Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakość, elegancja i styl Monnari Trade S.A. Prezentacja wyników za 4. kwartał 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakość, elegancja i styl Monnari Trade S.A. Prezentacja wyników za 4. kwartał 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Jakość, elegancja i styl Monnari Trade S.A. Prezentacja wyników za 4. kwartał 2014 r.

2 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji wyników za III kwartał 2014 r. z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółki, klientów oraz analityków finansowych. Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, jak również Prezentacja ta nie jest jakąkolwiek poradą lub rekomendacją w odniesieniu do tychże papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Niniejsze Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości Spółki, przyszłych planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń. Mając na uwadze, że stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie oczekiwań i projekcji dotyczących przyszłych wydarzeń, są one obarczone ryzykiem oraz niepewnością. Spółka nie jest zobowiązana do uaktualniania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian, aktualizacji i modyfikacji w odniesieniu do treści zawartych w Prezentacji. Spółka ani jakikolwiek z jej przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z użycia Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z Prezentacją. Jakość, elegancja i styl

3 Spis treści  Opis Grupy Kapitałowej  Najważniejsze wydarzenia w IV kwartale 2014 r.  Podsumowanie wyników Grupy za IV kwartał i cały rok 2014  Przychody  Marża brutto na sprzedaży  Zysk operacyjny  Wynik netto  Kapitał własny  Podatek dochodowy  Przepływy pieniężne  Działania marketingowe  Plany na 2015 r. Jakość, elegancja i styl

4 Opis Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.  Grupa Kapitałowa - budowa od 2011 r.  Spółka Dominująca MONNARI TRADE S.A. oraz 96 spółki zależne (100%)  Prezentacja skonsolidowanych wyników od 2014 r.

5 Opis Grupy Kapitałowej – działalność spółek zależnych na rzecz MONNARI TRADE S.A. oraz wzajemnych usług w Grupie w zakresie: Jakość, elegancja i styl  obsługi sprzedaży i dystrybucji odzieży,  projektowania, nadzoru nad zakupami i produkcją,  usług magazynowych i logistycznych,  zarządzania zasobami ludzkimi, kompleksowej obsługi kadrowo- płacowej,  usług administracyjnych i informatycznych,  obsługi finansowo-księgowej,  wynajmu powierzchni handlowych na terenie Polski, w których zlokalizowane są salony z marką MONNARI,  zarządzania nieruchomościami.

6 Opis Grupy Kapitałowej działalność MONNARI TRADE S.A.  Sprzedaż towarów sygnowanych marką MONNARI,  Działania zarządcze w Grupie Kapitałowej,  Działania marketingowe. Jakość, elegancja i styl

7 Przychody – kanały dystrybucji  Salony firmowe w liczbie 129 na 31.12.2014. w centrach handlowych i galeriach, 1 przy handlowej ulicy w centrum Warszawy  sprzedaż przez sklep internetowy i inne platformy internetowe  sprzedaż zewnętrzna/hurtowa w tym eksport Jakość, elegancja i styl

8 Przychody - gdzie działamy Jesteśmy w Polsce we wszystkich dużych i średnich miastach, mamy 21,18 tys. m2 powierzchni handlowej. Jakość, elegancja i styl

9 Przychody - Gdzie działamy Jakość, elegancja i styl Liczba sklepów własnych, w tym:129 - dolnośląskie15 - kujawsko-pomorskie8 - lubelskie8 - lubuskie7 - łódzkie6 - małopolskie11 - mazowieckie10 - opolskie3 - podkarpackie6 - podlaskie5 - pomorskie9 - śląskie1616 - świętokrzyskie5 - warmińsko-mazurskie1 - wielkopolskie13 - zachodniopomorskie5 - sklep internetowy 1 Powierzchnia handlowa w tys. m 2 21,18

10 Najważniejsze wydarzenia w IV kwartale 2014 r.: -Dalsza rozbudowa sieci sprzedaży – 8 nowych salonów (Piła, Tarnów, Poznań, Lublin, Wałbrzych, Suwałki, Toruń, Kraków); -Kontynuacja rozbudowy Grupy Kapitałowej – 17 nowych spółek (obecnie 96 spółek zależnych), -536 tys. stałych Klientek MONNARI – karty zakupowe, -Zabezpieczenie trzech linii kredytowych, których całkowity limit wynosi:  PEKAO S.A. 25 mln zł,  Bank Millennium S.A 15 mln zł,  Bank BZ WBK S.A. 8 mln zł. - Utrzymanie efektywności działań Jakość, elegancja i styl

11

12 IV kwartał – podsumowanie wyników Jakość, elegancja i styl IV kwartał (w tys. zł) 2014 zmiana % 2013 zmiana % 2012 Przychody ze sprzedaży61 555 25,3% 49 113 14,5% 42 893 Marża60,23% 2,22 p.p 2,22 p.p58,01% 2,48 p.p 2,48 p.p55,53% Koszty SG&A21 465 17,0% 18 346 11,8% 16 411 Zysk operacyjny16 514 45,1% 11 384 45,0% 7 852 Zysk netto13 779 27,4% 10 813 34,4% 8 046 Zysk na jedną akcję (w zł)0,45 0,35 0,26

13 Podsumowanie wyników finansowych za 4. kwartał 2014 r. Zwiększenie przychodów o 25,3 % Wzrost zysku operacyjnego o 45,1 % Wzrost zysku netto o 27,4 %

14 Marża na sprzedaży Jakość, elegancja i styl Konsekwentny wzrost marży w poszczególnych kwartałach 2012-2014

15 Rok 2014 – podsumowanie wyników Jakość, elegancja i styl (w tys. zł) 2014 zmiana % 2013 zmiana % 2012 Przychody ze sprzedaży175 185 20,4% 145 517 10,4% 131 783 Marża60,13% 4,00 pp. 4,00 pp.56,13% 3,61 pp. 3,61 pp.52,53% Koszty SG&A 76 640 15,7% 66 234 10,1% 60 175 Zysk operacyjny30 282 78,3% 16 984 100,6% 8 466 Zysk netto30 241 73,7% 17 408 111,4% 8 233 Środki pieniężne na koniec okresu37 621 32,6% 28 364 5,1% 26 998 Zysk na jedną akcję (w zł)0,99 0,570,27

16 Podsumowanie wyników finansowych za 2014 r. Zwiększenie przychodów o 20,4 % Wzrost zysku operacyjnego o 78,3 % Wzrost zysku netto o 73,7 %

17 Podsumowanie wyników finansowych za 2014 r. Utrzymanie kontroli kosztów SG&A (kosztów ogólnych, sprzedaży i zarządu)

18 Podsumowanie wyników finansowych za 2014 r.

19 Podatek dochodowy Jakość, elegancja i styl Podatek dochodowy w rachunku zysków za 4. kwartał 20143 114 Podatek bieżący 2 413 Podatek odroczony 701 Podatek odroczony w bilansie30.09.201431.12.2014zmiana Aktywa z tytułu podatku odroczonego 2 7132 018(695) Rezerwa na podatek odroczony (653)(659)(6) Netto2 0601 359 (701) Wynik brutto za 4. kwartał16 893 Efektywna stawka podatkowa za 4. kwartał (3.114 / 16.893) 18,4%

20 Kluczowe dane finansowe Kapitał własny Jakość, elegancja i styl Wzrost kapitału własnego o prawie 100% w okresie 3 lat

21 Kluczowe dane finansowe % udział kolekcji w wartości bilansowej zapasów na 31.12.2014 r.

22 Przepływy pieniężne Jakość, elegancja i styl Środki pieniężne 30.09.2014 11 203 Działalność operacyjna27 770 Zysk netto13 779 Amortyzacja847 Spadek należności 2 552 Spadek stanu zapasów5 170 Wzrost zobowiązań5 556 Pozostałe- 134 Działalność inwestycyjna- 1 380 Działalność finansowa0 Razem przepływy26 390 Środki pieniężne 31.12.2014 37 620 Główne pozycje: Zobowiązania z tyt. podatków3,3 mln Zobowiązania handlowe2,3 mln Brak kredytów na 31 12 2014 Główne pozycje: Kaucje- 4,1 mln Zaliczki na dostawy 1,5 mln

23 Aktywnie wspieramy sprzedaż  Cotygodniowe akcje promocyjne  Współpraca z innymi markami

24 Pojawiliśmy się w TV  Z własnym spotem reklamowym  Jako partner allegro

25 Pomagamy  Wspieramy Dom Małego Dziecka w Łodzi  Jako organizator akcji Dobro jest w Modzie przekazaliśmy na rzecz fundacji TVN darowiznę w wysokości ponad 400 tys. zł

26 Plan na 2015 r.  Utrzymanie wysokiej rentowności i dalsza poprawa wyników finansowych na wszystkich poziomach  Rozbudowa sieci salonów firmowych w najlepszych lokalizacjach w Polsce: – w I kwartale 2015 otwarcie dwóch salonów i powiększenie jednego – w całym roku 2015 nowe otwarcia oraz powiększenie salonów (powyżej 200 m2 do 300 m2) w CH, gdzie kończą się umowy (19) – łączny przyrost powierzchni 3 – 4 tys. m 2  Aktywne akcje marketingowe  Poszukiwanie możliwości inwestycyjnych na rynku Jakość, elegancja i styl

27 Dziękujemy za uwagę Zapraszamy odwiedzenia nas w salonach firmowych i pod adresem www.monnaritrade.com Kontakt: Miłosz Kolbuszewski – Dyrektor Finansowy 664 043 651 milosz.kolbuszewski@monnari.com.pl Anna Augustyniak-Kala – Dyrektor ds. Organizacyjno-Prawnych 664 360 871 anna.augustyniak@monnari.com.pl


Pobierz ppt "Jakość, elegancja i styl Monnari Trade S.A. Prezentacja wyników za 4. kwartał 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google