Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiat Siedlecki to: powiat ziemski z drogami krajowymi nr 2 i 63, - długość drogi krajowej K-2 to 55,5 km, - długość drogi krajowej K-63 to 37,5 km.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiat Siedlecki to: powiat ziemski z drogami krajowymi nr 2 i 63, - długość drogi krajowej K-2 to 55,5 km, - długość drogi krajowej K-63 to 37,5 km."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Powiat Siedlecki to: powiat ziemski z drogami krajowymi nr 2 i 63, - długość drogi krajowej K-2 to 55,5 km, - długość drogi krajowej K-63 to 37,5 km. Trzy drogi wojewódzkie W-803, W-696, W-698 o łącznej długości ok. 81 km. Pozostałe drogi to drogi powiatowe, których długość przekracza 600 km i tyle samo kilometrów dróg gminnych. Powiat grodzki - miasto Siedlce liczy: 176 km łącznej długości wszystkich dróg; 31 głównych skrzyżowań w tym 18 z sygnalizacją świetlną, 11 skrzyżowań o ruchu okrężnym, które jeszcze w dalszym ciągu powstają. Skrzyżowania te poprawiają Bezpieczeństwo uczestników i zwiększają płynność w ruchu drogowym.

4

5 W okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2014 r. policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Siedlcach ogółem legitymowali 1919512 osób (w tym 17105 kierujących pojazdami i 1553 pieszych ujawnili 11750 wykroczeń.

6 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2013 r.) Art.1.W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448 oraz z 2013 r. poz. 700) - wprowadza się następujące zmiany: 1)w art. 11: a)po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: "4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.", b)ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Przepisów ust. 1-4a nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem."; 2)w art. 43: a)uchyla się ust. 2, b)ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Przepis ust. 1 nie dotyczy drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych.„.

7 Od 31 sierpnia 2014 każdy pieszy, który porusza się po drodze poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek noszenia elementów odblaskowych. Dzięki błyszczącym kamizelkom, opaskom czy brelokom uczestnicy ruchu w światłach samochodów są widoczni już z odległości kilkuset metrów. Osobom, które tego nie zrobią grozi mandat od 20 do 500 złotych.

8 USTAWA z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami Art. 1. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 6: a) w ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie: „14) kategorii D1+E – zespołem pojazdów składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;”, b) w ust. 3 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) kategorii B uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm 3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.”;

9 Od 24 sierpnia 2014 r. kierowcy posiadający od minimum trzech lat prawo jazdy kategorii B mogą prowadzić motocykle o pojemności silnika do 125 cm3. Antidotum na korki uliczne. Nowe przepisy dotyczące uprawnień do prowadzenia jednośladów mogą wpłynąć na poziom sprzedaży motocykli o mniejszej pojemności silnika. Jak wpłynie to na stan bezpieczeństwa …?

10


Pobierz ppt "Powiat Siedlecki to: powiat ziemski z drogami krajowymi nr 2 i 63, - długość drogi krajowej K-2 to 55,5 km, - długość drogi krajowej K-63 to 37,5 km."

Podobne prezentacje


Reklamy Google