Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W SPÓLNE S EMINARIUM R EFORMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I BADAŃ G ŁÓWNE TRENDY W P OLSCE I N IEMCZECH G DAŃSK 12 - 13 PAŹDZIERNIKA 2012 Finansowanie szkolnictwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W SPÓLNE S EMINARIUM R EFORMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I BADAŃ G ŁÓWNE TRENDY W P OLSCE I N IEMCZECH G DAŃSK 12 - 13 PAŹDZIERNIKA 2012 Finansowanie szkolnictwa."— Zapis prezentacji:

1 W SPÓLNE S EMINARIUM R EFORMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I BADAŃ G ŁÓWNE TRENDY W P OLSCE I N IEMCZECH G DAŃSK 12 - 13 PAŹDZIERNIKA 2012 Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce Andrzej Bartczak

2 U DZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W DZIALE 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE W STOSUNKU DO WARTOŚCI PKB W LATACH 2000÷2012 ( WEDŁUG DANYCH GUS ) 2

3 S TRUKTURA PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ W PUBLICZNYCH SZKOŁACH WYŻSZYCH W 2010 R. ( WEDŁUG DANYCH GUS) W 2012 r. w Polsce działają 132 publiczne szkoły wyższe 3

4 S TRUKTURA PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH WYŻSZYCH W 2010 R. ( WEDŁUG DANYCH GUS) W 2012 r. w Polsce działała 338 niepublicznych szkół wyższych 4

5 S TRUKTURA PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ W ZALEŻNOŚCI OD TYPU WYŻSZEJ SZKOŁY PUBLICZNEJ W 2010 R. ( WEDŁUG DANYCH GUS) 5

6 S TRUKTURA PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ W ZALEŻNOŚCI OD TYPU WYŻSZEJ SZKOŁY PUBLICZNEJ W 2010 R. ( C. D.) ( WEDŁUG DANYCH GUS) 6

7 B UDŻET P AŃSTWA W ZAKRESIE DZIAŁU 803 - S ZKOLNICTWO WYŻSZE Dotacje w obszarze działalności dydaktycznej* Pozostałe** *) - dodatkowo przyznawane są przez poszczególnych ministrów nadzorujących szkoły wyższe nagrody dla nauczycieli akademickich **) - dodatkowo przyznawane są stypendia ministra dla studentów za wybitne osiągnięcia w nauce lub wybitne osiągnięcia sportowe 7

8 D OTACJE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ : 1. Podstawowa Na zadania: 2. uczelni wojskowych, 3. uczelni służb państwowych, 4. uczelni artystycznych, 5. uczelni morskich, 6. uczelni kształcącej personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego, 7. związane ze świadczeniami zdrowotnymi, 8. związane z prowadzenie kształcenia podyplomowego, 9. związane z wyrównanie warunków kształcenia osób niepełnosprawnych, 10. projakościowe, 8

9 P OZOSTAŁE DOTACJE : 11. na pomoc materialną dla studentów, 12. dofinansowanie lub finansowanie inwestycji, 13. na zadania w zakresie szkolnictwa wyższego na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, 14. finansowanie jednostek działających na zasadach jednostek budżetowych, 15. finansowanie pozostałych jednostek, w tym spoza sektora finansów publicznych, 16. zadania budżetowe Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, 17. wydatki realizowane przez BUWiWM na rzecz stypendystów strony polskiej, 18. przekazywane przez Ministra Zdrowia na finansowanie Collegium Medicum (UJ), Wdział Nauk Medycznych (UW-M w Olsztynie), Collegium Medicum(UMK w Toruniu). 9

10 Budżet Państwa w zakresie działu 803 - Szkolnictwo wyższe Minister Zdrowia (1,7,8,9,11,12) Minister Zdrowia (1,7,8,9,11,12) Minister Obrony Narodowej (1,2,12) Minister Obrony Narodowej (1,2,12) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1,4,9,11,12) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1,4,9,11,12) Minister Spraw Wewnętrznych (1,3,9,11,12) Minister Spraw Wewnętrznych (1,3,9,11,12) Minister Transportu, Budownictwa i Gosp. Morskiej (1,5,6,9,11,12) Minister Transportu, Budownictwa i Gosp. Morskiej (1,5,6,9,11,12) Minister Administracji i Cyfryzacji (13) Uczelnie medyczne Uczelnie wojskowe Uczelnie artystyczne Uczelnie służb państwowych Uczelnie służb państwowych Uczelnie morskie Uczelnie niepubliczne Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Centralna Komisja ds. stopni i Tytułów PKA RGNiSzW Parlament Studentów RP Krajowa Reprezentacja Doktorantów Jednostki spoza sektora finansów publicznych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Studenci Doktoranci Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1,7,8,9,10,11,12,14,15,16) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1,7,8,9,10,11,12,14,15,16) 9,10,11 1,7,8,9 10,11,12 6 1,5,9 11,12 6 11 16 14 15 10 1,9,10,11 10 1,3,9,11,12 1,4,9,11,11 1,2,12 1,7,8,9 11,12 1,11,12 18 Jednostki naukowe Uczelnie publiczne oraz katolickie i PSD

11 A LGORYTM PODZIAŁU ZASADNICZEJ CZĘŚCI DOTACJI STACJONARNEJ gdzie: Du i - kwota dotacji dla uczelni, Dc - kwota dotacji dla grupy uczelni, D p u i - dotacja uczelni w poprzednim roku, D p c - dotacja dla grupy uczelni w poprzednim roku, C - stała przeniesienia z poprzedniego roku, S i - składnik studencko - doktorancki, Ws - jego waga, K i - składnik kadrowy, Wk - jego waga, J i - składnik zrównoważonego rozwoju, Wj - jego waga, B i - składnik badawczy, Wb - jego waga, U i - składnik uprawnień, Wu - jego waga, W i - składnik wymiany, Ww - jego waga. 11

12 A LGORYTM PODZIAŁU ZASADNICZEJ CZĘŚCI DOTACJI STACJONARNEJ DLA UCZELNI PUBLICZNYCH SKŁADNIK KADROWY ( OD 2006 R ) gdzie: L prof,i - liczba zatrudnionych w uczelni na etatach profesorskich, L ad,i - liczba zatrudnionych w uczelni doktorów (niezależnie od stanowiska) oraz zatrudnionych na stanowiskach dyplomowanego bibliotekarza, kustosza, dokumentalisty, adiunkta bibliotecznego i adiunkta dokumentacji i informacji naukowej, L as,i - liczba zatrudnionych w uczelni wykładowców, lektorów, instruktorów, asystentów (w tym bibliotecznych i informacji naukowej), Lz prof,i - liczba profesorów z zagranicy, n - liczba uczelni w danej grupie. 12

13 13

14 A LGORYTM PODZIAŁU ZASADNICZEJ CZĘŚCI DOTACJI STACJONARNEJ DLA UCZELNI PUBLICZNYCH WSKAŹNIKI KOSZTOCHŁONNOŚCI Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określa każdego roku obowiązujące wskaźniki kosztochłonności ( ks k i kd d ) dla: poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych I i II stopnia*, makrokierunków*, studiów międzykierunkowych*, jednolitych studiów magisterskich*, stacjonarnych studiów doktoranckich**. *) z uwzględnieniem dziedzin, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku studiów. **) w poszczególnych dziedzinach nauki. 14

15 A LGORYTM PODZIAŁU ZASADNICZEJ CZĘŚCI DOTACJI STACJONARNEJ DLA UCZELNI PUBLICZNYCH WSKAŹNIKI KOSZTOCHŁONNOŚCI 15

16 R OCZNE KOSZTY KSZTAŁCENIA „ STUDENTA PRZELICZENIOWEGO ”* W UCZELNIACH PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH W LATACH 2005÷2010 ( WEDŁUG DANYCH GUS ) )* - koszty kształcenia obejmują koszty własne: a)działalności dydaktycznej oraz b) koszty pomocy materialnej dla studentów wraz z własnym funduszem stypendialnym. 16

17 K OSZTY JEDNOSTKOWE KSZTAŁCENIA W LATACH 2005÷2010 DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH PROWADZĄCYCH KIERUNKI STUDIÓW O WSKAŹNIKACH KOSZTOCHŁONNOŚCI K S = ( 1÷2,5 ) ( WEDŁUG DANYCH GUS ) 17

18 K OSZTY JEDNOSTKOWE KSZTAŁCENIA W LATACH 2005÷2010 DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH PROWADZĄCYCH KIERUNKI STUDIÓW O WSKAŹNIKACH KOSZTOCHŁONNOŚCI K S = ( 2 ÷3) ( WEDŁUG DANYCH GUS ) 18

19 A LGORYTM PODZIAŁU ZASADNICZEJ CZĘŚCI DOTACJI STACJONARNEJ DLA UCZELNI PUBLICZNYCH T ABELA 1 Wartości dla stałej przeniesienia i wag składników w algorytmie podziału dotacji w zależności typu uczelni Typ uczelni (nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego) Symbol CWsWsWkWkWjWbWuWw Akademickie 0,70 0,35 0,10 0,05 Uczelnie wojskowe w zakresie kształcenia cywili Zawodowe 0,30 0,400,00 Medyczne 0,35 0,10 0,00 Artystyczne 0,450,400,05 0,00 Morskie 0,35 0,10 0,00

20 T ABELA 3 Relacje między kosztem jednostkowym kształcenia a wysokością dotacji podstawowej na studenta studiów stacjonarnych w 2010 r. (wg danych GUS) Typ szkoły wyższej Koszt jednostkowy kształcenia studenta Dotacja podstawowa na Ls stac. Stopień pokrycia kosztów kształcenia przez dotację podstawową (c/b)x100 Stopień niedoszacowania dotacji podstawowej (d - 100) [PLN] [%] abcde Publiczne ogółem 120641091690,48- 9,52 Uniwersytety10328951592,10- 7,90 Techniczne117551011686,06- 13,95 Rolnicze124681104588,59- 11,41 20

21 T ABELA 3( CIĄG DALSZY ) Relacje między kosztem jednostkowym kształcenia a wysokością dotacji podstawowej na studenta studiów stacjonarnych w 2010 r. (wg danych GUS) Typ szkoły wyższej Koszt jednostkowy kształcenia studenta Dotacja podstawowa na Ls stac. Stopień pokrycia kosztów kształcenia przez dotację podstawową (c/b)x100 Stopień niedoszacowania dotacji podstawowej (d - 100) [PLN] [%] abcde Ekonomiczne8798779888,63- 11,37 Pedagogiczne8305757291,17- 8,83 Medyczne303362232773,60- 26,40 AWF125671045383,18-16,82 Artystyczne3340734262102,56+ 2,56

22 K OSZT JEDNOSTKOWY KSZTAŁCENIA ORAZ WYSOKOŚĆ DOTACJI NA STUDENTA STUDIÓW STACJONARNYCH W LATACH 2005÷2010 ( WEDŁUG DANYCH GUS ) 22

23 S TOPIEŃ POKRYCIA JEDNOSTKOWYCH KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ DOTACJĘ PODSTAWOWĄ NA STUDENTA STUDIÓW STACJONARNYCH W LATACH 2005÷2010 ( WEDŁUG DANYCH GUS ) 23

24 N OWY ALGORYTM PODZIAŁU DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA DLA UCZELNI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH Sposób podziału dotacji dla uczelni publicznych na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych w 2013 roku. 24

25 S POSÓB OBLICZANIA KWOTY DOTACJI PODSTAWOWEJ WYDZIELONEJ DLA GRUP UCZELNI PUBLICZNYCH 25 gdzie: Du i - dotacja podstawowa dla i-tej uczelni, Dc - dotacja podstawowa dla grupy uczelni w danym roku, D p u i - dotacja podstawowa dla i-tej uczelni w poprzednim roku, D p c - dotacja podstawowa dla grupy uczelni w poprzednim roku, C - stała przeniesienia z roku poprzedniego, Składniki algorytmu dla i-tej uczelni; S i - studencko-doktorancki, K i - kadrowy, D i - dostępności kadry, B i - badawczy, U i - uprawnień, W i - wymiany, odpowiednio wagi składników algorytmu ; Ws, Wk, Wd, Wb, Wu, Ww.

26 Z ASADY OKREŚLANIA SKŁADNIKA STUDENCKO - DOKTORANCKIEGO 26 gdzie: ks k, kd d - wskaźniki kosztochłonności kierunku studiów i studiów doktoranckich, x - liczba kierunków studiów, y - liczba dziedzin nauki, n - liczba uczelni, Ls ki - liczba studentów studiów stacjonarnych na k-atym kierunku w i-tej uczelni, Ld di - liczba doktorantów w d-tej dziedzinie nauki w i-tej uczelni, niepobierających stypendiów, Ld styp di - liczba doktorantów w d-tej dziedzinie nauki w i-tej uczelni pobierających stypendia, Lsc i - liczba cudzoziemców, uczestników studium języka polskiego.

27 S KŁADNIK KADROWY I - TEJ UCZELNI 27 gdzie: L prof.i, L drhab.i, L dr.i, L mgr.i - liczba nauczycieli (w przeliczeniu na pełny etat) zatrudnionych w i-tej uczelni w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji posiadających odpowiedni tytuł lub stopień naukowy, LZ prof60.i - liczba profesorów z zagranicy, którzy przeprowadzili co najmniej 60 godz. zajęć w i-tej uczelni, LZ profz.i - liczba profesorów z zagranicy, którzy przeprowadzili co najmniej 60 godz. zajęć w i-tej uczelni w okresie dłuższym niż 3 miesiące, n - liczba uczelni publicznych.

28 S KŁADNIK DOSTĘPNOŚCI KADRY 28 gdzie: P i - liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji w i-tej uczelni, Sk i - kalkulacyjna liczba studentów i-tej uczelni dana wzorem;

29 S KŁADNIK DOSTĘPNOŚCI KADRY CD gdzie: Ls i.2 - liczba studentów studiów stacjonarnych II stopnia lub jednolitych magisterskich w i-tej uczelni publicznej, Lsn i.2 - liczba studentów studiów niestacjonarnych II stopnia lub jednolitych magisterskich w i-tej uczelni publicznej, Ls i.1 - liczba studentów studiów stacjonarnych I stopnia w i-tej uczelni publicznej, Lsn i.1 - liczba studentów studiów niestacjonarnych I stopnia w i-tej uczelni publicznej, Ld i - liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, Ldn i - liczba uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich, m - parametr „modelowej” dostępności kadry, n - liczba uczelni publicznych. 29

30 S KŁADNIK BADAWCZY I - TEJ UCZELNI 30 gdzie: LG kraj.i - liczba grantów „krajowych” realizowanych w i-tej uczelni w roku poprzedzającym przyznanie dotacji, LG zagr.i - liczba grantów „zagranicznych” realizowanych w i-tej uczelni w roku poprzedzającym przyznanie dotacji, n - liczba uczelni w danej grupie.

31 S KŁADNIK UPRAWNIEŃ 31 gdzie: LU hab.i - liczba uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego, LU dr.i - liczba uprawnień do nadawania stopnia doktora, n - liczba uczelni publicznych w danej grupie.

32 S KŁADNIK WYMIANY 32 gdzie : SW i - liczba studentów i doktorantów i-tej uczelni, wyjeżdżających na co najmniej jeden semestr za granicę w ramach wymiany międzynarodowej w roku poprzedzającym przyznaną dotacje, Sp i - liczba studentów i doktorantów przyjeżdżających z zagranicy do i-tej uczelni w ramach wymiany międzynarodowej, na kształcenie trwające co najmniej jeden semestr w roku poprzedzającym przyznaną dotacje, n - liczba uczelni w danej grupie uczelni publicznych.

33 W ARTOŚCI WAG SKŁADNIKÓW W ZALEŻNOŚCI OD TYPU UCZELNI 33 Wskaźnik Typ uczelni akademicka zawodowa medyczna artystyczna morska nazwasymbol Stała przeniesienia w 2013 r. C0,65 Studencko-doktoranckiWs0,35 0,450,35 KadrowyWk0,300,35 0,400,35 Dostępności kadryWd0,150,300,05 0,10 BadawczyWb0,100,000,100,050,10 UprawnieńWu0,050,000,100,050,10 WymianyWw0,050,000,050,00 Modelowej dostępności kadry m13,08,06,05,615,0

34 T ABELA 4. DOTACJA NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ I WYBRANE RELACJE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA DLA U CZELNI T ECHNICZNYCH W 2012 R. l.p. Uczelnie Techniczne Dotacja na etat w 2012r. [PLN] Udział Nienanuczycieli do zatrudnionych ogółem [ %] Nauczyciele na II miejscu pracy Liczba udział w stosunku do etatów nauczycieli ogółem [%] 12345 1Politechnika Poznańska 84 416,8231,180,64 2Politechnika Warszawska 76 307,5940,824110,33 3 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 75 594,4445,9151,48 4AGH 75 405,0740,5411,91 5Politechnika Gdańska 74 654,7949,51048,93 6Politechnika Wrocławska 73 106,9750,7110,57 7Politechnika Łódzka 72 089,7746,6584,18 8Politechnika Śląska 67 525,2547,6211,16

35 T ABELA 4. CIĄG DALSZY. l.p. 12345 9Politechnika Opolska 66 917,7141,7336,27 10Politechnika Krakowska 66 728,2340,1211,77 11Politechnika Białostocka 65 850,7346,1162,40 12Politechnika Lubelska 63 925,6947,6132,45 13Politechnika Częstochowska 63 921,2338,9364,53 14Politechnika Rzeszowska 61 495,4847,691,21 15Politechnika Świętokrzyska 60 942,4546,9153,47 16Politechnika Koszalińska 58 465,3040,4305,57 17UTH w Bielsku Białej 55 914,8839,6174,35 …Uniwersytet Łódzki 63 018,9037,21165,18 …Uniwersytet Warszawski 62 206,0945,02106,18

36 L ITERATURA ; 1) „ Sprawozdanie z realizacji zadań i budżetu w 2011 r. w zakresie Szkolnictwa Wyższego oraz realizacji budżetu w części 38 - Szkolnictwo Wyższe” - MNiSzW. 2) „Sprawozdanie z realizacji zadań i budżetu w 2010 r. w zakresie Szkolnictwa Wyższego oraz realizacji budżetu w części 38 - Szkolnictwo Wyższe” - MNiSzW. 3) „Rozporządzenie Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych” z dnia 9 maja 2008 r. 4) „Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki” z dnia 20 maja 2011r. 5) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich” z dnia 09 lutego 2012 r. 6) „Szkoły wyższe i ich finanse w 2010r.” Główny Urząd Statystyczny 7) „Szkoły wyższe i ich finanse w 2009r.” Główny Urząd Statystyczny 8) „Szkoły wyższe i ich finanse w 2008r.” Główny Urząd Statystyczny 9) „Szkoły wyższe i ich finanse w 2007r.” Główny Urząd Statystyczny 10) „Szkoły wyższe i ich finanse w 2006r.” Główny Urząd Statystyczny 11) „Szkoły wyższe i ich finanse w 2005r.” Główny Urząd Statystyczny 12) „Szkoły wyższe i ich finanse w 2004r.” Główny Urząd Statystyczny 13) „ Rozporządzenie Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych” z dnia 20 lutego 2013 r. 36

37 N AKŁADY Z BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2006÷2014 W CZĘŚCI 28 - N AUKA ( W MILIONACH PLN.) ( WEDŁUG DANYCH GUS) 37

38 N AKŁADY Z BUDŻETU PAŃSTWA W DZIALE 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE ( W MILIONACH PLN.) W LATACH 2000÷2211 ( WEDŁUG DANYCH GUS) 38

39 WYDATKI Z BUDŻETÓW JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH NA SZKOLNICTWO WYŻSZE W LATACH 2000÷2011 )* W 2011 RAZEM ZE ŚRODKAMI UE ( WEDŁUG DANYCH GUS) 39

40 A LGORYTM PODZIAŁU ZASADNICZEJ CZĘŚCI DOTACJI STACJONARNEJ DLA UCZELNI PUBLICZNYCH SKŁADNIK STUDENCKO - DOKTORANCKI gdzie: ks k - wskaźnik kosztochłonności kierunku studiów, x - liczba grup kierunków studiów, Ls k,i - liczba studentów studiów stacjonarnych w grupie kierunków, kd d - wskaźnik kosztochłonności studiów doktoranckich, y - liczba grup dziedzin nauki Ld d,i - liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w grupie, Lsc i - liczba uczestników rocznych kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim, n - liczba uczelni w danej grupie. 40

41 A LGORYTM PODZIAŁU ZASADNICZEJ CZĘŚCI DOTACJI STACJONARNEJ DLA UCZELNI PUBLICZNYCH SKŁADNIK ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU gdzie: SL i - liczba studentów studiów stacjonarnych wszystkich trzech stopni. 41

42 A LGORYTM PODZIAŁU ZASADNICZEJ CZĘŚCI DOTACJI STACJONARNEJ DLA UCZELNI PUBLICZNYCH SKŁADNIK BADAWCZY gdzie: LG i - liczba projektów badawczych własnych i promotorskich oraz międzynarodowych, a także dofinansowanych w poprzednim roku z budżetu ministra właściwego do spraw nauki. 42

43 A LGORYTM PODZIAŁU ZASADNICZEJ CZĘŚCI DOTACJI STACJONARNEJ DLA UCZELNI PUBLICZNYCH SKŁADNIK UPRAWNIEŃ gdzie: LU hab,i - liczba uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego, LU dr,i - liczba uprawnień do nadawania stopnia doktora. 43

44 A LGORYTM PODZIAŁU ZASADNICZEJ CZĘŚCI DOTACJI STACJONARNEJ DLA UCZELNI PUBLICZNYCH SKŁADNIK WYMIANY gdzie: SW i - liczba studentów (wszystkich stopni) wyjeżdżających za granicę w ramach wymiany międzynarodowej na kształcenie trwające co najmniej semestr, SP i - liczba studentów (wszystkich stopni) przyjeżdżających z zagranicy w ramach wymiany międzynarodowej na kształcenie trwające co najmniej semestr. 44

45 Wskaźniki kosztochłonności ( ks k i kd d ) w obszarach wiedzy dla poszczególnych dziedzin nauki i sztuki Obszar naukDziedzina naukiWartość wskaźnika humanistycznych humanistyczne1,5 teologiczne1,0 społecznych społeczne1,0 ekonomiczne1,5 prawne1,0 ścisłych matematyczne2,0 fizyczne2,5 chemiczne2,5 przyrodniczych biologiczne2,5 o Ziemi2 A LGORYTM PODZIAŁU ZASADNICZEJ CZĘŚCI DOTACJI STACJONARNEJ DLA UCZELNI PUBLICZNYCH T ABELA 2 45

46 T ABELA 2 ( CIĄG DALSZY ) Wskaźniki kosztochłonności ( ks k i kd d ) w obszarach wiedzy dla poszczególnych dziedzin nauki i sztuki Obszar naukDziedzina naukiWartość wskaźnika technicznychtechniczne2,5 rolniczych, leśnych i weterynaryjnych rolnicze2,5 leśne2,5 weterynaryjne 3,0 medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej medyczne 3,0 farmaceutyczne 3,0 o zdrowiu2,0 o kulturze fizycznej2,0 obszar sztuki sztuki filmowe2,5 sztuki muzyczne2,5 sztuki plastyczne2,5 sztuki teatralne2,5 46

47 K OSZT JEDNOSTKOWY KSZTAŁCENIA ORAZ WYSOKOŚĆ DOTACJI NA STUDENTA STUDIÓW STACJONARNYCH W LATACH 2005÷2010 W W YŻSZYCH S ZKOŁACH T ECHNICZNYCH ( WEDŁUG DANYCH GUS ) 47

48 S TOPIEŃ POKRYCIA JEDNOSTKOWYCH KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ DOTACJĘ PODSTAWOWĄ NA STUDENTA STUDIÓW STACJONARNYCH W LATACH 2005÷2010 W W YŻSZYCH S ZKOŁACH T ECHNICZNYCH ( WEDŁUG DANYCH GUS ) 48


Pobierz ppt "W SPÓLNE S EMINARIUM R EFORMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I BADAŃ G ŁÓWNE TRENDY W P OLSCE I N IEMCZECH G DAŃSK 12 - 13 PAŹDZIERNIKA 2012 Finansowanie szkolnictwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google