Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła promująca zdrowie. Zespół Placówek Oświatowych w Skrzydlnej  Nasza Szkoła - Zespół Placówek Oświatowych w Skrzydlnej - od wielu lat promuje zasady.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła promująca zdrowie. Zespół Placówek Oświatowych w Skrzydlnej  Nasza Szkoła - Zespół Placówek Oświatowych w Skrzydlnej - od wielu lat promuje zasady."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła promująca zdrowie

2 Zespół Placówek Oświatowych w Skrzydlnej  Nasza Szkoła - Zespół Placówek Oświatowych w Skrzydlnej - od wielu lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Chcielibyśmy, aby nasze działania łączyły nas z Siecią Szkół Promujących Zdrowie, dlatego nasza szkoła będzie się starać o certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”.  Projekt ten ma na celu podniesienie świadomości uczniów, rodziców, pracowników szkoły na temat wpływu stylu życia na zdrowie, promowanie właściwych nawyków żywieniowych i higienicznych oraz aktywności fizycznej.

3 Projekt "Szkoła Promująca Zdrowie" Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie?. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

4 Koncepcja szkoły promującej zdrowie  1. SZKOŁA: jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także żyje – nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się. Szkoła zatem jest miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów  2. PROMUJĄCA:  tworząca warunki (fizyczne i społeczne) sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia  umożliwia aktywne uczestnictwo w społeczności szkolnej w działaniu na rzecz zdrowia  3. ZDROWIE:  ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii  decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych

5 Definicja szkoły promującej zdrowie  Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:  dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej  podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi  tworzenie zdrowego środowiska

6 Pragniemy, aby nasza szkoła była:  miejscem, w którym panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady współpracy.  miejscem, w którym społeczność szkolna podejmuje działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia  miejscem, w którym uczniowie uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć

7 Szkoła Promująca Zdrowie – koncepcja i strategia – standardy

8 5 standardów szkoły promującej zdrowie  Standard 1. Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.  Standard 2. Zarządza projektami promocji zdrowia w jaki sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i przedstawicieli społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań.  Standard 3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników i dąży do zwiększenia jej skuteczności.  Standard 4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający: - zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników - osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości - uczestnictwu partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, w tym rodziców oraz osób ze społeczności lokalnej  Standard 5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu uczniów i pracowników

9 Cechy szkoły promującej zdrowie:  Akceptuje fakt że zdrowie społeczności szkolnej może być tworzone przez połączenie edukacji zdrowotnej i innych działań, które podejmuje szkoła aby chronić i poprawić zdrowie wszystkich, którzy się w niej znajdują.  Troszczy się w równym stopniu o zdrowie pracowników i uczniów.  Uczniowie i pracownicy są świadomymi i aktywnymi uczestnikami procesu promocji zdrowia.  Edukacja zdrowotna ma określony czas w programie nauczania szkoły oraz w ramach nauczania poszczególnych przedmiotów.

10  Uwzględnia priorytety dotyczące zdrowia w „ukrytym” programie szkoły. Obejmuje to m.in: nacechowane szacunkiem relacje międzyludzkie, sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i wyposażenie szkoły.  Tworzy rzeczywiste partnerstwo między szkołą, domem i społecznością lokalną.  Znajduje czas na dyskusje i upowszechnianie wartości, które głosi oraz wdraża je dożycia szkoły.  Zwraca uwagę nie tylko na treści ale także metody nauczania.

11  Akceptuje jako podstawową zasadę, potrzebę wzmacniania poczucia własnej wartości uczniów, rodziców i pracowników.  Dostarcza możliwości wyboru zajęć stymulujących rozwój uczniów, tak aby mogli oni doświadczać współuczestnictwa oraz sukcesu w czasie zajęć szkolnych i w czasie wolnym.  Zatrudnieni w szkole pracownicy służby zdrowia, pedagog, psycholog odgrywają istotną rolę w tworzeniu zdrowia przez odpowiednie świadczenia zdrowotne oraz pomoc psychologiczną i społeczną dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły.

12  Pielęgniarka szkolna ( i inni zatrudnieni w szkole pracownicy służby zdrowia) uczestniczy czynnie w programie edukacji zdrowotnej.  Pracownicy szkoły i rodzice mają możliwości uczestniczenia w działaniach w zakresie edukacji zdrowotnej w ramach programu kształcenia pracowników oraz spotkań z rodzicami.  Zwraca uwagę na objawy i skutki nadmiernego stresu oraz podejmuje działania dla jego zmniejszenia oraz uczenia uczniów i pracowników radzenia sobie ze stresem.  Uznaje, że posiłki szkolne i artykuły spożywcze, dostępne w szkole, stanowią ważną role w promocji zdrowia członków społeczności szkolnej.

13 Cele Szkoły Promującej Zdrowie  do zdrowego stylu życia oraz stwarzać uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,  umożliwić uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości,  zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki,  włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,  wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,  włączyć do działań szkoły służbę zdrowia zwłaszcza do edukacji zdrowotnej oraz do pomocy uczniom we wchodzeniu w rolę aktywnego konsumenta opieki zdrowotnej.

14 Szkoła Promująca Zdrowie jest organizacją :  Szkoła promująca zdrowie dąży do rozwoju całościowego, w którym uwzględnia rozwój osobowy i zawodowy pracowników oraz rozwój organizacji jako określonej całości.  Ucząca się organizacja poszukuje sposobów odnowy w procesie zespołowych refleksji, oceny wyników działań, tworzenia nowych zasad postępowania, doskonalenie pracowników.  Współpraca, partnerstwo i dialog, eliminowanie współzawodnictwa i rywalizacji jest warunkiem skutecznych działań w promocji zdrowia.  Skuteczne działanie ludzi w SzPZ jest możliwe dzięki uczeniu się planowania działań oraz ewaluacji ich procesu i wyników. Wielu szkołom udało się to wdrożyć do różnych obszarów funkcjonowania szkoły, nie tylko do promocji zdrowia.

15 Zespół d/s. promocji zdrowia w ZPO w Skrzydlnej  mgr Bogumiła Śmiałek – koordynator ds. promocji zdrowia  mgr Anna Maśko – koordynator ds. promocji zdrowia  mgr Jolanta Płoskonka – koordynator ds. bezpieczeństwa  mgr Teresa Opioła  mgr inż. Stanisław Opach  mgr Maria Szynal  mgr Celina Zając  lic. Monika Cieślak  pani Maria Cygal –przedstawiciel społeczności lokalnej  pani Barbara Kozakiewicz – pracownik niepedagogiczny  szkolna pielęgniarka  przewodniczący Samorządu Uczniowskiego SP i G  przewodniczący Rady Rodziców

16 „Śniadanie daje moc”  Problem priorytetowy: -Niewłaściwe nawyki żywieniowe ucznia. -Przewaga produktów żywnościowych o małej zawartości odżywczej  Wszyscy uczniowie szkoły podstawowej jedzą obowiązkowo drugie śniadanie  Po drugiej lekcji również uczniowie z kl. IV – VI wraz z nauczycielem schodzi na świetlicę  Każdy uczeń ma obowiązkowo drugie śniadanie(kanapka, bułka, rogalik itp.)  Zostanie zmieniony asortyment produktów w szkolnym sklepiku

17 Opracowała : mgr Anna Maśko


Pobierz ppt "Szkoła promująca zdrowie. Zespół Placówek Oświatowych w Skrzydlnej  Nasza Szkoła - Zespół Placówek Oświatowych w Skrzydlnej - od wielu lat promuje zasady."

Podobne prezentacje


Reklamy Google