Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKA Warszawa, 11 lutego 2015 roku „System Monitorowania, Analizy Ryzyka i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie MONALIZA”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKA Warszawa, 11 lutego 2015 roku „System Monitorowania, Analizy Ryzyka i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie MONALIZA”"— Zapis prezentacji:

1 BIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKA Warszawa, 11 lutego 2015 roku „System Monitorowania, Analizy Ryzyka i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie MONALIZA”

2 O NARODOWYM INSTYTUCIE ZDROWIA PUBLICZNEGO-PZH

3 Założony 21.11.1918r. przez Rząd RP jako Centralny Instytut Epidemiologiczny jest najstarszym instytutem medycznym w kraju Projektuje, organizuje i prowadzi badania oraz sprawuje specjalistyczny nadzór w dziedzinie zdrowia publicznego, epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych Realizuje zadania w ramach europejskich sieci monitoringu epidemiologicznego (EU surveillance networks), Eurohealthnet, IANPHI, programów WHO, DG Sanco, ECDC oraz innych projektów EU Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny

4 Misja NIZP - PZH Misją Instytutu jest ochrona zdrowia ludności poprzez kompleksowe działania podejmowane w obszarze zdrowia publicznego, w tym prace naukowo - badawcze, aplikacyjne i szkolenia NIZP - PZH wykonuje ekspertyzy dla rządu, organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa w zakresie oceny ryzyka i wskazywania sposobów unikania zagrożeń

5 Wybrane działania NIZP - PZH na rzecz zdrowia publicznego Ocena stanu zdrowia ludności, umożliwiająca określanie priorytetów polityki zdrowotnej państwa oraz monitorowanie efektów prowadzonych działań Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi i ważnymi społecznie chorobami niezakaźnymi w kraju (np. nowotwory złośliwe i zawały serca) Członek ASPHER – prowadzenie specjalizacji dla lekarzy i nie lekarzy z zakresu zdrowia publicznego i epidemiologii IHR – międzynarodowy całodobowy monitoring zagrożeń epidemiologicznych (ochrona granicy zdrowotnej UE)

6 Aktywna współpraca z WHO/EURO we wdrażaniu strategii „Health 2020” ze szczególnym uwzględnieniem 10 podstawowych funkcji zdrowa publicznego – badanie WHO/EURO Zapewnienie zaplecza laboratoryjnego (BSL-3) na wypadek pojawienia się wirusa EBOLA, MERS – CoV, wąglika, etc. Opracowanie Narodowego Programu Zdrowia z MZ na lata 2016-2020 oraz działania związane z deklaracją Unii Europejskiej z 2007 „Health in all policies” Wdrażanie i monitoring Narodowego Programu Zdrowia 2007-2015 Wybrane działania NIZP - PZH na rzecz zdrowia publicznego

7 ECDC (Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Zwalczania Chorób), np. wśród tych sieci można wymienić: EISN (European Influenza Surveillance Network), HASH (Sexually Transmitted Infections, including HIV and Blood- borne Viruses Programme), ELDSNet (The European Legionnaries Disease Surveillance Network) WHO m.in. GNF (Global Foodborne Diseases Network, GISRS (Global Influenza System Surveillance and Response); HEALTH 2025 Komisja Europejska, np. QUANDHIP (Joint Action on Quality Assurance Exercises and Networking on the Detection of Highly Infectius Pathogenes) a także liczne sieci laboratoriów referencyjnych zajmujących się bezpieczeństwem żywności Naukowa współpraca krajowa i zagraniczna

8 Program "Zapobieganie zakażeniom HCV" współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia - projekt w trakcie realizacji. Opracowanie założeń do Narodowej Strategii Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń HCV w Polsce Projekt predefiniowany, realizowany w ramach Programu PL 13 pn. „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”, współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 – projekt w trakcie realizacji. Opracowanie strategii wyrównywania nierówności w zdrowiu na poziomie lokalnym Naukowa współpraca krajowa i zagraniczna

9 Aktywność NIZP-PZH w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Zjawisko przemocy w rodzinie to jeden z obszarów objętych działaniami NIZP-PZH jako ważny problem zdrowia publicznego Instytut od wielu lat prowadzi badania dotyczące działań profilaktycznych przemocy w rodzinie Zajmuje się również edukacją w zakresie zdrowia publicznego z uwzględnieniem problematyki przemocy domowej (poprzez m.in.: konferencje, wykłady na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy oraz publikacje naukowe itp.) Instytut uczestniczył w pracach Zespołu przy Ministrze Zdrowia nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jak również w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy

10 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE – PROBLEM ZDROWIA PUBLICZNEGO

11 Obowiązujący stan prawny w Polsce

12 Na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w działania w ramach procedury Niebieskiej Karty zaangażowani są: Pomoc społeczna Oświata Służba Zdrowia Policja Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kuratorzy Organizacje pozarządowe Obowiązujący stan prawny w Polsce

13 Procedura systemowego podejścia do przeciwdziałania przemocy Rozpoczęcie procedury Niebieskiej Karty Wypełnianie formularza „Niebieska Karta – A” Rozpoczęcie procedury Niebieskiej Karty „Niebieska Karta – B” Pouczenie osób dotkniętych przemocą w rodzinie „Niebieska Karta – B” Pouczenie osób dotkniętych przemocą w rodzinie „Niebieska Karta – B” Pouczenie osób dotkniętych przemocą w rodzinie przekazanie do Przewodniczące go Zespołu Interdyscyplina rnego formularza „Niebieska Karta – A” przekazanie członkom Zespołu Interdyscyplin arnego / grupy roboczej formularza „Niebieska Karta – A” p osiedzenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego / grupy roboczej przy udziale osoby podejrzanej o stosowanie przemocy w rodzinie i wypełnienie formularza „Niebieska Karta – D” posiedzenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego / grupy roboczej przy udziale osoby dotkniętej przemocą w rodzinie i wypełnienie formularza „Niebieska Karta – C” DO 7 DNI OD WSZCZĘCIA PROCEDURY DO 3 DNI OD OTRZYMANIA FORMULARZA POLICJA POMOC SPOŁECZNA GKRPA OŚWIATA OCHRONA ZDROWIA

14 Na podstawie analizy dotychczasowych doświadczeń zebranych w trakcie funkcjonowania Niebieskich Kart, NIZP-PZH zwraca uwagę na możliwość usprawnienia istniejących rozwiązań poprzez wykorzystanie technologii informatycznych w celu: usprawnienia wypełniania formularzy NK; przyśpieszenia procesu ich przekazywania do zespołów interdyscyplinarnych; generowania w czasie rzeczywistym raportów o liczbie zgłoszeń (ewaluacja); wykorzystania dodatkowych informacji (rutynowo gromadzonych przez służby, resorty i organizacje), które zebrane razem stanowić będą dodatkowe źródło wiarygodnej informacji dla zespołów interdyscyplinarnych w procesie identyfikacji rodzin zagrożonych ukrytą przemocą w rodzinie. Wykorzystanie narzędzi informatycznych do wsparcia istniejącego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

15 SYSTEM MONITOROWANIA, ANALIZY RYZYKA I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE „MONALIZA”

16 Jak będzie działać MONALIZA? Usprawnienie obiegu niebieskich kart POLICJA POMOC SPOŁECZNA GKRPA OŚWIATA OCHRONA ZDROWIA Cyfrowe niebieskie karty Gminny Zespół interdyscyplinarny GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I ARCHIWIZACJA DANYCH KURATORZY posiedzenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego / grupy roboczej przy udziale osoby dotkniętej przemocą w rodzinie i wypełnienie formularza „Niebieska Karta – C” posiedzenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego / grupy roboczej przy udziale osoby podejrzanej o stosowanie przemocy w rodzinie i wypełnienie formularza „Niebieska Karta – D” Przekazanie NK w czasie rzeczywistym ! Usprawnienie procesu wypełniania formularzy NK Automatyzacja statystyk NK i generowania raportów SYSTEM MONALIZA

17 SYSTEM MONALIZA Ułatwienie wypełniania NK – cyfryzacja Przyspieszenie przekazywania danych do właściwych gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych Wspomaganie decyzyjne w sprawie postępowania NK na poziomie Zespołów Interdyscyplinarnych Raporty w czasie rzeczywistym (ewaluacja Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Analizy trendów w zjawisku przemocy w rodzinie Najważniejsze zadania systemu w zakresie wspomagania procedury Niebieskiej Karty

18 „MONALIZA” POSZERZENIE ZAKRESU INTEROPERACYJNOŚCI RESORTOWEJ

19 Jak będzie działać MONALIZA? ZAPOBIEGANIE i ujawnianie przemocy ukrytej POLICJA POMOC SPOŁECZNA GKRPA OŚWIATA OCHRONA ZDROWIA Rutynowo zbierane informacje mogące sygnalizować zagrożenie przemocą KURATORZY MARKERY Cyfrowe formularze Markery zagrożenia przemocą w rodzinie są informacjami nie wystarczającymi do wystawienia NK lecz wskazującymi na problemy istniejące w danej rodzinie. Markerami w systemie MONALIZA będą informacje uzyskane w ramach rutynowo wykonywanych zadań przez profesjonalistów. Wystąpienie kilku markerów może świadczyć o wysokim ryzyku ukrytej przemocy w rodzinie uzasadniając konieczność przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. NGO

20 Jak będzie działać MONALIZA? ZAPOBIEGANIE i ujawnianie przemocy ukrytej POLICJA POMOC SPOŁECZNA GKRPA OŚWIATA OCHRONA ZDROWIA Rutynowo zbierane informacje mogące sygnalizować zagrożenie przemocą KURATORZY MARKERY Cyfrowe formularze ZAPOBIEGANIE SYSTEM MONALIZA posiedzenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego / grupy roboczej Gminny zespół interdyscyplinarny NGO

21 Jak będzie działać MONALIZA? ZAPOBIEGANIE i ujawnianie przemocy ukrytej POLICJA POMOC SPOŁECZNA GKRPA OŚWIATA OCHRONA ZDROWIA Rutynowo zbierane informacje mogące sygnalizować zagrożenie przemocą KURATORZY MARKERY Cyfrowe formularze ZAPOBIEGANIE WYWIAD ŚRODOWISKOWY „Niebieska Karta – A” SYSTEM MONALIZA posiedzenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego / grupy roboczej Decyzja MONITOROWANIE UMORZENIE Gminny zespół interdyscyplinarny NGO

22 SYSTEM MONALIZA CYFROWE FORMULARZE do zbierania informacji o MARKERACH przemocy Wykorzystanie informacji rutynowo zbieranych przez podmioty zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy WSPOMAGANIE UJAWNIANIA UKRYTEJ PRZEMOCY DOMOWEJ – typowanie do prewencyjnego wywiadu środowiskowego Raporty i trendy markerów przemocy Analizy trendów w zjawisku przemocy w rodzinie Najważniejsze zadania systemu informatycznego w zakresie zbierania i analizy markerów przemocy

23 MONALIZA - Innowacyjne podejście Zbieranie i archiwizowanie w systemie MONALIZA danych (markerów przemocy) pozyskanych przez profesjonalistów (służby, resorty i organizacje) w ramach rutynowo wykonywanych zadań Integracja informacji posiadanych przez różnych partnerów celem identyfikacji rodzin potencjalnie zagrożonych przemocą w rodzinie Gminne zespoły interdyscyplinarne zyskają dodatkowe źródło wiarygodnej informacji przydatnej do wykrywania ukrytej przemocy w rodzinie System przewidziany do realizacji w ramach Programu Polska Cyfrowa - działanie 2.1

24 Wsparcie pracy Zespołów interdyscyplinarnych Wczesne wykrycie rodzin, w których występuje ukryta przemoc pozwoli na udzielenie im wsparcia zanim dojdzie do eskalacji przemocy Ułatwienie monitoringu i ewaluacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Poszerzenie zakresu interoperacyjności resortowej Celowane projektowanie działań profilaktycznych do społeczności lokalnych MONALIZA to skuteczna E-administracja MONALIZA – Efekty wdrożenia

25 MONALIZA TO WSPARCIE SAMORZĄDÓW LOKALNYCH 16 województw, 380 powiatów, 2478 gmin, tysiące osób bezpośrednio zaangażowanych

26 Przygotowanie użytkowników do korzystania z systemu MONALIZA W ramach wdrożenia systemu MONALIZA: Zostaną przeprowadzone szkolenia wspólne dla wszystkich służb: Przeszkolenie 80 zespołów trenerów wojewódzkich - 16 szkoleń, Przeszkolenie przedstawicieli Zespołów Interdyscyplinarnych w powiatach – 380 szkoleń, 3 dni zajęć, Szkolenia dedykowane lekarzom. Zostanie uruchomiona platforma internetowa (baza wiedzy; e-learning, konsultacje z ekspertami) Opracowany będzie i wydany podręcznik akademicki Zostaną zorganizowane tematyczne konferencje

27 Ważne aspekty projektu MONALIZA Bezpieczeństwo Wiedza ◄ Bezpieczeństwo organizacyjne ◄ Bezpieczeństwo danych wrażliwych ◄ Bezpieczeństwo teleinformatyczne ◄ Bezpieczna archiwizacja danych ◄ Bezpieczeństwo uczestników procesu ◄ Baza wiedzy ◄ Monitoring czynników ryzyka (markery) ◄ Dane do analizy programów profilaktycznych ◄ Dane do tworzenia raportów ◄ Dane do projekcji przyszłych działań Przyjazny interfejs dostosowany do roli użytkownika w procesie (szybkie wypełnienie) System otwarty na dołączanie do nowych możliwości autoryzacji użytkowników System otwarty na integracje (interoperacyjność)

28 SYSTEM MONALIZA Ułatwienie wypełniania NK – cyfryzacja Przyspieszenie przekazywania danych do właściwych gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych Wspomaganie decyzyjne w sprawie postepowania NK na poziomie Zespołów Interdyscyplinarnych Raporty w czasie rzeczywistym (ewaluacja Krajowego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie CYFROWE FORMULARZE do zbierania informacji o MARKERACH przemocy Wykorzystanie informacji rutynowo zbieranych przez podmioty zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy WSPOMAGANIE UJAWNIANIA UKRYTEJ PRZEMOCY DOMOWEJ – typowanie do prewencyjnego wywiadu środowiskowego Raporty i trendy markerów przemocy Analizy trendów w zjawisku przemocy w rodzinie Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "BIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKA Warszawa, 11 lutego 2015 roku „System Monitorowania, Analizy Ryzyka i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie MONALIZA”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google