Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonanie budżetu za 2007 r. DOCHODY W 2007 R. Uchwała budżetowa nr VI/38/2007 z dnia 222 lutego 2007 r. wprowadziła kwotę dochodów w wysokości 51.963.879.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonanie budżetu za 2007 r. DOCHODY W 2007 R. Uchwała budżetowa nr VI/38/2007 z dnia 222 lutego 2007 r. wprowadziła kwotę dochodów w wysokości 51.963.879."— Zapis prezentacji:

1

2 Wykonanie budżetu za 2007 r.

3 DOCHODY W 2007 R. Uchwała budżetowa nr VI/38/2007 z dnia 222 lutego 2007 r. wprowadziła kwotę dochodów w wysokości zł. W ciągu 2007 r. następowały zmiany planu. Na dzień 31 grudnia 2007 r. plan zwiększył się do kwoty zł. Za 2007 r. osiągnięto ogólną kwotą dochodów w wysokości zł co stanowi 102,3% planu. Na ogólną kwotę osiągniętych dochodów za 2007 r. składają się: 1)oświatowa część subwencji ogólnej zł 2)dotacje na zadania zlecone zł 3)pozostałe dotacje zł 4)dochody własne : zł w tym udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wynoszące zł. W ramach ogólnej kwoty dochodów dotacje stanowią 8,1%, subwencja to 12,8%, a dochody pozostałe stanowią 79,1%.

4 Dochody Gminy Brwinów

5 WYDATKI W 2007 R. Plan wydatków na 2007 r. w uchwale budżetowej VI/38/2007 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 22 lutego 2007 r. zakładał kwotę zł. W trakcie roku, uchwałami Rady Miejskiej, skorygowano plan wydatków do wysokości zł (w tym deficyt budżetowy w kwocie zł). Faktycznie zrealizowane wydatki wynosiły zł, (w tym majątkowe zł), co stanowi 87% planowanych wydatków. Najwyższe wykonanie wystąpiło w działach:  dziale 921 – 100 %, wydatki poniesione na dotację dla Ośrodka Kultury i bibliotek oraz organizację imprez związanych z Europejskimi Dniami Dziedzictwa,  dziale 751 – 100% wydatki na spis wyborców i wybory  dziale 851 – 99,9 % wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,  dziale 852% - 99% wydatki na pomoc społeczną  dziale 801– 98,5 %, wydatki poniesione na utrzymanie szkół, gimnazjów, przedszkoli, dowożenie, dokształcanie nauczycieli, fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli. Plan wydatków inwestycyjnych wykonano w 73,6%.

6 Wydatki Gminy Brwinów

7 Struktura budżetu w latach

8 Dynamika dochodów, wydatków i inwestycji

9 PLAN BUDŻETU GMINY BRWINÓW NA ROK 2007 ( stan ) DziałNazwa działu WYDATKI ogółembieżąceinwestycyjne 010Rolnictwo i łowiectwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport I RAZEM DZIAŁY II Z wydatków razem (poz. I) przypada na:0 zadania własne zadania zlecone

10 BUDŻET 2007WYKONANIE - WYDATKI DziałWydatki ogółemWydatki bieżące Wydatki majątkowe,w tym inwestycyjne Rolnictwo i łowiectwo , , ,42 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę , , ,61 Transport i łączność , , ,02 Gospodarka mieszkaniowa , , ,23 Działalność usługowa62 320,02 0,00 Administracja publiczna , , ,80 Urzędy naczelnych organów władzy29 868,57 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż , , ,16 Dochody od osób prawnych,fizycznych79 892,34 0,00 Obsługa długu publ ,70 0,00 Różne rozliczenia22 723,70 0,00 Oświata i wychowanie , , ,05 Ochrona zdrowia ,37 0,00 Pomoc społeczna ,73 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza ,03 0,00 Gospodarka komunalna , , ,92 Kultura i ochrona dziedz. narodowego ,00 0,00 Kultura fiz. i sport , , ,00 Ogółem , , ,21

11 Struktura wydatków w 2007r. (wg działów)

12 Dział Wydatki majątkowe 2007 PlanWykonanieWykonanie w %Pozostało w zł Rolnictwo i łowiectwo % ,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę % ,00 Transport i łączność % ,00 Gospodarka mieszkaniowa % ,00 Administracja publiczna %55 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p- poż %9 161,00 Oświata i wychowanie % ,00 Gospodarka komunalna % ,00 Kultura fizyczna i sport %3 898,00 Ogółem % ,00

13 Inwestycje w 2007 r. w mln zł

14

15 Liczba mieszkańców gminy w latach

16 Wydatki inwestycyjne Gminy (w przeliczeniu na 1 mieszkańca)

17 Stan zadłużenia na koniec 2007 r. (łącznie) Pożyczki – zł Kredyty – zł Odsetki – zł Razem – – 20% dochodów Spłata rat i odsetek w 2007r. – zł to 5,2% dochodów Deficyt wyniósł – zł

18 Długość sieci wodociągowej

19 Długość sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

20 Ulepszone drogi gruntowe w m²

21 Przykładowe inwestycje wykonane w 2007 r. Strefowa pompownia wody w Żółwinie Budowa kanalizacji sanitarnej w Brwinowie, Otrębusach i Kaniach Budowa kanalizacji deszczowej w Brwinowie Utwardzenie destruktem asfaltowym Utrwalenie powierzchniowe dróg Gminny Informacyjny System Edukacyjny Budowa części gimnazjalnej przy ZS nr 1 Przebudowa Zespołu Szkół nr 1 Budowa linii oświetlenia ulicznego – 88szt. Projektowanie odbudowy rowów wraz z separatorami i zbiornikami deszczowymi Budowa ścieżki edukacyjnej w Otrębusach Kontenery socjalne Nowy samochód bojowy i motopompa dla OSP 2 skutery i samochód dla SM 7 progów zwalniających 2 przepompownie ścieków

22 Przykładowe inwestycje (kontynuacja na 2008 r.) Dokumentacja projektowa wodociągów w Kaniach, Otrębusach, Żółwinie, Owczarni, Kotowicach, Falęcinie, Parzniewie, Krosnach, Mosznie, Koszajcu, Milęcinie Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Owczarni, Żółwinie, Kaniach i Otrębusach Dokumentacja projektowa oczyszczalni ścieków w Mosznie oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Parzniewie, Mosznie, Krosnach, Koszajcu, Domaniewie, Domaniewku Dokumentacja przebudowy SUW w Brwinowie i Parzniewie Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Brwinowie i Otrębusach Projektowanie kanalizacji deszczowej Przebudowa ul. Pedagogicznej (550 mb) i ul. Milanowieckiej (320 mb)

23 Przykładowe inwestycje (kontynuacja na 2008 r.) Dokumentacja przebudowy ul. Pszczelińskiej Wstępne i Ostateczne Studium Wykonalności do projektu Czyste Życie – Fundusz Spójności UE Dokumentacja projektowa nowych przedszkoli na terenie ZS nr1 i ZS w Otrębusach (łącznie z koncepcjami zagospodarowania terenów szkół) Dokumentacja projektowa rozbudowy szkoły w Otrębusach Dokumentacja projektowa boiska przy ZS nr2 Zakup gimbusa Projekt przebudowy stadionu miejskiego Budowa 2 zbiorników retencyjnych (ul. Sochaczewska i Parzniew) Projektowanie odbudowy rowów wraz z separatorami i zbiornikami deszczowymi Projektowanie i budowa nowych punktów świetlnych

24 Wykonane remonty w 2007 r. (przykłady)  Remonty chodników (Kanie - Piłsudskiego i Brwinów –Pruszkowska – 1100mb) tys. zł  Naprawa dróg asfaltowych (6 tys. m²) – 306 tys. zł  Równanie dróg gruntowych (300 tys. m²) – 70 tys. zł  Naprawa dróg tłuczniowych (18,6 tys. m²) tys. zł  Wymiany okien w bud. komunalnych – 59 tys. zł  Remonty dachów budynków (Czubin, Żółwin) – 75 tys. zł  Wpłaty na rzecz wspólnot – 33 tys. zł  Inne remonty i konserwacja budynków kom. – 260 tys zł  Wymiana punktów świetlnych – 15 szt., oraz zmiana tablic pomiarowych – 11kpl. – ok. 57 tys. zł  Remonty autobusów – 49 tys. zł  Remonty rowów (ul. Błońska, Czubińska, Jasna w Brwinowie) – 176 tys. zł  Wymiana kolektora melioracyjnego, rów zw-13 – 91 tys. zł

25 Przykładowe wydatki komunalne Kruszenie gruzu betonowego – 25 tys. zł Wdrożenie stref ograniczonej prędkości (Brwinów, Kanie Otrębusy) – 59 tys. zł Opał do budynków komunalnych – 73 tys. zł Zużycie gazu i energii el. w budynkach komunalnych – 161 tys. zł Wywóz nieczystości z budynków komunalnych – 157 tys. zł Zakup paliwa i olei do autobusów szkolnych – 112 tys. zł Zakup płyt eco – 40 tys. zł Zakup słupów ogłoszeniowych – 30 tys. zł Paliwo dla służb oczyszczających gminę – 48 tys. zł Zakup narzędzi – ok. 15 tys. zł Zimowe utrzymanie dróg – 255 tys. zł Prace porządkowe SITA – 223 tys. zł Tablice z nazwami ulic, tablice informacyjne – 93 tys. zł Wynajem TOI TOI – 17 tys. zł Prace ogrodnicze – 270 tys. zł (w tym GFOS) Konserwacja oświetlenia ulicznego – 140 tys. zł Prowadzenie segregacji odpadów – ok. 112 tys. zł

26

27 Odprowadzono ścieków: w 2004r m³ w 2005r m³ w 2006r. – m³ w 2007r. – m³

28 Inna działaność… Działalność: –przedszkoli –szkół podstawowych, gimnazjów i LO, –ŚOPS –GOPzR –Straży Miejskiej –Jednostek OSP Uczestnictwo w pracach –Stowarzyszenia Gmin Zach. Mazowsza „Mazovia” –Zarządu Powiatowego OSP –Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa –w sprawie obszaru metropolitalnego

29 Imprezy i uroczystości organizowane w roku 2007 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Kiedy dzwonię po straż pożarną” - styczeń 2007 Konkurs historyczny „Sławni polscy uczeni, wynalazcy i konstruktorzy” – luty 2007 Ogólnopolski konkurs wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – marzec 2007 Obchody Uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja – maj 2007 Konkurs elegancji pojazdów zabytkowych w dniu 6 maja 2007r.(w ramach Autosacrum 2007r,) Konkurs polonistyczno – plastyczny dla dzieci i młodzieży „Nowe hasło i logo Gminy Brwinów” 15 maja 2007 r. Współorganizacja akcji karta rowerowa dla czwartoklasisty – czerwiec 2007 r. Obchody 63. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – 1 sierpnia 2007 r. Obchody 87. rocznicy Bitwy Warszawskiej – 15 sierpnia 2007 r. Pierwsza Publiczna Lekcja Historii o Bitwie Warszawskiej – 15 sierpnia 2007r. Wystawa poświęcona Bitwie Warszawskiej „Bitwa Warszawska 1920 r.” – 15 sierpnia – 17 września 2007r. Dni Brwinowa – 8-9 września 2007 Obchody 68. rocznicy Bitwy pod Brwinowem – 9 września 2007 r. Europejskie Dni Dziedzictwa – września 2007 r. Wizyta gości z Hannoveru w Gimnazjum w Otrębusach – 30 września - 11 października 2007r.

30 Imprezy i uroczystości organizowane w roku 2007 cd. Uroczyste otwarcie nowego budynku Gimnazjum przy ZS nr 1 w Brwinowie - 12 października 2007r. Trzy koncerty fortepianowe w wykonaniu Łukasza Nagórki w terminie od 14 października do końca 2007r. Obchody VII Dnia Papieskiego, koncert Łukasza Nagórki w Kościele św. Floriana – 16 października 2007 r. Wizyta uczniów z Trzebiatowa w LO w Brwinowie – 16 października 2007 r. Brwinowskie Dni Otwartych Muzeów w Gminie Brwinów 27 – 28 października 2007r. Obchody Święta Niepodległości na Uniwersytecie Warszawskim (z samorządem Trzebiatowa i Dowództwem 36 BZ LA z Trzebiatowa) – listopada 2007 r. Koncert Towarzystwa Pieśni Dawnej „Pośrodku Żywota”, inscenizacja fragmentów sztuki „Przed sklepem jubilera” w wykonaniu grupy „Metamorfozy” – 11 listopada 2007, Wystawa „W legionowym mundurze…” – 11 listopada 2007 r., Aukcja charytatywna oraz loteria fantowa a także I Koncert Festiwalu Siedmiu Spotkań dedykowany p. Jackowi Barejowi, mieszkańcowi Koszajca poszkodowanemu w wypadku samochodowym we Francji – 2 grudnia 2007 r. Dzień szwedzki w ZS nr 1 (OK) – 6 grudnia Obchody 15 rocznicy przejęcia tradycji bojowych Legii Akademickiej przez 36. Brygadę Zmechanizowaną z Trzebiatowa - 8 – 9 grudnia 2008 (otwarcie wystawy w Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach pod tytułem „Królowie, wodzowie, rycerze, ułani, żołnierze”, występ Młodzieżowego Zespołu „Tęcza” z Radzikowa, uroczystości w Kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Otrębusach oraz w ZS w Otrębusach), Otwarcie wystawy ze zbiorów Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach „Boże Narodzenie w tradycji polskiej” w „Organistówce” – 26 grudnia 2007 r.

31 Inne ważne wydarzenia z 2007 r.  Otwarcie nowych inwestycji Michelin Polska, Agroman, kontynuacja budowy np.: Eko-Bud, Corner, Domex-Bis,  Dynamiczny rozwój Spółki Wodnej  Przeznaczenie terenów pod rozwój TBS  Przyjazd Pani Ingrid Lange Viceburmistrz Hannoveru  Festiwal 7 spotkań – współpraca z Filharmomią Kaliską  Wymiana młodzieży z Hannoveru i Trzebiatowa  Wizyta dziennikarzy zagranicznych w Brwinowie – 18 maja 2007 r.  Zwycięstwo OSP Brwinów w zawodach pożarniczych Powiatu Pruszkowskiego

32 Wykaz spraw załatwionych w 2007r. w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego - Planowanie Przestrzenne Wydano 83 decyzje o naliczeniu renty planistycznej. Wydano 509 wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub z posiadanego przez Gminę Brwinów „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brwinów”. Wydano 576 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub o braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego danego terenu. Udzielono odpowiedzi na 24 wnioski w sprawie zmiany ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów oraz posiadanego przez Gminę Brwinów „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brwinów”. Udzielono odpowiedzi na 108 pism i wniosków w sprawach różnych. Uchwalono 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenu we wsiach: –Terenia –Kanie, osiedle „Słoneczne”. Podjęto 2 nowe uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w : –Kaniach, dz. nr ew. od 150/41 do 150/51 (zmiana planu z 2002r.). –Brwinowie, dz. nr ew. 60 i 65/7 obręb18 i nr ew. 60 i 1/28 obręb 20. Trwały prace planistyczne nad m.p.z.p. terenu miasta Brwinowa i gminy Brwinów, będących w trakcie sporządzania na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Brwinowie Nr 379-III z dnia 28 czerwca 2002r. oraz Nr 141-IV z dnia 24 października 2003r. (tzw. „duży” plan). Wydano ogółem 366 decyzji, w tym 329 decyzji o warunkach zabudowy oraz 37 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydano 113 postanowień w sprawie opiniowania projektów podziału działek.

33 Wykaz spraw załatwionych w 2007r. w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego - Gospodarka Nieruchomościami Wydano ogółem 95 decyzji o podziale nieruchomości. Wydano 61 decyzji o opłacie adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. Wydano 4 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. Sporządzono 19 wniosków do Ksiąg Wieczystych o regulację stanu prawnego nieruchomości. Przygotowano 43 projekty uchwał, które zostały podjęte. Sporządzono 269 zaświadczeń o numeracji porządkowej nieruchomości. Wydano 9 postanowień o rozgraniczeniu nieruchomości. Wydano 5 decyzji dotyczących rozgraniczenia nieruchomości. Wystosowano 321 pism w sprawach różnych z zakresu gospodarki nieruchomościami. Zgromadzono dokumentację i sporządzono 4 akty notarialne sprzedaży lokali komunalnych ich najemcom. Przygotowano dokumentację i przeprowadzono 2 przetargi na zbycie 6 nieruchomości oraz sporządzono akty notarialne. Przeprowadzono 1 przetarg na wydzierżawienie gruntu oraz sporządzono umowę dzierżawy.

34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wykonanie budżetu za 2007 r. DOCHODY W 2007 R. Uchwała budżetowa nr VI/38/2007 z dnia 222 lutego 2007 r. wprowadziła kwotę dochodów w wysokości 51.963.879."

Podobne prezentacje


Reklamy Google