Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GOSPODARUJ ODPADAMI RAZEM Z NAMI !!!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GOSPODARUJ ODPADAMI RAZEM Z NAMI !!!"— Zapis prezentacji:

1 GOSPODARUJ ODPADAMI RAZEM Z NAMI !!!

2 AKTY PRAWNE Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. z 2013 roku, obowiązująca od 23 stycznia 2013 roku Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami Opakowaniowymi Dz.U. z 2013 roku, obowiązująca od 1 stycznia 2014 roku

3 KOD NEWRALGICZNYCH ODPADÓW
KOD ODPADU zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 poz z 2001r.) opakowania z papieru i tektury opakowania z tworzyw sztucznych papier i tektura – odpady z mechanicznej obróbki odpadów papier i tektura – odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie tworzywa sztuczne – odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄ JEDYNIE WYŻEJ WYMIENIONYCH GRUP ODAPDÓW!

4 OBOWIĄZKI WYTWÓRCÓĆ ODPADÓW
ODPAD - efektem procesu produkcyjnego jest produkt główny i uboczny. Produkt uboczny dzieli się na „produkt” (może przynieść dochód) oraz „nieprodukt”. „Nieprodukt” dzieli się na „nieodpad” (nadający się do wykorzystania mimo niskiej wartości) oraz odpad lasyfikacja odpadów: Komunalne – musi być podpisana umowa na odbiór odpadów oraz dowody opłat za usługi z niej wynikające. Niebezpieczne – nie dotyczy Inne niż niebezpieczne – w grupie tej mieszczą się odpady, w których gospodarowaniu proponujemy Państwu współpracę.

5 ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE
Decyzja na wytwarzanie odpadów Zgodnie z art. 231 ust. 1 i ust. 2 nowej ustawy o odpadach, decyzje wydane na podstawie przepisów dotychczasowych wygasły z dniem 23 stycznia 2013 r. W przypadku wytwarzania odpadów poza instalacją, podmiot nie jest zobowiązany do uzyskania decyzji na wytwarzanie odpadów, gdyż decyzja taka może być wydana tylko i wyłącznie w związku z eksploatacją instalacji. Wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami. (art. 27 ust. 1) Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów.(art. 27 ust. 2) W takiej sytuacji odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami przechodzi na następnego posiadacza odpadów. (art.27 ust.3)

6 OBOWIĄZKI WYTWÓRCY ODPADÓW
DOTYCZY ZLECENIA INNEMU PODMIOTOWI GOSPODAROWANIE ODPADAMI Przechowywanie odpadów w warunkach uniemożliwiających mieszanie się odpadów niebezpiecznych z innymi niż niebezpieczne. Sprawdzenie, czy podmiot który przejmuje obowiązek gospodarowania odpadami ma odpowiednie zezwolenie. Wystawianie przy przekazywaniu odpadów Karty Przekazania Odpadu (zgodnie z ustawą jest to obowiązek wytwórcy odpadów) (art. 69 ust 1) Prowadzenie, udokumentowanego KPO, uproszczonego rejestru przekazanych odpadów.

7 OBOWIĄZKI WYTWÓRCY ODPADÓW cd
DOTYCZY ZLECENIA INNEMU PODMIOTOWI GOSPODAROWANIE ODPADAMI WYTWARZANIE POWYŻEJ 5 TON ODPADÓW ROCZNIE Sprawdzenie, czy podmiot który przejmuje obowiązek gospodarowania odpadami ma odpowiednie zezwolenie. Wystawianie przy przekazywaniu odpadów Karty Przekazania Odpadu (zgodnie z ustawą jest to obowiązek wytwórcy odpadów) (art. 69 ust 1) Prowadzenie, udokumentowanej KPO, Karty Ewidencji Odpadów (art. 71 ust 1) Składanie rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami Marszałkowi Województwa. (art. 75 ust 1)

8 JAK PRZECHOWYWAĆ ODPADY ?
Konieczne jest posiadanie uporządkowanych miejsc magazynowania odpadów Zasada selektywnego gromadzenia odpadów Magazynować oddzielnie produkty, produkty uboczne oraz substancje i przedmioty, które utraciły status odpadów. Miejsca magazynowania musza zapewniać ochronę środowiska oraz spełniać wymagania BHP i p.poż. Miejsca magazynowania powinny być zaopatrzone w instrukcje postępowania z odpadami, zawsze w informacje o rodzaju magazynowanych odpadów.

9 CO MOŻEMY DLA PAŃSTWA ZROBIĆ?
Wskazać najbliższą w okolicy firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia do przejęcia obowiązku gospodarowania odpadami. Możemy dostarczyć aktualnie obowiązujące wzory: Kart Przekazania Odpadów Kart Ewidencji Odpadów Sprawozdania o Wytworzonych Odpadach i przeprowadzić szkolenie jak się je wypełnia, wysyła …etc.

10 OPŁATA PRODUKTOWA PRZEDSIĘBIORCY:
WPROWADZAJĄCEGO NA RYNEK OPAKOWANIA I/LUB PRODUKTY W OPAKOWANIACH Kogo dotyczy? Dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach Eksportujących opakowania, produkty w opakowaniach Wprowadzających na rynek opakowania (dotyczy producentów) Wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach OPAKOWANIA PODLEGAJĄCE OPŁACIE PRODUKTOWEJ Folia stretch służąca do pakowania produktów (w tym do owijania palet) Pozostała folia służąca do pakowania produktów Kartony, w które pakowane są produkty Tekturowe przekładki, narożniki … etc, wykorzystywane przy pakowaniu produktów Taśma pakowa Uwaga! Zakupione nowe palety, na których są zapakowane produkty, ustawa traktuje jako opakowanie wprowadzone na rynek i podlegają opłacie produktowej.

11 OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY
WPIS DO REEJSTRU - art ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, dokonuje wpisu do rejestru na wniosek lub z urzędu. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu: 1) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane 2) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów 3) posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów Pozostali przedsiębiorcy, wprowadzający opakowania i/lub produkty w opakowaniach mają obowiązek złożenia wniosku o wpis do rejestru.

12 OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY cd
Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany zapewniać odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty (art. 17 ust 1) Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz w latach następnych osiągnąć docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 1 do ustawy (art.20 ust 1) Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkuje koniecznością uiszczenia opłaty produktowej, naliczanej według wzoru z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010r.

13 OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY cd
Przepisów ustawy w zakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, nie stosuje sie do przedsiębiorców: wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 tony (atr.7 ust 1) Przepisów ustawy w zakresie opłaty produktowej nie stosuje się w przypadku, gdy jej wysokość nie przekracza 100 zł.

14 OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY cd
ODZYSK i RECYKLING ODPADÓW Przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań przekraczającej 1 tony są zobowiązani do: Posiadania potwierdzonych KPO na przekazane ilości odpadów Posiadanie dokumentów potwierdzających odzysk i recykling odpadów w ilościach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. Prowadzenie ilościowej i wartościowej ewidencji opakowań wprowadzonych do obrotu

15 OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY cd
ODZYSK i RECYKLING ODPADÓW Składanie Marszałkowi Województwa rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań, z których powstał odpad według wzoru OŚ – OP1 Przeznaczanie na publiczne kampanie edukacyjne lub przekazywanie na rachunek NFOŚiGW łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym

16 KARY NAKŁADANE PRZEZ WIOS
Administracyjną karę pieniężną wymierza się w wysokości nie mniej zł i nie więcej niż zł za (art. 194 ust. 1 i 3). Przykładowe powody karania przedsiębiorców: zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne prowadzenie działalności w zakresie z art. 50 ust. 1 (np.: wprowadzanie na rynek produktów w opakowaniach), bez wymaganego wpisu do rejestru nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, wbrew obowiązkowi z art. 63

17 KARY NAKŁADANE PRZEZ WIOS cd
transport odpadów bez wymaganego zezwolenia (do zł) nieprowadzenie ewidencji gospodarki odpadami (do zł) niezłożenie sprawozdań o odpadach w terminie (500 zł, po 2 tygodniach zł …) nieprzeznaczanie na publiczne kampanie edukacyjne lub na rzecz NFOŚiGW wymaganych ustawą środków (do zł) sprzedaż produktów w opakowaniach, bez informowania użytkowników tych produktów o dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych oraz o sposobach właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi (do zł) Podpisanie umowy z nieuprawnionym podmiotem skutkuje nieprzekazaniem odpowiedzialności za odpady.


Pobierz ppt "GOSPODARUJ ODPADAMI RAZEM Z NAMI !!!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google