Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonanie budżetu za 2007 r. DOCHODY W 2007 R. Uchwała budżetowa nr VI/38/2007 z dnia 222 lutego 2007 r. wprowadziła kwotę dochodów w wysokości 51.963.879.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonanie budżetu za 2007 r. DOCHODY W 2007 R. Uchwała budżetowa nr VI/38/2007 z dnia 222 lutego 2007 r. wprowadziła kwotę dochodów w wysokości 51.963.879."— Zapis prezentacji:

1

2 Wykonanie budżetu za 2007 r.

3 DOCHODY W 2007 R. Uchwała budżetowa nr VI/38/2007 z dnia 222 lutego 2007 r. wprowadziła kwotę dochodów w wysokości 51.963.879 zł. W ciągu 2007 r. następowały zmiany planu. Na dzień 31 grudnia 2007 r. plan zwiększył się do kwoty 54.759.707 zł. Za 2007 r. osiągnięto ogólną kwotą dochodów w wysokości 56.039.659 zł co stanowi 102,3% planu. Na ogólną kwotę osiągniętych dochodów za 2007 r. składają się: 1)oświatowa część subwencji ogólnej 7.151.166 zł 2)dotacje na zadania zlecone 3.597.565 zł 3)pozostałe dotacje 919.858 zł 4)dochody własne : 44.371.068 zł w tym udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wynoszące 22.941.068 zł. W ramach ogólnej kwoty dochodów dotacje stanowią 8,1%, subwencja to 12,8%, a dochody pozostałe stanowią 79,1%.

4 Dochody Gminy Brwinów

5 WYDATKI W 2007 R. Plan wydatków na 2007 r. w uchwale budżetowej VI/38/2007 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 22 lutego 2007 r. zakładał kwotę 54.861.938 zł. W trakcie roku, uchwałami Rady Miejskiej, skorygowano plan wydatków do wysokości 64.707.766 zł (w tym deficyt budżetowy w kwocie 9.948.059 zł). Faktycznie zrealizowane wydatki wynosiły 56.219.070zł, (w tym majątkowe 16.581.612 zł), co stanowi 87% planowanych wydatków. Najwyższe wykonanie wystąpiło w działach:  dziale 921 – 100 %, wydatki poniesione na dotację dla Ośrodka Kultury i bibliotek oraz organizację imprez związanych z Europejskimi Dniami Dziedzictwa,  dziale 751 – 100% wydatki na spis wyborców i wybory  dziale 851 – 99,9 % wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,  dziale 852% - 99% wydatki na pomoc społeczną  dziale 801– 98,5 %, wydatki poniesione na utrzymanie szkół, gimnazjów, przedszkoli, dowożenie, dokształcanie nauczycieli, fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli. Plan wydatków inwestycyjnych wykonano w 73,6%.

6 Wydatki Gminy Brwinów

7 Struktura budżetu w latach

8 Dynamika dochodów, wydatków i inwestycji

9 PLAN BUDŻETU GMINY BRWINÓW NA ROK 2007 ( stan 22.02.2007) DziałNazwa działu WYDATKI ogółembieżąceinwestycyjne 010Rolnictwo i łowiectwo5 350 40089 4005 261 000 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę1 565 4001 359 400206 000 600Transport i łączność4 982 0001 250 0003 732 000 700Gospodarka mieszkaniowa3 678 1003 593 10085 000 710Działalność usługowa136 200 0 750Administracja publiczna6 658 673 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa3 415 0 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż.1 273 1001 263 10010 000 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej100 800 0 757Obsługa długu publicznego700 000 0 758Różne rozliczenia300 000 0 801Oświata i wychowanie15 421 56014 052 5601 369 000 851Ochrona zdrowia412 200 0 852Pomoc społeczna6 093 540 0 854Edukacyjna opieka wychowawcza173 900 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska6 676 6503 861 6502 815 000 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego1 101 000 0 926Kultura fizyczna i sport235 000180 00055 000 I RAZEM DZIAŁY54 861 93841 328 93813 533 000 II Z wydatków razem (poz. I) przypada na:0 zadania własne zadania zlecone 50 665 71037 132 71013 533 000 4 196 228 0

10 BUDŻET 2007WYKONANIE - WYDATKI DziałWydatki ogółemWydatki bieżące Wydatki majątkowe,w tym inwestycyjne Rolnictwo i łowiectwo3 204 696,13126 347,713 078 348,42 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę1 489 054,741 356 881,13132 173,61 Transport i łączność6 243 968,071 144 410,055 099 558,02 Gospodarka mieszkaniowa3 705 382,773 344 556,54360 826,23 Działalność usługowa62 320,02 0,00 Administracja publiczna6 226 430,526 135 430,7290 999,80 Urzędy naczelnych organów władzy29 868,57 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż.2 185 064,761 398 040,60787 024,16 Dochody od osób prawnych,fizycznych79 892,34 0,00 Obsługa długu publ.410 202,70 0,00 Różne rozliczenia22 723,70 0,00 Oświata i wychowanie16 750 477,2614 730 393,212 020 084,05 Ochrona zdrowia445 592,37 0,00 Pomoc społeczna5 614 615,73 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza233 158,03 0,00 Gospodarka komunalna8 134 120,713 180 624,794 953 495,92 Kultura i ochrona dziedz. narodowego1 143 000,00 0,00 Kultura fiz. i sport238 502,00179 400,0059 102,00 Ogółem56 219 070,4239 637 458,2116 581 612,21

11 Struktura wydatków w 2007r. (wg działów)

12 Dział Wydatki majątkowe 2007 PlanWykonanieWykonanie w %Pozostało w zł Rolnictwo i łowiectwo49560003 078 34862%1 877 652,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę313000132 17442%180 826,00 Transport i łączność59590005 099 55886%859 442,00 Gospodarka mieszkaniowa477167360 82676%116 341,00 Administracja publiczna146 00091 00062%55 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p- poż.796 185787 02499%9 161,00 Oświata i wychowanie25630002 020 08479%542 916,00 Gospodarka komunalna7 249 0004 953 49668%2 295 504,00 Kultura fizyczna i sport63 00059 10294%3 898,00 Ogółem22 522 35216 581 61274%5 940 740,00

13 Inwestycje w 2007 r. w mln zł

14

15 Liczba mieszkańców gminy w latach

16 Wydatki inwestycyjne Gminy (w przeliczeniu na 1 mieszkańca)

17 Stan zadłużenia na koniec 2007 r. (łącznie) Pożyczki – 2.546.982 zł Kredyty – 6.392.427 zł Odsetki – 2.506.797zł Razem – 11.446.206 – 20% dochodów Spłata rat i odsetek w 2007r. – 2.940.123 zł to 5,2% dochodów Deficyt wyniósł – 179.411 zł

18 Długość sieci wodociągowej

19 Długość sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

20 Ulepszone drogi gruntowe w m²

21 Przykładowe inwestycje wykonane w 2007 r. Strefowa pompownia wody w Żółwinie Budowa kanalizacji sanitarnej w Brwinowie, Otrębusach i Kaniach Budowa kanalizacji deszczowej w Brwinowie Utwardzenie destruktem asfaltowym Utrwalenie powierzchniowe dróg Gminny Informacyjny System Edukacyjny Budowa części gimnazjalnej przy ZS nr 1 Przebudowa Zespołu Szkół nr 1 Budowa linii oświetlenia ulicznego – 88szt. Projektowanie odbudowy rowów wraz z separatorami i zbiornikami deszczowymi Budowa ścieżki edukacyjnej w Otrębusach Kontenery socjalne Nowy samochód bojowy i motopompa dla OSP 2 skutery i samochód dla SM 7 progów zwalniających 2 przepompownie ścieków

22 Przykładowe inwestycje (kontynuacja na 2008 r.) Dokumentacja projektowa wodociągów w Kaniach, Otrębusach, Żółwinie, Owczarni, Kotowicach, Falęcinie, Parzniewie, Krosnach, Mosznie, Koszajcu, Milęcinie Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Owczarni, Żółwinie, Kaniach i Otrębusach Dokumentacja projektowa oczyszczalni ścieków w Mosznie oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Parzniewie, Mosznie, Krosnach, Koszajcu, Domaniewie, Domaniewku Dokumentacja przebudowy SUW w Brwinowie i Parzniewie Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Brwinowie i Otrębusach Projektowanie kanalizacji deszczowej Przebudowa ul. Pedagogicznej (550 mb) i ul. Milanowieckiej (320 mb)

23 Przykładowe inwestycje (kontynuacja na 2008 r.) Dokumentacja przebudowy ul. Pszczelińskiej Wstępne i Ostateczne Studium Wykonalności do projektu Czyste Życie – Fundusz Spójności UE Dokumentacja projektowa nowych przedszkoli na terenie ZS nr1 i ZS w Otrębusach (łącznie z koncepcjami zagospodarowania terenów szkół) Dokumentacja projektowa rozbudowy szkoły w Otrębusach Dokumentacja projektowa boiska przy ZS nr2 Zakup gimbusa Projekt przebudowy stadionu miejskiego Budowa 2 zbiorników retencyjnych (ul. Sochaczewska i Parzniew) Projektowanie odbudowy rowów wraz z separatorami i zbiornikami deszczowymi Projektowanie i budowa nowych punktów świetlnych

24 Wykonane remonty w 2007 r. (przykłady)  Remonty chodników (Kanie - Piłsudskiego i Brwinów –Pruszkowska – 1100mb) - 405 tys. zł  Naprawa dróg asfaltowych (6 tys. m²) – 306 tys. zł  Równanie dróg gruntowych (300 tys. m²) – 70 tys. zł  Naprawa dróg tłuczniowych (18,6 tys. m²) - 230 tys. zł  Wymiany okien w bud. komunalnych – 59 tys. zł  Remonty dachów budynków (Czubin, Żółwin) – 75 tys. zł  Wpłaty na rzecz wspólnot – 33 tys. zł  Inne remonty i konserwacja budynków kom. – 260 tys zł  Wymiana punktów świetlnych – 15 szt., oraz zmiana tablic pomiarowych – 11kpl. – ok. 57 tys. zł  Remonty autobusów – 49 tys. zł  Remonty rowów (ul. Błońska, Czubińska, Jasna w Brwinowie) – 176 tys. zł  Wymiana kolektora melioracyjnego, rów zw-13 – 91 tys. zł

25 Przykładowe wydatki komunalne Kruszenie gruzu betonowego – 25 tys. zł Wdrożenie stref ograniczonej prędkości (Brwinów, Kanie Otrębusy) – 59 tys. zł Opał do budynków komunalnych – 73 tys. zł Zużycie gazu i energii el. w budynkach komunalnych – 161 tys. zł Wywóz nieczystości z budynków komunalnych – 157 tys. zł Zakup paliwa i olei do autobusów szkolnych – 112 tys. zł Zakup płyt eco – 40 tys. zł Zakup słupów ogłoszeniowych – 30 tys. zł Paliwo dla służb oczyszczających gminę – 48 tys. zł Zakup narzędzi – ok. 15 tys. zł Zimowe utrzymanie dróg – 255 tys. zł Prace porządkowe SITA – 223 tys. zł Tablice z nazwami ulic, tablice informacyjne – 93 tys. zł Wynajem TOI TOI – 17 tys. zł Prace ogrodnicze – 270 tys. zł (w tym GFOS) Konserwacja oświetlenia ulicznego – 140 tys. zł Prowadzenie segregacji odpadów – ok. 112 tys. zł

26

27 Odprowadzono ścieków: 215.242w 2004r. - 215.242 m³ 192.974w 2005r. - 192.974 m³ 217.520w 2006r. – 217.520 m³ 246.929w 2007r. – 246.929 m³

28 Inna działaność… Działalność: –przedszkoli –szkół podstawowych, gimnazjów i LO, –ŚOPS –GOPzR –Straży Miejskiej –Jednostek OSP Uczestnictwo w pracach –Stowarzyszenia Gmin Zach. Mazowsza „Mazovia” –Zarządu Powiatowego OSP –Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa –w sprawie obszaru metropolitalnego

29 Imprezy i uroczystości organizowane w roku 2007 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Kiedy dzwonię po straż pożarną” - styczeń 2007 Konkurs historyczny „Sławni polscy uczeni, wynalazcy i konstruktorzy” – luty 2007 Ogólnopolski konkurs wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – marzec 2007 Obchody Uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja – maj 2007 Konkurs elegancji pojazdów zabytkowych w dniu 6 maja 2007r.(w ramach Autosacrum 2007r,) Konkurs polonistyczno – plastyczny dla dzieci i młodzieży „Nowe hasło i logo Gminy Brwinów” 15 maja 2007 r. Współorganizacja akcji karta rowerowa dla czwartoklasisty – czerwiec 2007 r. Obchody 63. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – 1 sierpnia 2007 r. Obchody 87. rocznicy Bitwy Warszawskiej – 15 sierpnia 2007 r. Pierwsza Publiczna Lekcja Historii o Bitwie Warszawskiej – 15 sierpnia 2007r. Wystawa poświęcona Bitwie Warszawskiej „Bitwa Warszawska 1920 r.” – 15 sierpnia – 17 września 2007r. Dni Brwinowa – 8-9 września 2007 Obchody 68. rocznicy Bitwy pod Brwinowem – 9 września 2007 r. Europejskie Dni Dziedzictwa – 14-15 września 2007 r. Wizyta gości z Hannoveru w Gimnazjum w Otrębusach – 30 września - 11 października 2007r.

30 Imprezy i uroczystości organizowane w roku 2007 cd. Uroczyste otwarcie nowego budynku Gimnazjum przy ZS nr 1 w Brwinowie - 12 października 2007r. Trzy koncerty fortepianowe w wykonaniu Łukasza Nagórki w terminie od 14 października do końca 2007r. Obchody VII Dnia Papieskiego, koncert Łukasza Nagórki w Kościele św. Floriana – 16 października 2007 r. Wizyta uczniów z Trzebiatowa w LO w Brwinowie – 16 października 2007 r. Brwinowskie Dni Otwartych Muzeów w Gminie Brwinów 27 – 28 października 2007r. Obchody Święta Niepodległości na Uniwersytecie Warszawskim (z samorządem Trzebiatowa i Dowództwem 36 BZ LA z Trzebiatowa) – 10-11 listopada 2007 r. Koncert Towarzystwa Pieśni Dawnej „Pośrodku Żywota”, inscenizacja fragmentów sztuki „Przed sklepem jubilera” w wykonaniu grupy „Metamorfozy” – 11 listopada 2007, Wystawa „W legionowym mundurze…” – 11 listopada 2007 r., Aukcja charytatywna oraz loteria fantowa a także I Koncert Festiwalu Siedmiu Spotkań dedykowany p. Jackowi Barejowi, mieszkańcowi Koszajca poszkodowanemu w wypadku samochodowym we Francji – 2 grudnia 2007 r. Dzień szwedzki w ZS nr 1 (OK) – 6 grudnia Obchody 15 rocznicy przejęcia tradycji bojowych Legii Akademickiej przez 36. Brygadę Zmechanizowaną z Trzebiatowa - 8 – 9 grudnia 2008 (otwarcie wystawy w Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach pod tytułem „Królowie, wodzowie, rycerze, ułani, żołnierze”, występ Młodzieżowego Zespołu „Tęcza” z Radzikowa, uroczystości w Kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Otrębusach oraz w ZS w Otrębusach), Otwarcie wystawy ze zbiorów Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach „Boże Narodzenie w tradycji polskiej” w „Organistówce” – 26 grudnia 2007 r.

31 Inne ważne wydarzenia z 2007 r.  Otwarcie nowych inwestycji Michelin Polska, Agroman, kontynuacja budowy np.: Eko-Bud, Corner, Domex-Bis,  Dynamiczny rozwój Spółki Wodnej  Przeznaczenie terenów pod rozwój TBS  Przyjazd Pani Ingrid Lange Viceburmistrz Hannoveru  Festiwal 7 spotkań – współpraca z Filharmomią Kaliską  Wymiana młodzieży z Hannoveru i Trzebiatowa  Wizyta dziennikarzy zagranicznych w Brwinowie – 18 maja 2007 r.  Zwycięstwo OSP Brwinów w zawodach pożarniczych Powiatu Pruszkowskiego

32 Wykaz spraw załatwionych w 2007r. w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego - Planowanie Przestrzenne Wydano 83 decyzje o naliczeniu renty planistycznej. Wydano 509 wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub z posiadanego przez Gminę Brwinów „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brwinów”. Wydano 576 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub o braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego danego terenu. Udzielono odpowiedzi na 24 wnioski w sprawie zmiany ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów oraz posiadanego przez Gminę Brwinów „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brwinów”. Udzielono odpowiedzi na 108 pism i wniosków w sprawach różnych. Uchwalono 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenu we wsiach: –Terenia –Kanie, osiedle „Słoneczne”. Podjęto 2 nowe uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w : –Kaniach, dz. nr ew. od 150/41 do 150/51 (zmiana planu z 2002r.). –Brwinowie, dz. nr ew. 60 i 65/7 obręb18 i nr ew. 60 i 1/28 obręb 20. Trwały prace planistyczne nad m.p.z.p. terenu miasta Brwinowa i gminy Brwinów, będących w trakcie sporządzania na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Brwinowie Nr 379-III z dnia 28 czerwca 2002r. oraz Nr 141-IV z dnia 24 października 2003r. (tzw. „duży” plan). Wydano ogółem 366 decyzji, w tym 329 decyzji o warunkach zabudowy oraz 37 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydano 113 postanowień w sprawie opiniowania projektów podziału działek.

33 Wykaz spraw załatwionych w 2007r. w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego - Gospodarka Nieruchomościami Wydano ogółem 95 decyzji o podziale nieruchomości. Wydano 61 decyzji o opłacie adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. Wydano 4 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. Sporządzono 19 wniosków do Ksiąg Wieczystych o regulację stanu prawnego nieruchomości. Przygotowano 43 projekty uchwał, które zostały podjęte. Sporządzono 269 zaświadczeń o numeracji porządkowej nieruchomości. Wydano 9 postanowień o rozgraniczeniu nieruchomości. Wydano 5 decyzji dotyczących rozgraniczenia nieruchomości. Wystosowano 321 pism w sprawach różnych z zakresu gospodarki nieruchomościami. Zgromadzono dokumentację i sporządzono 4 akty notarialne sprzedaży lokali komunalnych ich najemcom. Przygotowano dokumentację i przeprowadzono 2 przetargi na zbycie 6 nieruchomości oraz sporządzono akty notarialne. Przeprowadzono 1 przetarg na wydzierżawienie gruntu oraz sporządzono umowę dzierżawy.

34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wykonanie budżetu za 2007 r. DOCHODY W 2007 R. Uchwała budżetowa nr VI/38/2007 z dnia 222 lutego 2007 r. wprowadziła kwotę dochodów w wysokości 51.963.879."

Podobne prezentacje


Reklamy Google