Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacje pozarządowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacje pozarządowe"— Zapis prezentacji:

1 Organizacje pozarządowe
Dotacje Małgorzata Nawrocka Urząd Miasta i Gminy Lidzbark

2 Środki Finansowe przeznaczone przez gminę lidzbark dla organizacji pozarządowych na 2015r.
I) Ochrona Zdrowia 1. Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób niewidomych - w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń – zł. 2. Dofinansowanie do obozów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych w ramach wypoczynku feryjnego i letniego. Integracja środowisk abstynenckich, osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, organizowanie działań zapobiegawczych, motywujących do terapii i wspomagających leczenie choroby alkoholowej i współuzależnienia, propagowanie postaw trzeźwościowych zł. 3. Organizowanie działań informacyjnych, edukacyjnych i zapobiegawczych w tym widowisk artystycznych, konkursów tematycznych, publikacji, oraz otwartych środowiskowych imprez profilaktycznych. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno-integracyjnych na terenie Miasta i Gminy Lidzbark – zł.

3 Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień oraz możliwości i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby alkoholowej, wstępne motywowanie do terapii - Punkt Konsultacyjno-Informacyjny zł. Realizacja programów profilaktycznych i organizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjnym i aktywizującym, zapobiegających kontaktom tych grup z substancjami psychoaktywnymi, kształtujących postawy prozdrowotne, rozwijających korzystne z punktu widzenia profilaktyki umiejętności psychologiczne, takie jak asertywność, podejmowanie decyzji pomagania innym. Promocja i organizacja wolontariatu – zł. Pozalekcyjne, profilaktyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży zł

4 III) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 7.000 zł.
II) Turystyka. Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Popularyzacja i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa. Przygotowanie projektów i porządkowanie szlaków turystycznych. Organizowanie rajdów i wycieczek krajoznawczych oraz rekreacji turystycznej (preferowane imprezy ogólnodostępne dla mieszkańców Gminy). – zł III) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu zł.

5 IV) Oświata i wychowanie.
Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych – zł. V) Pomoc społeczna. Organizowanie, pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najbardziej potrzebujących – zł.

6 Termin i warunki realizacji zadania
Termin realizacji ww. zadań zostanie określony w umowie, jednak nie wcześniej niż 20 lutego i nie dłużej niż do 20 grudnia 2015 roku. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczania zadań określi umowa dotacji. 

7 Termin i warunki składania ofert
W konkursie mogą brać udział prowadzące działalność statutową w zakresie zadań wymienionych w punkcie I organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią organizacji z podaniem zakresu i rodzaju zadania należy złożyć do 20 stycznia r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark ul. Sądowa 21 do godz O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w sekretariacie UMiG Lidzbark. Wzór oferty znajduje się na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Informacje na temat otwartego konkursu ofert udziela Małgorzata Nawrocka – Naczelnik Wydziału Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark, pok.12 tel wew

8 WZÓR OFERTY

9 ŚRODKI FINANSOWE ZE STAROSTWA POWIATOWEGO W DZIAŁDOWIE
Starostwo Powiatowe w Działdowie ogłosi Otwarty Konkurs ofert dla Organizacji pod koniec stycznia.

10 Małe projekty w ramach Lokalnej Grupy Działania
Celem tzw. „małych projektów" jest wpływ na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich: umożliwienie rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynięcie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

11 BENEFICJENCI: Osoba fizyczna, która jest: a) obywatelem państwa członkowskiego UE b) pełnoletnia c) zamieszkująca na obszarze objętym LSR lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze, np. mieszkańcy wsi, rolnicy, osoby prowadzące sklepy i punkty usługowe, rzemieślnicy, inni przedsiębiorcy Osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną: a) działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR b) utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.

12 Kto nie może skorzystać z pomocy?
Jednostki organizacyjne, którym ustawy nie nadają zdolności prawnej np. : a) szkoły publiczne; b) przedszkola publiczne; c) parki narodowe i krajobrazowe; d) Lasy Państwowe (w tym nadleśnictwa); e) KGW nierejestrowe; f ) OSP nierejestrowe; g) Sołectwa.

13 Zakres realizacji „małych projektów"
Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez: organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez: promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych

14 Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez:
utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR kultywowanie: - miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, - języka regionalnego i gwary, - tradycyjnych zawodów i rzemiosła,

15 Wartość wkładu niepieniężnego obejmuje wartość:
Pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowiącą iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty i liczby Koszty pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie oblicza się według wzoru: X = (A/168) x H • X – wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie • A – przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na mały projekt (3 399,52 PLN w roku 2011) • A/168= Wartość jednej godziny pracy = (3 399,52 PLN : 168) = 20,23 PLN • H – liczba przepracowanych godzin Udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców, o którym mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006.

16 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – program dotacyjny
REGULAMIN PROGRAMU DOTACYJNEGO Działanie 2. Edukacja Ekologiczna Poddziałanie 2.2 Dofinansowanie działań edukacyjnych Kategoria Organizacja konkursów, seminariów, spotkań ekologicznych oraz wydanie publikacji i materiałów promocyjnych

17 Cel konkursu: Typy projektów:
Celem Programu jest wybór i dofinansowanie działań z zakresu edukacji ekologicznej, promujących ochronę środowiska naturalnego. Typy projektów: organizacja konkursów, olimpiad organizacja warsztatów, konferencji, spotkań, seminariów organizacja kampanii i akcji wydanie publikacji popularnonaukowych i albumów wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych

18 Beneficjenci konkursu
Alokacja środków I nabór zł II nabór zł Beneficjenci konkursu jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne organizacje pozarządowe jednostki organizacyjne Lasów Państwowych szkoły wyższe

19 Warunki dofinansowania:
W ramach konkursu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż zł na 1 projekt i 1 beneficjenta. I nabór – rozpatrywane będą zadania realizowane do dnia r. II nabór – rozpatrywane będą zadania realizowane do dnia r. Wnioskodawca może aplikować w obydwu naborach konkursu.

20 Termin naboru wniosków o dofinansowanie
Wnioski należy składać w terminie: I nabór do dnia r. (piątek) do godziny 15.30 II nabór do dnia r. (piątek) do godziny 15.30 Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie w Systemie Wniosków – liczy się data wysłania Wniosku w Systemie. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku nie wyczerpania środków w ramach alokacji przewidzianej w konkursie, ogłoszony zostanie kolejny termin naboru wniosków. Osoba do kontaktu Anna Granacka tel. (089)

21 REGULAMIN PROGRAMU DOTACYJNEGO Działanie 2. Edukacja Ekologiczna
Poddziałanie 2.2 Dofinansowanie działań edukacyjnych Kategoria Myśliwi i Wędkarze – Naturze

22 Cel konkursu: Celem Programu jest wybór i dofinansowanie działań z zakresu edukacji ekologicznej, promujących ochronę środowiska naturalnego wśród dzieci i młodzieży. Konkurs obejmuje druk publikacji i materiałów promocyjno-edukacyjnych oraz organizację konkursów, warsztatów, akcji, kampanii o tematyce ekologicznej przybliżających gospodarkę łowiecką i rybacką najmłodszym (m.in.: spotkania z dziećmi na łonie natury, aktywizacja najmłodszych poprzez wspólne akcje takie jak zalesienia, itp.).

23 Typy projektów: 3. Alokacja środków:
organizacja konkursów i warsztatów ekologicznych organizacja kampanii i akcji ekologicznych wydanie książek i albumów o treści edukacyjnej wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych 3. Alokacja środków:

24 Beneficjenci konkursu:
koła łowieckie zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim koła wędkarskie zrzeszone w Polskim Związku Wędkarskim Warunki dofinansowania: W ramach konkursu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż zł.

25 Termin naboru wniosków o dofinansowanie
Wnioski należy składać w terminie do dnia r. (wtorek) do godziny Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie w Systemie Wniosków – liczy się data wysłania Wniosku w Systemie. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku nie wyczerpania środków w ramach alokacji przewidzianej w konkursie, ogłoszony zostanie kolejny termin naboru wniosków.

26 Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski w Olsztynie
Aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich: Wspieranie przedsięwzięć mających na celu tworzenie lub rozwój wsi tematycznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w szczególności poprzez: organizowanie pokazów, wystaw, konkursów oraz imprez charakterystycznych dla już istniejących miejscowości tematycznych lub inicjujących tworzenie miejscowości tematycznej

27 promowanie wioski tematycznej z wykorzystaniem różnorodnych środków przekazu.
Wspieranie przedsięwzięć nie inwestycyjnych ujętych w planie odnowy miejscowości wpływających na wzrost kapitału społecznego i kapitału ludzkiego w sołectwach biorących udział w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”

28 Termin do 12 stycznia 2015 r. od 2 do 27 lutego 2015 r. Rodzaje zadań
Wszystkie zadania z obszarów: Edukacja i promocja zdrowia publicznego Rozwój kultury fizycznej Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Rozwój turystyki Pomoc społeczna Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego Integracja środowisk kombatanckich Upowszechnianie i ochrona praw konsumenta od 2 do 27 lutego 2015 r. Zadania z zakresu: Aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich (§ 2 ust. 4 pkt 7 ogłoszenia)

29 Szczegółowe informacje, w tym opis wskazanych zadań oraz zasady udzielania dotacji, znajdują się w ogłoszeniu. Kontakt: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, tel , , ,

30 PROGRAM NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH
Seniorzy: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert ASOS edycja 2015 Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata – edycja 2015 Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza: organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zwana dalej UDPP

31 podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata   Termin składania ofert: od 9 stycznia do 2 lutego 2015 r. do godz poprzez Generator Ofert: asos2015.mpips.gov.pl

32 Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:
Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata – edycja 2015 Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza: organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata

33 Procentowy rozkład środków części I budżetu jest następujący:
Priorytet I. Edukacja osób starszych – 30% Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową – 40% Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych – 15% Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) – 15%

34 Przeznaczenie dotacji (cel dofinansowania):
Dotacja dotyczy realizacji zadań, które służą następującym obszarom działań: Zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych: o tworzenie ofert odpowiadających problemom osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym w szczególności w procesie wykluczenia społecznego, o promowanie nowych rozwiązań na rzecz motywowania osób starszych do uczenia się dla zachowania aktywności, w tym szczególnie osób starszych pozostających w niekorzystnej sytuacji,

35 tworzenie specjalnej oferty dydaktycznej oraz nowych form inicjatyw edukacyjnych, odpowiadających na potrzeby osób starszych, w tym w szczególności w procesie wykluczenia społecznego, o rozwój oferty edukacyjno-kulturalnej w tym uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych;

36 Tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz potencjału intelektualnego seniorów , m.in. przez pogłębianie wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych, zachodzących wraz z wiekiem w ramach przygotowywania społeczeństwa do starości; szczególnie istotny jest rzeczywisty udział i zaangażowanie osób starszych w projekty inicjowane przez osoby młode lub grupy osób w różnym wieku;

37 Rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej; Zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspierania działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji:

38 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Małgorzata Nawrocka


Pobierz ppt "Organizacje pozarządowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google