Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe prawa konsumenta ADW. BERENIKA KACZMAREK-TEMPLIN Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe prawa konsumenta ADW. BERENIKA KACZMAREK-TEMPLIN Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy."— Zapis prezentacji:

1 Nowe prawa konsumenta ADW. BERENIKA KACZMAREK-TEMPLIN Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy

2 Dwie grupy obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy:  Ogólne obowiązki informacyjne przedsiębiorcy w umowach zawieranych z konsumentami  Obowiązki informacyjne w umowach zawieranych w okolicznościach nietypowych, w tym:  obowiązki informacyjne w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz  obowiązki informacyjne w umowach zawieranych na odległość.

3 Informacje  Art. 546(1) k.c.: sprzedający będzie obowiązany udzielić konsumentowi przed zawarciem umowy jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z rzeczy sprzedanej.

4 Informacje  Obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków techniczno- organizacyjnych umożliwiających dokonanie wyboru rzeczy i sprawdzenie jej jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów.  Obowiązek wyjaśnienia kupującemu znaczenia poszczególnych postanowień umowy, na żądanie kupującego.

5 Informacje  Dotyczą wszystkich umów zawieranych przez przedsiębiorcę, a zatem także umów zawieranych w okolicznościach nietypowych.  Najistotniejsze znaczenie zyskują w przypadku umów zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa.  Znaczne poszerzenie obowiązków związanych z zawieraniem umowy w lokalu przedsiębiorstwa.

6 Informacje  Przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta w szczególności o:  głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;  danych identyfikujących przedsiębiorcę;  łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami bądź sposobie, w jaki obliczana ma być cena;

7 Informacje  sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;  przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia;  treści usług posprzedażnych i gwarancji, o ile takie są oferowane;  czasie trwania umowy lub – gdy umowa zawarta jest na czas nieoznaczony lub ma ulegać automatycznemu przedłużeniu – o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy.

8 Informacje  Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować dodatkowo o:  funkcjonalności treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony oraz  mających znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem,  o ile ma to zastosowanie w ramach konkretnej umowy.

9 Informacje  Ogólne obowiązki informacyjne nie znajdują zastosowania:  w zakresie, w jakim wymienione informacje wynikają z okoliczności złożenia propozycji zawarcia umowy  gdy zawierana umowa należy do drobnych umów życia codziennego wykonywanych natychmiast po ich zawarciu ( w tym zakresie Ustawodawca skorzystał z opcji regulacyjnej przyznanej przez Dyrektywę).

10 Informacje  Istotne poszerzenie obowiązków przedsiębiorcy w zakresie umów zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa – dotychczas dotyczyły one jedynie umów zawieranych w okolicznościach nietypowych oraz umów szczególnych, jak np. umowa o zorganizowaną podróż, timeshare).

11 Informacje przedkontraktowe i kontraktowe  Zmiany obowiązków informacyjnych spoczywających na przedsiębiorcach zawierających z konsumentami umowy na odległość:  w fazie przedkontraktowej katalog obowiązków będzie miał zakres tożsamy z jego odpowiednikiem w zakresie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa,  w fazie kontraktowej, w świetle dotychczasowego stanu prawnego, przedsiębiorca jest obowiązany przekazać konsumentowi określone informacje przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, najpóźniej w chwili złożenia propozycji zawarcia umowy oraz ich potwierdzenia na piśmie najpóźniej w momencie rozpoczęcia świadczenia.

12 Informacje przedkontraktowe  W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość ujednolicono katalog obowiązków w zakresie udzielenia tzw. informacji przedkontraktowej, tj. najpóźniej w chwili złożenia propozycji zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.  Dotychczas jedynie w zakresie umów zawieranych na odległość obowiązki informacyjne były szczególnie rozbudowane.  Obowiązki informacyjne w zakresie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa obejmowały jedynie poinformowanie konsumenta o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy.

13 Informacje przedkontraktowe  Ustawy nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, w których konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej 50 złotych.  Wszystkie informacje udzielone przed zawarciem umowy będą jej częścią i ich treść nie będzie mogła zostać zmieniona, chyba że zgodzą się na to strony umowy.

14 Sposób udzielenia informacji  Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa  Obowiązek udzielenia informacji przedkontraktowej utrwalonej na papierze lub na innym trwałym nośniku, o ile konsument wyrazi na to zgodę.  Umowy zawierane na odległość  Obowiązek udzielenia informacji przedkontraktowej w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.

15 Sposób udzielenia informacji  Obowiązek przekazania egzemplarza zawartej umowy lub potwierdzenia jej zawarcia w tej samej formie, w jakiej nastąpiło przekazanie informacji przedkontraktowej, tj. na papierze lub innym trwałym nośniku.  Dotychczas obowiązki kontraktowe obejmowały poinformowanie konsumenta na piśmie o prawie odstąpienia od umowy, wręczenie wzoru oświadczenia o odstąpieniu oraz pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy.

16 Informacja o utracie prawa odstąpienia od umowy  Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument powinien złożyć wyraźne oświadczenie zawierające takie żądanie na trwałym nośniku.  Pełen obowiązek informacyjny nie obejmuje przedsiębiorców zawierających umowy, gdy ustalone wynagrodzenie nie przekracza 600 złotych, a konsument zażądał wykonania usługi przez przedsiębiorcę w celu naprawy lub konserwacji, zaś przedsiębiorca i konsument natychmiast wykonują swoje zobowiązania.

17 Informacje kontraktowe  Informacja kontraktowa powinna zostać udostępniona w sposób odpowiadający wykorzystywanemu środkowi porozumiewania się na odległość.  Potwierdzenie zawarcia umowy należy przekazać konsumentowi na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.  Ograniczono obowiązek informacyjny, gdy właściwości techniczne środka porozumiewania się na odległość ograniczają rozmiar możliwych do przekazania informacji lub czas na ich przedstawienie.  Wówczas pozostałe informacje przedsiębiorca powinien przekazać w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się.

18 Informacje kontraktowe  Obowiązek poinformowania konsumenta na początku rozmowy o jej celu oraz podania identyfikujących go danych, jak również danych identyfikujących osobę, w imieniu której telefonuje.  Potwierdzenie treści proponowanej umowy powinno nastąpić na piśmie lub innym trwałym nośniku – w tym zakresie ustawodawca skorzystał z opcji regulacyjnej powołując się na liczne nadużycia w praktyce, będące przedmiotem postępowań przed Prezesem UOKiK.  Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy wywiera skutki prawne, o ile zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od przedsiębiorcy.

19 Informacje kontraktowe  W razie zawierania umowy na odległość, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, które nakładają na konsumenta obowiązek zapłaty, przedsiębiorca powinien:  dostarczyć konsumentowi, w sposób jasny i widoczny, informacji przedkontraktowej w zakresie głównych cech świadczenia, łącznej ceny lub sposobu jej określenia, czasie trwania umowy oraz minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy,  zapewnić, aby konsument wyraźnie potwierdził, że wie, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, a w sytuacji, gdy do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, aby przedsiębiorca oznaczył je w łatwo czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoważny jednoznaczny sposób. W razie naruszenia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.

20 Konsekwencje naruszenia obowiązków informacyjnych  Art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów  1. Zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 2. Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy, w szczególności:  (…)  2) naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji (…).

21 Konsekwencje naruszenia obowiązków informacyjnych  Art. 106 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów  1. Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie :  (…)  4) dopuścił się stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24.

22 Konsekwencje naruszenia obowiązków informacyjnych  Zmiana ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, 829 i 1247), polegająca na wprowadzeniu czynu z art. 139b, polegającego na niewypełnieniu obowiązku udzielania informacji lub dostarczania dokumentu przewidzianego ustawą o prawach konsumenta lub udzieleniu informacji niepełnych lub nieprawdziwych lub dostarczaniu dokumentów zawierających informacje niepełne lub nieprawdziwe przy zawieraniu umowy z konsumentem.  Zagrożenie karą grzywny.

23 Konsekwencje naruszenia obowiązków informacyjnych  W razie uchybienia obowiązkom informacyjnym w zakresie opłat dodatkowych lub innych kosztów (łącznej ceny lub wynagrodzenia za świadczenie wraz z podatkami, względnie sposobie ich obliczenia, a także opłat za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek innych kosztów, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę – łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy,  a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności) oraz kosztów zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument,  konsument nie ponosi wymienionych opłat i kosztów.

24 Konsekwencje naruszenia obowiązków informacyjnych  W przypadku uchybienia obowiązkowi poinformowania konsumenta o prawie odstąpienia od umowy prawo odstąpienia od umowy wygasa po 12 miesiącach od upływu czternastodniowego terminu od dnia zawarcia umowy.  Gdy przedsiębiorca uczyni zadość przedmiotowemu obowiązkowi informacyjnemu przed upływem terminu 12 miesięcy od upływu czternastodniowego terminu, o którym mowa powyżej, termin do odstąpienia od umowy upłynie po 14 dniach od dnia udzielenia konsumentowi informacji o przysługującym mu prawie odstąpienia.  Ciężar dowodu spełnienia wszelkich obowiązków informacyjnych, w tym o prawie odstąpienia od umowy, spoczywa na przedsiębiorcy.

25 Konsekwencje naruszenia obowiązków infroamcyjnych  Dotychczas, w razie niepoinformowania konsumenta o prawie odstąpienia:  a) w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa – termin odstąpienia nie rozpoczynał się, a konsument mógł od umowy odstąpić w terminie 10 dni od uzyskania informacji o prawie odstąpienia, z ograniczeniem wszakże do trzech miesięcy od dnia wykonania umowy;  b) w umowach zawieranych na odległość – w razie braku potwierdzenia informacji o przysługującym konsumentowi prawie odstąpienia, termin ulegał wydłużeniu do trzech miesięcy, liczonych od dnia wydania rzeczy lub zawarcia umowy (w przypadku umowy o świadczenie usług). W razie otrzymania potwierdzenia w terminie powyższych trzech miesięcy termin ulegał skróceniu do 10 dni.  Wprowadzony zostaje jednolity termin na odstąpienie od umów zawieranych w okolicznościach nietypowych – 14 dni od dnia zawarcia umowy.

26 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Nowe prawa konsumenta ADW. BERENIKA KACZMAREK-TEMPLIN Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google