Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie"— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie
Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego

2 Cel ewaluacji: Ocena prawidłowości procesu edukacji i wychowania uczniów w zakresie wychowania fizycznego

3 Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie:
Analizy ankiet skierowanych do uczniów. Analizy ankiet skierowanych do rodziców. Analizy ankiet skierowanych do nauczycieli wychowania fizycznego i zajęć sportowych. Analizy dokumentacji szkoły : dzienniki zajęć, oferta zajęć dodatkowych, zeszyty uwag.

4 Pytania kluczowe Jak realizowany jest dotychczasowy program nauczania z wychowania fizycznego z uwzględnieniem perspektywy wdrożenia nowej podstawy programowej oraz realizacji wychowania zdrowotnego? Czy w szkole stosowane są atrakcyjne formy i metody prowadzenia zajęć? Czy tworzy się odpowiednie warunki do uprawiania sportu szkolnego (m.in. poprzez zapewnienie różnorodności zajęć, organizowanie zawodów szkolnych, reprezentowania szkoły) -zgodnie z tradycjami szkoły? Czy i w jaki sposób rozwiązano w szkole problem zwolnień uczniów z zajęć wychowania fizycznego? Czy są podejmowane działania zapobiegające spadkowej tendencji czynnego uczestnictwa uczniów w zajęciach wychowania fizycznego itp.? Czy w szkole wprowadzono ocenę postępu rozwoju sprawności ucznia, na podstawie systematycznie przeprowadzanych sprawdzianów umiejętności uczniów (z uwzględnieniem jego możliwości ruchowych): na początku, w trakcie i na koniec etapu edukacji? Czy wybrany do realizacji przez nauczycieli wychowania fizycznego program nauczania spełnia wymagania określone w podstawie programowej (dostosowanie programu nauczania wychowania fizycznego do posiadanej przez szkołę bazy sportowej oraz do możliwości ruchowych, potrzeb zdrowotnych i zainteresowań uczniów)? Czy szkoła podejmuje działania zmierzające do wprowadzenia, w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć wychowania fizycznego, form organizacyjnych służących uatrakcyjnieniu zajęć wychowania fizycznego, w celu poprawy czynnego uczestnictwa uczniów w zajęciach? Czy szkoła zapewnia uczniom w pełni bezpieczne warunki odbywania zajęć wychowania fizycznego ? W jaki sposób i na jakich zasadach przebiega ocenianie osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego? Jakie są efekty udziału uczniów we współzawodnictwie sportowym?

5 Ankieta skierowana do uczniów
1.Jaka jest według Ciebie rola sportu szkolnego? a)współzawodnictwo b)zabawa, rozrywka, przyjemność c)nauka, zdobywanie umiejętności d)hartowanie organizmu, zdrowie e)obowiązek, przymus f)inna, jaka? Analiza pytania wskazuje, że nasi uczniowie w większości postrzegają sport szkolny jako zabawę, rozrywkę przyjemność (na te elementy wskazało 43 uczniów), trochę niżej oceniono sport szkolny jako naukę, zdobywanie umiejętności (40 uczniów) , hartowanie organizmu, zdrowie, wskazało tak 28 uczniów a współzawodnictwo podkreśliło 23 uczniów.

6 2.Dlaczego uczęszczasz na lekcje wychowania fizycznego ?
a)ponieważ są to zajęcia obowiązkowe w szkole, b)dla własnej przyjemności, c)dla zdrowia i sprawności, d)inne, jakie ? Większość uczniów wskazała, że uczęszcza na lekcje wych.fiz. dla zdrowia i sprawności (37 odp.), dla własnej przyjemności 29 odp. a 26 uczniów podkreśliło, że z obowiązku.

7 3. Jakie czynniki mają wpływ na uzyskiwaną przez Ciebie ocenę z zajęć w- f ?
a) aktywność b) osiągana sprawność i umiejętności c) wkład pracy d) przygotowanie do zajęć (strój) e) wykonywanie poleceń nauczyciela f) udział w zawodach i konkursach Na uzyskiwaną ocenę z zajęć w-f największy wpływ ma ich aktywność na lekcji (42 odp.)potem osiągana sprawność i umiejętności (40 odp.) nieco niżej oceniono wkład pracy (38odp.), przygotowanie do zajęć (34odp.), wykonywanie poleceń nauczyciela (33odp.), udział w zawodach i konkursach (29).

8 4.Jakie zajęcia lubisz najbardziej na lekcjach wf ?
a) zespołowe gry sportowe, b) gimnastyka, c) lekkoatletyka, d) gry i zabawy ruchowe, e) inne, jakie ? Uczniowie wskazali, że na lekcjach w-f najbardziej lubią zespołowe gry sportowe (56 odpowiedzi), gry i zabawy ruchowe -10 odp., gimnastyka i lekkoatletyka po 8 odp.

9 6. Jeżeli nie czujesz się bezpiecznie to dlaczego?
5. Czy na zajęciach w-f, zaj-sport. czujesz się bezpiecznie? a. tak b. nie Wśród badanych 50 osób udzieliło odpowiedzi, że na zajęciach w-f i zaj.-sport. czują się bezpiecznie, 9 osób wskazało przeciwną odpowiedź. Jeden uczeń nie udzielił odpowiedzi 6. Jeżeli nie czujesz się bezpiecznie to dlaczego? Ci uczniowie, którzy na zajęciach w-f i zaj.-sport. nie czują się bezpiecznie jako uzasadnienie takiej odpowiedzi podali, że mają lekcje na sali ze starszymi klasami, że boją się podcięcia w czasie biegu, boją się uderzenia piłką.

10 7. Czy w szkole masz zapewnione odpowiednie warunki do uprawiania sportu? (pomieszczenia, sprzęt sportowy) a) tak b) nie Znaczna większość uczniów podała, że ma zapewnione w szkole warunki do uprawiania sportu szkolnego- 58 odpowiedzi uczniów odpowiedziało, że nie ma warunków do uprawiania sportu. Nie podali uzasadnienia tej odpowiedzi.

11 8. Czy zdarzyło Ci się, że celowo nie ćwiczyłeś(aś) na lekcji w-f?
a) często b) rzadko c) nigdy Większość ankietowanych wskazała, że nigdy nie zdarzyła się sytuacja, iż celowo nie ćwiczyła na zajęciach w-f- 42 odp uczniów odpowiedziało, że rzadko, a często nie ćwiczyli - 4 uczniowie.

12 9. Jeśli wybrałeś odpowiedź a lub b wyjaśnij dlaczego?
Uczniowie podawali , że unikali uczestniczenia w zajęciach rzadko lub często z powodu : -złego samopoczucia, - z obawy urazów na lekcji ze starszymi kolegami braku stroju, -ponieważ nie lubią gry która była tematem lekcji lekcji ponieważ miał na sobie strój galowy, -ze względu na to, że w-f nie jest jego mocną stroną choć stara się w nim uczestniczyć.

13 10. Czy chętnie ćwiczysz na lekcjach wychowania fizycznego ?
a) lubię ćwiczyć b) to zależy od mojego samopoczucia c) nie lubię ćwiczyć d) bardzo lubię ćwiczyć Większość uczniów podała , że lubi ćwiczyć na lekcjach w-f- 30 odp uczniów odpowiedziało, że zależy to od ich samopoczucia, 10 odpowiedziało, że bardzo lubi ćwiczyć, a 5, że nie lubi ćwiczyć.

14 11. Co chciałbyś(abyś) wprowadzić nowego na lekcjach w-f ?
Na lekcjach w-f uczniowie chcieliby aby było więcej zajęć z gier zespołowych zwłaszcza piłki ręcznej, nożnej, siatkówki. Niektórzy wskazali by zmniejszyć liczbę ćwiczących uczniów na sali a przez to zwiększy się ich bezpieczeństwo oraz zwiększy szansę na poprawę swoich umiejętności sportowych.

15 12 . Kto ma największy wpływ na Twoją aktywność fizyczną ?
a) nauczyciel wychowania fizycznego, b) rodzice, c) koledzy, d) rodzeństwo, e) telewizja, f) inne, jakie ? Największy wpływ na aktywność fizyczną uczniów ma nauczyciel w-f – tak odpowiedziało 37 uczniów, następnie są to koledzy- 25 odpowiedzi , potem rodzice- 13 odpowiedzi, oni sami - 10 odpowiedzi, na końcu wskazali na rodzeństwo - 6 odp. i telewizję- 4 odpowiedzi.

16 13. Czy liczba godzin wychowania fizycznego w szkole jest według Ciebie wystarczająca?
a) tak b) nie c) nie wiem 31 uczniów podało odpowiedź, że liczba godzin wf jest wystarczająca, 23 wskazało, że nie a 6 nie wie.

17 14. Czy lubisz lekcje wychowania fizycznego?
a) tak b) nie 52 uczniów lubi lekcje wych. fiz. a 8 uczniom te lekcje się nie podobają.

18 15 . W jakim charakterze bierzesz udział w życiu sportowym
szkoły? (zawody sportowe wewnątrzszkolne oraz międzyszkolne) a) Widza b) Uczestnika c) Nie biorę w ogóle udziału Wśród ankietowanych 31 wskazało, że bierze udział w życiu sportowym szkoły w charakterze uczestnika w charakterze widza a 16 nie bierze udziału.

19 ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ
DO RODZICÓW 1. Czy Państwa dziecko chętnie uczestniczy w lekcjach wychowania fizycznego ? a) tak b) nie Większość rodziców wskazało, że ich dziecko chętnie bierze udział w zajęciach wych. fizycznego- 51 osób badanych, 4 osoby wskazało, że ich dziecko niechętnie uczestniczy w tych zajęciach.

20 2. Jeżeli nie to dlaczego? Rodzice uzasadniali to zwolnieniem lekarskim. 3.Czy zdarza się Państwu wypisywać zwolnienia z wych-fiz na prośbę dziecka ? a) Tak sporadycznie b)Tak, często c)Tylko w uzasadnionych przypadkach d)Nie Tu większość rodziców wskazała, że wypisują zwolnienia z zajęć w-f tylko w uzasadnionych przypadkach – 34 badanych, 19 osób powiedziało, że nie wypisuje takich zwolnień a 3 osoby robi to sporadycznie.

21 4. Czy nauczyciele podejmują działania by zmniejszyć liczbę uczniów zwolnionych z zajęć?
a)tak b) nie c) nie wiem Rodzice wskazali, że nie wiedzą, czy nauczyciele podejmują działania zmniejszające ilość zwalnianych uczniów -30 osób. 21 spośród nich mówi, że nauczyciele podejmują takie działania, a 4, że nie.

22 5. Czy szkoła zapewnia uczniom w pełni bezpieczne warunki odbywania zajęć w-f ?
a) tak b) nie c) nie wiem Większość rodziców wskazała, że szkoła zapewnia w pełni bezpieczne warunki odbywania zajęć w-f- 43 osoby. 12 osób powiedziało, że nie wie, a 3, że takich warunków szkoła nie zapewnia. 6. Jeżeli nie to dlaczego? Ci rodzice, którzy wskazali, że szkoła nie zapewnia bezpiecznych warunków odbywania zajęć w-f nie uzasadnili tej wypowiedzi.

23 8. Jeżeli nie to o jakie zajęcia powinna być wzbogacona?
7. Czy oferta pozalekcyjnych zajęć ruchowych dla uczniów jest wystarczająca? a) tak b) nie c) nie wiem 38 osób wskazało, że oferta pozalekcyjnych zajęć ruchowych dla uczniów jest wystarczająca, 17 osób nie wie , a 3 uważa, że nie jest ona wystarczająca. 8. Jeżeli nie to o jakie zajęcia powinna być wzbogacona? Tu wskazano, na zajęcia w Szkolnym Klubie Sportowym.

24 9. Czy w szkole organizowane są zawody sportowe?
a) tak b) nie c) nie wiem Rodzice wiedzą, że w szkole odbywają się zawody sportowe, tak powiedziało 50 osób badanych, 6 osób nic na ten temat nie wie, a 3 uważa, że takowe nie są organizowane. 10. Jeżeli tak to jakie? Tu rodzice głównie wskazywali biegi – 11 odpowiedzi, piłka ręczna – 11 osób, piłka nożna 11 osób, ringo 3 osoby

25 12. Czy uczniowie są mobilizowani do udziału w zawodach sportowych?
11.Czy uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w zawodach sportowych wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych? a)tak b)nie c)nie wiem 54 rodziców wskazało, że uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w zawodach sportowych, 5 osób nie wie czy jest taka możliwość. Nikt nie odpowiedział przecząco. 12. Czy uczniowie są mobilizowani do udziału w zawodach sportowych? a)tak b)nie c)nie wiem Większość ankietowanych stwierdziła, że uczniowie są mobilizowani do udziału w zawodach sportowych, tak odpowiedziało 42 osoby, 10 odpowiedziało, że nie wie, a 5, że nie są mobilizowani

26 13. Czy na zajęciach w-f realizowane są następujące treści programowe
a) dot. dbałości o sprawność fizyczną b) treści dot. dbałości o prawidłowy rozwój c) dbałość o zdrowie fizyczne d) dbałość o zdrowie psychiczne e) związek między aktywnością fizyczną a zdrowiem człowieka Najwięcej osób (44)wskazało, że na zajęciach w-f realizowane są treści dot. dbałości o sprawność fizyczną, nieco mniej (31), że realizowane są też treści dot. dbałości o prawidłowy rozwój, wskazano też na dbałość o zdrowie fizyczne(30), 19 badanych podkreśliło dbałość o zdrowie psychiczne i związek między aktywnością fizyczną a zdrowiem człowieka.

27 14. Czy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego wg Państwa są realizowane w innych formach?
a) tak b) nie c) nie wiem Obowiązkowe zajęcia wych. fiz. Realizowane są w innych formach dla 28 badanych 17 spośród nich nie wie ,a 11 uważa, że nie są te zajęcia realizowane w innych formach.

28 15. Jeżeli tak to w jakiej formie?
28 badanych uważa, że obowiązkowe zajęcia wf są realizowane także w formie zajęć sportowych (28), zajęć tanecznych (4), oraz w formie aktywnej turystyki (2)

29 16. Czy szkoła przygotowuje propozycję zajęć wf do wyboru przez uczniów?
a) tak b) nie c) nie wiem . 35 badanych rodziców stwierdziło, że szkoła nie przygotowuje propozycji zajęć wf do wyboru przez uczniów, 19 rodziców wskazało, że taka forma jest przez szkołę przygotowywana.

30 17. Jeżeli tak, to czy Państwa dziecko korzystało z takiej możliwości wyboru?
a) tak b) nie Z możliwości wyboru zajęć korzystało wg wiedzy rodziców 17 uczniów, a 16 wskazało, że ich dzieci nie korzystały z takiej formy

31 ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO NAUCZYCIELI
W badaniu wzięło udział czterech nauczycieli uczących wychowania fizycznego i zajęć sportowych. Z analizy ankiety wynika, że w szkole wszyscy nauczyciele realizują program nauczania pt „ Koncepcja edukacji fizycznej ZDROWIE.SPORT. REKREACJA” autorstwa Urszuli Kierczak , Janusza Janoty. Wszyscy badani stwierdzili, że obiekty i wyposażenie szkoły w sprzęt sportowy umożliwiają w pełni realizację programu nauczania. Każdy z nauczycieli zapewnia uczniom bezpieczne warunki odbywania zajęć poprzez sprawdzenie sprzętu przed lekcją prowadzenie rozgrzewki dostosowanej do zadań głównych lekcji, uczenie asekuracji i samoasekuracji oraz przypominaniu regulaminu i zasad BHP. Sprawdzanie i kontrola postępów w opanowaniu zadań ruchowych odbywa się poprzez cykliczne testy sprawności, zaangażowanie uczniów na lekcji, mobilizowanie do poprawy uzyskanego wyniku.

32 Odpowiedzi na pytania kluczowe
Jak realizowany jest dotychczasowy program nauczania z wychowania fizycznego z uwzględnieniem perspektywy wdrożenia nowej podstawy programowej oraz realizacji wychowania zdrowotnego? Wybrany program nauczania z wychowania fizycznego jest realizowany przez wszystkich nauczycieli( co jest bardzo wskazane z powodów organizacyjnych np. zastępstwa ). Po każdym roku szkolnym dokonywana jest ewaluacja programu w zależności od zainteresowania młodzieży, możliwości realizacji ( baza szkoły, infrastruktura sportowo – rekreacyjna) , zakupy nowych pomocy i sprzętu sportowego, tradycji sportowych szkoły, poziomu sprawności ogólnej młodzieży, indywidualizacji nauczania ( młodzież szczególnie uzdolniona i z problemami oraz dysfunkcjami motorycznymi ). Modyfikacja dokonywana jest z zachowaniem treści określonych w podstawie programowej. Czy w szkole stosowane są atrakcyjne formy i metody prowadzenia zajęć? Czy szkoła podejmuje działania zmierzające do wprowadzenia, w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć wychowania fizycznego, form organizacyjnych służących uatrakcyjnieniu zajęć wychowania fizycznego, w celu poprawy czynnego uczestnictwa uczniów w zajęciach? - Prowadzący zajęcia często stosują zmienne formy nauki i doskonalenia określonych działań ruchowych, tak aby urozmaicić proces dydaktyczny. -Fragmenty zajęć są prowadzone przez uczniów w celu uatrakcyjnienia oraz wprowadzenia ciekawych rozwiązań z rożnych dyscyplin sportowych. -W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne : działa sekcja gier sportowych w celu reprezentacji szkoły na arenie sportowej, młodzież korzysta z infrastruktury terenu wokół szkoły ( przygotowania do biegów przełajowych), bierze udział w zawodach sportowych organizowanych w szkole a także poza szkołą.

33 Czy tworzy się odpowiednie warunki do uprawiania sportu szkolnego (m
Czy tworzy się odpowiednie warunki do uprawiania sportu szkolnego (m.in. poprzez zapewnienie różnorodności zajęć, organizowanie zawodów szkolnych, reprezentowania szkoły) -zgodnie z tradycjami szkoły? Prowadzone są zajęcia treningowe i pozalekcyjne z gier zespołowych ( piłka: ręczna, siatkowa, koszykowa) lekkiej atletyki, tenis stołowy, ringo. Szkoła uczestniczy w szeregu rozgrywkach i zawodach sportowych . Tradycje lekkoatletyczne są kontynuowane od wielu lat (starty uczniów na imprezach rangi województwa). Czy i w jaki sposób rozwiązano w szkole problem zwolnień uczniów z zajęć wychowania fizycznego? Czy są podejmowane działania zapobiegające spadkowej tendencji czynnego uczestnictwa uczniów w zajęciach wychowania fizycznego itp.? Oferta programowa: zajęcia dodatkowe z gier sportowych, stosowana indywidualizacja nauczania, dostosowanie obciążeń i wysiłku do indywidualnych możliwości, różnorodność i atrakcyjność zajęć, podział na grupy ćwiczebne wg zaawansowania i zainteresowania, zachęta słowna i wpływanie na świadomość wykonywanych działań ruchowych Oceny za postępy i zaangażowanie na lekcji ( w mniejszym stopniu za sprawność motoryczną ) , Powodują, że zwolnienia całoroczne z aktywnego uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego utrzymują się na niewielkim poziomie: rok szkolny – 2012/13 – 1 uczeń ze zwolnieniem całorocznym rok szkolny / uczeń ze zwolnieniem całorocznym rok szkolny / uczeń ze zwolnieniem całorocznym. Ponadto wydano decyzję o zwolnieniu dla 3 uczniów w ciągu roku szkolnego do jego zakończenia(względy zdrowotne).

34 Czy w szkole wprowadzono ocenę postępu rozwoju sprawności ucznia, na podstawie systematycznie przeprowadzanych sprawdzianów umiejętności uczniów (z uwzględnieniem jego możliwości ruchowych). -W szkole wprowadzono ocenę postępu rozwoju sprawności ucznia z w-f na podstawie systematycznie przeprowadzanych sprawdzianów, testów motorycznych (z uwzględnieniem jego możliwości ): na początku i na koniec roku szkolnego. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w zapisach planów wynikowych oraz w kryteriach oceniania wychowania fizycznego. -Nauczyciele (wyniki ankiet) przeprowadzają sprawdziany na początku nauki i pod koniec roku szkolnego, porównują wyniki i dokonują odpowiednich korekt i modyfikacji w zależności od indywidualnego rozwoju każdego ucznia. - Zestawienia testów motorycznych wykonywanych przez cały okres edukacji ( wnioski dla ucznia o aktualnym stanie jego cech motorycznych). Czy wybrany do realizacji przez nauczycieli wychowania fizycznego program nauczania spełnia wymagania określone w podstawie programowej (dostosowanie programu nauczania wychowania fizycznego do posiadanej przez szkołę bazy sportowej oraz do możliwości ruchowych, potrzeb zdrowotnych i zainteresowań uczniów)? W opinii ankietowanych nauczycieli, w przyjętym do realizacji programie nauczania, uwzględniono posiadaną przez szkołę infrastrukturę sportową oraz możliwości ruchowe, potrzeby zdrowotne i zainteresowania uczniów Nauczyciele wypełniają obowiązek rozpoznania możliwości ruchowych uczniów na początku etapu edukacji Nauczyciele wdrożyli nową podstawę programową wychowania fizycznego poprzez wybór jednego wspólnego programu nauczania, rozpisanie na nowo planów wynikowych (rozkładów materiału wraz z wymaganiami). W szkole znajduje się właściwa infrastruktura sportowa do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego: sala gimnastyczna, salka do ćwiczeń gimnastycznych i tenisa stołowego, siłownia oraz sprzęt sportowy. Ponadto szkoła posiada boisko o nawierzchni tartanowej przeznaczone do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego znajdujące się na świeżym powietrzu; bieżnię 100m o nawierzchni tartanowej, skocznię w dal oraz boisko trawiaste do gry w piłkę nożną. Wszystko to zapewnia odpowiednie warunki do realizacji wybranego programu.

35 Czy szkoła zapewnia uczniom w pełni bezpieczne warunki odbywania zajęć w-f ?
W szkole zapewnia się bezpieczne warunki odbywania zajęć wychowania fizycznego, poprzez odpowiedni stan techniczny infrastruktury sportowej, przeszkolenie nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej pomocy . Stosowana jest asekuracja przy ćwiczeniach tego wymagających, ćwiczenia są indywidualnie często dobierane tak aby nie stanowiły zagrożenia dla mających problemy z ich opanowaniem. Młodzież jest poinformowana o obowiązku zgłaszania przed zajęciami o dolegliwościach i niedyspozycjach, może zawsze w innym terminie przystąpić do testów i sprawdzianów. Sprzęt jest sprawdzany, wszelkie usterki natychmiast zgłaszane i usuwane w bazie sportowej szkoły. Uczniowie w większości na zajęciach czują się bezpiecznie ( 50 odp. tak). Ci, którzy nie czują się bezpiecznie uzasadniali swoją odpowiedź tym, że np. mają zajęcia ze starszymi klasami czy też niebezpiecznymi zachowaniami ze strony kolegów. W jaki sposób i na jakich zasadach przebiega ocenianie osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego? Ocenianie osiągnięć uczniów z w-f jest prowadzone jest zgodnie Przedmiotowym Systemem Oceniania w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Kryteria ocen są precyzyjnie sformułowane, wymierne, zgodne z przepisami rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Podstawą w ocenie jest: zaangażowanie ucznia w realizację programu nauczania, wkład pracy, frekwencję na zajęciach a w mniejszym stopniu sprawność motoryczna. - pod uwagę do oceny brane są reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, zajęcia pozalekcyjne, zaangażowanie w organizację imprez rekreacyjno – sportowych.

36 Nazwa konkursu, organizator
Jakie są efekty udziału uczniów we współzawodnictwie sportowym? Uczniowie biorą udział w rozgrywkach wg kalendarza rozgrywek przygotowanego przez Powiatowe wydział sportu. (czynny udział bierze 6 szkół gimnazjalnych z terenu powiatu- chłopcy i dziewczęta ) Osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2012/2013 Nazwa konkursu, organizator OSIĄGNIĘCIA Ogólnopolski Turniej w Ringo „Warszawska Syrenka” II miejsce D.Wątora III miejsce P.Sułkowski III miejsce N.Budyta D.Wątora XIV Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej Finał Wojewódzki III miejsce w XIV MIMS w Ringo Milanówek Ogólnopolski Drużynowy Turniej Ringo, Goszczyn, IV miejsce M.Skrzeczyński A.Król IV miejsce P.Sułkowski, J.Dobrzeniecki Ogólnopolski Turniej Ringo Mogielnica, I miejsce D.Wątora I miejsce D.Wątora N.Budyta III miejsce Ł.Sowiński P.Sułkowski Eliminacje Międzypowiatowe XV MIMS, Goszczyn II miejsce Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej, 6-tki Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych, r. I miejsce Powiatowy Turniej Piłki Nożnej chłopców, VII miejsce Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych 10x800 dziewcząt

37 Eliminacje Międzypowiatowe w ramach XV MIMS Sztafetowe
Biegi Przełajowe 10x800m XIII miejsce Mistrzostwa Powiatu Sztafetowych Biegach Przełajowych chłopców 10x1000m, III miejsce Rejonowe Zawody Lekkoatletyczne Indywidualne Radom I miejsce Ł.Wojtczak-pchnięcie kulą II miejsce B.Mirkowski- bieg na 300m II miejsce K.Koper- rzut oszczepem II miejsce sztafeta 4x100m chłopców XV Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej II miejsce Ł.Wojtczak- pchnięcie kulą X miejsce B.Mirkowski 300m VII miejsce sztafeta 4x100m chłopców Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych I miejsce D.Marczyński, I miejsce A.Górzyńska I I miejsce P.Krzemiński II miejsce M.Chmielewska III miejsce M.Krzemiński V miejsce B.Mirkowski, V miejsce D.Górzyńska, W.Mróz V miejsce M.Skrzeczyński Eliminacje Międzypowiatowych Indywidualnych Biegów Przełajowych Piastów VI miejsce M.Bańkowski XI miejsce M.Krzemiński XII miejsce A.Górzyńska Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym Chłopców Gózd II miejsce

38 Osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2013/2014
NAZWA KONKURSU ORGANIZATOR OSIĄGNIĘCIA Ogólnopolski Turniej w Ringo „Warszawska Syrenka”, Warszawa I i II miejsce D.Wątora, II miejsce -M.Grochowski II miejsce- P.Sułkowski,, Ł.Sowiński Ogólnopolski Drużynowy Turniej w Ringo w Goszczynie I miejsce Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych, Adamów Dziewczęta II miejsce Kategoria chłopców Powiatowy Turniej Piłki Nożnej chłopców Białobrzegi Międzypowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej Ziemi Radomskiej w sztafetowych biegach przełajowcyh dziewcząt Piastów VIII miejsce Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców Białobrzegi Dziewcząt Białobrzegi

39 Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju Chłopców –Stromiec 03.12.2013
I miejsce Miedzypowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej Ziemi Radomskiej Radom V miejsce Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym Dziewcząt Gózd IV miejsce: A.Kalinowska, K.Krzemińska Stołowym Chłopców V miejsce: M.Kaźmierski, B.Mirkowski Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych Białobrzegi I m-ce K.Marczyńska, II m-ce W.Sadkowska , VI miejsce M.Pietras III miejsce I.Malczewska , II miejsce M.Bańkowski II miejsce C.Gos III miejsce W.Mróz, V miejsce, K.Koper Międzypowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej Ziemi Radomskiej w Indywidualnych Biegach Przełajowych Piastów V miejsce M.Bańkowski Ogólnopolski Turniej w Ringo Goszczyn I miejsceD.Wątora. III miejsce D.Wątora i M.Skrzeczyńska II miejsce P.Sułkowski i Ł.Sowiński IV miejsce P.Sułkowski Szkolnej Ziemi Radomskiej w Lekkiejatletyce Radom I miejsce: Ł.Wojtczak- pchnięcie kulą III miejsce: M.Bańkowski –skok w dal,IV miejsce :P.Sułkowski-bieg100 m V miejsce: D.Jendra-bieg na 100m, K.Koper- skok w dal IV miejsce sztafeta 4*100m V miejsce W.Mróz –bieg na 400m

40 Międzypowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej Ziemi Radomskiej w Ringo
Goszczyn I miejsce: W. Mirkowska, M.Skrzeczyńska, D.Wątora, M.Grochowski, P. Sułkowski, Ł. Sowiński XVI Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce Radom I Miejsce: Ł.Wojtczak- pchnięcie kulą, XIII miejsce: M.Bańkowski-skok w dal Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce Białobrzegi I miejsce ; K.Marczyńska-bieg na 600m, M.Czachurska-skok wzwyż K.Krzemińska-bieg na 300m, M.Bańkowski-skok w dal B.Mirkowski-bieg na 100m , Ł.Wojtczak-pchnięcie kulą II miejsce: M.Krzemiński-skok wzwyż , B.Mirkowski-bieg na 400m P.Sułkowski-bieg na 100m, Sztafeta chłopców 4*100m, Sztafeta dziewcząt 4*100m III miejsce: W.Dąbrowska-bieg na 300m, A.Król-pchnięcie kulą Ł.Sowiński- skok w dal C.Gos- bieg na 1500m III miejsce sztafeta chłopców 4*100 m III miejsce dla PG w Adamowie w Mistrzostwach Powiatu w Lekkiej Atletyce (drużynowo)

41 WYNIKI WYMAGAJĄCE POPRAWY :
NASZE MOCNE STRONY: promocja aktywnego stylu życia obecnie i w przyszłym dorosłym życiu naszych uczniów poprzez: realizację jednolitego programu nauczania wychowania fizycznego uwzględniającego realizacje wychowania zdrowotnego, wyniki współzawodnictwa sportowego na terenie powiatu, województwa i kraju, efekty i sukcesy na arenie sportowej naszych uczniów. WYNIKI WYMAGAJĄCE POPRAWY : Zwiększenie nacisku na związek między zdrowiem a nałogami. Stosowanie profilaktyki w zachowaniach agresywnych w relacji uczeń – uczeń. Akcentowanie i egzekwowanie kulturalnych zachowań młodzieży w szkole i na sportowych imprezach masowych.

42 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Przygotowały i opracowały:
mgr Małgorzata Różyc mgr Teresa Szewczyk


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google