Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2015-03-27Biuro Dialogu Społecznego1 Dialog społeczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2015-03-27Biuro Dialogu Społecznego1 Dialog społeczny."— Zapis prezentacji:

1 2015-03-27Biuro Dialogu Społecznego1 Dialog społeczny

2 2015-03-27Biuro Dialogu Społecznego2 Dialog społeczny Dialog społeczny to wszelkie relacje między związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, a także ich stosunki (dwustronne lub trójstronne) z administracją rządową i samorządową. Dialog społeczny to wszelkie relacje między związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, a także ich stosunki (dwustronne lub trójstronne) z administracją rządową i samorządową.

3 2015-03-27Biuro Dialogu Społecznego3 Czego może dotyczyć dialog społeczny?  Stosunków zawodowych  Warunków pracy  Płac  Świadczeń socjalnych

4 2015-03-27Biuro Dialogu Społecznego4 Podstawy prawne dialogu społecznego

5 2015-03-27Biuro Dialogu Społecznego5 Konstytucja RP Preambuła (…) my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej (…) ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. (…) my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej (…) ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Art.12 Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno zawodowych rolników, ruchów obywatelskich, innych zrzeszeń oraz fundacji Art.12 Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno zawodowych rolników, ruchów obywatelskich, innych zrzeszeń oraz fundacji

6 2015-03-27Biuro Dialogu Społecznego6 Art. 20 Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności i działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczpospolitej Polskiej Art. 20 Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności i działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczpospolitej Polskiej Art. 59 1. Zapewnia się wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach społeczno-zawodowych rolników oraz w organizacjach pracodawców Art. 59 1. Zapewnia się wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach społeczno-zawodowych rolników oraz w organizacjach pracodawców

7 2015-03-27Biuro Dialogu Społecznego7 2. Związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz do zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień 2. Związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz do zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień 3. Związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach określonych w ustawie. Ze względu na dobro publiczne ustawa może ograniczyć prowadzenie strajku lub zakazać go w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach 3. Związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach określonych w ustawie. Ze względu na dobro publiczne ustawa może ograniczyć prowadzenie strajku lub zakazać go w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach 4. Zakres wolności zrzeszania się w związkach zawodowych i organizacjach pracodawców oraz innych wolności związkowych może podlegać tylko takim ograniczeniom ustawowym, jakie są dopuszczalne przez wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe. 4. Zakres wolności zrzeszania się w związkach zawodowych i organizacjach pracodawców oraz innych wolności związkowych może podlegać tylko takim ograniczeniom ustawowym, jakie są dopuszczalne przez wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe.

8 2015-03-27Biuro Dialogu Społecznego8 Konkretyzacja konstytucyjnych praw i wolności znalazła wyraz w: Konkretyzacja konstytucyjnych praw i wolności znalazła wyraz w:  Ustawie z 23.05 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz.854, z późn. Zm.),  Ustawie z dnia 23.05 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz.235, z późn. Zm. ),  Ustawie z dnia 23.05 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz.236, z późn. Zm. ),  Dziale 11 Kodeksu Pracy dotyczącym układów zbiorowych pracy.  Ustawie z dnia 6.06. 2001 r. 0 Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych (U. Nr. 100, poz.1080, z późn. Zm)  Innych ustawach powołujących zinstytucjonalizowane formy dialogu społecznego

9 2015-03-27Biuro Dialogu Społecznego9 Warunki istnienia dialogu społecznego

10 2015-03-27Biuro Dialogu Społecznego10 1. DEMOKRATYCZNY SYSTEM POLITYCZNY  instytucje demokratyczne i rządy prawa  przestrzeganie praw i wolności człowieka (w tym swoboda zrzeszania się) 2. GOSPODARKA RYNKOWA  rynek pracy  działalność partnerów społecznych tzn. związków zawodowych i organizacji pracodawców

11 2015-03-27Biuro Dialogu Społecznego11 Formy dialogu społecznego

12 2015-03-27Biuro Dialogu Społecznego12 Informacja Informacja Konsultacja Konsultacja Rokowania/Negocjacje Rokowania/Negocjacje Podpisywanie porozumień Podpisywanie porozumień

13 2015-03-27Biuro Dialogu Społecznego13 Informacja Informacja Partnerzy społeczni przekazują sobie nawzajem informacje dotyczące spraw należących do ich kompetencji. W niektórych sprawach pracodawcy mają obowiązek przekazania informacji przedstawicielom pracowników. Partnerzy społeczni przekazują sobie nawzajem informacje dotyczące spraw należących do ich kompetencji. W niektórych sprawach pracodawcy mają obowiązek przekazania informacji przedstawicielom pracowników. Przedstawienie informacji nie wiąże się z obowiązkiem wysłuchania stanowiska drugiej strony, ale często stosowaną praktyką jest możliwość zadawania dodatkowych pytań oraz przeprowadzenie dyskusji.

14 2015-03-27Biuro Dialogu Społecznego14 Konsultacja Konsultacja Konsultacja polega na zasięgnięciu opinii drugiego partnera społecznego przez podmiot, który ma prawo do podjęcia decyzji samodzielnie. Opinia ta nie jest wiążąca, ale często istnieje obowiązek konsultacji. Konsultacja polega na zasięgnięciu opinii drugiego partnera społecznego przez podmiot, który ma prawo do podjęcia decyzji samodzielnie. Opinia ta nie jest wiążąca, ale często istnieje obowiązek konsultacji. Także przedstawiciele rządu chcą poznać opinie związków zawodowych i organizacji pracodawców w sprawach gospodarczych i społecznych. Stanowisko partnerów społecznych nie jest bezwzględnie wiążące dla rządu. Stanowisko partnerów społecznych nie jest bezwzględnie wiążące dla rządu.

15 2015-03-27Biuro Dialogu Społecznego15 Rokowania/Negocjacje Rokowania/Negocjacje Uczestniczą w nich partnerzy społeczni na szczeblu zakładowym i ponadzakładowym. Uczestniczą w nich partnerzy społeczni na szczeblu zakładowym i ponadzakładowym. Rokowania dotyczą spraw należących do ich kompetencji i wzajemnych stosunków między nimi. Celem negocjacji jest porozumienie, które wiąże strony. Stanowi ono gwarancję pokoju społecznego. Najważniejszym porozumieniem zbiorowym jest układ zbiorowy pracy

16 2015-03-27Biuro Dialogu Społecznego16 Warunki skuteczności dialogu społecznego  Niezależność stron dialogu  Reprezentatywność stron uczestniczących w dialogu  Sposób i zdolność przenoszenia ustaleń na niższy poziom funkcjonowania organizacji  Równoważenie interesów stron dialogu  Działanie oparte o zasadę wzajemnego zaufania, poszanowania i prowadzenia go w dobrej wierze  Wola i gotowość do wspólnych działań obu stron dialogu, w celu wypracowania kompromisów i porozumień  Ustalenie przedmiotu merytorycznego dialogu oraz jego form w kontekście możliwości podejmowania decyzji i ustaleń  Zbudowanie odpowiednich struktur i instytucji dialogu oraz zapewnienie jego obsługi merytorycznej i logistycznej

17 2015-03-27Biuro Dialogu Społecznego17 Grzechy popełniane przez strony biorące udział w rozmowach to : Grzechy popełniane przez strony biorące udział w rozmowach to :  niedostateczną komunikacją (wiedza) w kwestii przedmiotu sporu  brak wzajemnego zaufania  brak szacunku dla odmienności poglądów  brak wiary, woli i gotowości do działań mogących wypracować kompromisy  nieumiejętność przyznawania się do błędów.

18 2015-03-27Biuro Dialogu Społecznego18 Umiejętności negocjacyjne  Zdolności analityczne – ocena podstawowych czynników wpływających na pozycje w negocjacjach  Empatia – zdolność wczuwania się w sytuację drugiej strony  Umiejętność planowania – tworzenie i realizacja strategii i taktyki negocjacyjnej  Umiejętności interaktywne – umiejętność utrzymania dobrych relacji z innymi ludźmi  Umiejętności komunikacyjne – zdolność do jasnego, logicznego i pozytywnego przekazywania informacji i argumentów

19 2015-03-27Biuro Dialogu Społecznego19 Dialog społeczny Dialog społeczny w Kompanii Węglowej S.A.

20 2015-03-27Biuro Dialogu Społecznego20 Stan na 1.02. 2 003  Stan zatrudnienia – 84 975  Ilość organizacji związkowych – 218  Ilość związków wg nazwy - 28  % uzwiązkowienia – 86,1%

21 2015-03-27Biuro Dialogu Społecznego21 Stan na 31.01. 2014  Stan zatrudnienia – 54853  Ilość organizacji związkowych – 161  Ilość związków wg nazwy - 26  % uzwiązkowienia – 101,86%

22 2015-03-27Biuro Dialogu Społecznego22 Tematy rozmów ze związkami zawodowymi w KW S.A. na szczeblu Zarządu Spółki ZUZPZUZP Spory zbioroweSpory zbiorowe Wskaźnik wzrostu wynagrodzeńWskaźnik wzrostu wynagrodzeń Regulamin ZFŚSRegulamin ZFŚS Regulamin pracyRegulamin pracy Cyklicznie spotkania w sprawach bieżących dotyczących SpółkiCyklicznie spotkania w sprawach bieżących dotyczących Spółki

23 2015-03-27Biuro Dialogu Społecznego23 Wspólne stanowisko związkowe  W sprawach wymagających zawarcia porozumienia lub uzgodnienia stanowiska z organizacjami związkowymi, organizacje te przedstawiają wspólnie uzgodnione stanowisko. Sposób ustalania i przedstawiania tego stanowiska przez każdorazowo wyłanianą do tych spraw wspólną reprezentację związkową określa porozumienie zawarte przez organizacje związkowe.  Jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, regulaminów nagród i premiowania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, planu urlopów lub regulaminu pracy organizacje związkowe nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych.

24 2015-03-27Biuro Dialogu Społecznego24 Zakładowe Organizacje Związkowe Kompanii Węglowej S.A. Wg stanu na 31.01.2013 r. 1.Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” KW S.A. 2.Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego Górników w Polsce KW S.A. 3.Związek Zawodowy „Kadra” KW S.A. 4.Komisja Zakładowa Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” KW S.A. 5.Zakładowa Organizacja Koordynująca Związku Zawodowego Pracowników Dołowych przy KW S.A. 6.Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego „Kontra” przy KW S.A. 7.Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego Pracowników Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „Przeróbka” KW S.A. 8.Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce przy KW S.A. 9.Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność 80” KW S.A. 10.Zakładowa Organizacja Związkowa KADRA XXI KW 11.Związek Zawodowy Ratowników 12.Związek Zawodowy Jedności Górniczej Zarząd Zakładowy przy KW S.A. 13.Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych w Polsce przy KW S.A.

25 2015-03-27Biuro Dialogu Społecznego25 Zakładowymi Organizacjami Związkowymi, które spełniają wymóg reprezentatywności Wg stanu na 31.01.2013 r. są: Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Kompanii Węglowej S.A.Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Kompanii Węglowej S.A. Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego Górników w Polsce Kompanii Węglowej S.A.Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego Górników w Polsce Kompanii Węglowej S.A. Związek Zawodowy „Kadra” Kompanii Węglowej S.A.Związek Zawodowy „Kadra” Kompanii Węglowej S.A. Komisja Zakładowa Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” KW S.A.Komisja Zakładowa Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” KW S.A. Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego Pracowników Dołowych przy KW S.A.Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego Pracowników Dołowych przy KW S.A.

26 2015-03-27Biuro Dialogu Społecznego26 Biuro Dialogu Społecznego koordynuje spotkania w ramach obowiązków pracodawcy wobec Rady pracowników w zakresie przekazywania informacji i konsultowania istotnych zagadnień dla działalności Kompanii Węglowej S.A. Biuro Dialogu Społecznego koordynuje spotkania w ramach obowiązków pracodawcy wobec Rady pracowników w zakresie przekazywania informacji i konsultowania istotnych zagadnień dla działalności Kompanii Węglowej S.A. ( Ustawa z 7.04.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji oraz o zmianie ustawy z dnia 22.05.2009 r. )


Pobierz ppt "2015-03-27Biuro Dialogu Społecznego1 Dialog społeczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google