Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zajęcia I Młodzież na rynku pracy Regionalne i lokalne rynki pracy, rok akad. 2013/2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zajęcia I Młodzież na rynku pracy Regionalne i lokalne rynki pracy, rok akad. 2013/2014."— Zapis prezentacji:

1 1 Zajęcia I Młodzież na rynku pracy Regionalne i lokalne rynki pracy, rok akad. 2013/2014

2 2 Źródło: Dane MPiPS

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7 Dane statystyczne dot. młodzieży - podsumowanie Aktywność zawodowa młodzieży jest niska, przede wszystkim z powodu kontynuowania edukacji Stopa bezrobocia wśród młodzieży jest 2-3 krotnie wyższa od ogólnej stopy bezrobocia (  z czego to wynika?) Młodzież szybciej znajduje pracę niż przeciętny bezrobotny, choć czas poszukiwania pracy przez zarejestrowanych bezrobotnych w Polsce jest bardzo długi Sytuacja młodzieży w województwie lubelskim jest bardzo trudna na tle kraju

8 8 Problemy osób młodych na rynku pracy

9 9 Problemy osób młodych na rynku pracy (c.d)

10 10 Dualny rynek pracy

11 11 Istota koncepcji dualnego rynku pracy

12 12 Jak poprawić swoją sytuację na rynku pracy?

13 13 Problem: Jak poprawić sytuację młodzieży na rynku pracy?

14 14 Pomysły studentów:

15 Polityka rynku pracy w Polsce 15 Polityka rynku pracy w Polsce jest prowadzona na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy W 2014 roku weszła w życie nowelizacja tej ustawy, reformująca politykę rynku pracy.

16 Profilowanie bezrobotnych (art. 33) 16 Profil I – usługi rynku pracy: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia Profil II – usługi oraz instrumenty rynku pracy Profil III – program aktywizacja i integracja

17 17 Polityka Rynku Pracy wobec młodych

18 Bon szkoleniowy (art. 66k) stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty: 1)jednego lub kilku szkoleń - w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej; 2)niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania; 3)przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości maksymalnie do 200 zł 4)zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości maksymalnie do 1500 zł. Starosta finansuje koszty, o których mowa w ust. 4, do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit. 18

19 Bon stażowy (art. 66 l) stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy. Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania. Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1500 zł. W ramach bonu stażowego starosta finansuje: 1)koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł 2)koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania. 19

20 Bon zatrudnieniowy (art. 66 m) stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego Przyznanie bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania. Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy. Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawieranej przez starostę z pracodawcą. Starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości zasiłku dla bezrobotnych Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji. W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania bezrobotnego przez okres 18 miesięcy pracodawca zwraca część lub całość refundowanych kosztów, chyba że rozwiązanie umowy nastąpiło w wyniku tzw. zwolnienia dyscyplinarnego.

21 Bon na zasiedlenie (art. 66 n) jest przyznawany w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli: 1)będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym; 2)odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości podjęcia zatrudnienia wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie 3 godziny dziennie; 3)będzie pozostawał w zatrudnieniu przez okres co najmniej 6 miesięcy. Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu nie mogą przekroczyć 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Można je przeznaczyć się na pokrycie kosztów zamieszkania. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, kwota bonu na zasiedlenie podlega częściowemu lub całkowitemu zwrotowi

22 22 Staż – art. 53. Staż dla osób bezrobotnych oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. …

23 Aktywna Polityka Rynku Pracy (APRP) wobec młodych – cd. Inne, wybrane usługi (profil I) oraz instrumenty (profil I oraz II), dostępne także dla innych kategorii bezrobotnych (art. 40-61 ustawy): Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy  Organizacja szkoleń  Finansowanie studiów podyplomowych lub egzaminów zawodowych  Finansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania  Dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy  Grant na telepracę (nowość!)  Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej (nowość!)  Prace społecznie użyteczne  Roboty publiczne  Pomoc prywatnej agencji zatrudnienia w doprowadzeniu do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (nowość!)

24 24 System edukacji w Polsce

25 25 Znaczenie systemu edukacji dla gospodarki System edukacji z perspektywy rynku pracy wpływa na: …

26 26 Źródło: Manpower

27 27 Źródło: Manpower

28 28 Zmiany w systemie edukacji w Polsce SZKOLNICTWO WYŻSZE - tendencje: …

29 29 Kształcenie wyższe a rynek pracy …

30 30

31 31 Absolwenci uczelni wyższych w woj. lubelskim w 2013 roku

32 32 Liczba kandydatów na najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce w roku akademickim 2011/2012 Źródło: Sedlak & Sedlak na podstawie danych MNiSW

33 33 SZKOLNICTWO ŚREDNIE - tendencje: …

34 34 Przyczyny upadku szkolnictwa zawodowego

35 35 Oczekiwane kompetencje pracowników Źródło: Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, PARP, Warszawa 2009.

36 36 Kompetencje kluczowe Komunikowanie w języku ojczystym Komunikowanie w języku obcym Myślenie matematyczne i umiejętności rozumowania w kategoriach nauk przyrodniczych Umiejętność posługiwania się komputerem Umiejętność uczenia się Umiejętności społeczne Przedsiębiorczość


Pobierz ppt "1 Zajęcia I Młodzież na rynku pracy Regionalne i lokalne rynki pracy, rok akad. 2013/2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google