Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości finansowania badań i prac rozwojowych w NCBR Hubert Gęsiarz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości finansowania badań i prac rozwojowych w NCBR Hubert Gęsiarz."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości finansowania badań i prac rozwojowych w NCBR Hubert Gęsiarz

2 Kim jesteśmy?

3 NCBR w systemie finansowania B+R ❖ Powołanie ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ❖ Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – kluczowy element reformy nauki i szkolnictwa wyższego ❖ Art. 1 ust. 2 ustawy: „Centrum jest agencją wykonawczą […] powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.”

4 NCBR w systemie finansowania B+R Finansowanie statutowe Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Granty Badania podstawoweBadania stosowane Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

5 Misja i podstawowe zadania NCBR ❖ Wsparcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski poprzez wykorzystanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych ❖ Wspieranie współpracy „nauka-przemysł” ❖ Finansowanie badań stosowanych ❖ Finansowanie komercjalizacji i transferu wyników do gospodarki ❖ Finansowanie współpracy międzynarodowej ❖ Wspieranie rozwoju młodej kadry ❖ Finansowanie badań na rzecz bezpieczeństwa i obronności

6 Filozofia działania ❖ Łączenie podejścia „sterowania odgórnego” oraz „inicjatyw oddolnych” ❖ Realizacja polityki państwa: naukowej, innowacyjnej, wzrostu konkurencyjności ❖ Podejmowanie wyzwań warunkujących rozwój gospodarczy i cywilizacyjny ❖ Otwartość na potrzeby przedsiębiorców i wsparcie rozwoju publicznego sektora B+R ❖ Wsparcie kluczowych sektorów gospodarki ❖ Minimalizowanie wymagań formalnych ❖ Podnoszenie wymagań co do jakości projektów i ich efektów ❖ Premiowanie zaangażowania środków pozabudżetowych

7 Budżet NCBR na lata 2007-2014 w mln PLN

8 Formy realizacji zadań ❖ Programy strategiczne (STRATEGMED, BIOSTRATEG) ❖ Programy horyzontalne wsparcia badań naukowych lub prac rozwojowych (PBS, INNOTECH) ❖ Programy wsparcia rozwoju kadry naukowej, w szczególności młodych naukowców (PO KL, LIDER, SIMS) ❖ Programy międzynarodowe ❖ Programy wsparcia wdrożeń i komercjalizacji wyników prac B+R (PATENT+, DEMONSTRATOR+, GO_GLOBAL.PL, BRIdge, SPIN- TECH) ❖ Programy operacyjne (PO IG, PO KL, PO IiŚ / PO IR, PO WER) ❖ Programy sektorowe (INNOLOT, INNOMED) ❖ Wspólne przedsięwzięcia (BLUE GAS, GEKON, CuBR)

9 Wsparcie współpracy „nauka-przemysł” ❖ Preferencje dla projektów z udziałem przedsiębiorców ❖ Szeroki zakres interwencji w kontekście tzw. poziomów rozwoju technologii (TRL): ❖ Wstępne badania przemysłowe (PBS) ❖ Opracowanie innowacyjnych produktów/technologii (INNOTECH, GRAF-TECH) ❖ Objęcie ochroną prawną (Patent Plus) ❖ Wsparcie umiędzynarodowienia działalności (GO.GLOBAL_PL) ❖ Wsparcie w zakresie pozyskiwania finansowania ze środków niepublicznych (BRIdge)

10 Programy NCBR a poziomy gotowości technologicznej

11 NCBR w liczbach

12 Finansowanie projektów

13 Procedura finansowania projektów Ogłoszenie konkursu Wniosek Ocena formalna Ocena merytoryczna Lista rankingowa Decyzja Umowa

14 Wniosek o dofinansowanie – myślenie projektowe Strategia rozwoju Analiza możliwości dofinansowania Wybór programu Regulamin konkursu Przygotowanie wniosku

15 Koszty kwalifikowane* ❖ Wynagrodzenia ❖ Aparatura naukowo-badawcza i inne urządzenia służące celom badawczym ❖ Budynki i grunty ❖ Usług badawcze, wiedza techniczna oraz usługi doradcze i równorzędne ❖ Inne koszty operacyjne (*) w zależności od programu

16 Wspieranie rozwoju kadry naukowej

17 Program LIDER Wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu zespołami badawczymi poprzez umożliwienie im realizacji projektów badawczych o potencjale wdrożeniowym.

18 Program LIDER Wnioskodawca: ❖ posiada obywatelstwo polskie bądź kartę stałego pobytu; ❖ ukończone studia II stopnia lub stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o finansowanie (do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy); ❖ młody naukowiec — osoba prowadząca działalność naukową, która nie ukończyła 35. roku życia; ❖ pozyska do współpracy jednostkę prowadzącą działalność badawczo- naukową w Polsce, zwaną „jednostką goszczącą”, która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego dla realizacji projektu zespołu badawczego; ❖ posiada już udokumentowany dorobek naukowy (np. publikacje, zgłoszenia patentowe; potwierdzone wdrożenia wyników badań).

19 Program LIDER Projekt: ❖ wyniki projektu posiadają potencjalne możliwości wdrożenia w gospodarce, komercjalizacji lub innego praktycznego zastosowania; ❖ okres trwania projektu – do 36 miesięcy; ❖ maksymalny budżet projektu – 1 200 000 zł.

20 Procedura oceny projektów

21 Program LIDER ❖ Uruchomienie programu: sierpień 2009 r. ❖ Liczba wniosków w poszczególnych edycjach: LIDER I – 202 LIDER II – 113 LIDER III – 131 LIDER IV – 118 LIDER V - 240

22 OśrodkiLIDER ILIDER IILIDER IIILIDER IVLIDER VRazem Warszawa7121016954 Kraków4866428 Gdańsk4763121 Poznań135817 Łódź143210 Gliwice22419 Wrocław111159 Szczecin13138 Lublin325 Rzeszów1113 Radzików- Błonie 112 Katowice22 Opole112 Zabrze11 Bielsko-Biała11 Toruń11 Młochów11 Razem2336384136174

23 Jednostki goszczące Uczelnie - 120 Jednostki PAN - 26 Instytuty badawcze - 21 Przedsiębiorstwa - 7

24 Najczęściej popełniane błędy ❖ Nieuważne czytanie dokumentacji konkursowej; ❖ Oświadczenia podpisane przez osoby inne niż wymagane; ❖ Załączniki podpinane są w systemie w niewłaściwym miejscu; ❖ Błędne wyliczanie kosztów;

25 Osoba do kontaktu Barbara Pastuszek-Lipińska barbara.lipinska@ncbr.gov.pl lider@ncbr.gov.pl

26 PO Kapitał Ludzki Działania 4.1 oraz 4.3 – formy wsparcia skierowane do młodych naukowców: ❖ szkolenia, kursy, staże w tym staże i szkolenia w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo – badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni przydatnych dla prowadzenia pracy dydaktycznej (w tym staże dla doktorantów i staże postdoktorskie); ❖ stypendia (od 3,5 do 5 tys zł) dla doktorantów, młodych doktorów (postdoców) zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki; ❖ dofinansowanie tworzenia nowych kierunków studiów doktoranckich istotnych dla potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.

27 Kontakt Działanie 4.1 – projekt systemowy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Działanie 4.3 Barbara Pastuszek-Lipińska barbara.lipinska@ncbr.gov.pl

28 PO Kapitał Ludzki Działanie 4.2 PO KL - projekt SKILLS Adresatami są laureaci i stypendyści FNP mieszkający w Polsce: pracownicy naukowi zatrudnieni w jednostce naukowej i doktoranci. Działania w projekcie: ❖ szkolenia podnoszące umiejętności z zakresu zarządzania badaniami naukowym, ❖ szkolenia dotyczące transferu technologii i przedsiębiorczości, ❖ warsztaty szkoleniowe z komunikacji naukowej, ❖ szkolenia z zakresu upowszechniania nauki, ❖ Akademia Menadżerów Programowych, ❖ Program Mentoringu, ❖ międzynarodowe konferencje, ❖ spotkania naukowe z inicjatywy uczestników projektu, ❖ program INTER (Szkolenia i konkurs na zaprezentowanie projektu interdyscyplinarnego).

29 Kontakt Fundacja na rzecz Nauki Polskiej fnp@fnp.org.pl

30 Inne programy

31 Program TANGO Zwiększenie stopnia wykorzystania wyników badań podstawowych o znaczącym potencjale innowacyjnym w praktyce. Adresaci: Wykonawcy projektów finansowanych w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych dotyczących badań podstawowych: ❖ NCN - Opus, Harmonia, Sonata, Sonata Bis, Maestro ❖ granty przyznane przez MNiSW (projekty rozpoczęte nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r.)

32 Program TANGO Rozpoznanie potencjału aplikacyjnego wyników badań (Faza PoC), np: ❖ analiza rynku – zapotrzebowanie na rozwiązanie będące przedmiotem wniosku; ❖ działania ukierunkowane na pozyskanie partnera zainteresowanego wdrożeniem wyników/współfinansowaniem fazy B+R; ❖ opracowanie strategii zabezpieczenia praw własności intelektualnej; ❖ studium wykonalności badań naukowych lub prac rozwojowych;

33 Program TANGO ❖ dwuetapowy nabór wniosków: 1. etap – NCN, wniosek skrócony, ocena Zespołu (nauka+biznes), do 2. etapu kwalifikowana jest liczba wniosków odpowiadająca 2-krotności alokacji na konkurs; 2. etap – NCBR, wniosek pełny, recenzje + ocena Zespołu; ❖ projekty są finansowane przez NCBR; ❖ faza B+R jest opcjonalna, warunkiem uzyskania dofinansowania na fazę B+R jest pozytywna ocena fazy PoC

34 Program TANGO FazaOkres realizacji Działania objęte dofinansowaniem Wysokość dofinansowania P o Cdo 18 mies. Rozpoznanie potencjału aplikacyjnego wyników badań (podstawowych) do 250 tys. PLN B + Rdo 24 mies. Badania przemysłowe Prace rozwojowe do 1 mln. PLN

35 Program Innowacje Społeczne Program wsparcia sektora nauki, otoczenia gospodarczego oraz sektora organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania i realizacji innowacyjnych działań i inicjatyw społecznych, bazujących na osiągnięciach nauki i techniki ❖ Cel: poprawa jakości życia społeczeństwa ❖ Adresaci: konsorcjum, składające się z jednostki naukowej oraz przedsiębiorcy albo co najmniej dwóch jednostek naukowych, z obligatoryjnym udziałem organizacji pozarządowej

36 Młodzi naukowcy w roli recenzentów http://www.ncbr.gov.pl/baza-ekspertow/

37 Recenzje wykonane na zlecenie NCBR w latach 2009-2013

38 Perspektywa finansowa 2014-2020

39 Program Inteligentny Rozwój ❖ Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe. Celem osi jest finansowanie projektów B+R począwszy od fazy badań, poprzez etap prac rozwojowych i badań przemysłowych. Efektem wdrażania osi powinien być transfer opracowanego rozwiązania do działalności gospodarczej. ❖ Oś priorytetowa IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Finansowanie projektów mających na celu zwiększenie zasobów wiedzy w obszarach uznanych za priorytetowe dla rozwoju polskiej nauki oraz przyszłościowych z punktu widzenia gospodarki.

40 PO Wiedza, Edukacja, Rozwój ❖ Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Priorytet inwestycyjny 10.2: poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji

41 Efekty realizowanej polityki

42 Procent umów podpisanych przez konsorcja w latach 2011-2013

43 Wzrost BERD i GERD

44 Udział wkładów własnych przedsiębiorców, beneficjentów NCBR, we wskaźnikach BERD

45 Wynalazki krajowe złożone w Urzędzie Patentowym w latach 2006- 2012

46 Efekty realizowanej polityki ❖ Szeroka oferta programowa, obejmująca pełen cykl prac badawczo-rozwojowych „od pomysłu do przemysłu” ❖ Atrakcyjność programów potwierdzona dużym zainteresowaniem konkursami ❖ Uczelnie i przedsiębiorcy głównymi beneficjentami ❖ Coraz bardziej aktywna rola przedsiębiorców – liderzy konsorcjów ❖ Zwiększone zaangażowanie finansowe przedsiębiorców jako podstawa wzrostu finansowania B+R w Polsce w perspektywie Horyzont 2020

47 Dziękuję za uwagę

48 NCBR.gov.pl


Pobierz ppt "Możliwości finansowania badań i prac rozwojowych w NCBR Hubert Gęsiarz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google