Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dokumentacja realizacji projektu „Jesteś-my wolni od nałogów”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dokumentacja realizacji projektu „Jesteś-my wolni od nałogów”"— Zapis prezentacji:

1 Dokumentacja realizacji projektu „Jesteś-my wolni od nałogów”

2 Cel projektu: zapobieganie i przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym występującym wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, a przez to zmniejszenie prawdopodobieństwa wejścia w kontakt z substancjami psychoaktywnymi (alkohol i inne używki). ukazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, jako działań o charakterze profilaktycznym, rekreacyjno-sportowym i integracyjnym. rozpoznawanie i budzenie zainteresowań, pasji, ciekawości oraz takie ukierunkowanie działalności dziecka w ich rozwijaniu, by stanowiła ona źródło prawdziwej radości i niedosytu, pobudzanie samodzielności i twórczego stosunku do życia w kształtowaniu ich czasu wolnego oraz eliminowanie biernego, konsumpcyjnego, stosunku młodego pokolenia w tym zakresie.

3 Cele zostały osiągnięte poprzez:
organizację biwaku integracyjno-terapeutycznego organizację wycieczki do Olsztyna prowadzenie pozalekcyjnych zajęć: profilaktyczno – terapeutycznych, muzyczno- teatralnych, sportowych oraz techniczno-plastycznych

4 Dwudniowy biwak to pierwsza wspólna
Biwak integracyjno-terapeutyczny: Dwudniowy biwak to pierwsza wspólna forma aktywnej integracji młodzieży. Został zorganizowany w dn. w Ośrodku Wypoczynkowym Zatoka Kal. Uczestnictwo w biwaku pozwoliło na zdobycie umiejętności i rozwinięcie takich cech, które są istotne z punktu widzenia działań profilaktycznych chroniących młodzież przed zachowaniami ryzykownymi. Zrozumienie, iż normą są zachowania służące rozwojowi własnych zainteresowań, pasji oraz chronienie własnego zdrowia. Biwak zapoczątkował cykl zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów z klas młodszych i starszych.

5 Biwak integracyjno-terapeutyczny:

6 Wycieczka do Olsztyna:
W dn r. odbyła się wycieczka do Olsztyna w ramach której uczniowie zwiedzili miasto i starówkę, Zamek Kapituły Warmińskiej, planetarium gdzie obejrzeli film wyświetlany w technice fulldome pt.: „Ziemia, Księżyc i Słońce” Po tych wszystkich atrakcjach nadszedł czas na największą – mecz Skra Bełchatów Indykpol Olsztyn. Na własne oczy mogli zobaczyć świetną grę naszych mistrzów świata- Mariusza Wlazłego, Karola Kłosa i Andrzeja Wrony.

7 Wycieczka do Olsztyna:

8 Wycieczka do Olsztyna:

9 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie
Zajęcia muzyczno-teatralne: Ich głównym celem było: - stwarzanie młodzieży możliwości do spontanicznej- odtwórczej i twórczej ekspresji muzyczno- ruchowej, - korygowanie zaburzonych funkcji, - usuwanie napięć psychofizycznych, - umożliwienie poznania samego siebie i swoich możliwości, - odreagowania stresu, - sprowokowania do samodzielnego wysiłku i swobodnego wyrażania siebie gestem i „otwierania” swojej osobowości.

10 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie
Zajęcia muzyczno-teatralne: Podczas zajęć kształtowano: - umiejętność koncentracji, pamięci i uwagi, - rozwijano poczucie rytmu, - wzbogacano słownictwo bierne i czynne, - usprawniano motorykę dużą, - pobudzano do aktywności, - wyrabiano umiejętności komunikowania się poprzez gest i „mowę” ciała, - rozwijano umiejętność pracy w grupie, - kształtowano zdolności odbierania i tworzenia sztuki, - stwarzano możliwości poznania siebie okazywania pozytywnych emocji oraz panowania nad negatywnymi zachowaniami.

11 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie
Zajęcia muzyczno-teatralne:

12 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie
Zajęcia muzyczno-teatralne: Podczas zajęć przygotowano 2 przedstawienia o charakterze profilaktycznym „Siła”- wystawione podczas XIV Mazurskich Spotkań Zespołów Amatorskich pt. "Uzależnieniom NIE”. 25 października 2014-grupa otrzymała wyróżnienie oraz ”I ujrzałem bestię”, który 12 grudnia 2014r w "II Węgorzewskim Przeglądzie Teatralnym o tematyce przeciwdziałania przemocy.". uzyskał IV miejsce oraz wyróżnienie.

13 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie
Zajęcia sportowe: Dały uczniom możliwość spędzania czasu wolnego aktywnie i z pożytkiem dla ich zdrowia. Pozwalały odpocząć, zregenerować siły fizyczne i psychiczne po całodziennym pobycie w szkole, rozwijać i pogłębiać zainteresowania sportowe. Celem zajęć było: - wdrożenie uczniów do przestrzegania zasad współżycia zespołowego, kształtowanie samodyscypliny, - rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz kolegów - propagowanie zasad „czystej gry” (fair play), - przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym, - rozwijanie wiary we własne siły, przełamywanie lęków i obaw, - rozbudzanie zainteresowań aktywnością ruchową, motywowanie do aktywności ruchowej w wybranej (ulubionej) dziedzinie. - kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku.

14 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie
Zajęcia sportowe:

15 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie
Zajęcia techniczno-plastyczne: Główny cel: uwrażliwienie młodzieży na piękno otaczającego świata oraz pobudzanie do samodzielnej twórczej aktywności i rozwijania wyobraźni. Dzięki zastosowaniu różnych technik plastycznych uczniowie nie tylko rozwijali swoje zdolności motoryczne i koordynacyjne, ale także mogli obcować ze sztuką i otwierać się na nią.

16 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie
Zajęcia techniczno-plastyczne: Podczas zajęć - ukazywano uczniom, w jaki sposób różne materiały mogą stać się pożytecznym narzędziem w pracy, nauce i zabawie. - kształtowano postawę bezpiecznego posługiwania się narzędziami, urządzeniami elektrycznymi, materiałami o wysokiej temperaturze oraz substancjami lotnymi podczas wykonywania wyrobów okolicznościowych - kształtowano uzdolnienia manualne. - kształtowano postawę poznawczą i twórczą - ukazywano możliwości wykorzystania materiałów już niepotrzebnych – rozwijano świadomość ekologiczną - kształtowano umiejętności współpracy i współdziałania w grupie

17 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie
Zajęcia techniczno-plastyczne: Zajęcia plastyczno-techniczne były czasem wypełnionym wyobraźnią i twórczą inicjatywą. W ramach zajęć przygotowano kartki, ozdoby, stroiki, dekoracje teatralne, wykonywano biżuterię i ozdoby na aukcję charytatywną dla chorej Anety. Wykonano ramki i obrazki służące do dekoracji szkolnego korytarza, prace tematyczne na konkursy plastyczne.

18 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie
Zajęcia techniczno-plastyczne:

19 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie
Zajęcia techniczno-plastyczne:

20 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie
Zajęcia techniczno-plastyczne:


Pobierz ppt "Dokumentacja realizacji projektu „Jesteś-my wolni od nałogów”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google