Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKA Warszawa, 11 lutego 2015 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKA Warszawa, 11 lutego 2015 roku"— Zapis prezentacji:

1 BIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKA Warszawa, 11 lutego 2015 roku
„System  Monitorowania, Analizy  Ryzyka i  Przeciwdziałania  Przemocy  w Rodzinie MONALIZA” BIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKA Warszawa, 11 lutego 2015 roku

2 O Narodowym instytucie zdrowia publicznego-pzh

3 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny
Założony r. przez Rząd RP jako Centralny Instytut Epidemiologiczny jest najstarszym instytutem medycznym w kraju Projektuje, organizuje i prowadzi badania oraz sprawuje specjalistyczny nadzór w dziedzinie zdrowia publicznego, epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych Realizuje zadania w ramach europejskich sieci monitoringu epidemiologicznego (EU surveillance networks), Eurohealthnet, IANPHI, programów WHO, DG Sanco, ECDC oraz innych projektów EU

4 Misja NIZP - PZH Misją Instytutu jest ochrona zdrowia ludności poprzez kompleksowe działania podejmowane w obszarze zdrowia publicznego, w tym prace naukowo - badawcze, aplikacyjne i szkolenia NIZP - PZH wykonuje ekspertyzy dla rządu, organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa w zakresie oceny ryzyka i wskazywania sposobów unikania zagrożeń

5 Wybrane działania NIZP - PZH na rzecz zdrowia publicznego
Ocena stanu zdrowia ludności, umożliwiająca określanie priorytetów polityki zdrowotnej państwa oraz monitorowanie efektów prowadzonych działań Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi i ważnymi społecznie chorobami niezakaźnymi w kraju (np. nowotwory złośliwe i zawały serca) Członek ASPHER – prowadzenie specjalizacji dla lekarzy i nie lekarzy z zakresu zdrowia publicznego i epidemiologii IHR – międzynarodowy całodobowy monitoring zagrożeń epidemiologicznych (ochrona granicy zdrowotnej UE)

6 Wybrane działania NIZP - PZH na rzecz zdrowia publicznego
Aktywna współpraca z WHO/EURO we wdrażaniu strategii „Health 2020” ze szczególnym uwzględnieniem 10 podstawowych funkcji zdrowa publicznego – badanie WHO/EURO Zapewnienie zaplecza laboratoryjnego (BSL-3) na wypadek pojawienia się wirusa EBOLA, MERS – CoV, wąglika, etc. Opracowanie Narodowego Programu Zdrowia z MZ na lata oraz działania związane z deklaracją Unii Europejskiej z 2007 „Health in all policies” Wdrażanie i monitoring Narodowego Programu Zdrowia

7 Naukowa współpraca krajowa i zagraniczna
ECDC (Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Zwalczania Chorób), np. wśród tych sieci można wymienić: EISN (European Influenza Surveillance Network), HASH (Sexually Transmitted Infections, including HIV and Blood- borne Viruses Programme), ELDSNet (The European Legionnaries Disease Surveillance Network) WHO m.in. GNF (Global Foodborne Diseases Network, GISRS (Global Influenza System Surveillance and Response); HEALTH 2025 Komisja Europejska, np. QUANDHIP (Joint Action on Quality Assurance Exercises and Networking on the Detection of Highly Infectius Pathogenes) a także liczne sieci laboratoriów referencyjnych zajmujących się bezpieczeństwem żywności

8 Naukowa współpraca krajowa i zagraniczna
Program "Zapobieganie zakażeniom HCV" współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia - projekt w trakcie realizacji. Opracowanie założeń do Narodowej Strategii Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń HCV w Polsce Projekt predefiniowany, realizowany w ramach Programu PL 13 pn. „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”, współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego – projekt w trakcie realizacji. Opracowanie strategii wyrównywania nierówności w zdrowiu na poziomie lokalnym

9 Aktywność NIZP-PZH w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Zjawisko przemocy w rodzinie to jeden z obszarów objętych działaniami NIZP-PZH jako ważny problem zdrowia publicznego Instytut od wielu lat prowadzi badania dotyczące działań profilaktycznych przemocy w rodzinie Zajmuje się również edukacją w zakresie zdrowia publicznego z uwzględnieniem problematyki przemocy domowej (poprzez m.in.: konferencje, wykłady na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy oraz publikacje naukowe itp.) Instytut uczestniczył w pracach Zespołu przy Ministrze Zdrowia nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jak również w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy

10 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – problem zdrowia publicznego

11 Obowiązujący stan prawny w Polsce

12 Obowiązujący stan prawny w Polsce
Na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w działania w ramach procedury Niebieskiej Karty zaangażowani są: Pomoc społeczna Oświata Służba Zdrowia Policja Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kuratorzy Organizacje pozarządowe

13 Procedura systemowego podejścia do przeciwdziałania przemocy
„Niebieska Karta – B” Pouczenie osób dotkniętych przemocą w rodzinie „Niebieska Karta – B” Pouczenie osób dotkniętych przemocą w rodzinie „Niebieska Karta – B” Pouczenie osób dotkniętych przemocą w rodzinie Interdyscyplinarnego / grupy roboczej przy udziale osoby podejrzanej o stosowanie przemocy w rodzinie i wypełnienie formularza „Niebieska Karta – D” posiedzenie członków Zespołu POLICJA POMOC SPOŁECZNA GKRPA OŚWIATA OCHRONA ZDROWIA przekazanie do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego formularza „Niebieska Karta – A” przekazanie członkom Zespołu Interdyscyplinarnego / grupy roboczej formularza „Niebieska Karta – A” Rozpoczęcie procedury Niebieskiej Karty Wypełnianie formularza „Niebieska Karta – A” Rozpoczęcie procedury Niebieskiej Karty Interdyscyplinarnego / grupy roboczej przy udziale osoby dotkniętej przemocą w rodzinie i wypełnienie formularza „Niebieska Karta – C” posiedzenie członków Zespołu DO 7 DNI OD WSZCZĘCIA PROCEDURY Do 3 dni od otrzymania formularza

14 Wykorzystanie narzędzi informatycznych do wsparcia istniejącego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Na podstawie analizy dotychczasowych doświadczeń zebranych w trakcie funkcjonowania Niebieskich Kart, NIZP-PZH zwraca uwagę na możliwość usprawnienia istniejących rozwiązań poprzez wykorzystanie technologii informatycznych w celu: usprawnienia wypełniania formularzy NK; przyśpieszenia procesu ich przekazywania do zespołów interdyscyplinarnych; generowania w czasie rzeczywistym raportów o liczbie zgłoszeń (ewaluacja); wykorzystania dodatkowych informacji (rutynowo gromadzonych przez służby, resorty i organizacje), które zebrane razem stanowić będą dodatkowe źródło wiarygodnej informacji dla zespołów interdyscyplinarnych w procesie identyfikacji rodzin zagrożonych ukrytą przemocą w rodzinie.

15 MONALIZA System  Monitorowania, Analizy  Ryzyka i Przeciwdziałania  Przemocy  w Rodzinie „MONALIZA”

16 Jak będzie działać MONALIZA? Usprawnienie obiegu niebieskich kart
SYSTEM MONALIZA POLICJA Gminny Zespół interdyscyplinarny POMOC SPOŁECZNA posiedzenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego / grupy roboczej przy udziale osoby dotkniętej przemocą w rodzinie i wypełnienie formularza „Niebieska Karta – C” Interdyscyplinarnego / grupy roboczej przy udziale osoby podejrzanej o stosowanie przemocy w rodzinie i wypełnienie formularza „Niebieska Karta – D” GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I ARCHIWIZACJA DANYCH GKRPA Cyfrowe niebieskie karty OŚWIATA OCHRONA ZDROWIA Przekazanie NK w czasie rzeczywistym ! Usprawnienie procesu wypełniania formularzy NK Automatyzacja statystyk NK i generowania raportów KURATORZY

17 Ułatwienie wypełniania NK – cyfryzacja
Najważniejsze zadania systemu w zakresie wspomagania procedury Niebieskiej Karty Wspomaganie decyzyjne w sprawie postępowania NK na poziomie Zespołów Interdyscyplinarnych Raporty w czasie rzeczywistym (ewaluacja Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Przyspieszenie przekazywania danych do właściwych gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych SYSTEM MONALIZA Analizy trendów w zjawisku przemocy w rodzinie Ułatwienie wypełniania NK – cyfryzacja

18 „MONALIZA” POSZERZENIE ZAKRESU INTEROPERACYJNOŚCI RESORTOWEJ

19 Jak będzie działać MONALIZA?
ZAPOBIEGANIE i ujawnianie przemocy ukrytej POLICJA MARKERY Markery zagrożenia przemocą w rodzinie są informacjami nie wystarczającymi do wystawienia NK lecz wskazującymi na problemy istniejące w danej rodzinie. Markerami w systemie MONALIZA będą informacje uzyskane w ramach rutynowo wykonywanych zadań przez profesjonalistów. Wystąpienie kilku markerów może świadczyć o wysokim ryzyku ukrytej przemocy w rodzinie uzasadniając konieczność przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. POMOC SPOŁECZNA Rutynowo zbierane informacje mogące sygnalizować zagrożenie przemocą GKRPA OŚWIATA OCHRONA ZDROWIA Cyfrowe formularze NGO KURATORZY

20 Jak będzie działać MONALIZA?
ZAPOBIEGANIE i ujawnianie przemocy ukrytej POLICJA MARKERY Gminny zespół interdyscyplinarny ZAPOBIEGANIE POMOC SPOŁECZNA SYSTEM MONALIZA Rutynowo zbierane informacje mogące sygnalizować zagrożenie przemocą GKRPA OŚWIATA NGO OCHRONA ZDROWIA posiedzenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego / grupy roboczej Cyfrowe formularze KURATORZY

21 Jak będzie działać MONALIZA?
ZAPOBIEGANIE i ujawnianie przemocy ukrytej POLICJA MARKERY Gminny zespół interdyscyplinarny ZAPOBIEGANIE POMOC SPOŁECZNA SYSTEM MONALIZA WYWIAD ŚRODOWISKOWY Rutynowo zbierane informacje mogące sygnalizować zagrożenie przemocą GKRPA Decyzja OŚWIATA „Niebieska Karta – A” MONITOROWANIE UMORZENIE NGO OCHRONA ZDROWIA NGO Cyfrowe formularze posiedzenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego / grupy roboczej KURATORZY

22 Najważniejsze zadania systemu informatycznego
w zakresie zbierania i analizy markerów przemocy SYSTEM MONALIZA CYFROWE FORMULARZE do zbierania informacji o MARKERACH przemocy Wykorzystanie informacji rutynowo zbieranych przez podmioty zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy Raporty i trendy markerów przemocy Analizy trendów w zjawisku przemocy w rodzinie WSPOMAGANIE UJAWNIANIA UKRYTEJ PRZEMOCY DOMOWEJ – typowanie do prewencyjnego wywiadu środowiskowego

23 MONALIZA - Innowacyjne podejście
Zbieranie i archiwizowanie w systemie MONALIZA danych (markerów przemocy) pozyskanych przez profesjonalistów (służby, resorty i organizacje) w ramach rutynowo wykonywanych zadań Integracja informacji posiadanych przez różnych partnerów celem identyfikacji rodzin potencjalnie zagrożonych przemocą w rodzinie Gminne zespoły interdyscyplinarne zyskają dodatkowe źródło wiarygodnej informacji przydatnej do wykrywania ukrytej przemocy w rodzinie MONALIZA System przewidziany do realizacji w ramach Programu Polska Cyfrowa - działanie 2.1

24 MONALIZA – Efekty wdrożenia
Wsparcie pracy Zespołów interdyscyplinarnych Wczesne wykrycie rodzin, w których występuje ukryta przemoc pozwoli na udzielenie im wsparcia zanim dojdzie do eskalacji przemocy Ułatwienie monitoringu i ewaluacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Poszerzenie zakresu interoperacyjności resortowej Celowane projektowanie działań profilaktycznych do społeczności lokalnych MONALIZA to skuteczna E-administracja

25 MONALIZA TO WSPARCIE SAMORZĄDÓW LOKALNYCH
16 województw, 380 powiatów, 2478 gmin, tysiące osób bezpośrednio zaangażowanych

26 Przygotowanie użytkowników do korzystania z systemu MONALIZA
W ramach wdrożenia systemu MONALIZA: Zostaną przeprowadzone szkolenia wspólne dla wszystkich służb: Przeszkolenie 80 zespołów trenerów wojewódzkich - 16 szkoleń, Przeszkolenie przedstawicieli Zespołów Interdyscyplinarnych w powiatach – 380 szkoleń, 3 dni zajęć, Szkolenia dedykowane lekarzom. Zostanie uruchomiona platforma internetowa (baza wiedzy; e-learning, konsultacje z ekspertami) Opracowany będzie i wydany podręcznik akademicki Zostaną zorganizowane tematyczne konferencje Zmiana mapy

27 Ważne aspekty projektu MONALIZA
Bezpieczeństwo Wiedza Bezpieczeństwo organizacyjne Bezpieczeństwo danych wrażliwych Bezpieczeństwo teleinformatyczne Bezpieczna archiwizacja danych Bezpieczeństwo uczestników procesu Baza wiedzy Monitoring czynników ryzyka (markery) Dane do analizy programów profilaktycznych Dane do tworzenia raportów Dane do projekcji przyszłych działań Przyjazny interfejs dostosowany do roli użytkownika w procesie (szybkie wypełnienie) System otwarty na dołączanie do nowych możliwości autoryzacji użytkowników System otwarty na integracje (interoperacyjność)

28 Ułatwienie wypełniania NK – cyfryzacja
Dziękujemy za uwagę Wspomaganie decyzyjne w sprawie postepowania NK na poziomie Zespołów Interdyscyplinarnych Raporty w czasie rzeczywistym (ewaluacja Krajowego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Przyspieszenie przekazywania danych do właściwych gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych SYSTEM MONALIZA Analizy trendów w zjawisku przemocy w rodzinie Ułatwienie wypełniania NK – cyfryzacja CYFROWE FORMULARZE do zbierania informacji o MARKERACH przemocy Wykorzystanie informacji rutynowo zbieranych przez podmioty zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy Raporty i trendy markerów przemocy Analizy trendów w zjawisku przemocy w rodzinie WSPOMAGANIE UJAWNIANIA UKRYTEJ PRZEMOCY DOMOWEJ – typowanie do prewencyjnego wywiadu środowiskowego


Pobierz ppt "BIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKA Warszawa, 11 lutego 2015 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google