Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ĆWICZENIA WOJEWÓDZKIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ĆWICZENIA WOJEWÓDZKIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO"— Zapis prezentacji:

1 ĆWICZENIA WOJEWÓDZKIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Grzegorz Kamienowski Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

2 LOTNISKO – 2011 3 - 5.06.2011r. Cel ćwiczenia:
Weryfikacja wojewódzkiego, powiatowych i gminnych planów zarządzania kryzysowego, a także innych procedur w zakresie działania organów i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne w przypadkach zamachu terrorystycznego na lotnisku. Weryfikacja działań jednostek systemu „Państwowe Ratownictwo Medyczne” w przypadku zamachu terrorystycznego na lotnisku oraz zagrożenia wystąpienia epidemii u ludzi w odniesieniu do „Wojewódzkiego Planu Działania Systemu PRM”, „Planu organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych”, „Wojewódzkiego Planu Działań na Wypadek Wystąpienia Epidemii” oraz innych procedur i aktów prawnych. Weryfikacja założeń „Procedury odprawy przedstawicieli najwyższych władz państwowych, osób o statusie VIP oraz innych osób, wobec których kontrola graniczna i kontrola bezpieczeństwa winna być realizowana z uwzględnieniem rozwiązań szczególnych” oraz innych procedur i aktów prawnych.

3 LOTNISKO – 2011 3 - 5.06.2011r. Główne wnioski:
Zbyt dużo tematów w jednym ćwiczeniu. Brak spójności pomiędzy strukturami ćwiczącymi szczebla wojewódzkiego a samorządami – wg oceny ćwiczących były to ćwiczenia niezależne. Oddelegowanie pracowników do Zespołu Operacyjnego Wojewody zakłóciło pracę struktur własnych. Niedociągnięcia organizacyjne pracy Zespołu Oceniającego zakłócały działania: brak identyfikatorów lub upoważnień do kontroli. Brak precyzyjnego harmonogramu powodował konieczność utrzymania pracowników w gotowości do działania. Uruchomienie zbyt dużej ilości sztabów kryzysowych, w tym zespołów zarządzania kryzysowego. Chaos komunikacyjny w relacji pomiędzy sztabami kryzysowymi oraz pomiędzy miejscem akcji a Dowódcą Operacji w MPL Katowice. Brak wykorzystania kanału współdziałania BW 56.

4 LOTNISKO – 2011 3 - 5.06.2011r. Główne wnioski:
W procedurach określających schemat przekazywania informacji mediom i ludności, powinno być sprecyzowane, kto organizuje opiekę nad rodzinami i przekazuje im informacje o sytuacji bieżącej. Procedura psychologiczna wskazuje tu bowiem policję, procedura ZF12 nie wskazuje takiej służby. Podczas ćwiczeń doszło do sytuacji, gdy Biuro Prasowe zmuszone było wstrzymać informację o pierwszej ofierze, ponieważ rodziny nie miały (żądanego przez nie) wsparcia psychologicznego oraz medycznego i nadal pozostawały pod opieką pracownika Biura Prasowego.

5 LOTNISKO – 2013 24.04.2013r. Cel ćwiczenia:
Sprawdzenie założeń Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego, a także innych procedur w zakresie działania organów i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne w przypadku katastrofy lotniczej i masowej liczbie ofiar. Sprawdzenie procedur wynikających z założeń Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i procedur LST-G MPL „Katowice” w Pyrzowicach w sytuacjach zagrożenia na terenie lotniska, poprzez realne działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Działanie jednostek systemu „Państwowe Ratownictwo Medyczne” w przypadku katastrofy masowej na lotnisku oraz możliwość transportu większej ilości rannych do wskazanych placówek szpitalnych w odniesieniu do „Wojewódzkiego Planu Działania Systemu PRM”. Weryfikacja założeń „Procedury identyfikacji i zabezpieczenia zwłok ofiar katastrofy masowej” realizowanej przez Policje, Prokuraturę i jednostki uczestniczące w identyfikacji oraz zabezpieczeniu zwłok ofiar katastrofy i innych zdarzeń masowych. Sprawdzenie możliwości zabezpieczenia zwłok ofiar katastrofy masowej, przy użyciu struktury organizacyjnej Komunalnego Zakładu Usług Pogrzebowych w Katowicach. Sprawozdanie możliwości ułatwienia rodzinom ofiar czynności związanych z pochówkiem przez właściwy miejscowo urząd stanu cywilnego.

6 LOTNISKO – 2013 24.04.2013r. Rekomendacje Zespołu Autorskiego :
Proponuje się utworzenie zespołów lub zespołu zadaniowego do prac związanych z wykorzystaniem łączności współdziałania na kanale BW 56 oraz BW112 – termin zakończenia prac do 31 grudnia 2013 r. – odpowiedzialny Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach. Proponuje się utworzenie zespołu zadaniowego do prac związanych z opracowaniem informatycznego systemu ewidencjonowania ofiar katastrof i wymiany informacji – odpowiedzialny Dyrektor WBiZK. Proponuje się utworzenie zespołu zadaniowego do prac związanych z projektem przystosowania pomieszczeń KCK do pełnienia roli centrum identyfikacji zwłok i czynności procesowych termin zakończenia prac do 31 grudnia 2013r. – odpowiedzialny Dyrektor KCK. Proponuję się opracowanie planów modernizacji i zakupów sprzętu na wypadek katastrofy masowej wraz z miejscem ich dyslokacji – termin zakończenia prac do 31 grudnia 2013r – odpowiedzialni – kierownicy jednostek organizacyjnych biorących udział w ćwiczeniu. Należy powtórzyć epizod ćwiczenia na terenie Katowickich Cmentarzy Komunalnych w Katowicach uwzględniając rzeczywisty scenariusz obsługi zwłok termin wykonania II kwartał 2014 r. – odpowiedzialny dyrektor WBiZK Śl.UW.

7 LOTNISKO – 2013 24.04.2013r. Główne wnioski:
Funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Brak narzędzia informatycznego do przetwarzania danych osobowych. Niezbędna jest integracja środków łączności w WCZK, na stanowiskach dyżurnych oraz lekarza koordynatora ratownictwa medycznego, zapewniająca zarządzanie organizacją łączności (niezrealizowany wniosek WZZK po katastrofie kolejowej pod Szczekocinami). Brak grupy zastrzeżonych (nieupublicznionych) nr telefonów operacyjnych WCZK. Brak bieżącej informacji o zasobach służby zdrowia, w szczególności: dostępności i ruchu zespołów ratownictwa medycznego (karetek), bieżącego stanu łóżek na oddziałach szpitalnych. Brak zapewnienia serwisu aplikacji informatycznej służby dyżurnej „e-CZK”. Brak łączności radiowej LKRM z KDR na miejscu zdarzenia.

8 LOTNISKO – 2013 24.04.2013r. Główne wnioski: Współdziałanie
Należy wyjaśnić cel uruchomienia infolinii w KW Policji w Katowicach oraz uzgodnić współdziałanie w tym zakresie. Brak danych kontaktowych do SK Wojewody. Brak wiedzy nt. roli mobilnego SK Wojewody podczas obsługi zdarzenia. Brak informacji nt. funkcjonowanie sztabu akcji, działań grup powołanych w ramach WZZK oraz nt. obiegu informacji. LKRM nie mógł początkowo ustalić, kto kierował działaniami RM. Osoba wskazana przez przedstawiciela sztabu nie odbierała telefonu, nie nawiązała również kontaktu z LKRM. Należy doskonalić funkcjonowanie lokalnych SWO – utrudniony kontakt z organem gminy poza godz. pracy urzędu gminy (UG Ożarowice).

9 LOTNISKO – 2013 24.04.2013r. Główne wnioski: MPL – miejsce zdarzenia
Udział oficerów łącznikowych z IE do współpracy z konsulatami jest wskazany i oczekiwany przez placówki. Znajomość procedury, służb, języków obcych znacznie usprawnia działania, pracę konsuli i skraca czas uzyskania informacji. W przypadku placówek bez całodobowego nr alarmowego, należy uzyskać numery telefonów komórkowych do konsuli – wyłącznie do użytku służb. Należy przewidzieć na miejscu zdarzenia pomieszczenia przeznaczone na spotkania konsuli ze swoimi obywatelami. Do listy poszkodowanych niektórych obcokrajowców (np. Ukrainy) powinno być dołączone ksero pierwszej strony paszportu co umożliwi szybkie dotarcie do rodzin poszkodowanych. Należy możliwie jak najszybciej informować placówki, aby umożliwić im rozpoczęcie formalnego działania (czas przesyłania informacji wyniósł 1,5 godziny).

10 LOTNISKO – 2013 24.04.2013r. Główne wnioski:
Katowickie Cmentarze Komunalne Należy zapewnić osobę/osoby, które wskażą miejsce prowadzonych czynności. Konieczne jest wyznaczenie pomieszczeń na spotkania z prokuratorami pełniącymi czynności na miejscu, w których mogłyby odbywać się spotkania konsuli z rodzinami, z psychologiem, z prokuratorem, aby uniknąć przesłuchiwania rodziny w momencie identyfikacji zwłok (co zdarzało się). Moment okazania sprowadzić do niezbędnych pytań służących identyfikacji. Protokół z przesłuchania podpisywany jest w języku polskim przez osobę przesłuchiwaną, a także, co ważne dla obcokrajowców przez tłumacza – jeśli jego obecność była wymagana przy przesłuchaniu. Rodziny każdorazowo prosiły o obecność psychologa podczas oczekiwania na przesłuchanie oraz w trakcie okazania. Przy przesłuchiwaniu członka rodziny, identyfikacji zwłok może obecny być także konsul, jeśli rodzina wyraża na to zgodę. Konsul USA biorący udział w ćwiczeniu zadał pytanie dotyczące ewentualnego udziału służb tego kraju w akcji ratunkowej i innych dalszych działaniach (śledztwo etc.) w przypadku, kiedy np. dochodzi do katastrofy z udziałem statku powietrznego należącego do amerykańskiego przewoźnika). Należy wyposażyć oficerów łącznikowych w informacje nt. zasad działania w takich przypadkach – komu przekazywana jest informacja, kto podejmuje decyzje etc.

11 LOTNISKO – 2013 24.04.2013r. Główne wnioski: USC
Forma graficzna upoważnienia jest mało przejrzysta, co utrudnia jego wypełnianie, jak i analizę przez pracowników USC, co wydłużą procedurę. Nie ma potrzeby podawania adresu osoby upoważnionej. Propozycja nowego formularza w załączeniu. Do wyjaśnienia: czy dokumenty (karta zgonu, zgoda na pochówek) upoważniony odbiera od prokuratora osobiście czy też za pośrednictwem rodziny. Osoba upoważniona powinna sama, ewentualnie z rodziną poszkodowanego sprawdzić czy posiada wszystkie wymagane dokumenty oraz zweryfikować zgodność danych. Paszport obcokrajowca – jeśli jest – zostaje w USC, który wysyła go potem do placówki konsularnej. SANEPID We wniosku do sanepidu należy podawać adresy: miejsce skąd przewozi się zwłoki, dokąd, jaki zakład pogrzebowy wraz z adresem i marką, nr rejestracyjnym samochodu. Jeśli pochówek ma się odbyć w Polsce wymagana jest pisemna zgoda rodziny zmarłego.

12 LOTNISKO – 2013 24.04.2013r. Główne wnioski: INNE
W przypadku obcokrajowców, których dokumenty zaginęły, a przebywają oni w szpitalach na terenie województwa, konieczne jest przesłanie do konsulatu pisemnej informacji, w których szpitalach przebywają poszkodowani na skutek danego wypadku masowego. Na miejsce ćwiczenie nie sprowadzono duchownego, który udzieliłby posługi kapłańskiej. Weryfikacja danych osobowych cudzoziemców nie została zrealizowana w pełni, gdyż nie było możliwe pełne zweryfikowanie danych w przypadku dysponowania tylko imieniem i nazwiskiem oraz numerem paszportu zagranicznego.

13 Ćwiczenie dla pracowników zarządzających tunelem, służb ratowniczych i Policji w tunelu drogowym w Lalikach w ciągu drogi ekspresowej S r. Cel ćwiczenia: Sprawdzenie systemów powiadamiania właściwych organów o zdarzeniach. Sprawdzenie procedur koordynacji i współdziałania służb uczestniczących w działaniach ratowniczych. Doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji w sprawie określania, wyznaczania oraz kierowania do działań ratowniczych i zabezpieczających posiadanych w dyspozycji sił i środków. Rozpoznanie możliwości i zapewnienia pomocy medycznej i psychologicznej osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń. Sprawdzenie możliwości i procedur pozyskania wsparcia na potrzeby prowadzonych działań oraz właściwych organów administracji publicznej oraz organizacji pozarządowej. Współdziałanie zarządzającego tunelem ze środkami masowego przekazu w zakresie informowania społeczeństwa o zdarzeniu, jego skutkach, podjętych i planowanych działaniach służb ratowniczych oraz utrudnieniach w ruchu drogowym.

14 Ćwiczenie dla pracowników zarządzających tunelem, służb ratowniczych i Policji w tunelu drogowym w Lalikach w ciągu drogi ekspresowej S r. Główne wnioski: Zapewnienie łączności radiowej na przyjętych kanałach. Sprawdzenie możliwości poprawnego i szybkiego działania panelowych znaków zmiennej treści, co ma szczególne znaczenie przy informowaniu użytkowników drogi o zdarzeniu w tunelu. Rozeznanie możliwości zakupu i magazynowania sorbentu i środka pianotwórczego (w uzgodnieniu z KW PSP w Katowicach). Rozeznanie możliwości przebudowy ażurowych drzwi w tunelu ewakuacyjnym. Opracowanie aktualizacji dokumentacji bezpieczeństwa tunelu drogowego uwzględniając uwagi i spostrzeżenia ze wszystkich przeprowadzonych do tej pory ćwiczeń. Sprawdzenie możliwości zaprzestania nadawania komunikatów ostrzegawczych. Przeprowadzenie przeszkolenia dla Operatorów Centrum Zarządzania Tunelem mającego na celu zwiększenie komunikacji i odporności na stres. Sprawdzenie możliwości zaadoptowania miejsca przystosowanego do startu i lądowania śmigłowców LPR na węźle drogowym „Laliki I”.

15 Ćwiczenie dla pracowników zarządzających tunelem, służb ratowniczych i Policji w tunelu drogowym w Lalikach w ciągu drogi ekspresowej S r. Cel ćwiczenia: Sprawdzenie systemów powiadamiania właściwych organów o zdarzeniach. Sprawdzenie procedur koordynacji i współdziałania służb uczestniczących w działaniach ratowniczych. Doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji w sprawie określania, wyznaczania oraz kierowania do działań ratowniczych i zabezpieczających posiadanych w dyspozycji sił i środków. Rozpoznanie możliwości i zapewnienia pomocy medycznej i psychologicznej osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń. Sprawdzenie możliwości i procedur pozyskania wsparcia na potrzeby prowadzonych działań oraz właściwych organów administracji publicznej oraz organizacji pozarządowej. Współdziałanie zarządzającego tunelem ze środkami masowego przekazu w zakresie informowania społeczeństwa o zdarzeniu, jego skutkach, podjętych i planowanych działaniach służb ratowniczych oraz utrudnieniach w ruchu drogowym.

16 Ćwiczenie dla pracowników zarządzających tunelem, służb ratowniczych i Policji w tunelu drogowym w Lalikach w ciągu drogi ekspresowej S r. Główne wnioski: Zapewnienie łączności radiowej na przyjętych kanałach (ustalić pomiędzy zarządzającym tunelem i Strażą Pożarną sposób cyklicznego sprawdzania łączności). Sprawdzenie poprawności łączności z Powiatowym Stanowiskiem Kierowania, realizowanym na kanale powiatowym B009T. Zastosowanie rozwiązań wpływających na szybkie zadziałanie panelowych znaków zmiennej treści. Sprawdzenie możliwości zwiększenia łącza internetowego celem zapewnienia stałego podglądu sytuacji w tunelu drogowym w siedzibie Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu jak i w Punkcie Informacji Drogowej GDDKiA o/Katowice. Opracowanie aktualizacji dokumentacji bezpieczeństwa tunelu drogowego uwzględniając uwagi i spostrzeżenia ze wszystkich przeprowadzonych do tej pory ćwiczeń.

17 Ćwiczenie dla pracowników zarządzających tunelem, służb ratowniczych i Policji w tunelu drogowym w Lalikach w ciągu drogi ekspresowej S r. Cel ćwiczenia: Sprawdzenie systemów powiadamiania właściwych organów o zdarzeniach. Sprawdzenie procedur koordynacji i współdziałania służb uczestniczących w działaniach ratowniczych. Doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji w sprawie określania, wyznaczania oraz kierowania do działań ratowniczych i zabezpieczających posiadanych w dyspozycji sił i środków. Rozpoznanie możliwości i zapewnienia pomocy medycznej i psychologicznej osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń. Sprawdzenie możliwości i procedur pozyskania wsparcia na potrzeby prowadzonych działań oraz właściwych organów administracji publicznej oraz organizacji pozarządowej. Współdziałanie zarządzającego tunelem ze środkami masowego przekazu w zakresie informowania społeczeństwa o zdarzeniu, jego skutkach, podjętych i planowanych działaniach służb ratowniczych oraz utrudnieniach w ruchu drogowym.

18 Ćwiczenie dla pracowników zarządzających tunelem, służb ratowniczych i Policji w tunelu drogowym w Lalikach w ciągu drogi ekspresowej S r. Główne wnioski: Przeprowadzenie wspólnego szkolenia dla Operatorów Centrum Zarządzania Tunelem i jednostek Straży Pożarnej. Sprawdzenie łączności pomiędzy Centrum Zarządzania Tunelem, a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu. Zastosowanie rozwiązań wpływających na szybkie zadziałanie znaków związanych z zamknięciem tunelu i wprowadzeniem objazdu. Uregulowanie kwestii dotyczącej realizacji zadania Wojewody wynikającego z art. 24 b ust. 1 pkt 6 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r., tj. określenia procedury natychmiastowego zamknięcia tunelu.

19 AUTOSTRADA 2013 18.06.2013 r. Cel ćwiczenia:
Sprawdzenie systemów powiadamiania właściwych organów o zdarzeniach. Doskonalenie taktyki prowadzenia skutecznych działań ratowniczych na autostradzie. Sprawdzenie procedur koordynacji i współdziałania służb uczestniczących w działaniach ratowniczych. Rozpoznanie możliwości i zapewnienia pomocy medycznej i psychologicznej osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń. Sprawdzenie możliwości i procedur pozyskania wsparcia na potrzeby prowadzonych działań oraz właściwych organów administracji publicznej oraz organizacji pozarządowej.

20 AUTOSTRADA 2013 18.06.2013 r. Główne wnioski:
Niezbędne jest wypracowanie skutecznego systemu liczenia ofiar. Według scenariusza ćwiczenia, w wypadku brało udział 38 osób. Ginie 8 osób, a 30 nie może o własnych siłach opuścić pojazdu. Podczas ćwiczenia Policja podała, że w zdarzeniu brały udział 33 osoby. Rozbieżną informację podało pogotowie ratunkowe - 44 osoby. W obu przypadkach zbieżna była jedynie liczba ofiar śmiertelnych 9 osób, jednak mimo to była inna niż podana w założeniach do ćwiczenia. Konieczne jest przygotowanie organów samorządowych do pomocy zarówno dla osób poszkodowanych jak i osób, które z uwagi na charakter zdarzenia, są mimowolnymi uczestnikami (np. osoby stojące w korkach). Niezbędne jest zapewnienie napojów chłodzących w dni upalne oraz napojów rozgrzewających w dni zimne, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Zaleca się cykliczne organizowanie ćwiczeń na różnych odcinkach autostrady A4 oraz A1 znajdujących się na terenie różnych jednostek samorządu terytorialnego.

21 Ćwiczenia pk. „ASF 2014” 19 – 22.05.2014 r. Cel ćwiczenia:
Praktyczne sprawdzenie i weryfikacja założeń planu gotowości zwalczania choroby zakaźnej zwierząt- afrykańskiego pomoru świń- ASF, sprawności działania powiatowych lekarzy weterynarii i współpracy służb. Główne wnioski: Procedury i instrukcje Planu zarządzania kryzysowego województwa śląskiego są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Brak lub przekazywanie niepełnej informacji przez powiatowe centra zarządzania kryzysowego ćwiczących powiatów. Brak dostępu do mapy operacyjnej prezentującej bieżącą sytuację w związku z zagrożeniem. Podczas ćwiczenia nie wpłynęły wnioski o wsparcie. Brak analizy sił i środków niezbędnych do izolacji stref. Brak analizy dotyczącej potrzeb w zakresie utylizacji zwierząt oraz transportu.


Pobierz ppt "ĆWICZENIA WOJEWÓDZKIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google