Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe instrumenty rynku pracy po zmianie ustawy z dnia r

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe instrumenty rynku pracy po zmianie ustawy z dnia r"— Zapis prezentacji:

1 Nowe instrumenty rynku pracy po zmianie ustawy z dnia 20. 04. 2004r
Nowe instrumenty rynku pracy po zmianie ustawy z dnia r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie Plac Wolności 6 Marcelina Sobańska-Szczyrba

2 BON STAŻOWY skierowany dla osób bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia
stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończonym stażu przez okres 6 miesięcy pracodawca po 6 miesiącach odbywania stażu w ramach bonu stażowego zawiera umowę o pracę ze stażystą na okres min. 6 miesięcy w wymiarze nie niższym niż ½ etatu. Organizatorem stażu może być pracodawca, przedsiębiorca, organizacja pozarządowa, rolnicza spółdzielnia produkcyjna, stypendium stażowe pokrywa PUP, po wywiązaniu się ze zobowiązania zatrudnienia Pracodawca składa w Urzędzie wiosek o wypłatę premii 1513 zł premia stanowi pomoc de minimis. Pracownik do kontaktu: Joanna Stebel, Marcelina Sobańska-Szczyrba tel wew. 118,120

3 BON ZATRUDNIENIOWY skierowany dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia
stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego. Bon zatrudnieniowy zostaje przyznany osobie bezrobotnej na jej wniosek. Po otrzymaniu bonu zatrudnieniowego osoba bezrobotna znajduje pracodawcę, który zobowiąże się zatrudnić ją nieprzerwanie przez okres 18 miesięcy kalendarzowych w pełnym wymiarze czasu pracy. - pracodawcy zostaje refundowana część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy w wysokości max. 100% zasiłku dla osoby bezrobotnej, miesięcy refundacji + 6 miesięcy dalszego zatrudnienia bez refundacji, - refundacja stanowi pomoc de minimis, Pracownik do kontaktu: Karolina Kabiesz tel wew. 115.

4 obowiązującego w dniu przyznania bonu.
BON SZKOLENIOWY skierowany dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia BON SZKOLENIOWY stanowi gwarancję skierowania osoby bezrobotnej na wskazane przez nią szkolenie oraz opłacenia kosztów poniesionych w związku z podjęciem szkolenia. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez osobę bezrobotną zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. W ramach  przyznanego bonu szkoleniowego urząd finansuje osobie bezrobotnej koszty, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu.

5 W ramach bonu szkoleniowego urząd finansuje:
- jedno lub kilka szkoleń niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i  kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej; -niezbędne badania lekarskie lub psychologiczne, -przejazd na szkolenia, w przypadku gdy zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości: do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin, powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego  ponad 150 godzin; Można wybrać szkolenie, którego koszt jest wyższy niż 100 % przeciętnego wynagrodzenia, ale wówczas osoba bezrobotna jest zobowiązana do uregulowania pozostałej należności z własnych środków. Pracownik do kontaktu: Dorota Noworyta, Mariusz Plinta tel wew. 122,121.

6 BON NA ZASIEDLENIE skierowany dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia
może zostać przyznany osobie bezrobotnej w związku z planowanym podjęciem przez nią zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli: z tytułu ich wykonywania będzie osiągała wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego (1750 zł) wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym, odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której osoba bezrobotna zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi, co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej godzinny dziennie, będzie pozostawała w zatrudnieniu, wykonywała inną pracę zarobkową lub będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres, co najmniej 6 miesięcy. Pracownik do kontaktu: Klaudia Lorek tel wew. 105. W ramach bonu na zasiedlenie osoba bezrobotna może otrzymać środki z Funduszu Pracy w kwocie określonej w umowie, w wysokości max. 200% przeciętnego wynagrodzenia

7 Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu Starosta na podstawie zawartej umowy, może zrefundować pracodawcy koszty poniesione na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 r.ż., którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu. - refundacja przysługuje przez okres 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie - po okresie refundacji pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, - refundacja udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis Pracownik do kontaktu: Joanna Stebel, Marcelina Sobańska-Szczyrba tel wew. 118, 120.

8 Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 r.ż.
Urząd na podstawie zawartej umowy może przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. Dofinansowanie jest określone w umowie, jednak nie może być wyższe niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie -dot. 1 skierowanej osoby bezrobotnej. Po okresie ustania dofinansowania pracodawca lub przedsiębiorca zobowiązany jest do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy (jeżeli zatrudnił osobę powyżej 50 roku życia lub 12 miesięcy jeżeli zatrudnił osobę bezrobotną powyżej 60 roku życia, Dofinansowanie udzielane jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis Pracownik do kontaktu: Alicja Wieja tel wew. 126 Dofinansowanie przysługuje przez okres: 12 miesięcy- w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat, -24 miesiące- w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

9 Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego w tym bezrobotnego skierowanego przez urząd pracy Kto może skorzystać: - osoby które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, - podmioty prowadzące działalność gospodarczą, - niepubliczne szkoły, - niepubliczne przedszkola, - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, - żłobki lub kluby dziecięce tworzone i prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Pracownik do kontaktu: Alicja Wieja tel wew. 126

10 Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej
Kto może skorzystać: -bezrobotny, -absolwent szkół i uczelni wyższych do 4 lat od daty ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, - student ostatniego roku studiów wyższych (studiów I lub II stopnia, jednolitych studiów magisterskich) Pracownik do kontaktu: Anna Madzia, Małgorzata Szoblik wew. 124

11 Zasady finansowania: - oprocentowanie pożyczki wyniesie obecnie 0,56% i będzie stałe w całym okresie kredytowania, - pożyczkobiorca nie będzie ponosił żadnych opłat i prowizji związanych z udzielaniem i obsługą pożyczki, - okres spłaty dla osób podejmujących działalność wynosi 7 lat, - okres spłaty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla istniejących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wyniesie 3 lata. - wartość pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, - w przypadku pożyczek na utworzenie stanowiska pracy- 6 krotność.   Dla wnioskodawców z województwa śląskiego i opolskiego w ramach podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy programem zarządzać będzie Fundacja Rozwoju Śląska w Opolu. Bliższe informacje na temat zasad finansowania i prowadzenia naboru wniosków dostępne są na stronie internetowej w menu Pierwszy biznes- Wsparcie w starcie II lub pod numerami telefonu  ,   894 Wnioski o udzielenie pożyczki przyjmowane są u pośredników finansowych działających w ramach danego obszaru kraju, terytorialnie właściwych ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej.

12 Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
Grant może zostać przyznany pracodawcy lub przedsiębiorcy na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy W ramach grantu będą kierowane osoby bezrobotne: rodzic powracający na rynek pracy, posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 lat bezrobotny sprawujący opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy. Pracownik do kontaktu: Anna Madzia, Małgorzata Szoblik tel wew. 124 Grant przysługuje w kwocie określonej w umowie nie wyższej jednak niż 6 krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę

13 Świadczenia aktywizacyjne dla rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub sprawującego opiekę nad osobą zależną Świadczenie może zostać przyznane na zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy: skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres: 12 miesięcy w wysokości połowy min. wynagrodzenia za pracę miesięcznie, 18 miesięcy w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, Po okresie przysługującego świadczenie pracodawca zatrudnia skierowanego bezrobotnego na okres: w przypadku 12 miesięcy świadczenia- zatrudnienie na 6 miesięcy w przypadku 18 miesięcy świadczenia – zatrudnienie na 9 miesięcy Pracownik do kontaktu: Anna Madzia, Małgorzata Szoblik tel wew. 124

14 Trójstronna umowa szkoleniowa
Szkolenie realizowane jest zorganizowane na wniosek pracodawcy. Umowa jest zawierana pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową. W umowie określony jest m.in.: Zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę będący podstawą przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia, Zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu na okres co najmniej 6 miesięcy. Zatrudnienie może nastąpić w trakcie trwania szkolenia, po jego zakończeniu lub po zdaniu egzaminu ze szkolenia Pracownik do kontaktu: Dorota Noworyta, Mariusz Plinta tel wew. 122,121.

15 Krajowy Fundusz Szkoleniowy  W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansuje się działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców Krajowy Fundusz Szkoleniowy skierowany jest dla pracowników i pracodawców 45+ Działania finansowe obejmują: kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy tj. kursy, studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów pozwalających nabycie umiejętności, kwalifikacje lub uprawnienia pracownicze, badania lekarskie lub psychologiczne, które są wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu danego szkolenia, ubezpieczenie od NW w związku z podjęciem kształcenia, Pracownik do kontaktu: Dorota Noworyta, Mariusz Plinta tel wew. 122,121 Sfinansowanie powyższych kosztów może się odbyć na podstawie zawartej umowy z PUP w wysokości 80 % tych kosztów- nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw 100 % tych kosztów nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

16 Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
Dziękuję za uwagę Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie Plac Wolności 6 (33)


Pobierz ppt "Nowe instrumenty rynku pracy po zmianie ustawy z dnia r"

Podobne prezentacje


Reklamy Google