Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dotacje Małgorzata Nawrocka Urząd Miasta i Gminy Lidzbark ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dotacje Małgorzata Nawrocka Urząd Miasta i Gminy Lidzbark ORGANIZACJE POZARZĄDOWE."— Zapis prezentacji:

1 Dotacje Małgorzata Nawrocka Urząd Miasta i Gminy Lidzbark ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

2 www.lidzbark.pl ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE PRZEZ GMINĘ LIDZBARK DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA 2015R. I) Ochrona Zdrowia 1.Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób niewidomych - w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń – 6.000 zł. 2. Dofinansowanie do obozów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych w ramach wypoczynku feryjnego i letniego. Integracja środowisk abstynenckich, osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, organizowanie działań zapobiegawczych, motywujących do terapii i wspomagających leczenie choroby alkoholowej i współuzależnienia, propagowanie postaw trzeźwościowych - 3.900 zł. 3. Organizowanie działań informacyjnych, edukacyjnych i zapobiegawczych w tym widowisk artystycznych, konkursów tematycznych, publikacji, oraz otwartych środowiskowych imprez profilaktycznych. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno-integracyjnych na terenie Miasta i Gminy Lidzbark – 9.000 zł.

3 www.lidzbark.pl 4.Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień oraz możliwości i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby alkoholowej, wstępne motywowanie do terapii - Punkt Konsultacyjno-Informacyjny - 4.000 zł. 5.Realizacja programów profilaktycznych i organizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjnym i aktywizującym, zapobiegających kontaktom tych grup z substancjami psychoaktywnymi, kształtujących postawy prozdrowotne, rozwijających korzystne z punktu widzenia profilaktyki umiejętności psychologiczne, takie jak asertywność, podejmowanie decyzji pomagania innym. Promocja i organizacja wolontariatu – 5.500 zł. 6.Pozalekcyjne, profilaktyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży - 14.600zł

4 www.lidzbark.pl II) Turystyka. Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Popularyzacja i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa. Przygotowanie projektów i porządkowanie szlaków turystycznych. Organizowanie rajdów i wycieczek krajoznawczych oraz rekreacji turystycznej (preferowane imprezy ogólnodostępne dla mieszkańców Gminy). – 10.100 zł III) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 7.000 zł.

5 www.lidzbark.pl IV) Oświata i wychowanie. Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych – 19.500 zł. V) Pomoc społeczna. Organizowanie, pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najbardziej potrzebujących – 6.400 zł.

6 www.lidzbark.pl TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA Termin realizacji ww. zadań zostanie określony w umowie, jednak nie wcześniej niż 20 lutego i nie dłużej niż do 20 grudnia 2015 roku. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczania zadań określi umowa dotacji.

7 www.lidzbark.pl TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT W konkursie mogą brać udział prowadzące działalność statutową w zakresie zadań wymienionych w punkcie I organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią organizacji z podaniem zakresu i rodzaju zadania należy złożyć do 20 stycznia 2015r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark ul. Sądowa 21 do godz.15.00.O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w sekretariacie UMiG Lidzbark. Wzór oferty znajduje się na stronie internetowej www.lidzbark.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.umig.lidzbark.pl Informacje na temat otwartego konkursu ofert udziela Małgorzata Nawrocka – Naczelnik Wydziału Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark, pok.12 tel. 23 6961505 wew.35 email: nawrocka@lidzbark.pl

8 www.lidzbark.pl WZÓR OFERTY

9 www.lidzbark.pl ŚRODKI FINANSOWE ZE STAROSTWA POWIATOWEGO W DZIAŁDOWIE Starostwo Powiatowe w Działdowie ogłosi Otwarty Konkurs ofert dla Organizacji pod koniec stycznia.

10 www.lidzbark.pl MAŁE PROJEKTY W RAMACH LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Celem tzw. „małych projektów" jest wpływ na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich: umożliwienie rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynięcie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

11 www.lidzbark.pl BENEFICJENCI: Osoba fizyczna, która jest: a) obywatelem państwa członkowskiego UE b) pełnoletnia c) zamieszkująca na obszarze objętym LSR lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze, np. mieszkańcy wsi, rolnicy, osoby prowadzące sklepy i punkty usługowe, rzemieślnicy, inni przedsiębiorcy Osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną: a) działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR b) utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.

12 www.lidzbark.pl Kto nie może skorzystać z pomocy? Jednostki organizacyjne, którym ustawy nie nadają zdolności prawnej np. : a) szkoły publiczne; b) przedszkola publiczne; c) parki narodowe i krajobrazowe; d) Lasy Państwowe (w tym nadleśnictwa); e) KGW nierejestrowe; f ) OSP nierejestrowe; g) Sołectwa.

13 www.lidzbark.pl ZAKRES REALIZACJI „MAŁYCH PROJEKTÓW" 1.Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez: organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów 2.Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez: promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych

14 www.lidzbark.pl 3.Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez: utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR kultywowanie: - miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, - języka regionalnego i gwary, - tradycyjnych zawodów i rzemiosła,

15 www.lidzbark.pl WARTOŚĆ WKŁADU NIEPIENIĘŻNEGO OBEJMUJE WARTOŚĆ: 1.Pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowiącą iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty i liczby 168. Koszty pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie oblicza się według wzoru: X = (A/168) x H X – wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie A – przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na mały projekt (3 399,52 PLN w roku 2011) A/168= Wartość jednej godziny pracy = (3 399,52 PLN : 168) = 20,23 PLN H – liczba przepracowanych godzin 2.Udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców, o którym mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006.

16 www.lidzbark.pl WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE – PROGRAM DOTACYJNY I. REGULAMIN PROGRAMU DOTACYJNEGO Działanie 2. Edukacja Ekologiczna Poddziałanie 2.2 Dofinansowanie działa ń edukacyjnych Kategoria 2.2.2 Organizacja konkursów, seminariów, spotka ń ekologicznych oraz wydanie publikacji i materiałów promocyjnych

17 www.lidzbark.pl 1.Cel konkursu: Celem Programu jest wybór i dofinansowanie działań z zakresu edukacji ekologicznej, promujących ochronę środowiska naturalnego. 2.Typy projektów: organizacja konkursów, olimpiad organizacja warsztatów, konferencji, spotkań, seminariów organizacja kampanii i akcji wydanie publikacji popularnonaukowych i albumów wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych

18 www.lidzbark.pl 3.Alokacja środków I nabór 250 000 zł II nabór 250 000 zł 4.Beneficjenci konkursu jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne organizacje pozarządowe jednostki organizacyjne Lasów Państwowych szkoły wyższe

19 www.lidzbark.pl 5.Warunki dofinansowania: W ramach konkursu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 10 000 zł na 1 projekt i 1 beneficjenta. I nabór – rozpatrywane będą zadania realizowane do dnia 31.07.2015 r. II nabór – rozpatrywane będą zadania realizowane do dnia 01.08.2015 r. Wnioskodawca może aplikować w obydwu naborach konkursu.

20 www.lidzbark.pl 6.Termin naboru wniosków o dofinansowanie a)Wnioski należy składać w terminie: I nabór do dnia 13.02.2015 r. (piątek) do godziny 15.30 II nabór do dnia 26.06.2015 r. (piątek) do godziny 15.30 b)Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie w Systemie Wniosków – liczy się data wysłania Wniosku w Systemie. c)Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. d)W przypadku nie wyczerpania środków w ramach alokacji przewidzianej w konkursie, ogłoszony zostanie kolejny termin naboru wniosków. 7.Osoba do kontaktu Anna Granacka tel. (089) 522-02-16 e-mail: a.granacka@wfosigw.olsztyn.pl

21 www.lidzbark.pl II. REGULAMIN PROGRAMU DOTACYJNEGO Działanie 2. Edukacja Ekologiczna Poddziałanie 2.2 Dofinansowanie działa ń edukacyjnych Kategoria 2.2.4 My ś liwi i W ę dkarze – Naturze

22 www.lidzbark.pl 1.Cel konkursu: Celem Programu jest wybór i dofinansowanie działań z zakresu edukacji ekologicznej, promujących ochronę środowiska naturalnego wśród dzieci i młodzieży. Konkurs obejmuje druk publikacji i materiałów promocyjno-edukacyjnych oraz organizację konkursów, warsztatów, akcji, kampanii o tematyce ekologicznej przybliżających gospodarkę łowiecką i rybacką najmłodszym (m.in.: spotkania z dziećmi na łonie natury, aktywizacja najmłodszych poprzez wspólne akcje takie jak zalesienia, itp.).

23 www.lidzbark.pl 2.Typy projektów: organizacja konkursów i warsztatów ekologicznych organizacja kampanii i akcji ekologicznych wydanie książek i albumów o treści edukacyjnej wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych 3. Alokacja środków: 90 000 zł

24 www.lidzbark.pl 3.Beneficjenci konkursu: koła łowieckie zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim koła wędkarskie zrzeszone w Polskim Związku Wędkarskim 4.Warunki dofinansowania: W ramach konkursu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 3 000 zł.

25 www.lidzbark.pl 5.Termin naboru wniosków o dofinansowanie Wnioski należy składać w terminie do dnia 31.03.2015 r. (wtorek) do godziny 15.30. Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie w Systemie Wniosków – liczy się data wysłania Wniosku w Systemie. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku nie wyczerpania środków w ramach alokacji przewidzianej w konkursie, ogłoszony zostanie kolejny termin naboru wniosków.

26 www.lidzbark.pl WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI W OLSZTYNIE Aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich: 1.Wspieranie przedsięwzięć mających na celu tworzenie lub rozwój wsi tematycznych na terenie województwa warmińsko- mazurskiego w szczególności poprzez: a)organizowanie pokazów, wystaw, konkursów oraz imprez charakterystycznych dla już istniejących miejscowości tematycznych lub inicjujących tworzenie miejscowości tematycznej

27 www.lidzbark.pl b)promowanie wioski tematycznej z wykorzystaniem różnorodnych środków przekazu. 2.Wspieranie przedsięwzięć nie inwestycyjnych ujętych w planie odnowy miejscowości wpływających na wzrost kapitału społecznego i kapitału ludzkiego w sołectwach biorących udział w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko- Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” - 52 000 zł

28 www.lidzbark.pl Termin Rodzaje zadań do 12 stycznia 2015 r. Wszystkie zadania z obszarów: 1.Edukacja i promocja zdrowia publicznego 2.Rozwój kultury fizycznej 3.Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami 4.Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 5.Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 6.Rozwój turystyki 7.Pomoc społeczna 8.Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 9.Rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego 10.Integracja środowisk kombatanckich 11.Upowszechnianie i ochrona praw konsumenta od 2 do 27 lutego 2015 r. Zadania z zakresu: Aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich (§ 2 ust. 4 pkt 7 ogłoszenia)

29 www.lidzbark.pl Szczegółowe informacje, w tym opis wskazanych zadań oraz zasady udzielania dotacji, znajdują się w ogłoszeniu. Kontakt: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, tel. 89 512 58 75, 89 512 58 76, 89 512 58 77, 724 777 741.

30 www.lidzbark.pl PROGRAM NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH Seniorzy: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert ASOS 2014-2020 edycja 2015 Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015 Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza: organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zwana dalej UDPP

31 www.lidzbark.pl podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Termin składania ofert: od 9 stycznia do 2 lutego 2015 r. do godz. 16.00 poprzez Generator Ofert: asos2015.mpips.gov.pl

32 www.lidzbark.pl Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015 Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza: organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

33 www.lidzbark.pl Procentowy rozkład środków części I budżetu jest następujący: Priorytet I. Edukacja osób starszych – 30% Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową – 40% Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych – 15% Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) – 15%

34 www.lidzbark.pl Przeznaczenie dotacji (cel dofinansowania): Dotacja dotyczy realizacji zadań, które służą następującym obszarom działań: 1.Zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych: a)o tworzenie ofert odpowiadających problemom osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym w szczególności w procesie wykluczenia społecznego, b)o promowanie nowych rozwiązań na rzecz motywowania osób starszych do uczenia się dla zachowania aktywności, w tym szczególnie osób starszych pozostających w niekorzystnej sytuacji,

35 www.lidzbark.pl c)tworzenie specjalnej oferty dydaktycznej oraz nowych form inicjatyw edukacyjnych, odpowiadających na potrzeby osób starszych, w tym w szczególności w procesie wykluczenia społecznego, d)o rozwój oferty edukacyjno-kulturalnej w tym uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych;

36 www.lidzbark.pl 2.Tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz potencjału intelektualnego seniorów, m.in. przez pogłębianie wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych, zachodzących wraz z wiekiem w ramach przygotowywania społeczeństwa do starości; szczególnie istotny jest rzeczywisty udział i zaangażowanie osób starszych w projekty inicjowane przez osoby młode lub grupy osób w różnym wieku;

37 www.lidzbark.pl 3.Rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej; 4.Zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspierania działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji:

38 www.lidzbark.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Małgorzata Nawrocka


Pobierz ppt "Dotacje Małgorzata Nawrocka Urząd Miasta i Gminy Lidzbark ORGANIZACJE POZARZĄDOWE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google