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe CEL PRIORYTETU – Wzmocnienie konkurencyjności zasobów ludzkich na rynku pracy, poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu, ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz wzmocnienie roli kultury jako czynnika wpływającego na kształtowanie atrakcyjnego wizerunku regionu. Działanie V.I – Wsparcie infrastruktury edukacyjnej Działanie V.II – Rozwój bazy medycznej w regionie Działanie V.III – Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego ALOKACJA – ,3 mln EUR PRIORYTET VI – Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych CEL PRIORYTETU – Nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych oraz ożywienie obszarów miejskich i zdegradowanych dla zwiększenia ich atrakcyjności przestrzennej i gospodarczej oraz stworzenie warunków dla wzrostu zatrudnienia na tych terenach. Działanie VI.I – Rewitalizacja obszarów miejskich Działanie VI.II – Zagospodarowanie terenów zdegradowanych ALOKACJA – ,04 mln EUR

139 RPO WOJEWÓDZTWA OPOSLKIEGO
PRIORYTET VII – Pomoc techniczna CEL PRIORYTETU – Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach, a także zapewnienie poprawnego przygotowania projektów w celu ulepszenia ich wdrożenia. Działanie VII.I – Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola Działanie VII.II – Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja ALOKACJA – ,39 mln EUR

140 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2007-2013
CEL PROGRAMU – Wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. ALOKACJA – 1,136 mld EUR z funduszu EFRR

141 RPO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
PRIORYTET I – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka CEL PRIORYTETU – Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy. Działanie I.I – Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Działanie I.II – Instytucje otoczenia biznesu Działanie I.III – Regionalny system innowacji Działanie I.IV – Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET II – Infrastruktura techniczna CEL PRIORYTETU – Poprawa dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez realizację przedsięwzięć w sferze komunikacyjnej i energetycznej. Działanie II.I – Infrastruktura komunikacyjna Działanie II.II – Infrastruktura energetyczna ALOKACJA – mln EUR

142 RPO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
PRIORYTET III – Społeczeństwo informacyjne CEL PRIORYTETU – Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET IV – Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom CEL PRIORYTETU – Zapobieganie degradacji środowiska oraz zagrożeniom naturalnym i technologicznym, a także efektywna gospodarka zasobami naturalnymi. Działanie IV.I – Infrastruktura ochrony środowiska Działanie IV.II – Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi Działanie IV.III – Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej Działanie IV.IV – Zwalczanie oraz zapobieganie zagrożeniom ALOKACJA – mln EUR

143 RPO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
PRIORYTET V – Infrastruktura publiczna CEL PRIORYTETU – Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycje w edukację, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, sport i rekreację. Działanie V.I – Infrastruktura edukacyjna Działanie V.II – Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Działanie V.III – Infrastruktura sportowa i rekreacyjna ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET VI – Turystyka i kultura CEL PRIORYTETU – Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój instytucji kultury. ALOKACJA – mln EUR

144 RPO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
PRIORYTET VII – Spójność wewnątrzregionalna CEL PRIORYTETU – Zmniejszenie występujących wewnątrz województwa różnic rozwojowych. Działanie VII.I – Rewitalizacja miast Działanie VII.II – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Działanie VII.III – Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET VIII – Pomoc techniczna CEL PRIORYTETU – Efektywna realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Działanie VIII.I – Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania Działanie VIII.II – Informowanie, promocja oraz wsparcie przygotowania i realizacji projektów ALOKACJA – mln EUR

145 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2007-2013
CEL PROGRAMU – Zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych pozarolniczych miejsc pracy przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu. ALOKACJA – mln EUR z funduszu EFRR

146 RPO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
PRIORYTET I – Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie CEL PRIORYTETU – Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa podlaskiego. Działanie I.I – Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie I.II – Region atrakcyjny inwestycjom Działanie I.III – Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Działanie I.IV – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET II – Rozwój infrastruktury transportowej CEL PRIORYTETU – Zwiększenie dostępności komunikacyjnej województwa podlaskiego poprzez unowocześnienia infrastruktury transportowej wpływającej na rozwój regionu. Działanie II.I – Rozwój transportu drogowego Działanie II.II – Rozwój transportu lotniczego Działanie II.III – Rozwój transportu publicznego Działanie II.IV – Rozwój transportu kolejowego ALOKACJA – mln EUR

147 RPO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
PRIORYTET III – Rozwój turystyki i kultury CEL PRIORYTETU – Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego. Działanie III.I – Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu Działanie III.II – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET IV – Społeczeństwo informacyjne CEL PRIORYTETU – Upowszechnienie stosowania technik systemu telekomunikacyjnego oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury teleinformatycznej. ALOKACJA – mln EUR

148 RPO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
PRIORYTET V – Rozwój infrastruktury ochrony środowiska CEL PRIORYTETU – Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego poprzez inwestycje infrastrukturalne zmniejszające negatywne skutki cywilizacji. Działanie V.I – Regionalna infrastruktura ochrony środowiska Działanie V.II – Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET VI – Rozwój infrastruktury społecznej CEL PRIORYTETU – Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury społecznej. Działanie VI.I – Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji Działanie VI.II – Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej Działanie VI.III – Infrastruktura z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego ALOKACJA – mln EUR

149 RPO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
PRIORYTET VII – Pomoc techniczna CEL PRIORYTETU – Wsparcie instytucji uczestniczących we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie podlaskim. Działanie VII.I – Wsparcie procesu wdrażania RPO Działanie VII.II – Działania informacyjne i promocyjne ALOKACJA – mln EUR

150 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2007-2013
CEL PROGRAMU – Poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. ALOKACJA – mld EUR z funduszu EFRR

151 RPO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
PRIORYTET I – Rozwój i innowacje w MŚP CEL PRIORYTETU – Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Działanie I.I – Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Działanie I.II – Rozwiązania innowacyjne w MŚP Działanie I.III – Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP Działanie I.IV – Systemowe wspieranie przedsiębiorczości Działanie I.V – Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych Działanie I.VI – Promocja gospodarcza regionu ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET II – Społeczeństwo wiedzy CEL PRIORYTETU – Tworzenie warunków sprzyjających budowaniu społeczeństwa wiedzy. Działanie II.I – Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna Działanie II.II – Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego ALOKACJA – mln EUR

152 RPO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
PRIORYTET III – Funkcje miejskie i metropolitalne CEL PRIORYTETU – Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych w głównych ośrodkach rozwojowych. Działanie III.I – Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego Działanie III.II – Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET IV – Regionalny system transportowy CEL PRIORYTETU – Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim. Działanie IV.I – Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej Działanie IV.II – Rozwój regionalnej infrastruktury kolejowej Działanie IV.III – Rozwój i poprawa dostępności węzłów transportowych ALOKACJA – mln EUR

153 RPO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
PRIORYTET V – Środowisko i energetyka przyjazna środowisku CEL PRIORYTETU – Poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych. Działanie V.I – Gospodarka odpadami Działanie V.II – Gospodarka wodna Działanie V.III – Zarządzanie informacją o środowisku Działanie V.IV – Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych Działanie V.V – Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET VI – Turystyka i dziedzictwo kulturowe CEL PRIORYTETU – Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki. Działanie VI.I – Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny Działanie VI.II – Promocja i informacja turystyczna Działanie VI.III – Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym Działanie VI.IV – Wspieranie i zachowanie walorów przyrodniczych ALOKACJA – mln EUR

154 RPO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
PRIORYTET VII – Ochrona zdrowia i systemu ratownictwa CEL PRIORYTETU – Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych oraz poprawa efektywności systemu ratownictwa. Działanie VII.I – Infrastruktura ochrony zdrowia Działanie VII.II – Zintegrowany system ratownictwa ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET VIII – Lokalna infrastruktura podstawowa CEL PRIORYTETU – Wzmocnienie potencjału rozwojowego na obszarach poza dużymi miastami. Działanie VIII.I – Lokalny potencjał rozwojowy Działanie VIII.II – Lokalna infrastruktura ochrony środowiska ALOKACJA – mln EUR

155 RPO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
PRIORYTET IX – Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie CEL PRIORYTETU – Poprawa dostępności lokalnej infrastruktury społecznej dla wzmocnienia struktur społecznych na obszarach poza dużymi miastami. Działanie IX.I – Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury Działanie IX.II – Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia Działanie IX.III – Lokalne inicjatywy obywatelskie ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET X – Pomoc techniczna CEL PRIORYTETU – Sprawna i efektywna realizacja RPO WP. Działanie X.I – Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP Działanie X.II – Informacja i komunikacja Działanie X.III – Wsparcie procesu przygotowania i wdrażania projektów ALOKACJA – mln EUR

156 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2007-2013
CEL PROGRAMU – Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej i przestrzennej regionu. ALOKACJA – 1,712 mld EUR z funduszu EFRR

157 RPO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
PRIORYTET I – Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość CEL PRIORYTETU – Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy poprzez wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie, konkurencyjności przedsiębiorstw oraz wzmocnienie potencjału sektora B+R i struktur sieciowych na rzecz innowacji. Działanie I.I – Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Działanie I.II – Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP Działanie I.III – Transfer technologii i innowacji ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET II – Społeczeństwo informacyjne CEL PRIORYTETU – Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu oraz wzrostu liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Działanie II.I – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie II.II – Rozwój elektronicznych usług publicznych ALOKACJA – mln EUR

158 RPO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
PRIORYTET III – Turystyka CEL PRIORYTETU – Wzrost konkurencyjności regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury turystycznej regionu, tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych, a także zwiększenie dostępu do informacji turystycznej. Działanie III.I – Infrastruktura zaplecza turystycznego Działanie III.II – Infrastruktura okołoturystyczna Działanie III.III – Systemy informacji turystycznej Działanie III.IV – Promocja turystyki ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET IV – Kultura CEL PRIORYTETU – Wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie dostępu do informacji o zasobach i wydarzeniach kulturalnych w regionie. Działanie IV.I – Infrastruktura kultury Działanie IV.II – Systemy informacji kulturalnej Działanie IV.III – Promocja kultury ALOKACJA – mln EUR

159 RPO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
PRIORYTET V – Środowisko CEL PRIORYTETU – Ochrona oraz poprawa jakości środowiska poprzez poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku, a także dzięki doskonaleniu systemu zarządzania środowiskiem. Działanie V.I – Gospodarka wodno-ściekowa Działanie V.II – Gospodarka odpadami Działanie V.III – Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Działanie V.IV – Zarządzanie środowiskiem Działanie V.V – Dziedzictwo przyrodnicze ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET VI – Zrównoważony rozwój miast CEL PRIORYTETU – Wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa poprzez wzrost konkurencyjności ośrodków metropolitalnych oraz wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych. Działanie VI.I – Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu Działanie VI.II – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych ALOKACJA – mln EUR

160 RPO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
PRIORYTET VII – Transport CEL PRIORYTETU – Ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego poprzez udrożnienie sieci drogowej województwa oraz zwiększenie udziału transportu publicznego w przemieszczaniu osób. Działanie VII.I – Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Działanie VII.II –Transport publiczny ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET VIII – Infrastruktura edukacyjna CEL PRIORYTETU – Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy. Działanie VIII.I – Infrastruktura szkolnictwa wyższego Działanie VIII.II – Infrastruktura placówek oświaty Działanie VIII.III – Infrastruktura kształcenia ustawicznego ALOKACJA – mln EUR

161 RPO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
PRIORYTET IX – Zdrowie i rekreacja CEL PRIORYTETU – Poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu poprzez wzrost dostępności i poprawie jakości usług medycznych oraz poprawie warunków aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego. Działanie IX.I – Infrastruktura lecznictwa zamkniętego Działanie IX.II – Infrastruktura lecznictwa otwartego Działanie IX.III – Lokalna infrastruktura sportowa ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET X – Pomoc techniczna CEL PRIORYTETU – Skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Działanie X.I – Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania Działanie X.II – Działania informacyjne i promocyjne ALOKACJA – mln EUR

162 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2007-2013
CEL PROGRAMU – Poprawa warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej i generującej nowe miejsca pracy regionalnej gospodarki. ALOKACJA – mln EUR z funduszu EFRR

163 RPO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
PRIORYTET I – Rozwój przedsiębiorczości CEL PRIORYTETU – Wzmocnienie konkurencyjności i zdolności inwestycyjnej sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także wzmocnienie inwestycyjne instytucji otoczenia biznesu oraz funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych. Działanie I.I – Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Działanie I.II – Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Działanie I.III – Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych Działanie I.IV – Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu ALOKACJA – mln EUR

164 RPO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
PRIORYTET II – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu CEL PRIORYTETU – Poprawa powiązań pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz innowacyjności i gospodarką, tworzenie i rozbudowa sieci teleinformacyjnych oraz rozwój systemów usług elektronicznych, a także wzrost dostępności kompleksowo wyposażonych terenów inwestycyjnych. Działanie II.I – Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora B+R Działanie II.II – Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie II.III – Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Działanie II.IV – Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET III – Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu CEL PRIORYTETU – Lepsze połączenie systemu komunikacyjnego regionu z krajowymi i europejskimi korytarzami transportowymi, a także pomiędzy stolicą regionu i ośrodkami powiatowymi a pozostałymi obszarami województwa. Działanie III.I – Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Działanie III.II – Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej ALOKACJA – mln EUR

165 RPO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
PRIORYTET IV – Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej CEL PRIORYTETU – Poprawa dostępności mieszkańców do infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej oraz poprawa efektywności systemów infrastruktury z tego zakresu. Działanie IV.I – Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie IV.II – Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET V – Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport CEL PRIORYTETU – Poprawa jakości infrastruktury ochrony zdrowia, doskonalenie regionalnej infrastruktury edukacyjnej oraz tworzenie warunków dla rozwoju kultury, sportu i turystyki jako elementów tożsamości regionalnej i form aktywności społeczno-zawodowej ludności. Działanie V.I – Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Działanie V.II – Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Działanie V.III – Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu ALOKACJA – mln EUR

166 RPO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
PRIORYTET VI – Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast CEL PRIORYTETU – Rozwój infrastruktury, poprawiający warunki dla zwiększenia inwestycji na obszarach podlegających restrukturyzacji oraz w zdegradowanych miastach i dzielnicach miast, terenach poprzemysłowych i powojskowych. Działanie VI.I – Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Działanie VI.II – Rewitalizacja małych miast ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET VII – Pomoc techniczna CEL PRIORYTETU – Wzmocnienie potencjału administracyjnego jednostek uczestniczących we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Działanie VII.II – Wsparcie procesu wdrażania Działanie VII.II – Działania informacyjne i promocyjne ALOKACJA – mln EUR

167 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WARMIA I MAZURY CEL PROGRAMU – Spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy. ALOKACJA – 1,036 mld EUR z funduszu EFRR

168 RPO WARMIA I MAZURY PRIORYTET I – Przedsiębiorczość
CEL PRIORYTETU – Wzrost potencjału gospodarczego i konkurencyjności przedsiębiorstw Warmii i Mazur. Działanie I.I – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie I.II – Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu Działanie I.III – Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET II – Turystyka CEL PRIORYTETU – Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej regionu. Działanie II.I – Wzrost potencjału turystycznego Działanie II.II – Promocja województwa i jego oferty turystycznej ALOKACJA – mln EUR

169 RPO WARMIA I MAZURY PRIORYTET III – Infrastruktura społeczna
CEL PRIORYTETU – Szeroka dostępność do usług społecznych dobrej jakości czynnikiem wzrostu konkurencyjności regionu. Działanie III.I – Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Działanie III.II – Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET IV – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast CEL PRIORYTETU – Wzmocnienie miast o wysokim potencjale rozwojowym jako atrakcyjnych centrów przedsiębiorczości, usług i zamieszkiwania. Działanie IV.I – Humanizacja blokowisk Działanie IV.II – Rewitalizacja miast Działanie IV.III – Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych ALOKACJA – mln EUR

170 RPO WARMIA I MAZURY PRIORYTET V – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna CEL PRIORYTETU – Poprawa zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej regionu. Działanie V.I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Działanie V.II – Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej służącej rozwojowi lokalnemu ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET VI – Środowisko przyrodnicze CEL PRIORYTETU – Wzmocnienie pozycji województwa w europejskich sieciach przyrodniczych poprzez poprawę lub zachowanie dobrego stanu środowiska i zapobieganie jego degradacji. Działanie VI.I – Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska Działanie VI.II – Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami ALOKACJA – mln EUR

171 RPO WARMIA I MAZURY PRIORYTET VII – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego CEL PRIORYTETU – Zwiększenie dostępu do sieci i wykorzystania technik informatycznych w gospodarce, sektorze publicznym i sferze społecznej. Działanie VII.I – Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie VII.II – Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET VIII – Pomoc techniczna CEL PRIORYTETU – Zapewnienie zdolności administracyjnej instytucjom uczestniczącym we wdrażaniu RPO Warmia i Mazury oraz zapewnienie prawidłowego przygotowania projektów w celu poprawy ich realizacji, a także wsparcie potencjalnych beneficjentów programu. Działanie VIII.I – Wsparcie procesu realizacji RPO oraz programowania na lata Działanie VIII.II – Działania informacyjne i promocyjne ALOKACJA – mln EUR

172 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2007-2013
CEL PROGRAMU – Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia. ALOKACJA – 1,272 mld EUR z funduszu EFRR

173 RPO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
PRIORYTET I – Konkurencyjność przedsiębiorstw CEL PRIORYTETU – Poprawa warunków dla zwiększenia konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Działanie I.I – Rozwój mikroprzedsiębiorstw Działanie I.II – Wparcie rozwoju MSP Działanie I.III – Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości Działanie I.VI – Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji Działanie I.V – Promocja regionalnej gospodarki Działanie I.VI – Rozwój sieci i kooperacji Działanie I.VII – Przygotowanie terenów inwestycyjnych ALOKACJA – mln EUR

174 RPO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
PRIORYTET II – Infrastruktura komunikacyjna CEL PRIORYTETU – Zwiększenie wymiany gospodarczej z otoczeniem na rzecz wzrostu zatrudnienia. Działanie II.I – Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych Działanie II.II – Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego Działanie II.III – Modernizacja regionalnego układu kolejowego Działanie II.IV – Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich Działanie II.V – Rozwój miejskiego transportu zbiorowego Działanie II.VI – Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej Działanie II.VII – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego ALOKACJA – mln EUR

175 RPO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
PRIORYTET III – Środowisko przyrodnicze CEL PRIORYTETU – Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi regionu. Działanie III.I – Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie III.II – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Działanie III.III – Wsparcie ochrony przyrody Działanie III.IV – Gospodarka wodno-ściekowa Działanie III.V – Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa Działanie III.VI – Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego Działanie III.VII – Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii ALOKACJA – mln EUR

176 RPO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
PRIORYTET IV – Rewitalizacja obszarów problemowych CEL PRIORYTETU – Restrukturyzacja obszarów problemowych na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Działanie IV.I – Rewitalizacja obszarów miejskich Działanie IV.II – Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET V – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego CEL PRIORYTETU – Rozwój kapitału ludzkiego oraz wzmocnienie spójności społecznej regionu na rzecz wzrostu zatrudnienia. Działanie V.I – Infrastruktura szkolnictwa wyższego Działanie V.II – Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenie ustawicznego Działanie V.III – Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Działanie V.IV – Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej ALOKACJA – mln EUR

177 RPO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
PRIORYTET VI – Turystyka i środowisko kulturowe CEL PRIORYTETU – Wykorzystanie środowiska przyrodniczego i kulturowego dla zwiększania atrakcyjności regionu Działanie VI.I – Turystyka Działanie VI.II –Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET VII – Pomoc techniczna CEL PRIORYTETU – efektywne wykorzystanie środków strukturalnych dostępnych w ramach programu. Działanie VII.I – Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO Działanie VII.II – Informacja i promocja WRPO ALOKACJA – mln EUR

178 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
ZACHODNIOPOMORSKIE CEL PROGRAMU – Rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców. ALOKACJA – mln EUR z funduszu EFRR

179 RPO ZACHODNIOPOMORSKIE
PRIORYTET I – Gospodarka – innowacje – technologie CEL PRIORYTETU – Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu. Działanie I.I – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje Działanie I.II – Innowacje i transfer technologii Działanie I.III – Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej CEL PRIORYTETU – Rozwój społeczno-gospodarczy poprzez poprawę stanu infrastruktury transportowej i technicznej. Działanie II.I – Zintegrowany system transportowy województwa Działanie II.II – Lokalna infrastruktura energetyczna ALOKACJA – mln EUR

180 RPO ZACHODNIOPOMORSKIE
PRIORYTET III – Rozwój społeczeństwa informacyjnego CEL PRIORYTETU – Rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Działanie III.I – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie III.I – Rozwój systemów informatycznych i e-usług ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET IV – Infrastruktura ochrony środowiska CEL PRIORYTETU – Poprawa stanu środowiska naturalnego w województwie zachodniopomorskim. Działanie IV.I – Energia odnawialna i zarządzanie energią Działanie IV.II – Gospodarka odpadami Działanie IV.III – Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków Działanie IV.IV – Ochrona powietrza Działanie IV.V – Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom ALOKACJA – mln EUR

181 RPO ZACHODNIOPOMORSKIE
PRIORYTET V – Turystyka, kultura i rewitalizacja CEL PRIORYTETU – Podniesienie atrakcyjności województwa poprzez rozwój turystyki, kultury oraz rewitalizację obszarów zdegradowanych. Działanie V.I – Infrastruktura turystyczna Działanie V.II – Rozwój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego Działanie V.III – Ścieżki rowerowe Działanie V.IV – Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego Działanie V.V – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych ALOKACJA – mln EUR

182 RPO ZACHODNIOPOMORSKIE
PRIORYTET VI – Rozwój funkcji metropolitalnych CEL PRIORYTETU – Budowanie potencjału rozwojowego Szczecińskiej Obszaru Metropolitalnego. Działanie VI.I – Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym Działanie VI.II – Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym Działanie VI.III – Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym Działanie VI.IV – Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Działanie VI.V – Inteligentne systemy transportowe na obszarze metropolitalnym Działanie VI.VI – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym ALOKACJA – mln EUR

183 RPO ZACHODNIOPOMORSKIE
PRIORYTET VII – Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia CEL PRIORYTETU – Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury edukacyjnej, sportowej oraz ochrony zdrowia. Działanie VII.I – Infrastruktura edukacyjna Działanie VII.II – Infrastruktura sportowa Działanie VII.III – Infrastruktura ochrony zdrowia ALOKACJA – mln EUR PRIORYTET VIII – Pomoc techniczna CEL PRIORYTETU – Stworzenie sprawnego systemu wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego Działanie VIII.I – Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ Działanie VIII.II – Wsparcie działań informacyjno- promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ ALOKACJA – mln EUR

184 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4


Pobierz ppt "Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google