Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła promująca zdrowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła promująca zdrowie"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła promująca zdrowie

2 Zespół Placówek Oświatowych w Skrzydlnej
Nasza Szkoła - Zespół Placówek Oświatowych w Skrzydlnej - od wielu lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Chcielibyśmy, aby nasze działania łączyły nas z Siecią Szkół Promujących Zdrowie, dlatego nasza szkoła będzie się starać o certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”. Projekt ten ma na celu podniesienie świadomości uczniów, rodziców, pracowników szkoły na temat wpływu stylu życia na zdrowie, promowanie właściwych nawyków żywieniowych i higienicznych oraz aktywności fizycznej.

3 Projekt "Szkoła Promująca Zdrowie"
Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie?. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

4 Koncepcja szkoły promującej zdrowie
1. SZKOŁA: jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także żyje – nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się. Szkoła zatem jest miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów 2. PROMUJĄCA: tworząca warunki (fizyczne i społeczne) sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia umożliwia aktywne uczestnictwo w społeczności szkolnej w działaniu na rzecz zdrowia 3. ZDROWIE: ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych

5 Definicja szkoły promującej zdrowie
Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi tworzenie zdrowego środowiska

6 Pragniemy, aby nasza szkoła była:
miejscem, w którym panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady współpracy. miejscem, w którym społeczność szkolna podejmuje działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia miejscem, w którym uczniowie uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć

7 Szkoła Promująca Zdrowie – koncepcja i strategia – standardy

8 5 standardów szkoły promującej zdrowie
Standard 1. Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. Standard 2. Zarządza projektami promocji zdrowia w jaki sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i przedstawicieli społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań. Standard 3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników i dąży do zwiększenia jej skuteczności. Standard 4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający: zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości - uczestnictwu partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, w tym rodziców oraz osób ze społeczności lokalnej Standard 5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu uczniów i pracowników

9 Cechy szkoły promującej zdrowie:
Akceptuje fakt że zdrowie społeczności szkolnej może być tworzone przez połączenie edukacji zdrowotnej i innych działań, które podejmuje szkoła aby chronić i poprawić zdrowie wszystkich, którzy się w niej znajdują. Troszczy się w równym stopniu o zdrowie pracowników i uczniów. Uczniowie i pracownicy są świadomymi i aktywnymi uczestnikami procesu promocji zdrowia. Edukacja zdrowotna ma określony czas w programie nauczania szkoły oraz w ramach nauczania poszczególnych przedmiotów.

10 Uwzględnia priorytety dotyczące zdrowia w „ukrytym” programie szkoły
Uwzględnia priorytety dotyczące zdrowia w „ukrytym” programie szkoły. Obejmuje to m.in: nacechowane szacunkiem relacje międzyludzkie, sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i wyposażenie szkoły. Tworzy rzeczywiste partnerstwo między szkołą, domem i społecznością lokalną. Znajduje czas na dyskusje i upowszechnianie wartości, które głosi oraz wdraża je dożycia szkoły. Zwraca uwagę nie tylko na treści ale także metody nauczania.

11 Akceptuje jako podstawową zasadę, potrzebę wzmacniania poczucia własnej wartości uczniów, rodziców i pracowników. Dostarcza możliwości wyboru zajęć stymulujących rozwój uczniów, tak aby mogli oni doświadczać współuczestnictwa oraz sukcesu w czasie zajęć szkolnych i w czasie wolnym. Zatrudnieni w szkole pracownicy służby zdrowia, pedagog, psycholog odgrywają istotną rolę w tworzeniu zdrowia przez odpowiednie świadczenia zdrowotne oraz pomoc psychologiczną i społeczną dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły.

12 Pielęgniarka szkolna ( i inni zatrudnieni w szkole pracownicy służby zdrowia) uczestniczy czynnie w programie edukacji zdrowotnej. Pracownicy szkoły i rodzice mają możliwości uczestniczenia w działaniach w zakresie edukacji zdrowotnej w ramach programu kształcenia pracowników oraz spotkań z rodzicami. Zwraca uwagę na objawy i skutki nadmiernego stresu oraz podejmuje działania dla jego zmniejszenia oraz uczenia uczniów i pracowników radzenia sobie ze stresem. Uznaje, że posiłki szkolne i artykuły spożywcze, dostępne w szkole, stanowią ważną role w promocji zdrowia członków społeczności szkolnej.

13 Cele Szkoły Promującej Zdrowie
do zdrowego stylu życia oraz stwarzać uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów, umożliwić uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości, zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki, włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego, włączyć do działań szkoły służbę zdrowia zwłaszcza do edukacji zdrowotnej oraz do pomocy uczniom we wchodzeniu w rolę aktywnego konsumenta opieki zdrowotnej.

14 Szkoła Promująca Zdrowie jest organizacją :
Szkoła promująca zdrowie dąży do rozwoju całościowego, w którym uwzględnia rozwój osobowy i zawodowy pracowników oraz rozwój organizacji jako określonej całości. Ucząca się organizacja poszukuje sposobów odnowy w procesie zespołowych refleksji, oceny wyników działań, tworzenia nowych zasad postępowania, doskonalenie pracowników. Współpraca, partnerstwo i dialog, eliminowanie współzawodnictwa i rywalizacji jest warunkiem skutecznych działań w promocji zdrowia. Skuteczne działanie ludzi w SzPZ jest możliwe dzięki uczeniu się planowania działań oraz ewaluacji ich procesu i wyników. Wielu szkołom udało się to wdrożyć do różnych obszarów funkcjonowania szkoły, nie tylko do promocji zdrowia.

15 Zespół d/s. promocji zdrowia w ZPO w Skrzydlnej
mgr Bogumiła Śmiałek – koordynator ds. promocji zdrowia mgr Anna Maśko – koordynator ds. promocji zdrowia mgr Jolanta Płoskonka – koordynator ds. bezpieczeństwa mgr Teresa Opioła mgr inż. Stanisław Opach mgr Maria Szynal mgr Celina Zając lic. Monika Cieślak pani Maria Cygal –przedstawiciel społeczności lokalnej pani Barbara Kozakiewicz – pracownik niepedagogiczny szkolna pielęgniarka przewodniczący Samorządu Uczniowskiego SP i G przewodniczący Rady Rodziców

16 „Śniadanie daje moc” Problem priorytetowy:
-Niewłaściwe nawyki żywieniowe ucznia. -Przewaga produktów żywnościowych o małej zawartości odżywczej Wszyscy uczniowie szkoły podstawowej jedzą obowiązkowo drugie śniadanie Po drugiej lekcji również uczniowie z kl. IV – VI wraz z nauczycielem schodzi na świetlicę Każdy uczeń ma obowiązkowo drugie śniadanie(kanapka, bułka, rogalik itp.) Zostanie zmieniony asortyment produktów w szkolnym sklepiku

17 Opracowała : mgr Anna Maśko


Pobierz ppt "Szkoła promująca zdrowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google