Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy prawne i dylematy..  Dobro wyczerpywalne;  Jej zagospodarowniae wpływa na ekosystemy;  Wymiar społeczno – kulturowy;  Cel zagospodarowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy prawne i dylematy..  Dobro wyczerpywalne;  Jej zagospodarowniae wpływa na ekosystemy;  Wymiar społeczno – kulturowy;  Cel zagospodarowania."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy prawne i dylematy.

2  Dobro wyczerpywalne;  Jej zagospodarowniae wpływa na ekosystemy;  Wymiar społeczno – kulturowy;  Cel zagospodarowania – ŁAD przestrzenny;  Zagospodarowanie – poprawa jakości życia mieszkańców

3  Europa i architektura jutra;  Biała Księga – propozycje dla europejskiego środowiska zbudowanego;  Nowa Karta Ateńska – Zasady Planowania Miast;  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003;  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 – zakres projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4  Takie zagospodarowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość;  Uwzględnione uwarunkowania i wymagania funkcjonalne: Społeczno - kulturowe, Gospodarcze; Środowiskowe, Estetyczne,  Jedna z niewielu możliwości obcowania z pięknem.

5 Tworzenie takich przepisów prawa, które:  Pozwolą zachować ciągłość zagospodarowania;  Stworzą warunki dla inwestowania i nowej zabudowy;  Uwzględnią potrzeby społeczne i granice środowiska;  Określą „elastyczność dostosowawczą” – pogodzenie potrzeb indywidualnych z specyfiką miejsca

6  Podmiot – człowiek, społeczność  Przedmiot – zjawisko na danym obszarze – to so już tam jest;  Przestrzeń;  Czas.

7  Wojna;  Socjalizm;  Kapitalizm;

8  Nadmierna ekspansja terytorialna – zajmowanie zbyt dużej powierzchni dla określonej funkcji;  Niewłaściwe przeznaczenie przestrzeni – decyduje inwestor a nie przydatność dla społeczności;  Niszczenie dziedzictwa kulturowego – dorobku poprzednich pokoleń;  Struktura przestrzenna złej jakości (brzydota)

9  Mieszkaniowa;  Usługowa;  Rolna;  Techniczno – produkcyjna;  Zieleni i wód;  Komunikacja;  Infrastruktura techniczna

10 Podstawowa zasada – Wielofunkcyjność struktur przestrzennych;  Jednoczesną w czasie i przestrzeni realizację wielu funkcji w sposób bezkolizyjny;  W miastach – jak najkrótsze dystanse;  Odzwierciedla też podejście ekologiczne (minimalizacja zużycia energii)

11  Obowiązek przygotowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;  Warunki zabudowy, gdy nie ma planu;  Ochrona prawa własności;  Obowiązek powoływania komisji urbanistyczno – architektonicznych (doradcy);  Uspołecznienie procesu planowania;  Zniesienie możliwości protestów.

12 Procedura zagospodarowania terenu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Plan zagospodarowania przestrzennego Decyzja o warunkach zabudowy Pozwolenie na budowę Nie musi być zgodności

13  Brak ścisłego przełożenia studium uwarunkowań na warunki zagospodarowania;  Brak rozdziału prawa własności od prawa zmiany do jego użytkowania;  Zrównoważony rozwój tylko hasłem;  Likwidacja planów ogólnych;  Projektowania a nie sterowanie rozwojem;  Promowanie planów miejscowych dla małych fragmentów gminy;  Wolny rynek jako podstawowy regulator

14  Obowiązek sporządzania planów miejscowych;  Integracja planowania przestrzennego i społeczno – gospodarczego;  Decydowanie o zmianie zagospodarowania tylko władze publiczne

15  25% powierzchni kraju objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i niska dynamika;  Więcej inwestycji tam, gdzie nie ma planów – chaos;  Gminy turystyczne i z funkcją ochrony przyrody mają mniej planów niż pozostałe;  Najwięcej planów w gminach rolniczych

16  Suburbanizacja – Wigierski i Kampinoski PN – 40% decyzji negatywnych;  Odległość od lasu, wody, (Brenna, Łomianki);  Udział powierzchni biologicznie czynnej – Piaseczno, Łomianki);  Sąsiedztwo rezerwatów przyrody (Łeba – wydmy);  Tereny eksponowane – estetyka (Santok, Brenna);  Wyższe partie gór (Brenna)

17  Ochrona siedlisk i gatunków;  Żadna inwestycja mogąca pogorszyć sytuację tych siedlisk;  Polska zobowiązała się do aktywnej ochrony;  5 lat na sporządzenie planów ochrony  Nie wiadomo, co można, co nie można

18  Ogólnie brak terenów pod infrastrukturę drogową;  konflikty z osadnictwem:  Protesty mieszkańców – budowa i rozbudowa dróg w sąsiedztwie;  Budowa na terenach gruntów prywatnych – wywłaszczenie;  Konflikty z ochroną przyrody – przez lub w sąsiedztwie obszarów chronionych

19  W Polsce oparta o walory przyrodnicze  Konflikty:  Środowiskowy (ścieki, las…)  Funkcjonalny;  Wewnątrz turystyki;  Społeczny  Plany dotyczą tylko obszarów turystycznych;  Natura 2000 – nie wiadomo, co można


Pobierz ppt "Podstawy prawne i dylematy..  Dobro wyczerpywalne;  Jej zagospodarowniae wpływa na ekosystemy;  Wymiar społeczno – kulturowy;  Cel zagospodarowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google