Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia a zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym dr hab. Joanna M. Moczydłowska Szkolenie wewnętrzne Uczelniana.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia a zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym dr hab. Joanna M. Moczydłowska Szkolenie wewnętrzne Uczelniana."— Zapis prezentacji:

1 Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia a zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym dr hab. Joanna M. Moczydłowska Szkolenie wewnętrzne Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia 4 grudnia 2014

2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 3 października 2014 r. (Dz.U. 8 października 2014, poz. 1356) w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej z dnia 3 października 2014 r. (Dz.U. 9 października 2014, poz. 1370) w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

3 Profil praktyczny praktyczny – obejmuje moduły zajęć powiązane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia, służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (art. 18a ustawy oraz § 4 ust. 4 rozp.).

4 Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni może prowadzić studia na kierunku o profilu praktycznym, jeżeli zapewnia studentom tego kierunku możliwość odbycia praktyk zawodowych, łącznie w wymiarze co najmniej trzech miesięcy na każdym z poziomów kształcenia: studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie (§ 8 ust. 5 rozp.).

5 rozporządzenie MNiSW z 2014 roku wymaga
-uzupełnienia Programu studiów o: objęcie łączną liczbą punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych oraz zajęć o charakterze praktycznym – także liczby punktów ECTS osiąganych przez studenta w ramach zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów, liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS, liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego (§ 4ust. 1 pkt 6 oraz pkt 8 i 9).

6 Uczelnie są obowiązane w terminie do dnia 1 października 2015 r
Uczelnie są obowiązane w terminie do dnia 1 października 2015 r. dostosować programy kształcenia (jest więc oczywiste, że także programy studiów) dla kierunków studiów prowadzonych w dniu wejścia w życie rozporządzenia (§ 30 rozp.), o postanowienia określone § 4 ust. 1 pkt 8 (zajęcia z obszaru nauk humanistycznych i społecznych) i pkt 9 (zajęcia z języka obcego).

7 ??? Senaty uczelni są obowiązane dostosować profile i programy kształcenia studiów prowadzonych na kierunkach utworzonych przed dniem 1 października 2014, w terminach: do dnia 31 grudnia 2016 r. - studia pierwszego stopnia, do dnia 31 grudnia 2017 r. – studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie.

8 Wniosek do PWSIiP Konieczność pracy nad efektami kształcenia i programami studiów, które będą zgodne z nowymi wymogami prawnymi. Refleksja nad praktykami studenckimi (jak udokumentowane? gdzie odbyte?)

9 Kadra dydaktyczna – profil praktyczny
Zajęcia muszą być prowadzone przez osoby, z których większość posiada doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią odpowiadające zakresowi (więcej niż 50 % ECTS) prowadzonych zajęć, zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową są prowadzone przez nauczyciela akademickiego posiadającego dorobek naukowy w zakresie tej dyscypliny(§ 5 rozp.). Brak definicji doświadczenia praktycznego

10 Wniosek do PWSIiP Przegląd kompetencji zawodowych nauczycieli akademickich

11 Rekrutacja Senat uczelni publicznych określa, w drodze uchwały, liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na dany rok akademicki – kierując się zasadą odpowiedzialności za jakość kształcenia oraz możliwościami zapewnienia ich finansowania ze środków publicznych, a także dbając o zgodność struktury kierunków studiów z misją uczelni (art. 8 ust. 3 ustawy). Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia należy szukać we właściwym doborze przedmiotów maturalnych stanowiących podstawę przyjęcia na studia.

12 W przypadku gdy podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadzi na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia studia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, proces kształcenia ma umożliwiać uzyskanie takich samych efektów kształcenia na każdej z tych form studiów (§ 4 ust. 4 rozp.). Wychowanie fizyczne?

13 Wewnętrzny system jakości kształcenia (§ 11 ust. 1 rozp.)
Zgodnie z rozp. z 2014 r. powinny być nim rozpisane: Sposób weryfikacji efektów kształcenia Sposób wykorzystania wniosków z ocen nauczycieli akademickich dokonywanych przez studentów Ocena realizacji zakładanych efektów kształcenia, Wnioski z analizy wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów Działania uczelni w zakresie zapobiegania plagiatom i ich wykrywania.

14 Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia powinien zawierać wewnętrzne normy ustrojowe (komisje, zespoły z określeniem ich kompetencji i zadań, rady interesariuszy zewnętrznych, rola interesariuszy wewnętrznych), materialne (prawa i obowiązki określonego zachowania się członków społeczności akademickiej w zapewnianiu jakości kształcenia), proceduralne (wskazywać na drogę procesowania, terminy realizacji zadań wyznaczonych, dyrektorom instytutów, kierownikom studiów, pełnomocnikom, komisjom, zespołom – w zakresie zadań im wyznaczonych).

15 prof. Stanisław Konarski
WSZJK musi być uniwersalny, czyli „pasować” do wszystkich kierunków studiów i form kształcenia Uczelnia musi gromadzić dowody na to, że system działa, został wdrożony (ocena instytucjonalna)

16 WSZJK – zbiór narzędzi i procedur służących ciągłemu monitorowaniu i doskonaleniu jakości kształcenia.

17 WSZJK (prof. Stanisław Konarski)
Stopień realizacji efektów kształcenia Monitorowanie losów absolwentów i ocena efektów na rynku pracy (od – system ogólnopolski powiązany z ZUS) Monitorowanie i przegląd programów kształcenia (czy program i plan studiów umożliwiają osiąganie efektów kształcenia) Zasady oceniania studentów i słuchaczy, zasady dyplomowania

18 Jakość kadry prowadzącej zajęcia i wspierającej proces kształcenia (np
Jakość kadry prowadzącej zajęcia i wspierającej proces kształcenia (np. szczegółowa procedura hospitowania) Poziom działalności naukowej Infrastruktura naukowa i dydaktyczna Formy i środki wspierania studentów Gromadzenie, analizowanie i przetwarzanie informacji (w tym narzędzia badania zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy) Dostęp do aktualnych i obiektywnie przedstawionych informacji (PEŁNA PRZEJRZYSTOŚĆ)

19 Wyzwanie dla Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia
Ocena systemu naszej uczelni: czy zawiera on wszystkie wymagane elementy, jaka jest ich jakość?

20 Weryfikacja działania systemu
Formularz sylabusów oraz przykładowy sylabus Plan zajęć z kodami USOS, salami, wykładowcami Monitoring liczby osób w grupach (wydruk USOS) Uchwały RW o zmianach w programach studiów wraz z protokołami Komisji Dydaktycznej Deklaracja wyboru kierunku i specjalności studiów Umowy / listy intencyjne z firmami partnerskimi i instytucjami – Pracodawcami Informacje od pracodawców nt. jakości kształcenia Informacja o partnerach gospodarczych Sprawozdanie z rekrutacji

21 UW – informacja zwrotna od nauczycieli akademickich
a) Ocena jakościowa 1. Czy program zajęć jest zgodny z zadeklarowanym w sylabusie? Czy zrealizowano wszystkie deklarowane tematy zajęć? 2. Czy podczas zajęć zrealizowano zadeklarowane w sylabusie efekty kształcenia przypisane do tych zajęć? 3. Czy podjęto działania zmierzające do uzgodnienia rzeczywistego programu oraz rzeczywistych efektów kształcenia z zadeklarowanymi? Jeśli tak, to jakie (podać proponowane zmiany). 4. Czy następstwo w czasie ocenianego przedmiotu oraz innych przedmiotów powiązanych jest właściwe? 5. Rekomendacje dotyczące przedmiotu, ewentualne zmiany do wprowadzenia. Sprawozdanie z efektów kształcenia

22 Weryfikacja działania systemu
- Osoby kierujące IKJK odpowiedzialne są za zebranie na piśmie ocen efektów kształcenia do pracowników (do zakończenia sesji poprawkowej) - Każdy przedmiot oceniany raz, gdy prowadzony przez kilku prowadzących (np. wykład + ćwiczenia) wymagane ustalenie oceny przez koordynatora przedmiotu/modułu Sprawozdanie z efektów kształcenia Zakładane cele: Integracja wykładowców wspólnie uczących Refleksja nad tym, czego uczymy i czego wymagamy Weryfikacja, co chcemy osiągnąć w ramach kursu Znalezienie „martwych” tematów w sylabusie

23 Weryfikacja działania systemu (2)
Analiza ocen z prac dyplomowych (promotor/recenzent) Analiza zdawalności, skreśleń, repet i warunków Tematy prac dyplomowych (+ autor, promotor, oceny z pracy, recenzji, roku studiów, egzaminu dyplomowego) Regulamin konkursu o nagrodę im. A. Semkowa na najlepszą pracę magisterską na WNE UW oraz protokoły kolejnych edycji Uchwały RW upoważniające adiunktów do prowadzenia seminarium magisterskiego Formularz recenzji pracy magisterskiej i licencjackiej oraz przykładowe recenzje Raporty z systemu plagiat dotyczące współczynników podobieństwa prac dyplomowych (data, osoba, temat, współczynniki, status)

24 Weryfikacja działania systemu (3)
Formularz zgłoszeń kursów przez wykładowców na kolejny rok akademicki Oświadczenia nauczycieli akademickich o zaliczeniu do minimum kadrowego Przykładowy raport z ankiet studenckich dla pracowników, w tym ranking najlepszych wykładowców Statystyki ankiet w USOS (ilość wypełnionych ankiet) Przykładowa wypełniona ankieta Protokół z hospitacji Protokoły z prac Komisji Dydaktycznej Informacja o zasobach bibliotecznych Informacja o nowych nabytkach biblioteki Informacja o zakupie i instalacji oprogramowania

25 Weryfikacja działania systemu (4)
Zasady rekrutacji wewnętrznej studentów na stypendium Erasmus Lista umów partnerskich w ramach ERASMUS Lista studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających na stypendium ERASMUS Skład samorządu studentów Informacja o udziale studentów w gremiach wydziałowych i uniwersyteckich Roczne sprawozdania z działalności uczelnianych organizacji studenckich Sprawozdanie samorządu studenckiego Skład wydziałowej komisji stypendialnej Informacja o warunkach przyznawania stypendiów

26 Efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie kształcenia w systemie studiów oraz studiów trzeciego stopnia – kształcenie formalne (art. 2 pkt 18e ustawy) Efekty uczenia się – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów- kształcenie pozaformalne (art. 2 pkt 18 ustawy)

27 Prawo do potwierdzania efektów uczenia się mają tylko te podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, które posiadają co najmniej pozytywną ocenę programową na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, a w przypadku nieprzeprowadzenia jeszcze oceny przez Polską Komisję Akredytacyjną - jednostki, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie obszaru kształcenia i dziedziny, do których jest przyporządkowany kierunek studiów. Senaty uczelni są zobowiązane podjąć uchwały w tych sprawach do dnia 30 czerwca 2015 r.


Pobierz ppt "Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia a zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym dr hab. Joanna M. Moczydłowska Szkolenie wewnętrzne Uczelniana."

Podobne prezentacje


Reklamy Google