Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. w zakresie:  TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI  PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. w zakresie:  TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI  PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 2."— Zapis prezentacji:

1 1

2 w zakresie:  TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI  PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 2

3 Fundusze zewnętrzne Fundusze zewnętrzne 2014 – 2020, (projekty programów operacyjnych ) 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014 – 2020 (RPO WP) 2. PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER)3. PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (PO IR)4. PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA (PO PC)5. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (PO IŚ) 3

4 STRATEGIA WP 2020 SZEŚĆ Regionalnych Programów Strategicznych Regionalny Program Operacyjny 2014-200 4 REGIONALNY Program Operacyjny (RPO) dla Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 (alokacja 1,672 mld EURO)

5 5 Regionalny Program Operacyjny (RPO) dla Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 (alokacja 1,672 mld EURO)  Na terenie Województwa Pomorskiego wyodrębniono 9 MOF, w tym Miejski Obszar Funkcjonalny Słupska (MOF Słupsk), który obejmuje:  Miasto Słupsk  Miasto Ustka  Gmina Damnica  Gmina Kobylnica  Gmina wiejska Słupsk  Gmina wiejska Ustka

6 6 Regionalny Program Operacyjny (RPO) dla Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 (alokacja 1,672 mld EURO)  Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT) – jeden z instrumentów realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.  ZPT = negocjacyjne narzędzie selekcji i realizacji przedsięwzięć istotnych dla rozwoju regionu w oparciu o współpracę wielu podmiotów, podejmowaną w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF) województwa pomorskiego.

7 7 Regionalny Program Operacyjny (RPO) dla Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 (alokacja 1,672 mld EURO)  Ujęcie danego przedsięwzięcia w wynegocjowanym i podpisanym ZPT nie jest tożsame z decyzją o przyznaniu dofinansowania.  Przedsięwzięcia rozwojowe objęte wynegocjowanym i uzgodnionym ZPT uzyskają priorytetowy status w ramach systemów oceny i wyboru projektów

8 Priorytet 1 KOMERCJALIZACJA WIEDZY (144 mln EURO) DZIAŁANIE nr 1.1 - „Ekspansja poprzez innowacje” DZIAŁANIE nr 1.2 - „Transfer wiedzy do gospodarki” 8 Regionalny Program Operacyjny (RPO) dla Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 (alokacja 1,672 mld EURO)

9  Preferowane będą projekty:  1) partnerskie: przedsiębiorstwa + jednostki sfery B+R  2) partnerskie: w ramach inicjatyw klastrowych,  3) przyczyniające się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska,  4) wprowadzające na rynek innowacyjne wyroby lub usługi i/lub nowe rozwiązania z zakresu technologii cyfrowych.  5) powiązane z pomorskimi przedsięwzięciami w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej,  6) obejmujące cały proces projektowy - od fazy badawczej do weryfikacji koncepcji 9

10  Z tego nr 1.1 Działania : Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw wdrażających innowacyjne rozwiązania (w tym B+R) we współpracy z uczelniami i jednostkami naukowymi (lider projektów w tym działaniu = jest przedsiębiorstwo).  Wspierane będzie tworzenie i rozwój zaplecza badawczo- rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, w tym zakup aparatury specjalistycznej i urządzeń laboratoryjnych. 10

11  Dofinansowanie, co do zasady, będą mogły uzyskać przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie branż o największym potencjale rozwoju/inteligentnych specjalizacji regionu ( energetyka, ICT, biotechnologia i medycyna, logistyka i gospodarka morska oraz walory geograficzne, związane z tzw. rentą położenia stanowice o silnym potencjale regionu dla wzrostu opartego o innowacje) 11

12  Z tego nr 1.2 Działania : wsparcie skierowane jest do jednostek sfery B+R, w tym szkół wyższych – w tym Działaniu to one będą pełnić rolę lidera projektu.  W celu zapewnienia możliwości komercjalizacji wyników badań i wiedzy, warunkiem uzyskania wsparcia będzie udział partnerów gospodarczych w realizacji przedsięwzięcia w wymiarze finansowym (wymóg wkładu finansowego)  W szczególności wsparcie będą mogły uzyskać wspólne (uczelnia + partnerzy gospodarczy) interdyscyplinarne projekty badawcze. 12

13 13 Regionalny Program Operacyjny (RPO) dla Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 (alokacja 1,672 mld EURO)  INNE formy wsparcia z RPO WP środowiska akademickiego dla GOSPODARKI:  1) Działanie 2.4. „Otoczenie biznesu ”: wsparcie realizacji projektów doradczych i szkoleniowych zwiększających zdolność przedsiębiorstw do wzrostu konkurencji na rynku.

14 14 Regionalny Program Operacyjny (RPO) dla Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 (alokacja 1,672 mld EURO) c.d. - INNE formy wsparcia środowiska akademickiego dla GOSPODARKI :  2) Działanie 3.5. „Szkolnictwo wyższe”: a) dopasowanie profilu kształcenia do potrzeb gospodarki i rynku pracy - obszar całego województwa (SSOWA)  b) zwiększenie atrakcyjności oferty uczelni - interwencja koncentrować się będzie na m.in. umiędzynarodowieniu poprzez: uruchomienie programów kierunków kształcenia w językach obcych, podnoszenie kompetencji kadry uczelni, wspieranie zatrudniania zagranicznych wykładowców -Obszar Metropolitalny Trójmiasta oraz Słupsk jako obszary wyłącznie uprawnione.

15 15 Regionalny Program Operacyjny (RPO) dla Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 (alokacja 1,672 mld EURO) c.d. - INNE formy wsparcia środowiska akademickiego dla GOSPODARKI :  3) Działanie 4.2. „Kształcenie zawodowe na poziomie wyższym” Interwencja w ramach Działania zostanie skierowana na uruchamianie lub poprawę istniejącej oferty i programów kształcenia zawodowego na poziomie wyższym na potrzeby gospodarki, w tym doposażenie/przebudowę/remont obiektów oraz podnoszenie kwalifikacji kadry, zmianę programów kształcenia i ich uzupełnienie o elementy nauczania praktycznego. Ukierunkowanie terytorialne w/w Działania 4.2: Słupsk, Chojnice-Człuchów i Kwidzyn jako obszary wyłącznie uprawnione.

16 16 Regionalny Program Operacyjny (RPO) dla Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 (alokacja 1,672 mld EURO) c.d.- INNE formy wsparcia środowiska akademickiego dla GOSPODARKI :  4) Działanie nr 5.3. „Zdrowie na rynku pracy”, PRIORYTET nr 10. „ENERGIA”, PRIORYTET nr 11. „ŚRODOWISKO”  W ramach kompleksowych projektów możliwa będzie realizacja działań informacyjno-edukacyjnych, a w przypadku „ZDROWIA” –  a także podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych kadr medycznych (OBSZAR - Instytutu Zdrowia AP)  5) Działanie 11.4. „Ochrona różnorodności biologicznej”- (rola także dla uczelni) wyższych), w zakresie m.in. kompleksowej ochrony siedlisk i odtwarzanie populacji gatunków, łącząc to z ukierunkowaniem ruchu turystycznego.

17 m.in. OSIE priorytetowe: 1.Zwiększanie potencjału naukowo – badawczego 2.Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 3.Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa i konsorcja naukowo-badawcze 17 PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój (PO IR) (alokacja 7,6 mld EURO z EFRR + wkład państwa);

18 UPRAWNIENI BENEFICJENCI:  Jednostki naukowe i ich konsorcja  Naukowcy  Studenci  Konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw  Instytucje otoczenia biznesu  Klastry  Jst POMOC PUBLICZNA:  Istrumenty wsparcia, w ramach których udzielana będzie pomoc publiczna - dotacje lub instrumenty zwrotne 18

19 Oś priorytetowa II: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Cel 1 - Zapewnienia kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa (w tym: wprowadzenie specyficznych działań, takich jak praktyki zawodowe dla naukowców w przedsiębiorstwach, w celu poprawy partnerstwa między placówkami edukacji a przedsiębiorstwami) Cel 2 - Podniesienie jakości studiów doktoranckich i umożliwienie ich uczestnikom właściwych warunków rozwoju Cel 3 - Zwiększenie mobilności i otwartości międzynarodowej szkolnictwa wyższego 19 PROGRAM OPERACYJNY Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (alokacja 3,2 mld EURO );

20 Oś priorytetowa II: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Realizacja Priorytetu:  Wspieranie rozwiązań systemowych ukierunkowanych na przygotowanie szkół wyższych na zachodzące zmiany i kluczowe wyzwania. Zasadne w związku z tym będzie wspieranie rozwiązań systemowych ukierunkowanych na rozszerzenie oraz modyfikację dotychczasowej działalności uczelni’  Wprowadzone będą mechanizmy uwzględniające potrzeby regionalnych rynków pracy (w tym poprzez przeznaczenie określonej puli środków finansowych w ramach zamawiania kształcenia na potrzeby rynku regionalnego realizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 20 PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER) (alokacja 3,2 mld EURO )

21  Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu  (zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym)   Oś priorytetowa II. E- Administracja i otwarty rząd  Oś priorytetowa III. Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa  Oś priorytetowa IV. Pomoc techniczna 21 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA (alokacja 1,9 mld EURO );

22  Jeden z obszarów kluczowych interwencji PO Polska Cyfrowa:  Bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe, w tym:  1)umożliwienie masowego powiadamiania o zagrożeniach  2) usługi wspomagające przewidywanie zagrożeń naturalnych i zdarzeń niebezpiecznych oraz zwiększające ochronę przed ich skutkami. (Obszar zainteresowań- Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego AP) 22 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA (alokacja 1,9 mld EURO );

23 II priorytet: Ochrona środowiska, a w tym adaptacja do zmian klimatu. I priorytet : Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. W ramach nowego programu obowiązywać będzie osiem priorytetów, w tym następujące z obszarem aktywności dla uczelni i środowiska akademickiego: 23 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (alokacja 24,1 mld EURO z EFRR i FS + wkład krajowy 4,3 mld EURO );

24 Priorytet VIII: pomoc techniczna Priorytet VII: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia (pierwszeństwo będą miały projekty związane z chorobami aktywności zawodowej, opieka nad matką i dzieckiem oraz ratownictwem medycznym). 24

25 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1. w zakresie:  TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI  PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google