Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Etapy przygotowania biznesplanu Przedsiębiorczy uczeń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Etapy przygotowania biznesplanu Przedsiębiorczy uczeń."— Zapis prezentacji:

1 Etapy przygotowania biznesplanu Przedsiębiorczy uczeń

2 Program spotkania Biznesplan 1. Plan marketingowy. 2. Plan finansowy. 2. Plan działań. 2. Plan sprzedaży. 4. Plan zarządzania. 5. Zakończenie.

3 Plan marketingowy Nie pij! Piwo 1Piwo 2Piwo 3 Marketing i sprzedaż

4 Plan marketingowy Marketing i sprzedaż

5 Plan marketingowy Marketing – jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną poprzez tworzenie, oraz wzajemną wymianę towarów i usług. /Ph. Kotler/ Marketing i sprzedaż

6 Plan marketingowy Podejście produktowe Podejście marketingowe przychód ze sprzedaży pozyskanie klientów Potencjał organizacji opracowanie koncepcji produktu przychód ze sprzedaży opracowanie koncepcji produktu Segment klientów analiza potrzeb i oczekiwań klienta Marketing i sprzedaż

7 Plan marketingowy Proces marketingu poinformowanie o produkcie - komunikacja z klientem przygotowanie strategii ceny i dystrybucji, opracowanie koncepcji produktu – kreowanie MKP poznanie potrzeb klientów – badanie rynku - nowi klienci - większe zakupy - częstsze zakupy Marketing i sprzedaż

8 Plan marketingowy 4P4C Produkt – zaspokojenie potrzeby klienta Cena– koszt nabycia produktu Dystrybucja – wygoda nabycia Promocja – komunikowanie się z klientem Warunkiem powodzenia jest: - Zaspokojenie potrzeb klientów (produkt, cena, dystrybucja) - efektywne komunikowanie się (promocja) Marketing i sprzedaż

9 9 Plan marketingowy Marketing i sprzedaż

10 Plan marketingowy Koncepcja marketingowa produktu 1. Podstawowa korzyść – np. odpoczynek w hotelu 2. Forma podstawowa produktu – np. łóżko w pokoju 3. Produkt oczekiwany – zbiór cech i warunków, których spodziewają się nabywcy kupując dany produkt np. czysta pościel, świeży ręcznik, cisza, 4. Produkt ulepszony – cechy przekraczające oczekiwania klientów, np. karty rabatowe 5. Produkt potencjalny – poszukiwanie nowych form zadowolenia klienta i różnicowania oferty, Marketing i sprzedaż

11 Plan marketingowy Rdzeń - brak możliwości różnicowania (pozycjonowania w umysłach) Poszerzony i rzeczywisty - duże możliwości różnicowania (pozycjonowania w umysłach) Cena - (drogi – tani), Korzyści - (ujędrniający – wygładzający – nawilżający) oraz Preferencje - (dla dwudziestolatki – dla dojrzałej cery – dla cery, której nie wyprasujesz nawet żelazkiem :)). Marketing i sprzedaż

12 Plan marketingowy Cykl życia - 4 fazy życia produktu (macierz BCG) -Wprowadzenie produktu na rynek – wolny wzrost sprzedaży, wysokie wydatki, niskie zyski, - Wzrost – akceptacja przez rynek, rosnące zyski, - Dojrzałość /nasycenie produktem/ - spowolnienie wzrostu sprzedaży, stabilizacja lub spadek sprzedaży, rosnąca konkurencyjność, - Spadek /schyłek/ - wyraźny spadek sprzedaży, mniejsze zyski Marketing i sprzedaż

13 Plan marketingowy Marketing i sprzedaż

14 14 Decyzje związane z produktem decyzje odpowiadające na pytanie: co produkować? decyzje w sprawie wyglądu produktu, czyli jego cechy fizyczne, organoleptyczne, techniczne itp. decyzje odpowiadające na pytanie, jaką będzie miał pozycję na rynku? Innymi słowy - czy będzie to produkt masowy czy indywidualny; a może specjalistyczny, decyzje w sprawie wielkości produkcji, decyzje dotyczące oznakowania produktu, to znaczy czy dać znak fabryczny, czy markę produktowi, czy produkt ma być znaczony znakiem wytwórcy czy dystrybutora, decyzje odpowiadające na pytanie: jak opakować produkt? decyzje odpowiadające na pytanie: jakie usługi i korzyści nabędzie kupujący wraz z produktem? Plan marketingowy Marketing i sprzedaż

15 Plan marketingowy Cena - wartość za jaką klient nabywa produkt wyrażona w pieniądzu. Ustalona na podstawie: - Kalkulacji – biorąc pod uwagę koszty wytworzenia produktu, - Rynkowa – na podstawie obserwacji rynku! Cena końcowa powinna oscylować w okolicach ceny rynkowej i zawierać marże. Ceny psychologiczne - 3,45 zł, 990,00 zł. Ceny wiodące (chleb, mleko itp.), ceny w zestawach wielosztukowych (tańszy 8pak itp.), ceny związane (lodówka z transportem itp.). Marketing i sprzedaż

16 16 Decyzje związane z ceną Przy ustalaniu polityki cenowej należy: – Ustalić stosunek cen mojej firmy do cen stosowanych przez konkurencję. – Wyznaczyć cele firmy na rynku (największy zysk, maksymalna sprzedaż, zachowania status quo – stawienie czoła konkurencji) – Ustalić metodę wyznaczania cen na konkretne produkty. W praktyce stosuje się następujące metody wyznaczania cen: – Koszty plus marża – cenę ustala się jako sumę kosztów nabycia lub wytworzenia towaru plus marża (narzut), liczona jako procent od tych kosztów. – Metoda ceny wiodącej – sprzedawca wybiera kilka produktów (duży popyt) i wyznacza na nie bardzo niską cenę (poniżej kosztów). Obniżona cena obowiązuje przez krótki czas, przyciąga klientów, którzy kupują przy okazji inne towary. – Metoda ceny rynkowej – polega na przyjmowaniu cen stosowanych przez konkurencję. Wymaga to stałej obserwacji rynku. – Metoda progu rentowności – wyznacza zrównanie się przychodów z kosztami całkowitymi. Poziom kosztów i liczba sprzedanych jednostek wyznacza poziom cen. Plan marketingowy Marketing i sprzedaż

17 Plan marketingowy Dystrybucja – sposób w jaki produkt dostarczany jest do klienta np. sklep osiedlowy albo supermarket. Tradycyjny kanał dystrybucji Producent Hurtownik Detalista Nabywca Marketing i sprzedaż

18 Plan marketingowy Promocja – oddziaływanie na odbiorców produktów danej firmy, polegające na przekazaniu im informacji, które mają w odpowiednim stopniu zwiększyć wiedzę na temat produktów i usług oraz samej firmy w celu stworzenia dla nich preferencji na rynku Proces informowania, komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem nazywamy promocją. Marketing i sprzedaż

19 Plan marketingowy Reklama Sprzedaż osobista Public Relations Promocja sprzedaży Marketing bezpośredni Ogłoszenia w środkach masowego przekazu; Opakowania; Filmy; Broszury; Czasopisma; Biuletyny; Plakaty i ulotki; Informatory; Przedruki ogłoszeń; Tablice ogłoszeniowe; Szyldy; Wystawy w miejscu sprzedaży; Materiały audiowizualne; Symbole i logo. Prezentacja oferty; Spotkania handlowe; Programy pobudzające sprzedaż; Próbki; Targi i pokazy handlowe. Informacje dla prasy; Przemówienia; Całoroczne oferty; Aukcje dobroczynne; Sponsoring; Publikacje; Więzi ze społecznościa mi lokalnymi; Lobbing; Środki identyfikacji; Czasopisma firmowe; Imprezy. Konkursy, gry, loterie, premie i prezenty; Próbki; Targi i pokazy handlowe; Wystawy; Demonstracje; Kupony; Rabaty; Niskooprocentowa ne kredyty; Różne formy rozrywki; Sprzedaż wiązana; Wymiana produktu na nowy za dopłatą. Katalogi; Listy; Telemarketing; Połączenia elektroniczne. Marketing i sprzedaż

20 Plan marketingowy Etapy projektowania kampanii promocyjnej: - Analiza sytuacji wyjściowej – pozycji przedsiębiorstwa i promowanego produktu na rynku, - Określenie celu promocji, - Wybór adresatów działań promocyjnych, - Wybór instrumentów promocji, - Wybór środków w ramach poszczególnych form promocji, - Decyzje dotyczące intensywności promocji w czasie, - Wielkość i struktura wydatków na promocję, Marketing i sprzedaż

21 Plan działań Harmonogram realizacji

22 22 Ryzyko w działalności na własny rachunek Tworząc nową firmę zakładamy jej sukces — inaczej nie miałoby to sensu. Musimy jednak przewidzieć, że nie wszystko musi się udać. Należy zatem ocenić poziom ryzyka i przygotować plany alternatywne!!! Harmonogram realizacji Plan działań

23 W podsumowaniu biznesplanu należy skoncentrować się na tych zagrożeniach, które mogą spowodować załamanie się całego przedsięwzięcia. Należy oszacować skalę tych zagrożeń i zaproponować „plan awaryjny” łagodzący niepożądane skutki. Do najczęściej występujących należą: zachowania konkurencji (np. obniżenie cen, wprowadzenie atrakcyjniejszych produktów), zmiany popytu, niedobór siły roboczej, przekroczenie wielkości kosztów produkcji, postęp techniczny, zmiany polityki gospodarczej, taryf, kursów walutowych, trudności w uzyskaniu kredytów itd. Harmonogram realizacji Plan działań

24 Plan finansowy Co powinniśmy kupić, żeby zacząć funkcjonować? Jakie inne wydatki nas czekają np. remont Skąd weźmiemy środki na pokrycie inwestycji? Ile nas to będzie kosztowało? Kto będzie wykonywał prace remontowe? Gdzie będziemy się zaopatrywać? Przygotujmy harmonogram inwestowania. Analiza finansowa

25 25 Zagadnienia finansowe w działalności gospodarczej Wydatki związane z uruchomieniem działalności – wydatki związane z rejestracją firmy, porady prawne i zawodowe, – zakup lub remont lokalu, – zakup środków transportu, maszyn i urządzeń, – początkowy zakup środków do produkcji: surowców, materiałów, towarów, – wydatki na reklamę, aby wejść na rynek i uświadomić klientom o swoim istnieniu. Wydatki okresu działalności – wydatki związane z użytkowaniem lokalu (czynsz, energia, ogrzewanie, wodę, telefon itp.) – wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń + ubezpieczenia właściciela, – wydatki na transport (paliwo, ubezpieczenie samochodu) – wydatki na materiały biurowe, środki czystości, – ubezpieczenia majątkowe, raty i odsetki od kredytu, – rezerwy na podatki do urzędu skarbowego i gminy. – usługi obce, Plan finansowy Analiza finansowa

26 Plan finansowy Co powinien zawierać - nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania oraz termin spłaty należności, - uwzględniamy sezonowość, - wykorzystujemy dane z progu rentowności, - bilans, rachunek zysków oraz przepływy pieniężne i ocena efektywności – tego nie wymagamy w naszym biznesplanie, - najlepiej przedstawione w formie tabeli, Jest ważną częścią biznesplanu i daje odpowiedź na pytanie czy plan powiedzie się pod wzglądem finansowym. Analiza finansowa

27 Plan sprzedaży Próg rentowności - to taka ilość sprzedanego produktu, która - po odliczeniu wszystkich obciążeń (kosztów) - pozwoli firmie wyjść na zero. (break-even-point, w skrócie „BEP”). Wszystko to, co uda się osiągnąć ponad próg rentowności, jest już czystym zyskiem dla firmy. WZÓR (ilościowy) Ks – całkowite koszty stałe, Cj - cena jednostkowa, Jkz – koszt zmienny jednostkowy, Cj – Kzj = marża jednostkowa BEP = Ks : (Cj – Jkz) BEP’ = BEP x Cj Analiza finansowa

28 Plan sprzedaży Przychody Koszty PR Ilościowy próg rentowności Produkcja Sprzedaż PC – przychód całkowity Kc – koszt całkowity Ks – koszt stały Kz – koszt zmienny PR’ Wartościowy próg rentowności Zysk Strata PC Kc= Ks+Kz Ks Analiza finansowa

29 Plan zarządzania Pytania na jakie odpowiada plan organizacyjny - Jak będzie wyglądała organizacja pracy w firmie? - Co pozostanie w firmie a co będzie zlecane poza przedsiębiorstwo? - Kto będzie w grupie osób zarządzających ( wiek, wykształcenie, doświadczenie)? - Kto i za co będzie odpowiedzialny? - Jakie są plany zatrudnienia oraz rozwoju pracowników? - W jaki sposób wyeliminujemy słabe strony związane z zarządzaniem? Zarządzanie i kadra

30 Plan zarządzania Nie ma przedsiębiorstw efektywnych czy nieefektywnych, są tylko firmy lepiej lub gorzej zarządzane. /P.Drucker/ Zarządzanie to zestaw działań (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne) wykorzystywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji. /wg Griffina/ Zarządzanie i kadra

31 Plan zarządzania Organizacja przedsiębiorstwa Właściciel Dział produkcji (Kierownik działu) Brygadzista Monter I Monter II Dział sprzedaży i marketingu Dział księgowy Karta stanowiska pracy Regulamin organizacyjny Zarządzanie i kadra

32 Dyskusja Zapraszam do dyskusji

33 Zakończenie Dziękuję za uwagę Krzysztof Marzec SWPPG 63-800 Gostyń Ul. 1 Maja 13/3 Tel/fax; 65 572 0754 e-mail; gospodarka@gostyn.pl


Pobierz ppt "Etapy przygotowania biznesplanu Przedsiębiorczy uczeń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google