Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe działanie umożliwiające podnoszenie kwalifikacji pracowników i poszukujących pracy PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH Zielona Góra, 21 września 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe działanie umożliwiające podnoszenie kwalifikacji pracowników i poszukujących pracy PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH Zielona Góra, 21 września 2009."— Zapis prezentacji:

1 Nowe działanie umożliwiające podnoszenie kwalifikacji pracowników i poszukujących pracy PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH Zielona Góra, 21 września 2009 roku

2 Formy szkoleniowe, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o promocji zatrudnienia* * Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 roku Nr 69, poz. 415 z późn.zm.) staż szkolenie przygotowanie zawodowe dorosłych (PZD) pozostałe formy wsparcia podnoszenia kwalifikacji

3 STAŻ Nowelizacja ustawy rozszerza grupę docelową osób, które mogą skorzystać z tej formy Wszystkie kategorie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art.. 49 ustawy) 1)Bezrobotni do 25 roku życia, 2)Bezrobotni długotrwale, albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 3)Bezrobotni powyżej 50 roku życia, 4)Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, 5)Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 6)Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, 7)Bezrobotni niepełnosprawni. oraz Osoby bezrobotne w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, które nie ukończyły 27 roku życia

4 Przygotowanie zawodowe dorosłych (PZD) Osoby uprawnione do korzystania z przygotowania zawodowego dorosłych: 1)Bezrobotni 2)Poszukujący pracy, którzy: -otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, -uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, -są żołnierzami rezerwy, -pobierają rentę szkoleniową, -pobierają świadczenie szkoleniowe, przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika w ramach programu zwolnień monitorowanych.

5 Formy przygotowania zawodowego dorosłych 1) Praktyczna nauka zawodu 2) Przyuczenie do zawodu Umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego lub tytułu czeladnika Umożliwia uzyskanie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności potwierdzonych zaświadczeniem

6 Praktyczna nauka zawoduPrzyuczenie do pracy Czas trwania12-18 miesięcy3-6 miesięcy Program uwzględnia w szczególności Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu na tytuł zawodowy, tytuł czeladnika lub podstawy programowe kształcenia w zawodzie Standardy kwalifikacji zawodowych dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy Kończy się1) Egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy, lub 2) Egzaminem czeladniczym Egzaminem sprawdzającym Egzaminujący1) Komisja egzaminacyjna powołana przez kuratora oświaty, lub 2) Komisje izb rzemieślniczych egzaminów na tytuł czeladnika i mistrza w zawodzie 1) Komisja egzaminacyjna powołana przez kuratora oświaty, lub 2) Komisje izb rzemieślniczych egzaminów na tytuł czeladnika i mistrza w zawodzie, lub 3) Instytucja szkoleniowa wskazana przez starostę, wpisana do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy Potwierdzenie kwalifikacji ŚwiadectwoZaświadczenie Porównanie form przygotowania zawodowego dorosłych

7 CZAS Wymiar czasu odbywania PZD nie może przekraczać: a) 8 godzin zegarowych dziennie, i b) 40 godzin zegarowych tygodniowo Pracodawca jest obowiązany do udzielenia uczestnikowi PZD dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych; za ostatni miesiąc odbywania PZD pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia PZD. Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu odbywania PZD i jest realizowane u pracodawcy. Pracodawca zapewnia warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej: a)Prowadząc kształcenie teoretyczne bezpośrednio u siebie, b)Kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej wskazanej przez starostę.

8 ŚRODKI FINANSOWE Uczestnikowi PZD przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku (ok. 600 zł). Starosta refunduje ze środków Funduszu Pracy pracodawcy, określone w umowie wydatki poniesione na uczestnika PZD, w szczególności: 1)Materiały i surowce, 2)Eksploatację maszyn i urządzeń, 3)Odzież roboczą, 4)Posiłki regeneracyjne, 5)Inne środki niezbędne do realizacji programu, w wymiarze do 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu (ok. 60 zł). Pracodawcy przysługuje jednorazowa premia ze środków Funduszu Pracy po zakończeniu PZD, jeśli skierowany przez starostę uczestnik PZD ukończył program i zdał egzamin. Premia jest przyznawana w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc programu, realizowanego dla każdego skierowanego uczestnika. (Orientacyjnie – w przypadku praktycznej nauki zawodu: 4,8-7,2 tys. zł; zaś przyuczenia do zawodu: 1,2-2,4 tys. zł)

9 KOSZTY Koszty przygotowania zawodowego dorosłych obejmujące: 1)refundację wydatków poniesionych na uczestnika PZD niezbędnych do realizacji programu, 2)jednorazową premię przyznawaną pracodawcy, 3)należność przysługującą instytucji szkoleniowej za przygotowanie i realizację ustalonej części programu, 4)koszty badań lekarskich i psychologicznych mających na celu ustalenie zdolności do udziału w PZD, 5)koszty egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł zawodowy, egzaminów czeladniczych lub egzaminów sprawdzających są finansowane z Funduszu Pracy. Starosta może sfinansować koszty przejazdu do miejsca odbywania PZD, a w przypadku gdy PZD odbywa się w miejscowości innej, niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia.

10 1)Szczegółowe warunki, sposób i tryb organizowania PZD, 2)Sposób refundowania pracodawcy wydatków poniesionych na uczestnika PZD i wypłacania premii, 3)Kwalifikacje wymagane od opiekunów uczestników PZD, 4)Wzór zaświadczenia o ukończeniu PZD, 5)Warunki i tryb przeprowadzania egzaminów sprawdzających oraz wzór wydawanego zaświadczenia, określił Minister właściwy do spraw pracy, w drodze rozporządzenia, mając na uwadze efektywność tej formy pozyskiwania kwalifikacji i umiejętności zawodowych, a także konieczność zapewnienia zgodności udzielania pomocy z zasadami przyznawania pomocy de minimis w: Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz.U. Nr 61, poz. 502) Akty wykonawcze


Pobierz ppt "Nowe działanie umożliwiające podnoszenie kwalifikacji pracowników i poszukujących pracy PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH Zielona Góra, 21 września 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google