Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursów w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Falkowska Wojewódzki Urząd Pracy w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursów w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Falkowska Wojewódzki Urząd Pracy w."— Zapis prezentacji:

1 1 Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursów w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Falkowska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Spotkanie Informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Olsztyn, 26 maja 2010 r.

2 2 W ramach Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” ogłoszono nabór wniosków w:  Poddziałaniu 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw  Poddziałaniu 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

3 3 Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (3 typ operacji wg SzOP)  Konkurs otwarty Nr II/POKL/8.1.1/2010  Dostępna kwota: 10 000 000,00 PLN  Termin naboru wniosków: od 24 maja 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. (dopuszcza się wcześniejszy termin zamknięcia konkursu w przypadku wyczerpania środków lub zawieszenie konkursu w przypadku gdy łączna wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych w konkursie przekroczy 150% kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach danego konkursu).

4 4 Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (1, 3 i 5 typ operacji wg SzOP)  Konkurs otwarty Nr II/POKL/8.1.2/2010  Dostępna kwota: 2 000 000,00 PLN  Termin naboru wniosków: od 24 maja 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. (dopuszcza się wcześniejszy termin zamknięcia konkursu w przypadku wyczerpania środków lub zawieszenie konkursu w przypadku gdy łączna wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych w konkursie przekroczy 150% kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach danego konkursu).

5 5 Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6 6 W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektów:  Szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy), w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych) (typ operacji nr 3).

7 7 W ramach konkursu należy wykluczyć występowanie pomocy publicznej  Szkolenia i kursy, które w przypadku gdy uczestnikami szkolenia (kursu) są pracownicy przedsiębiorców (w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej), łącznie spełniają dodatkowo następujące warunki: 1.wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu są niezależne od pracodawcy uczestnika szkolenia; 2.szkolenie odbywa się poza miejscem pracy uczestników; 3.nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych; oraz 4.pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20% uczestników jednego szkolenia w ramach tego samego projektu.

8 8 Beneficjenci oraz grupa docelowa  Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu są: ― przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, ― osoby prawne, które zgodnie ze statusem prowadzą działalność szkoleniową, ― osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową.  Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następującej grupy docelowej: ― pracujące osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia oraz z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) uczestniczące w szkoleniach i kursach poza godzinami pracy.

9 9 Kryteria dostępu  Projekt w co najmniej 30% obejmuje wsparciem osoby w wieku 45+. Jednocześnie dla tej grupy uczestników, projekt szkoleniowy obejmuje moduł związany z poprawą umiejętności ICT.  Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę/ filię/ oddział) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku).

10 10  Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące.  Beneficjent składa maksymalnie trzy wnioski w ramach konkursu. Dopuszcza się ponowne złożenie poprawionego wniosku po jego odrzuceniu na etapie oceny formalnej lub merytorycznej.  Grupę docelową projektu stanowią osoby zamieszkujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (miejsce zamieszkania jest rozumiane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego).

11 11 Kryteria strategiczne  Projekt jest realizowany przez Beneficjenta posiadającego siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (8 pkt);  Projekt przewiduje cross-financing z przeznaczeniem na dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednocześnie w grupie docelowej co najmniej 10% osób stanowią osoby niepełnosprawne (8 pkt);  Program zapewnia wykorzystanie modelowych programów szkoleniowych dla osób powyżej 50 roku życia wypracowanych n podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL (9 pkt);

12 12  100% grupy docelowej stanowią osoby z wykształceniem maksymalnie średnim (6 pkt);  Projekt zakłada realizację szkoleń zawodowych w branżach istotnych dla rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego, tj.: turystyka (hotelarstwo, gastronomia, przetwórstwo spożywcze, ochrona środowiska), budownictwo i meblarstwo, ICT, opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi (pielęgniarstwo, rehabilitacja, opieka paliatywna) spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków: a)kończą się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje; b)kończą się uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych rozporządzeniem właściwego ministra; c)prowadzone są w oparciu o certyfikowane programy nauczania (9 pkt).

13 13 Poddziałanie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

14 14 W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektów: Typy projektów nieobjęte regułami pomocy publicznej  Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim (typ operacji nr 1).  Podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo (typ operacji nr 3).

15 15 Typ projektu objęty regułami pomocy publicznej  Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa (typ operacji nr 5).

16 16 Beneficjenci oraz grupa docelowa  Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu są: ― wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).  Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następującej grupy docelowej: ― pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne; ― partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i związki zawodowe); ― samorządy gospodarcze i zawodowe; ― jednostki samorządu terytorialnego; ― instytucje rynku pracy; ― społeczność lokalna; ― organizacje pozarządowe.

17 17 Kryteria dostępu  Grupę docelową projektu stanowią przedsiębiorcy, których siedziba główna lub oddział/filia znajduje się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (kryterium obowiązuje w przypadku typu operacji nr 3 i 5).  Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę/ filię/ oddział) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku).  Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące.

18 18 Kryteria strategiczne  Projekt jest realizowany przez Beneficjenta, który posiada siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (15 pkt);  Beneficjentem projektu jest podmiot, który nie jest równocześnie Beneficjentem pomocy publicznej w ramach tego projektu. W ramach jednego projektu wsparciem zostanie objętych co najmniej 2 przedsiębiorców (kryterium obowiązuje w przypadku typu operacji nr 5) (5 pkt).

19 19 Najistotniejsze wymagania konkursowe

20 20  Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN. Nie określono maksymalnej wartości projektu, jednak jest ona wyznaczona przez wartość alokacji przeznaczonej na realizację konkursu.  Projekt może być realizowany w partnerstwie. W przypadku projektów partnerskich składanych w ramach PO KL nie ma ograniczeń co do typów podmiotów, z którymi można współpracować przy realizacji projektu, jednak ostatecznie za realizację projektu odpowiedzialny jest Beneficjent, którego podstawowe funkcje, takie jak np. rozliczanie projektu, obowiązki w zakresie sprawozdawczości, czy kontroli, nie mogą być realizowane przez Partnera.  Beneficjent, który jest nowo powołaną instytucją, powinien rozliczać koszty pośrednie jedynie na podstawie poniesionych wydatków.

21 21  Wnioskodawca w metodologii rozliczenia kosztów pośrednich ryczałtem powinien zawrzeć informację dotyczącą kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem w ramach innych realizowanych przez niego projektów.  Nie jest dopuszczalnym ujmowanie treści wymaganych przez Instrukcję w punktach 3.1-IV wniosku o dofinansowanie, w części wniosku dotyczącej uzasadnienia kosztów. Uzasadnienie dla poszczególnych wydatków powinno być opisywane wyłącznie w przypadku stawek/kosztów jednostkowych wykraczających poza stawki/koszty rynkowe.  Realizacja celu PO KL, jakim jest aktywizacja zawodowa, powinna następować poprzez ukierunkowanie wsparcia w ramach projektu przede wszystkim na jego uczestników. Zarządzanie projektem jest jedynie narzędziem służącym jego realizacji. Środki zaangażowane w zadania związane z zarządzaniem projektem, powinny być kalkulowane w wysokości niezbędnego minimum pozwalającego na sprawną jego realizację.

22 22  W przypadku projektów nieobjętych regułami pomocy publicznej, wniesienie przez wnioskodawcę wkładu własnego do realizacji projektu nie jest wymagane, w związku z czym maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% jego wartości.  W ramach Poddziałania 8.1.2 POKL dopuszcza się możliwość udzielenia pomocy na dwie kategorie szkoleń: szkolenia ogólne i specjalistyczne, a także pomocy publicznej na zakup usług doradczych. Z pomocy doradczej mogą skorzystać wyłącznie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.  Wielkość pomocy na usługi doradcze nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych usługi.

23 23  Maksymalna intensywność pomocy na szkolenia specjalistyczne nie może przekroczyć: ―45% kwoty wydatków kwalifikowanych przypadających na mikro przedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo, ―35% kwoty wydatków kwalifikowanych przypadających na średnie przedsiębiorstwo, ―25% kwoty wydatków kwalifikowanych przypadających na duże przedsiębiorstwo.  Maksymalna intensywność pomocy na szkolenia ogólne nie może przekroczyć: ―80% kwoty wydatków kwalifikowanych przypadających na mikro przedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo, ―70% kwoty wydatków kwalifikowanych przypadających na średnie przedsiębiorstwo, ―60% kwoty wydatków kwalifikowanych przypadających na duże przedsiębiorstwo.

24 24 Zestawienie konkursów ogłaszanych w ramach Priorytetu VIII-Działanie 8.1 PO KL w 2010 r. Działanie / PoddziałanieTryb konkursuTermin ogłoszenia Poddziałanie 8.1.1 (1 i 2 typ operacji wg SzOP) Konkurs otwarty 31 marca (nabór od 8 kwietnia) Poddziałanie 8.1.1 (3 typ operacji wg SzOP) Konkurs otwarty24 maja Poddziałanie 8.1.2 (outplacement) Konkurs otwarty- tzw. „szybka ścieżka” 1 lutego (nabór zawieszony 14 kwietnia) Poddziałanie 8.1.2 (1, 3 i 5 typ operacji wg SzOP) Konkurs otwarty24 maja Poddziałanie 8.1.2 – projekty ponadnarodowe Konkurs zamkniętywrzesień 2010 Priorytet VIII – projekty innowacyjne Konkurs zamkniętywrzesień 2010

25 25 Podstawowe dokumenty  Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 28 grudnia 2009 r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;  Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dn. 1 stycznia 2010 r.;  Instrukcja do wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL – wersja obowiązująca od 5 stycznia 2010 r.;  Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2010 r. z naniesioną erratą;  Podręcznik wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - wersja ze stycznia 2010 r.;  Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów PO KL z dn. 1 kwietnia 2009 r.;  Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą PO KL z dn. 23 kwietnia 2009 r.;  Podręcznik Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL z dn. 8 lipca 2009 r.

26 26 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 10-448 Olsztyn tel. 89 522 79 00, fax. 89 522 79 01 poniedziałek godz. 8:00 – 16:00 wtorek – piątek godz. 7:30 – 15:30 Punkt Informacyjny EFS tel. 89 522 79 55/65 www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "1 Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursów w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Falkowska Wojewódzki Urząd Pracy w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google