Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 „Możliwości pozyskania finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020” - Umowa Partnerstwa - - Regionalny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 „Możliwości pozyskania finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020” - Umowa Partnerstwa - - Regionalny."— Zapis prezentacji:

1 1 „Możliwości pozyskania finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020” - Umowa Partnerstwa - - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Martyna Sawicka Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2 Strategia Europa 2020 Trzy główne priorytety:  Rozwój inteligentny - zwiększenie roli wiedzy, innowacji, kształcenia i technologii cyfrowych.  Rozwój zrównoważony - bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności.  Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu - zwiększenie aktywności zawodowej społeczeństw UE, podnoszenie kwalifikacji obywateli oraz walka z ubóstwem. 2

3 Rozporządzenie UE tzw. „Ogólne” – wspólne przepisy dotyczące: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Fundusze Strukturalne Rozporządzenia UE „szczegółowe” dotyczące każdego z powyższych funduszy Akty delegowane i wykonawcze Komisji Europejskiej Rozporządzenie „Ogólne” oraz rozporządzenia EFRR, EFS i FS zostały przyjęte przez Parlament Europejski i Radę UE 17 grudnia 2013 r. Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne (EFSI) RAMY PRAWNE NA POZIOMIE UNII EUROPEJSKIEJ Polityka Spójności 3

4 RAMY PRAWNE NA POZIOMIE KRAJOWYM Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa „pomostowa”) – weszła w życie 8 kwietnia 2014 r. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa „wdrożeniowa”) – weszła w życie 13 września 2014 r.  określa tryb przygotowania dokumentów niezbędnych do zaprogramowania nowej perspektywy finansowej (przede wszystkim Umowa Partnerstwa oraz programy służące jej realizacji, Kontrakt Terytorialny)  ustawa dostosowuje prawo polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności 2014-2020 4

5 DOKUMENTY PROGRAMOWE NEGOCJOWANE Z UE Umowa Partnerstwa - umowa określająca uwarunkowania, cele i kierunki wykorzystania środków pochodzących z budżetu UE, przygotowywana przez państwo członkowskie i zatwierdzana w drodze decyzji przez Komisję Europejską. Zatwierdzona przez Komisję Europejską 23 maja 2014 r. Programy Operacyjne - programy służące realizacji Umowy Partnerstwa, opracowywane przez:  Ministra Infrastruktury i Rozwoju (programy krajowe w ramach Polityki Spójności)  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (programy krajowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa)  Zarządy Województw (programy regionalne w ramach Polityki Spójności – EFRR i EFS) W trakcie negocjacji z Komisją Europejską. 5

6 Umowa Partnerstwa - zakres  analiza potrzeb rozwojowych i potencjałów  cele i priorytety interwencji wraz z podstawowymi wskaźnikami  kwestie związane z koncentracją tematyczną  kwestie związane z wymiarem terytorialnym  układ Programów służących realizacji Umowy Partnerstwa  podział interwencji między poziom krajowy i regionalny  zarys finansowania planowanych interwencji (podział alokacji)  system wdrażania (system instytucjonalny) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Program Operacyjny Polska Cyfrowa Program Operacyjny Pomoc Techniczna Program Operacyjny Polska Wschodnia 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, w tym RPO WP 6

7 Niektóre zasady i sposoby wydatkowania funduszy EFSI Koncentracja tematyczna – ograniczenie interwencji do 11 celów tematycznych oraz tzw. „ring fencingi”, czyli minimalne limity środków z funduszy europejskich, które państwo członkowskie musi skierować na określone obszary, np. dotyczące badań i innowacyjności, technologii informacyjno-komunikacyjnych, gospodarki niskoemisyjnej, włączenia społecznego. Wymiar terytorialny - lepsze wykorzystanie potencjałów terytoriów, wynikających z ich specyfiki (np. specjalne wsparcie skierowane do miast i ich obszarów funkcjonalnych). Szersze zastosowanie instrumentów finansowych (zwrotnych) - np. pożyczki, poręczenia, zwłaszcza w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw. Ukierunkowanie na rezultaty – ocena postępów w rzeczowym i finansowym wdrażaniu Programów w roku 2019, ocena osiągnięcia zakładanych celów w roku 2022. Wyniki oceny w 2019 r. będą stanowiły podstawę do podziału tzw. rezerwy wykonania. 7

8 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) jest jednym z głównych narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP). Zakres tematyczny RPO WP mieści się w sześciu Regionalnych Programów Strategicznych (RPS): rozwój gospodarczy aktywność zawodowa i społeczna transport energetyka i środowisko aktywność kulturalna i turystyczna ochrona zdrowia … jednak zawartość ta musi mieścić się w ramach narzuconych przez akty prawne i inne dokumenty na poziomie UE oraz krajowym, regulujące programowanie oraz wdrażanie Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. 8

9 RPO WP 2014-2020 będzie współfinansowany z dwóch funduszy: RPO WP EFRREFS Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejski Fundusz Społeczny (EFS) są odmienne, mają inny sposób formułowania celów, innych odbiorców, inne zasady kwalifikowalności wydatków, jednak w ramach RPO WP 2014-2020 ich interwencja musi zadziałać harmonijnie. 9

10 Alokacja 520 mln EUR 1,343 mld EUR EFRR 72% 1,863 mld EUR EFS 28% Rezerwa Wykonania 111,8 mln EUR Projekt RPO WP 2014-2020 z 27.03.2014 r. 10

11 www.inteligentnespecjalizacje.pomorskie.eu 11

12 Ogłoszenie konkursu14 maja Zakończenie I etapu konkursu31 lipca Ocena Komisji Konkursowejdo k. sierpnia Spotkania Komisji Konkursowej z partnerstwami na rzecz IS oraz przedstawienie wniosków i rekomendacji 1 poł. września Rozpoczęcie II etapu konkursuII poł. września Zakończenie II etapu konkursuk. listopada Ocena Komisji Konkursowej i przedstawienie rekomendacji odnośnie wyboru IS Pomorza dla Zarządu Województwa Pomorskiego do k. grudnia Wybór IS Pomorza przez ZWP oraz podjęcie negocjacji z wybranymi partnerstwami reprezentującymi specjalizacje I kw. 2015r. Podpisanie Partnerstw na rzecz IS Pomorzamarzec 2015r. 12

13 Osie Priorytetowe Wkład krajowy mln EUR Wkład UE (mln EUR) Alokacja Udział w alokacji ZIT Instrumenty finansowe 1. Komercjalizacja wiedzy (EFRR) 28,4161,28,6%25,838,7 2. Przedsiębiorstwa (EFRR) 30,8174,69,4%7,934,9 3. Edukacja (EFS) 20,5116,46,2%00 4. Kształcenie zawodowe (EFRR) 11,967,23,6%00 5. Zatrudnienie (EFS) 39,4223,712,0%16,30 6. Integracja (EFS) 20,1114,36,1%23,90 7. Zdrowie (EFRR) 19,0107,55,8%6,50 8. Konwersja (EFRR) 28,4161,28,6%41,116,4 9. Mobilność (EFRR) 59,3335,918,0%40,30 10. Energia (EFRR) 37,9214,911,6%73,560,4 11. Środowisko (EFRR) 21,4120,96,5%00 12. Pomoc techniczna (EFS) 11,565,23,5%00 RAZEM 328,81 863,0100,0%235,2150,5 13

14 14 Oś Priorytetowa I Komercjalizacja wiedzy Oś Priorytetowa I Komercjalizacja wiedzy EFRR

15 15 Ukierunkowanie tematyczne wsparcie przedsiębiorstw rozpoczynających i rozwijających działalność B+R, uzyskanie praw wyłącznych dla własnych rozwiązań technologicznych, tworzenie i rozwój zaplecza B+R, zakup i wdrożenie przez przedsiębiorstwa wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej, projekty badawczo - rozwojowe realizowane wspólnie przez B+R i przedsiębiorstwa, zaawansowane usługi badawcze, rozwój infrastruktury jednostek B+R, wparcie rozwoju kadry B+R. Co do zasady wspierane będą przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie branż o największym potencjale rozwoju/inteligentnych specjalizacji Preferencje Projekty: partnerskie/wpisujące się w realizację Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu/obejmujące cały proces projektowy/ z zakresu technologii przyczyniających się do oszczędności surowców i energii/powiązane z pomorskimi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Forma wsparciaDotacje / instrumenty zwrotne

16 16 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorstwa Oś Priorytetowa II Przedsiębiorstwa EFRR

17 17 Ukierunkowanie tematyczne wsparcie inwestycji podstawowych w mikro i małych przedsiębiorstwach wsparcie inwestycji profilowanych w małych i średnich przedsiębiorstwach systemowe wsparcie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw promocja gospodarcza profesjonalizacja i poprawa dostępności usług na rzecz przedsiębiorstw działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu, w tym kompleksowa obsługa inwestorów+uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz tworzenie stref przemysłowych Preferencje Projekty: partnerskie/kompleksowe/ukierunkowane na realizację Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu/ukierunkowane na zdobywanie nowych rynków oraz wzrost aktywności eksportowej/związane z upowszechnianiem technologii i usług cyfrowych/ukierunkowane na rozwój potencjału rynkowego/ukierunkowane na przyciąganie inwestycji skutkujących wzrostem zatrudnienia Forma wsparciaDotacje / instrumenty zwrotne

18 18 Oś Priorytetowa IV Kształcenie zawodowe Oś Priorytetowa IV Kształcenie zawodowe EFRR

19 19 Ukierunkowanie tematyczne Ponadgimnazjalne szkoły zawodowe: doposażenie (m.in. pomoce dydaktyczne), modernizacja/rozbudowa infrastruktury, utworzenie oraz wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych, Szkoły zawodowe na poziomie wyższym: uruchamianie lub poprawa istniejącej oferty i programów kształcenia, doposażenie/przebudowa/remont infrastruktury, podnoszenie kwalifikacji kadry, zmiana programów kształcenia/uzupełnienie o nauczanie praktyczne. Preferencje Projekty: kompleksowe/partnerskie/dot. specjalizacji regionalnych/prowadzące do wzrostu poziomu kwalifikacji zawodowych uczniów/realizowane w ścisłym partnerstwie z pracodawcami Ukierunkowanie przestrzenne Działania horyzontalne (całe województwo) oraz Słupsk, Chojnice-Człuchów i Kwidzyn (szkolnictwo zawodowe na poziomie wyższym) Forma wsparciaDotacje

20 20 Oś Priorytetowa VIII Konwersja Oś Priorytetowa VIII Konwersja EFRR

21 21 Ukierunkowanie tematyczne kompleksowa rewitalizacja (nacisk na wątek społeczny!) działania sieciowe polegające na zagospodarowaniu tras turystycznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym, przedsięwzięcia obejmujące ochronę charakterystycznych zabytków lub ich zespołów, podnoszenie jakości przestrzeni publicznej, Projekty umożliwiające eksploatację zasobów materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu, Preferencje Projekty: sieciowe/partnerskie/kompleksowe/uwzględniające potrzeby grup defaworyzowanych/zapewniające całoroczną ofertę/zgodne z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego/obejmujące działania wynikające bezpośrednio z zapisów powiatowych gminnych programów opieki nad zabytkami. Ukierunkowanie przestrzenne Obszary objęte ochroną w formie parków krajobrazowych/obszary chronionego krajobrazu/obszary NATURA 2000/obszary gmin Delty Wisły, Doliny Dolnej Wisły oraz gmin nadmorskich/ miasta o najwyższej koncentracji elementów dziedzictwa kulturowego. Forma wsparciaDotacje

22 22 Oś Priorytetowa IX Mobilność Oś Priorytetowa IX Mobilność EFRR

23 23 Ukierunkowanie tematyczne modernizacja i budowa liniowej infrastruktury transportu miejskiego (szynowego, trolejbusowego i autobusowego) i kolejowego modernizacja i budowa węzłów integracyjnych przedsięwzięcia w zakresie funkcjonowania, konkurencyjności i bezpieczeństwa transportu zbiorowego (Inteligentne Systemy Transportowe) zakup i modernizacja taboru miejskiego publicznego transportu zbiorowego budowa infrastruktury liniowej transportu rowerowego budowa i modernizacja infrastruktury liniowej, punktowej oraz towarzyszącej + przedsięwzięcia podnoszące bezpieczeństwo i konkurencyjność transportu kolejowego drogowe przedsięwzięcia strategiczne zdefiniowane w RPS w zakresie transportu, drogi dojazdowe do dróg krajowych, w tym sieci TEN-T oraz stolic powiatów budowa, przebudowa lub rozbudowa układów drogowych i likwidacja tzw. „wąskich gardeł”, rozwiązania dotyczące organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawiające przepustowość i sprawność ruchu PreferencjeProjekty: zgodne z PZPWP i uzgodnione w ramach ZPT Ukierunkowanie przestrzenne OMT i MOF/o dostępności do Trójmiasta ponad 60’ i stolic powiatów 30’/ działania horyzontalne (całe województwo) Forma wsparciaDotacje

24 24 Oś Priorytetowa X Energia Oś Priorytetowa X Energia EFRR

25 25 Ukierunkowanie tematyczne poprawa efektywności energetycznej budynków modernizacja oświetlenia zewnętrznego wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przebudowa lub rozbudowa dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej budowa i modernizacja źródeł ciepła rozwój scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło wymiana indywidualnych źródeł ciepła z zastosowaniem technologii niskoemisyjnych Preferencje Projekty: kompleksowe/innowacyjne/wpisujące się w projekty założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz lokalne strategie i plany gospodarki niskoemisyjnej/uzgodnione w ramach ZPT/zapewniające największy efekt ekologiczny w stosunku do nakładów finansowych/zwiększające świadomość obywatelską w zakresie odnawialnych źródeł energii i energetyki prosumenckiej. Ukierunkowanie przestrzenne Efektywność energetyczna i OZE (całe województwo)/obszary, na których stwierdzono przekroczenia standardów jakości powietrza/obszary bez stacji automatycznego pomiaru jakości powietrza Forma wsparciaDotacje / instrumenty zwrotne

26 26 Oś Priorytetowa XI Środowisko Oś Priorytetowa XI Środowisko EFRR

27 27 Ukierunkowanie tematyczne mała retencja wodna systemy zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych systemy wczesnego reagowania i ratownictwa oraz usuwania skutków katastrof selektywne zbieranie, recykling i odzysk odpadów komunalnych zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji systemy odprowadzania/oczyszczania ścieków komunalnych procesy uzdatniania wody pitnej oraz ograniczania start wody monitoring jakości wód podziemnych i powierzchniowych czynna ochrona przyrody ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach chronionych ochrona wód, w szczególności jezior Ochrona i przywracanie wartości ekologicznych środowiska miejskiego edukacja ekologiczne Preferencje Projekty: partnerskie/kompleksowe/uzgodnione w ramach ZPT/upowszechniające efektywne rozwiązania technologiczne/maksymalizujące redukcję negatywnych oddziaływań środowiskowych w szczególności ograniczenie masy składowanych odpadów komunalnych oraz poprawy efektywności wykorzystania zasobów/kompleksowe, np. łączące ochronę siedlisk, odtwarzanie populacji gatunków z ukierunkowaniem ruchu turystycznego. Forma wsparcia Dotacje

28 28 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

29 Budżet Programu: 4,4 mld EUR Najważniejsze wyzwania istniejące obecnie w zakresie poszczególnych obszarów wsparcia Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: 1. Rynek pracy 2. Ubóstwo, wykluczenie i integracja społeczna 3. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników 4. System ochrony zdrowia 5. Dobre rządzenie 6. System edukacji 7. Szkolnictwo wyższe 8. Osoby młode 29

30 Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Priorytet I Osoby młode na rynku pracy Priorytet I Osoby młode na rynku pracy Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Priorytet V Pomoc techniczna Priorytet V Pomoc techniczna Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 30

31 31 Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.9 Potencjalnymi beneficjentami w PI 8.9 będą: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Minister właściwy ds. gospodarki, Minister właściwy ds. Pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego, Partnerzy społeczni i gospodarczy. Cel szczegółowy: 1.Podniesienie jakości zarządzania rozwojem przedsiębiorstw. 2.Poprawa efektywności systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania przedsiębiorstw na zmiany gospodarcze. Przykładowe typy projektów: 1. Realizacja działań budujących świadomość właścicieli i kadry zarządzającej MMŚP na temat korzyści z zarządzania rozwojem (w tym zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi) oraz zachęcanie do podejmowania działań w powyższym zakresie. 2. Opracowanie, przetestowanie (pilotaże) i upowszechnienie efektywnych modeli rozwoju działalności gospodarczej (od jednoosobowej działalności gospodarczej do przedsiębiorcy-pracodawcy). 3. Wsparcie na rzecz zwiększenia udziału MMŚP w rynku zamówień publicznych, w tym działania edukacyjne, badawcze i informacyjne.

32 PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.8 Potencjalnymi beneficjentami w PI 9.8 będą: Minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego; Bank Gospodarstwa Krajowego; Podmioty ekonomii społecznej. Cel szczegółowy: 1.Poprawa warunków dla rozwoju ekonomii społecznej. Przykładowe typy projektów: 1.Tworzenie, rozwijanie i wdrażanie mechanizmów zapewniania spójności i koordynacji działań związanych z rozwojem ekonomii społecznej. 2.Zwiększenie roli podmiotów ekonomii społecznej i włączenie sektora ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w tworzenie i realizację polityk publicznych. 3.Wspieranie budowy i rozwoju istniejących systemów znaków jakości, certyfikacji usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne. Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 32

33 PRIORYTET INWESTYCYJNY 10.3 BIS Potencjalnymi beneficjentami w PI 10.3 BIS będą: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Minister właściwy ds. gospodarki, Minister właściwy ds. oświaty i wychowania, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Instytut Badań Edukacyjnych. Cel szczegółowy: Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym stworzenie warunków dla współpracy pracodawców ze szkołami i placówkami edukacyjnymi różnego typu i szczebla w procesie kształcenia, egzaminowania i doradztwa zawodowego. Przykładowe typy projektów: 1.Rozwój współpracy szkół i placówek kształcenia i szkolenia zawodowego z ich otoczeniem. 2.Modernizacja treści i metod kształcenia i szkolenia zawodowego z udziałem pracodawców. 3.Rozwój doradztwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 33

34 PRIORYTET INWESTYCYJNY 11.3 Potencjalnymi beneficjentami w PI 11.3 będą: Minister właściwy ds. administracji publicznej, Minister właściwy ds. sprawiedliwości, Minister właściwy ds. gospodarki, Minister właściwy ds. budżetu, Minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego, Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szef Służby Cywilnej, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy, Rządowe Centrum Legislacji, Prokuratura Generalna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Urząd Zamówień Publicznych. Potencjalnymi grupami docelowymi działań realizowanych w PI 11.3 będą: pracownicy administracji publicznej, w szczególności korpus służby cywilnej i pracownicy samorządowi, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni. Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 34

35 Cel szczegółowy: 1. Poprawa procesu stanowienia prawa, jakości regulacji oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. 2.Poprawa skuteczności oraz ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności dla przedsiębiorstw. 3.Usprawnienie procesu monitorowania wykonywania usług publicznych oraz doskonalenie jakości świadczenia usług administracyjnych istotnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej. 4.Poprawa zarządzania strategicznego i finansowego na wszystkich szczeblach zarządzania państwem. Przykładowe typy projektów: 1. Uproszczenie obowiązującego prawa w celu ułatwienia warunków rozpoczynania i wykonywania działalności gospodarczej. 2.Działania zmierzające do ukształtowania racjonalnej struktury sądownictwa oraz jednostek organizacyjnych prokuratury oraz racjonalnego rozmieszczenia zasobów ludzkich. 3.Wprowadzenie powszechnego systemu monitorowania wykonywania usług publicznych oraz doskonalenia jakości świadczonych usług. 4.Wprowadzenie do urzędów administracji publicznej systemów zarządzania satysfakcją klienta. 5.Podnoszenie kwalifikacji kadr jednostek administracji publicznej w zakresie orzecznictwa (procedura administracyjna i prawo materialne). 35

36 36 Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa PRIORYTETY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH: 1) INNOWACJI SPOŁECZNYCH, 2) PROGRAMÓW MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ, 3) DZIAŁAŃ WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ.

37 37 Potencjalnymi beneficjentami będą: Podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, Administracja publiczna, Publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, Publiczne i niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej, Szkoły i placówki systemu oświaty, Uczelnie, Przedsiębiorstwa, Partnerzy społeczno-gospodarczy, Inne podmioty publiczne i prywatne, Indywidualne osoby. Przykładowe typy projektów: 1.Programy mobilności ponadnarodowej na zasadach określonych dla programu Erasmus+ obejmujące m.in. staże, praktyki, wymianę studentów. 2.Programy mobilności ponadnarodowej obejmujące m.in. staże, praktyki, wymianę pracowników, job- shadowing. 3.Wypracowanie nowych rozwiązań we współpracy z partnerem zagranicznym i ich wdrożenie. 4.Import, eksport nowych rozwiązań i ich zaadaptowanie oraz wdrożenie. 5.Wymiana informacji i doświadczeń.

38 38 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Budżet Programu: 8,6 mld EUR

39 39 Priorytet I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe Priorytet I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe Priorytet II Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Priorytet II Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Priorytet III Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Priorytet III Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Priorytet IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Priorytet IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Priorytet V Pomoc techniczna Priorytet V Pomoc techniczna

40 40 Wsparcie dla przedsiębiorstw rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R, które planują realizację projektów badawczo-rozwojowych samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, w tym z innymi przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi. Celem osi jest finansowanie projektów B+R począwszy od (1) fazy badań, poprzez etap (2) prac rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem fazy demonstracji. Efektem wdrażania osi powinien być (3) transfer opracowanego rozwiązania do działalności gospodarczej. Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (w tym spółek celowych jednostek naukowych), jednostki administracji publicznej (w tym ich jednostki organizacyjne lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym). Forma wsparcia: dotacja / instrumenty finansowe. Priorytet I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe Priorytet I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe

41 41 Celem jest wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. Przykładowe typy projektów realizowane w ramach II osi PO IR: wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, kredyt na innowacje technologiczne, fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw, wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego. Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa sektora MSP, fundusze venture capital, sieci aniołów biznesu oraz ich spółki (wehikuły inwestycyjne), instytucje otoczenia biznesu wspierające powstawanie nowych firm innowacyjnych, fundusz funduszy, koordynatorzy klastrów. Forma wsparcia: instrumenty finansowe, instrumenty mieszane (dotacyjno-zwrotne) oraz dotacje. Priorytet II Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

42 42 Przykładowe typy projektów: wsparcie rozwoju otwartych innowacji, wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw, stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje, rozwój i profesjonalizacja usług IOB, wsparcie rozwoju klastrów – budowa systemu krajowych klastrów kluczowych, wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych, wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, wsparcie współpracy nauki i biznesu, kształtowanie i promocja innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki, promocja turystyczna Polski. Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, w tym MŚP, konsorcja przedsiębiorstw, jednostki naukowe, uczelnie, instytucje otoczenia biznesu, Specjalne Strefy Ekonomiczne, koordynatorzy klastrów, jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym. Forma wsparcia: dotacje/instrumenty finansowe. Priorytet III Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw

43 43 Wsparcie jest skoncentrowane na projektach badawczych prowadzonych przez jednostki naukowe, z możliwym, promowanym udziałem przedsiębiorstw. Interwencja w ramach PO IR jest także prowadzona w celu zapewnienia najlepszych warunków infrastrukturalnych do prowadzenia prac B+R. W projektach w IV osi PO IR możliwe jest finansowanie części wydatków poniesionych na ochronę własności intelektualnej uzyskanej w wyniku realizacji prac B+R oraz finansowanie wydatków dotyczących rozwoju kadr (szkolenia, staże, granty badawcze) uczestniczących w prowadzeniu prac B+R. Priorytet IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

44 44 Przykładowe typy projektów: finansowanie badań naukowych rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych rozwój kadr sektora B+R. Typy beneficjentów: jednostki naukowe i ich konsorcja, uczelnie i ich konsorcja, naukowcy, studenci, doktoranci, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, instytucje otoczenia biznesu, jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym. Forma wsparcia: dotacje/instrumenty zwrotne.

45 45 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Budżet Programu: 2,3 mld EUR

46 46 Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Priorytet II E- Administracja i otwarty rząd Priorytet II E- Administracja i otwarty rząd Priorytet III Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa Priorytet III Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa Priorytet VI Pomoc Techniczna Priorytet VI Pomoc Techniczna

47 47  Wsparcie projektów w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci dostępowej o parametrach co najmniej 30 Mb/s oraz na wsparcie projektów z zakresu budowy, rozbudowy i przebudowy sieci szkieletowej i dystrybucji zapewniającej szerokopasmowy dostęp do internetu, jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym powstałej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.  W uzasadnionych przypadkach, na obszarach szczególnie zagrożonych trwałym wykluczeniem cyfrowym ze względu na bardzo niskie nasycenie usługami szerokopasmowego dostępu do internetu lub ich brak, możliwe będzie wsparcie projektów polegających na dostarczeniu usług o parametrach niższych niż 30 Mb/s.  Zakłada się, że jednym z elementów interwencji będzie m.in. podłączenie do szybkiego internetu placówek edukacyjnych, w tym szczególnie szkół publicznych. Beneficjenci: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. Przewiduje się możliwość realizacji projektów w partnerstwie publiczno- prywatnym. Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

48 48  Wsparcie podmiotów publicznych w tworzeniu i rozwoju nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem usług o wysokim poziomie e-dojrzałości, bezpieczeństwa oraz integracji usług na wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej. W ramach projektów realizowane będą również szkolenia stanowiska podnoszące kompetencje urzędników obsługujących usługi świadczone drogą elektroniczną, z uwzględnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego. Beneficjenci: jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, sądy i jednostki prokuratury, konsorcja ww. podmiotów z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna. Priorytet II E- Administracja i otwarty rząd

49 49 Zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego. 1)Zwiększenie dostępności informacji sektora publicznego - wspierana będzie realizacja projektów digitalizacyjnych. Szczególna pomoc będzie ukierunkowana na obszary z zakresu dostępu danych publicznych, zasobów kultury i nauki.  Beneficjenci: jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury, archiwa państwowe, ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni, jednostki naukowe, konsorcja ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi. 2) Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego – wsparcie mające na celu dostarczenie podmiotom spoza administracji publicznej finansowej zachęty do tworzenia usług, treści aplikacji wykorzystujących e- usługi publiczne i informacje sektora publicznego. Usługi takie będą mogły być oferowane przez różne podmioty, w różnych modelach organizacyjnych i biznesowych.  Beneficjenci: jednostki naukowe, NGO, przedsiębiorcy.

50 50  E – integracja i e-aktywizacja na rzecz zwiększania aktywności oraz jakości korzystania z internetu. 1)Wykorzystanie lokalnych centrów aktywności do działań w zakresie cyfrowej integracji i aktywizacji – wsparcie kierowane w zakresie cyfrowego zintegrowania i aktywizowania lokalnych społeczności, czemu służyć będą lokalne centra aktywności, oferujące dostęp do szybkiego internetu, odpowiedni sprzęt oraz usługi szkoleniowo-doradcze. Oferta będzie skoncentrowana na grupie zagrożonej wykluczeniem cyfrowym – osobach starszych (50+), niepełnosprawnych, rencistach oraz emerytach, zamieszkałych zwłaszcza na terenach wiejskich i małych miast. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i ich partnerstwa. 2)Wsparcie inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji cyfrowej oraz e-integracji – celem działania jest wsparcie nowatorskich inicjatyw na rzecz e-integracji i budowania kapitału społecznego z wykorzystaniem technologii cyfrowych, skierowanych do różnych grup społecznych z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, konsorcja powyższych z jst, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku. Priorytet III Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa

51 51 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Budżet Programu: 27,5 mld EUR

52 Priorytet I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Priorytet I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacje do zmian klimatu Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacje do zmian klimatu Priorytet III Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej Priorytet III Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej Priorytet IV Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej Priorytet IV Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej 52

53 53 Priorytet V Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego Priorytet V Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego Priorytet VI Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego Priorytet VI Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego Priorytet VII Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Priorytet VII Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Priorytet VIII Pomoc techniczna Priorytet VIII Pomoc techniczna

54 Typy projektów (przykładowe): budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii (wiatr, woda, słońce, biomasa, biogaz, energia geotermalna), budowa oraz modernizacja sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV, Priorytet I Zmniejszenie emisyjności gospodarki audyty energetyczne oraz wsparcie doradcze dla przedsiębiorców (efektywność energetyczna oraz OZE), Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, wsparcie zastosowań energooszczędnych technologii produkcji i wprowadzanie systemów zarządzania energią, w tym termomodernizacja budynków, budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji OZE, jak również zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii, 54

55 kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, budowa lub przebudowa inteligentnych sieci dystrybucyjnych i pomiarowych, budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej i chłodniczej, wymiana źródeł ciepła, budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu (z OZE); Beneficjenci:  jednostki samorządu terytorialnego, administracji rządowej, organizacje pozarządowe, duzi przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami Forma wsparcia: dotacje i pożyczki 55

56 Typy projektów (przykładowe):  Opracowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych lub planistycznych dot. zmian klimatu wymaganych prawem unijnym lub krajowy,  projekty naturalnej i małej retencji,  budowa lub modernizacja urządzeń wodnych (zabezpieczeń przeciwpowodziowych),  zagospodarowanie wód opadowych, zabezpieczanie brzegów morskich, prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na temat zmian klimatu,  zabezpieczanie obszarów miejskich, Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacje do zmian klimatu  wsparcie systemu ratownictwa,  wsparcie systemu wczesnego ostrzegania i monitorowania środowiska, 56

57 57  infrastruktura niezbędna do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w danym regionie (w tym selektywnego zbierania odpadów),  instalacje do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz frakcji palnej wydzielonej z odpadów komunalnych z odzyskiem energii,  absorbcja technologii, w tym innowacyjnych, w zakresie zmniejszania materiałochłonności procesów produkcji,  racjonalizacja gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, przez przedsiębiorców,  wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM,  racjonalizacja gospodarowania wodą w procesach produkcji oraz poprawa procesu oczyszczania ścieków przemysłowych,

58  ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych,  utrzymanie lub zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu, w tym rozwój zielonej infrastruktury,  Opracowywanie i wdrażanie dokumentów planistycznych ochrony różnorodności biologicznej,  wspieranie zrównoważonego zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo, siedliskami i gatunkami,  ograniczanie zanieczyszczeń generowanych przez przemysł,  rekultywacja obszarów zdegradowanych na cele środowiskowe,  rozwój miejskich terenów zielonych. Beneficjenci:  jednostki samorządu terytorialnego, administracji rządowej, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe przedsiębiorców, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami Forma wsparcia: dotacje 58

59 Typy projektów (przykładowe):  przedsięwzięcia w zakresie rozwoju transportu zbiorowego, m.in. budowa i modernizacja infrastruktury, Inteligentne Systemy Transportowe, systemy bezpieczeństwa, ratownictwo, Projekty kolejowe: Priorytet III Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej  modernizacja szlaków kolejowych (linie kolejowe, sieci trakcyjne, sterowanie ruchem, bezpieczeństwo na liniach łączących miasta wojewódzkie),  modernizacji infrastruktury dworców i przystanków kolejowych oraz infrastruktury obsługi podróżnych,  monitoring i informatyzacja kolei,  zakup i modernizacja taboru kolejowego pasażerskiego (także kolej miejska oraz metro) i towarowego, 59

60 Projekty drogowe:  usprawnienie metod zarządzania ruchem drogowym,  tworzenie sieci dróg pozwalającej na skomunikowanie miast wojewódzkich,  realizacja obwodnic miast w ciągach inwestycji obejmujących realizację dróg ekspresowych,  poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, Projekty morskie:  poprawa dostępności portów morskich oraz poprawa stanu i rozwój infrastruktury intermodalnej,  usuwanie wąskich gardeł, poprawa bezpieczeństwa, systemy informatyczne, Projekty lotnicze:  poprawa przepustowości portów lotniczych. Beneficjenci: jst, ich związki, jednostki organizacyjne, spółki specjalnego przeznaczenia, zarządcy infrastruktury, przewoźnicy, służby ratownicze. Forma wsparcia: dotacje 60

61 Typy projektów:  budowa i modernizacja inteligentnych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego/energii elektrycznej,  budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego,  rozbudowa możliwości regazyfikacji terminala LNG,  rozbudowa możliwości skraplania i regazyfikacji instalacji LNG przyłączonych do systemu dystrybucyjnego (innych niż Terminal LNG) Beneficjenci: przedsiębiorstwa energetyczne Formy wsparcia: dotacje Priorytet V Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego 61

62 HORYZONT 2020 unijny program badawczy z nowej perspektywy finansowej, który jest największym w historii programem finansowania badań naukowych i innowacji w UE – jego budżet to blisko 79 mld EUR. Kluczowym zadaniem programu jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. 62

63 Program składa się z trzech filarów. Firmy - od mikro po te największe - mogą startować z projektami w filarze drugim i trzecim. 1. Pierwszy - "doskonałość w nauce" - jest przeznaczony dla najlepszych naukowców i ich zespołów. Będzie można starać się finansowanie międzynarodowych badań, które doskonalą istniejące technologie lub prowadzą do powstania nowych firm. Również będzie można otrzymać dofinansowanie do infrastruktury badawczej. 2. Drugi - "wiodąca rola w przemyśle" - ma budżet 17 mld euro na projekty z zakresu ważnego dla gospodarki m.in. technologie informacyjno-komunikacyjne, IT, biotechnologii, nanotechnik, technologii materiałowych, czy nawet technologii kosmicznych. 3. Trzeci - "wyzwania społeczne" - to 29,7 mld euro na projekty związane m.in. ze zdrowiem, zmianami demograficznymi, bezpieczeństwem żywności, ekologicznym transportem czy ochroną klimatu. Hasłem przewodnim jest „Europa w zmieniającym się świecie” – innowacyjne, otwarte społeczeństwo. 63

64 Za pomoc w ubieganiu się o granty z "Horyzontu" odpowiada Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Badań: http://www.rpkgdansk.pl/horyzont-2020 Politechnika Gdańska Dział Projektów Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE pokój 401 Gmach B (za Gmachem Głównym PG) ul. Narutowicza 11/12 80-233 GDAŃSK 64

65 INICJATYWA JEREMIE www.jeremie.com.pl Fundusz pożyczkowy udziela pożyczek, które przeznaczone są przede wszystkim dla mikro i małych przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, mających trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego) z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej. Fundusze pożyczkowe udzielają pożyczek przeznaczonych na cele związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej, między innymi na: finansowanie inwestycji, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup maszyn i urządzeń, rozbudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych, usługowych, zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego. 65

66 Udzielane pożyczki skierowane są do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, znajdującym się we wczesnej fazie rozwoju lub w fazie ekspansji, przy czym: udzielane pożyczki są oprocentowane nie niżej, niż według stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzieleniu pożyczki, pożyczki są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka ich niespłacenia i po ustanowieniu należytego zabezpieczenia spłaty, maksymalna wysokość pożyczki wynosi 120 000 złotych; pożyczki nie są udzielane przedsiębiorcom będącym w trudnej sytuacji, w rozumieniu przepisów Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw. 66

67 Fundusz Poręczeń Kredytowych – jego zadaniem jest ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej. Fundusze poręczają zobowiązania finansowe przedsiębiorcom, którzy posiadają zdolność kredytową, nie posiadają natomiast wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń. Poręczenie udzielane przedsiębiorcy stanowi od 50% do 80% kwoty kredytu/pożyczki. W niektórych przypadkach maksymalna wartość poręczenia jest ograniczona kwotowo. W zależności od funduszu, poręczeniem mogą być objęte kredyty lub pożyczki przeznaczone między innymi na: rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności, finansowanie inwestycji, finansowanie działalności gospodarczej, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, tworzenie nowych miejsc pracy, itp. 67

68 Poręczenia spłaty kredytów lub pożyczek przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym: udzielane poręczenia dotyczą kredytów lub pożyczek oprocentowanych nie niżej, niż według stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, poręczania są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciąganego przez przedsiębiorcę zobowiązania, poręczenia są udzielane za wynagrodzeniem uwzględniającym ryzyko niespłacenia zaciąganego przez przedsiębiorcę zobowiązania, koszty administracyjne oraz zwrot na kapitale, poręczenia są udzielane w wysokości nie przekraczającej 80% zobowiązania, którego dotyczą; poręczenia nie są udzielane przedsiębiorcom będącym w trudnej sytuacji, w rozumieniu przepisów Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw. 68

69 69 Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52 e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eupunktinformacyjny@pomorskie.eu pomorskiewunii@pomorskie.eu rpo2007-2013@pomorskie.eu www.pomorskiewunii.pl


Pobierz ppt "1 „Możliwości pozyskania finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020” - Umowa Partnerstwa - - Regionalny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google