Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W SPÓLNE S EMINARIUM R EFORMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I BADAŃ G ŁÓWNE TRENDY W P OLSCE I N IEMCZECH G DAŃSK 12 - 13 PAŹDZIERNIKA 2012 Finansowanie szkolnictwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W SPÓLNE S EMINARIUM R EFORMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I BADAŃ G ŁÓWNE TRENDY W P OLSCE I N IEMCZECH G DAŃSK 12 - 13 PAŹDZIERNIKA 2012 Finansowanie szkolnictwa."— Zapis prezentacji:

1 W SPÓLNE S EMINARIUM R EFORMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I BADAŃ G ŁÓWNE TRENDY W P OLSCE I N IEMCZECH G DAŃSK PAŹDZIERNIKA 2012 Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce Andrzej Bartczak

2 U DZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W DZIALE SZKOLNICTWO WYŻSZE W STOSUNKU DO WARTOŚCI PKB W LATACH 2000÷2012 ( WEDŁUG DANYCH GUS ) 2

3 S TRUKTURA PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ W PUBLICZNYCH SZKOŁACH WYŻSZYCH W 2010 R. ( WEDŁUG DANYCH GUS) W 2012 r. w Polsce działają 132 publiczne szkoły wyższe 3

4 S TRUKTURA PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH WYŻSZYCH W 2010 R. ( WEDŁUG DANYCH GUS) W 2012 r. w Polsce działała 338 niepublicznych szkół wyższych 4

5 S TRUKTURA PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ W ZALEŻNOŚCI OD TYPU WYŻSZEJ SZKOŁY PUBLICZNEJ W 2010 R. ( WEDŁUG DANYCH GUS) 5

6 S TRUKTURA PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ W ZALEŻNOŚCI OD TYPU WYŻSZEJ SZKOŁY PUBLICZNEJ W 2010 R. ( C. D.) ( WEDŁUG DANYCH GUS) 6

7 B UDŻET P AŃSTWA W ZAKRESIE DZIAŁU S ZKOLNICTWO WYŻSZE Dotacje w obszarze działalności dydaktycznej* Pozostałe** *) - dodatkowo przyznawane są przez poszczególnych ministrów nadzorujących szkoły wyższe nagrody dla nauczycieli akademickich **) - dodatkowo przyznawane są stypendia ministra dla studentów za wybitne osiągnięcia w nauce lub wybitne osiągnięcia sportowe 7

8 D OTACJE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ : 1. Podstawowa Na zadania: 2. uczelni wojskowych, 3. uczelni służb państwowych, 4. uczelni artystycznych, 5. uczelni morskich, 6. uczelni kształcącej personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego, 7. związane ze świadczeniami zdrowotnymi, 8. związane z prowadzenie kształcenia podyplomowego, 9. związane z wyrównanie warunków kształcenia osób niepełnosprawnych, 10. projakościowe, 8

9 P OZOSTAŁE DOTACJE : 11. na pomoc materialną dla studentów, 12. dofinansowanie lub finansowanie inwestycji, 13. na zadania w zakresie szkolnictwa wyższego na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, 14. finansowanie jednostek działających na zasadach jednostek budżetowych, 15. finansowanie pozostałych jednostek, w tym spoza sektora finansów publicznych, 16. zadania budżetowe Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, 17. wydatki realizowane przez BUWiWM na rzecz stypendystów strony polskiej, 18. przekazywane przez Ministra Zdrowia na finansowanie Collegium Medicum (UJ), Wdział Nauk Medycznych (UW-M w Olsztynie), Collegium Medicum(UMK w Toruniu). 9

10 Budżet Państwa w zakresie działu Szkolnictwo wyższe Minister Zdrowia (1,7,8,9,11,12) Minister Zdrowia (1,7,8,9,11,12) Minister Obrony Narodowej (1,2,12) Minister Obrony Narodowej (1,2,12) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1,4,9,11,12) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1,4,9,11,12) Minister Spraw Wewnętrznych (1,3,9,11,12) Minister Spraw Wewnętrznych (1,3,9,11,12) Minister Transportu, Budownictwa i Gosp. Morskiej (1,5,6,9,11,12) Minister Transportu, Budownictwa i Gosp. Morskiej (1,5,6,9,11,12) Minister Administracji i Cyfryzacji (13) Uczelnie medyczne Uczelnie wojskowe Uczelnie artystyczne Uczelnie służb państwowych Uczelnie służb państwowych Uczelnie morskie Uczelnie niepubliczne Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Centralna Komisja ds. stopni i Tytułów PKA RGNiSzW Parlament Studentów RP Krajowa Reprezentacja Doktorantów Jednostki spoza sektora finansów publicznych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Studenci Doktoranci Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1,7,8,9,10,11,12,14,15,16) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1,7,8,9,10,11,12,14,15,16) 9,10,11 1,7,8,9 10,11,12 6 1,5,9 11, ,9,10, ,3,9,11,12 1,4,9,11,11 1,2,12 1,7,8,9 11,12 1,11,12 18 Jednostki naukowe Uczelnie publiczne oraz katolickie i PSD

11 A LGORYTM PODZIAŁU ZASADNICZEJ CZĘŚCI DOTACJI STACJONARNEJ gdzie: Du i - kwota dotacji dla uczelni, Dc - kwota dotacji dla grupy uczelni, D p u i - dotacja uczelni w poprzednim roku, D p c - dotacja dla grupy uczelni w poprzednim roku, C - stała przeniesienia z poprzedniego roku, S i - składnik studencko - doktorancki, Ws - jego waga, K i - składnik kadrowy, Wk - jego waga, J i - składnik zrównoważonego rozwoju, Wj - jego waga, B i - składnik badawczy, Wb - jego waga, U i - składnik uprawnień, Wu - jego waga, W i - składnik wymiany, Ww - jego waga. 11

12 A LGORYTM PODZIAŁU ZASADNICZEJ CZĘŚCI DOTACJI STACJONARNEJ DLA UCZELNI PUBLICZNYCH SKŁADNIK KADROWY ( OD 2006 R ) gdzie: L prof,i - liczba zatrudnionych w uczelni na etatach profesorskich, L ad,i - liczba zatrudnionych w uczelni doktorów (niezależnie od stanowiska) oraz zatrudnionych na stanowiskach dyplomowanego bibliotekarza, kustosza, dokumentalisty, adiunkta bibliotecznego i adiunkta dokumentacji i informacji naukowej, L as,i - liczba zatrudnionych w uczelni wykładowców, lektorów, instruktorów, asystentów (w tym bibliotecznych i informacji naukowej), Lz prof,i - liczba profesorów z zagranicy, n - liczba uczelni w danej grupie. 12

13 13

14 A LGORYTM PODZIAŁU ZASADNICZEJ CZĘŚCI DOTACJI STACJONARNEJ DLA UCZELNI PUBLICZNYCH WSKAŹNIKI KOSZTOCHŁONNOŚCI Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określa każdego roku obowiązujące wskaźniki kosztochłonności ( ks k i kd d ) dla: poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych I i II stopnia*, makrokierunków*, studiów międzykierunkowych*, jednolitych studiów magisterskich*, stacjonarnych studiów doktoranckich**. *) z uwzględnieniem dziedzin, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku studiów. **) w poszczególnych dziedzinach nauki. 14

15 A LGORYTM PODZIAŁU ZASADNICZEJ CZĘŚCI DOTACJI STACJONARNEJ DLA UCZELNI PUBLICZNYCH WSKAŹNIKI KOSZTOCHŁONNOŚCI 15

16 R OCZNE KOSZTY KSZTAŁCENIA „ STUDENTA PRZELICZENIOWEGO ”* W UCZELNIACH PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH W LATACH 2005÷2010 ( WEDŁUG DANYCH GUS ) )* - koszty kształcenia obejmują koszty własne: a)działalności dydaktycznej oraz b) koszty pomocy materialnej dla studentów wraz z własnym funduszem stypendialnym. 16

17 K OSZTY JEDNOSTKOWE KSZTAŁCENIA W LATACH 2005÷2010 DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH PROWADZĄCYCH KIERUNKI STUDIÓW O WSKAŹNIKACH KOSZTOCHŁONNOŚCI K S = ( 1÷2,5 ) ( WEDŁUG DANYCH GUS ) 17

18 K OSZTY JEDNOSTKOWE KSZTAŁCENIA W LATACH 2005÷2010 DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH PROWADZĄCYCH KIERUNKI STUDIÓW O WSKAŹNIKACH KOSZTOCHŁONNOŚCI K S = ( 2 ÷3) ( WEDŁUG DANYCH GUS ) 18

19 A LGORYTM PODZIAŁU ZASADNICZEJ CZĘŚCI DOTACJI STACJONARNEJ DLA UCZELNI PUBLICZNYCH T ABELA 1 Wartości dla stałej przeniesienia i wag składników w algorytmie podziału dotacji w zależności typu uczelni Typ uczelni (nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego) Symbol CWsWsWkWkWjWbWuWw Akademickie 0,70 0,35 0,10 0,05 Uczelnie wojskowe w zakresie kształcenia cywili Zawodowe 0,30 0,400,00 Medyczne 0,35 0,10 0,00 Artystyczne 0,450,400,05 0,00 Morskie 0,35 0,10 0,00

20 T ABELA 3 Relacje między kosztem jednostkowym kształcenia a wysokością dotacji podstawowej na studenta studiów stacjonarnych w 2010 r. (wg danych GUS) Typ szkoły wyższej Koszt jednostkowy kształcenia studenta Dotacja podstawowa na Ls stac. Stopień pokrycia kosztów kształcenia przez dotację podstawową (c/b)x100 Stopień niedoszacowania dotacji podstawowej (d - 100) [PLN] [%] abcde Publiczne ogółem ,48- 9,52 Uniwersytety ,10- 7,90 Techniczne ,06- 13,95 Rolnicze ,59- 11,41 20

21 T ABELA 3( CIĄG DALSZY ) Relacje między kosztem jednostkowym kształcenia a wysokością dotacji podstawowej na studenta studiów stacjonarnych w 2010 r. (wg danych GUS) Typ szkoły wyższej Koszt jednostkowy kształcenia studenta Dotacja podstawowa na Ls stac. Stopień pokrycia kosztów kształcenia przez dotację podstawową (c/b)x100 Stopień niedoszacowania dotacji podstawowej (d - 100) [PLN] [%] abcde Ekonomiczne ,63- 11,37 Pedagogiczne ,17- 8,83 Medyczne ,60- 26,40 AWF ,18-16,82 Artystyczne ,56+ 2,56

22 K OSZT JEDNOSTKOWY KSZTAŁCENIA ORAZ WYSOKOŚĆ DOTACJI NA STUDENTA STUDIÓW STACJONARNYCH W LATACH 2005÷2010 ( WEDŁUG DANYCH GUS ) 22

23 S TOPIEŃ POKRYCIA JEDNOSTKOWYCH KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ DOTACJĘ PODSTAWOWĄ NA STUDENTA STUDIÓW STACJONARNYCH W LATACH 2005÷2010 ( WEDŁUG DANYCH GUS ) 23

24 N OWY ALGORYTM PODZIAŁU DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA DLA UCZELNI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH Sposób podziału dotacji dla uczelni publicznych na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych w 2013 roku. 24

25 S POSÓB OBLICZANIA KWOTY DOTACJI PODSTAWOWEJ WYDZIELONEJ DLA GRUP UCZELNI PUBLICZNYCH 25 gdzie: Du i - dotacja podstawowa dla i-tej uczelni, Dc - dotacja podstawowa dla grupy uczelni w danym roku, D p u i - dotacja podstawowa dla i-tej uczelni w poprzednim roku, D p c - dotacja podstawowa dla grupy uczelni w poprzednim roku, C - stała przeniesienia z roku poprzedniego, Składniki algorytmu dla i-tej uczelni; S i - studencko-doktorancki, K i - kadrowy, D i - dostępności kadry, B i - badawczy, U i - uprawnień, W i - wymiany, odpowiednio wagi składników algorytmu ; Ws, Wk, Wd, Wb, Wu, Ww.

26 Z ASADY OKREŚLANIA SKŁADNIKA STUDENCKO - DOKTORANCKIEGO 26 gdzie: ks k, kd d - wskaźniki kosztochłonności kierunku studiów i studiów doktoranckich, x - liczba kierunków studiów, y - liczba dziedzin nauki, n - liczba uczelni, Ls ki - liczba studentów studiów stacjonarnych na k-atym kierunku w i-tej uczelni, Ld di - liczba doktorantów w d-tej dziedzinie nauki w i-tej uczelni, niepobierających stypendiów, Ld styp di - liczba doktorantów w d-tej dziedzinie nauki w i-tej uczelni pobierających stypendia, Lsc i - liczba cudzoziemców, uczestników studium języka polskiego.

27 S KŁADNIK KADROWY I - TEJ UCZELNI 27 gdzie: L prof.i, L drhab.i, L dr.i, L mgr.i - liczba nauczycieli (w przeliczeniu na pełny etat) zatrudnionych w i-tej uczelni w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji posiadających odpowiedni tytuł lub stopień naukowy, LZ prof60.i - liczba profesorów z zagranicy, którzy przeprowadzili co najmniej 60 godz. zajęć w i-tej uczelni, LZ profz.i - liczba profesorów z zagranicy, którzy przeprowadzili co najmniej 60 godz. zajęć w i-tej uczelni w okresie dłuższym niż 3 miesiące, n - liczba uczelni publicznych.

28 S KŁADNIK DOSTĘPNOŚCI KADRY 28 gdzie: P i - liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji w i-tej uczelni, Sk i - kalkulacyjna liczba studentów i-tej uczelni dana wzorem;

29 S KŁADNIK DOSTĘPNOŚCI KADRY CD gdzie: Ls i.2 - liczba studentów studiów stacjonarnych II stopnia lub jednolitych magisterskich w i-tej uczelni publicznej, Lsn i.2 - liczba studentów studiów niestacjonarnych II stopnia lub jednolitych magisterskich w i-tej uczelni publicznej, Ls i.1 - liczba studentów studiów stacjonarnych I stopnia w i-tej uczelni publicznej, Lsn i.1 - liczba studentów studiów niestacjonarnych I stopnia w i-tej uczelni publicznej, Ld i - liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, Ldn i - liczba uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich, m - parametr „modelowej” dostępności kadry, n - liczba uczelni publicznych. 29

30 S KŁADNIK BADAWCZY I - TEJ UCZELNI 30 gdzie: LG kraj.i - liczba grantów „krajowych” realizowanych w i-tej uczelni w roku poprzedzającym przyznanie dotacji, LG zagr.i - liczba grantów „zagranicznych” realizowanych w i-tej uczelni w roku poprzedzającym przyznanie dotacji, n - liczba uczelni w danej grupie.

31 S KŁADNIK UPRAWNIEŃ 31 gdzie: LU hab.i - liczba uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego, LU dr.i - liczba uprawnień do nadawania stopnia doktora, n - liczba uczelni publicznych w danej grupie.

32 S KŁADNIK WYMIANY 32 gdzie : SW i - liczba studentów i doktorantów i-tej uczelni, wyjeżdżających na co najmniej jeden semestr za granicę w ramach wymiany międzynarodowej w roku poprzedzającym przyznaną dotacje, Sp i - liczba studentów i doktorantów przyjeżdżających z zagranicy do i-tej uczelni w ramach wymiany międzynarodowej, na kształcenie trwające co najmniej jeden semestr w roku poprzedzającym przyznaną dotacje, n - liczba uczelni w danej grupie uczelni publicznych.

33 W ARTOŚCI WAG SKŁADNIKÓW W ZALEŻNOŚCI OD TYPU UCZELNI 33 Wskaźnik Typ uczelni akademicka zawodowa medyczna artystyczna morska nazwasymbol Stała przeniesienia w 2013 r. C0,65 Studencko-doktoranckiWs0,35 0,450,35 KadrowyWk0,300,35 0,400,35 Dostępności kadryWd0,150,300,05 0,10 BadawczyWb0,100,000,100,050,10 UprawnieńWu0,050,000,100,050,10 WymianyWw0,050,000,050,00 Modelowej dostępności kadry m13,08,06,05,615,0

34 T ABELA 4. DOTACJA NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ I WYBRANE RELACJE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA DLA U CZELNI T ECHNICZNYCH W 2012 R. l.p. Uczelnie Techniczne Dotacja na etat w 2012r. [PLN] Udział Nienanuczycieli do zatrudnionych ogółem [ %] Nauczyciele na II miejscu pracy Liczba udział w stosunku do etatów nauczycieli ogółem [%] Politechnika Poznańska ,8231,180,64 2Politechnika Warszawska ,5940,824110,33 3 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ,4445,9151,48 4AGH ,0740,5411,91 5Politechnika Gdańska ,7949,51048,93 6Politechnika Wrocławska ,9750,7110,57 7Politechnika Łódzka ,7746,6584,18 8Politechnika Śląska ,2547,6211,16

35 T ABELA 4. CIĄG DALSZY. l.p Politechnika Opolska ,7141,7336,27 10Politechnika Krakowska ,2340,1211,77 11Politechnika Białostocka ,7346,1162,40 12Politechnika Lubelska ,6947,6132,45 13Politechnika Częstochowska ,2338,9364,53 14Politechnika Rzeszowska ,4847,691,21 15Politechnika Świętokrzyska ,4546,9153,47 16Politechnika Koszalińska ,3040,4305,57 17UTH w Bielsku Białej ,8839,6174,35 …Uniwersytet Łódzki ,9037,21165,18 …Uniwersytet Warszawski ,0945,02106,18

36 L ITERATURA ; 1) „ Sprawozdanie z realizacji zadań i budżetu w 2011 r. w zakresie Szkolnictwa Wyższego oraz realizacji budżetu w części 38 - Szkolnictwo Wyższe” - MNiSzW. 2) „Sprawozdanie z realizacji zadań i budżetu w 2010 r. w zakresie Szkolnictwa Wyższego oraz realizacji budżetu w części 38 - Szkolnictwo Wyższe” - MNiSzW. 3) „Rozporządzenie Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych” z dnia 9 maja 2008 r. 4) „Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki” z dnia 20 maja 2011r. 5) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich” z dnia 09 lutego 2012 r. 6) „Szkoły wyższe i ich finanse w 2010r.” Główny Urząd Statystyczny 7) „Szkoły wyższe i ich finanse w 2009r.” Główny Urząd Statystyczny 8) „Szkoły wyższe i ich finanse w 2008r.” Główny Urząd Statystyczny 9) „Szkoły wyższe i ich finanse w 2007r.” Główny Urząd Statystyczny 10) „Szkoły wyższe i ich finanse w 2006r.” Główny Urząd Statystyczny 11) „Szkoły wyższe i ich finanse w 2005r.” Główny Urząd Statystyczny 12) „Szkoły wyższe i ich finanse w 2004r.” Główny Urząd Statystyczny 13) „ Rozporządzenie Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych” z dnia 20 lutego 2013 r. 36

37 N AKŁADY Z BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2006÷2014 W CZĘŚCI 28 - N AUKA ( W MILIONACH PLN.) ( WEDŁUG DANYCH GUS) 37

38 N AKŁADY Z BUDŻETU PAŃSTWA W DZIALE SZKOLNICTWO WYŻSZE ( W MILIONACH PLN.) W LATACH 2000÷2211 ( WEDŁUG DANYCH GUS) 38

39 WYDATKI Z BUDŻETÓW JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH NA SZKOLNICTWO WYŻSZE W LATACH 2000÷2011 )* W 2011 RAZEM ZE ŚRODKAMI UE ( WEDŁUG DANYCH GUS) 39

40 A LGORYTM PODZIAŁU ZASADNICZEJ CZĘŚCI DOTACJI STACJONARNEJ DLA UCZELNI PUBLICZNYCH SKŁADNIK STUDENCKO - DOKTORANCKI gdzie: ks k - wskaźnik kosztochłonności kierunku studiów, x - liczba grup kierunków studiów, Ls k,i - liczba studentów studiów stacjonarnych w grupie kierunków, kd d - wskaźnik kosztochłonności studiów doktoranckich, y - liczba grup dziedzin nauki Ld d,i - liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w grupie, Lsc i - liczba uczestników rocznych kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim, n - liczba uczelni w danej grupie. 40

41 A LGORYTM PODZIAŁU ZASADNICZEJ CZĘŚCI DOTACJI STACJONARNEJ DLA UCZELNI PUBLICZNYCH SKŁADNIK ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU gdzie: SL i - liczba studentów studiów stacjonarnych wszystkich trzech stopni. 41

42 A LGORYTM PODZIAŁU ZASADNICZEJ CZĘŚCI DOTACJI STACJONARNEJ DLA UCZELNI PUBLICZNYCH SKŁADNIK BADAWCZY gdzie: LG i - liczba projektów badawczych własnych i promotorskich oraz międzynarodowych, a także dofinansowanych w poprzednim roku z budżetu ministra właściwego do spraw nauki. 42

43 A LGORYTM PODZIAŁU ZASADNICZEJ CZĘŚCI DOTACJI STACJONARNEJ DLA UCZELNI PUBLICZNYCH SKŁADNIK UPRAWNIEŃ gdzie: LU hab,i - liczba uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego, LU dr,i - liczba uprawnień do nadawania stopnia doktora. 43

44 A LGORYTM PODZIAŁU ZASADNICZEJ CZĘŚCI DOTACJI STACJONARNEJ DLA UCZELNI PUBLICZNYCH SKŁADNIK WYMIANY gdzie: SW i - liczba studentów (wszystkich stopni) wyjeżdżających za granicę w ramach wymiany międzynarodowej na kształcenie trwające co najmniej semestr, SP i - liczba studentów (wszystkich stopni) przyjeżdżających z zagranicy w ramach wymiany międzynarodowej na kształcenie trwające co najmniej semestr. 44

45 Wskaźniki kosztochłonności ( ks k i kd d ) w obszarach wiedzy dla poszczególnych dziedzin nauki i sztuki Obszar naukDziedzina naukiWartość wskaźnika humanistycznych humanistyczne1,5 teologiczne1,0 społecznych społeczne1,0 ekonomiczne1,5 prawne1,0 ścisłych matematyczne2,0 fizyczne2,5 chemiczne2,5 przyrodniczych biologiczne2,5 o Ziemi2 A LGORYTM PODZIAŁU ZASADNICZEJ CZĘŚCI DOTACJI STACJONARNEJ DLA UCZELNI PUBLICZNYCH T ABELA 2 45

46 T ABELA 2 ( CIĄG DALSZY ) Wskaźniki kosztochłonności ( ks k i kd d ) w obszarach wiedzy dla poszczególnych dziedzin nauki i sztuki Obszar naukDziedzina naukiWartość wskaźnika technicznychtechniczne2,5 rolniczych, leśnych i weterynaryjnych rolnicze2,5 leśne2,5 weterynaryjne 3,0 medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej medyczne 3,0 farmaceutyczne 3,0 o zdrowiu2,0 o kulturze fizycznej2,0 obszar sztuki sztuki filmowe2,5 sztuki muzyczne2,5 sztuki plastyczne2,5 sztuki teatralne2,5 46

47 K OSZT JEDNOSTKOWY KSZTAŁCENIA ORAZ WYSOKOŚĆ DOTACJI NA STUDENTA STUDIÓW STACJONARNYCH W LATACH 2005÷2010 W W YŻSZYCH S ZKOŁACH T ECHNICZNYCH ( WEDŁUG DANYCH GUS ) 47

48 S TOPIEŃ POKRYCIA JEDNOSTKOWYCH KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ DOTACJĘ PODSTAWOWĄ NA STUDENTA STUDIÓW STACJONARNYCH W LATACH 2005÷2010 W W YŻSZYCH S ZKOŁACH T ECHNICZNYCH ( WEDŁUG DANYCH GUS ) 48


Pobierz ppt "W SPÓLNE S EMINARIUM R EFORMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I BADAŃ G ŁÓWNE TRENDY W P OLSCE I N IEMCZECH G DAŃSK 12 - 13 PAŹDZIERNIKA 2012 Finansowanie szkolnictwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google