Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt pt. „ Jeleniogórski System Wsparcia Placówek Oświatowych” Działanie 3.5 „ Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół ”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt pt. „ Jeleniogórski System Wsparcia Placówek Oświatowych” Działanie 3.5 „ Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół ”"— Zapis prezentacji:

1 Projekt pt. „ Jeleniogórski System Wsparcia Placówek Oświatowych” Działanie 3.5 „ Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół ”

2 W lutym 2014 r. 25 nauczycieli z SP 13 złożyło deklaracje uczestnictwa w projekcie „Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych”. 23 nauczycieli systematycznie uczestniczyło w szkoleniach i warsztatach.

3 Tematyka szkoleń uzgodniona została z dyrektorem szkoły w oparciu o wyniki diagnoz i obserwacji, a także fakt funkcjonowania w szkole od czterech lat Programu Wspierania Uzdolnień. Nie bez znaczenia był fakt nieudolności większości rodziców w zakresie niesienia pomocy dziecku w zakresie wspierania i wspomagania.

4 Celem realizacji projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie: diagnozowania potrzeb oraz możliwości uczniów, a także dobierania odpowiednich, najbardziej efektywnych metod i form pracy (rok szkolny 2013/14) diagnozowania potrzeb oraz możliwości uczniów, w tym zainteresowań i uzdolnień, a także dobierania odpowiednich, najbardziej efektywnych metod i form pracy (rok szkolny 2014/15)

5 Spotkania SORE w Szkole Podstawowej nr 13 2.06.2014 - szkolenie dot. strategii uczenia się, diagnozowania indywidualnych potrzeb ucznia i procesów osiągania sukcesów edukacyjnych (3 godziny) oraz warsztaty dot. diagnozowania mocnych i słabych stron ucznia, pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem zdolnym i uzdolnionym ( 5 godzin )

6 3.06.2014 – warsztaty w zakresie opracowania i wdrożenia szkolnej procedury diagnozowania mocnych i słabych stron ucznia oraz dopasowywania metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych ( 5 godzin ) W tym samym dniu odbyły się również konsultacje grupowe dla uczestników spotkań ( 2 godziny )oraz konsultacje indywidualne ( 2 godziny )

7 26.11.2014 – warsztaty dot. opracowania i wdrożenia narzędzi (kartoteki badań) diagnozujących zainteresowania, zdolności uczniów, style uczenia się ( 4 godziny ). Warsztaty w zakresie umiejętności dostosowywania metod pracy nauczyciela do indywidualnych stylów uczenia się (predyspozycji ucznia) ( 4 godziny ). Opracowanie i wdrożenie przez nauczycieli szkolnej procedury diagnozowania mocnych i słabych stron ucznia oraz dopasowywania metod pracy do indywidualnych predyspozycji (4 godziny ). W tym samym dniu odbyły się również konsultacje grupowe dla uczestników( 2 godziny ) oraz konsultacje indywidualne ( 2 godziny ).

8 Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną i przyjazną uczniom. Posiadamy dobrą bazę lokalową. Do dyspozycji uczniów jest: świetlica szkolna, gabinet terapii pedagogicznej, biblioteka, sala gimnastyczna, sala i plac zabaw „Radosna szkoła”, gabinet pielęgniarki, stołówka i sklepik szkolny, sala komputerowa oraz boisko wielofunkcyjne, biały Orlik, czyste toalety oraz świetlica środowiskowa.

9 Pomieszczenia szkolne są przestronne i estetyczne, wyposażone w nowe meble i nowoczesne środki dydaktyczne. Klasy są małoliczne, dzięki czemu uczniowie nie są anonimowi.

10 Posiadamy klasy sportowe o profilu piłka ręczna dziewcząt i piłka nożna chłopców. W szkole pracują wykwalifikowani nauczyciele posiadający dodatkowe kwalifikacje zawodowe, prowadzone są liczne zajęcia pozalekcyjne i realizowane różnorodne projekty oraz programy. Uczniowie biorą udział w wielu konkursach szkolnych, międzyszkolnych, uczestniczą w projektach unijnych.

11 Pomimo dobrej bazy lokalowej i wyposażenia oraz intensywnej pracy nauczycieli, w szkole odnotowuje się jednak niskie wyniki sprawdzianu po klasie szóstej oraz małą liczbę uczniów z bardzo dobrymi wynikami w nauce. Wielu naszych uczniów pochodzi z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz o złej sytuacji bytowo-materialnej. Zdarza się, że rodzice nie wykazują zainteresowania i chęci do współpracy z nauczycielami.

12 Wpływa to negatywnie na postawy uczniów, którzy często są słabo zmotywowani do nauki i osiągania celów oraz przejawiają brak wytrwałości w uczeniu się i korzystaniu z oferty zajęć pozalekcyjnych. Podejmowane przez nauczycieli działania aktywizujące i motywujące uczniów do nauki nie zawsze były efektywne.

13 Szkolenia w ramach projektu wzbogaciły ich wiedzę w tym zakresie. Nauczyciele poznali sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów, rozpoznawania indywidualnych strategii uczenia się oraz dostosowania metod pracy do indywidualnych potrzeb ucznia. Uzyskana wiedza okazała się dla nauczycieli cenna, ale nie dość pełna. Uznali zatem, że w bieżącym roku szkolnym należy kontynuować szkolenia w obszarze wsparcia uczniów w zakresie osiągania sukcesu edukacyjnego.

14 Ze względu na to, że w szkole są również uczniowie uzdolnieni nauczyciele wyrazili chęć podniesienia swoich umiejętności w zakresie diagnozowania potrzeb oraz możliwości uczniów, w tym zainteresowań i uzdolnień, a także dostosowania właściwych i efektywnych metod i form pracy.

15 Poznanie nowych narzędzi badawczych dało nowe spojrzenie na problem celowości takich badań. Wykorzystujemy je w naszej pracy. Program pozwolił nam na poszerzenie wiedzy i wymianę doświadczeń ze specjalistami. Podczas warsztatów wielokrotnie zwracano uwagę, aby szczegółowo przyjrzeć się narzędziom badawczym.

16 Wyeliminowaliśmy elementy zbędne w naszych diagnozach. Nauczyliśmy się skupiać w pracy na konkretny obszar badania. Wiemy już, że należy unikać pytań ogólnikowych. Wspólnie ćwicząc w grupach mogliśmy zastanowić się nad tym co należy zmienić w naszej pracy, aby była efektywniejsza. Rozmawialiśmy o tym jak tworzyć i gromadzić dokumentację dziecka.

17 Dzięki odbytym warsztatom mogliśmy skonsultować ze specjalistą jakie metody pracy z uczniem są najkorzystniejsze dla danego etapu rozwoju. Doszliśmy do wniosku, że ważne jest, aby podczas lekcji stosować najnowsze technologie. Zwróciliśmy uwagę na konieczność współdziałania i współpracy nauczycieli.

18 Jak projekt wpłynął do tej pory na nasze działania związane ze wspieraniem uzdolnień? Projekt, w którym uczestniczymy ma dla nas ogromne znaczenie. W szkole podejmowane są działania związane ze wspieraniem uzdolnień i zainteresowań dzieci. Pomimo, że opracowana została już część narzędzi do rozpoznawania uzdolnień, nauczyciele nadal odczuwają potrzebę pomocy w tym zakresie.

19 Przystąpienie do projektu dało im oprócz wiedzy również możliwość wzbogacenia swojego warsztatu pracy. Zmodyfikowane narzędzia zostały wykorzystane w szkole do rozpoznawania stylów uczenia się. Dzięki zdobytej wiedzy na temat uczniów nauczyciele mogą dostosować metody nauczania stosowane podczas prowadzenia lekcji, podczas zajęć pozalekcyjnych (kółka, różnorodne zajęcia wspomagające; terapia, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, logopedia, socjoterapia, itp.)

20 W jaki sposób nauczyciele wykorzystywali i nadal będą wykorzystywać w szkole zdobytą wiedzę o uczniach? Z obserwacji zajęć lekcyjnych wynika, że nauczyciele w swojej pracy wykorzystują posiadaną wiedzę o uczniach. Zdiagnozowanie wszystkich uczniów i wykorzystanie zdobytej wiedzy na szkoleniach i warsztatach pozwoli nauczycielom na zintensyfikowanie indywidualizacji w nauczaniu.

21 Czy warto brać udział w tego rodzaju szkoleniach? Warto brać udział, ponieważ przede wszystkim odpowiadają one potrzebom szkoły, pomagają w rozwiązaniu ich problemów. To dyrektor szkoły i nauczyciele decydują o tematyce szkoleń. Dzięki tego typu szkoleniom nauczyciele: Podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności. Uczą się współpracy w trakcie opracowywania narzędzi badawczych. Weryfikują i podnoszą swoją wiedzę. Pedagodzy tworzą i dobierają narzędzia badawcze

22 Dowiadują się się jakie narzędzia, metody i formy sprawdzają się w innych placówkach. Mają okazję wymienić swoje doświadczenia ze specjalistami, wysłuchać porad osób o długoletnim stażu i osiągnięciach w zakresie wspierania uzdolnień. Chwalą przystępną dla kadry pedagogicznej formę szkoleń. Są zadowoleni, że materiał jest dopasowywany do potrzeb nauczycieli, a sposób komunikacji z osobą prowadzącą oraz sposób przekazywania wiedzy jest bardzo czytelny.

23 Z wyników ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej przez trenera prowadzącego szkolenia wynika, że nauczyciele wysoko oceniają poziom szkoleń. Testy kompetencji przeprowadzone na początku i na zakończenie zajęć ( szkoleń i warsztatów) wskazują znaczny przyrost wiedzy. Większość nauczycieli stwierdza, że zakres tematyczny szkoleń jest zgodny z ich oczekiwaniami.


Pobierz ppt "Projekt pt. „ Jeleniogórski System Wsparcia Placówek Oświatowych” Działanie 3.5 „ Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół ”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google