Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami"— Zapis prezentacji:

1 Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

2 Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) (weszła w życie z dniem 23 stycznia 2013 r.) zastąpiła Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz ze zm.)

3 Definicje Odpady – rozumie się przez to:
każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Odpady komunalne – rozumie się przez to: - odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji; - odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Odpady medyczne – to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

4 Definicje Posiadacz odpadów – wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów. Domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. Władający powierzchnią ziemi - rozumie się przez to właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne ujawniono inny podmiot władający gruntem - podmiot ujawniony jako władający (art. 3 pkt. 44 Poś).

5 Definicje Wytwórcą odpadów jest:
każdy, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów; każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji, napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. Transportujący odpady – podmiot przewożący odpady. Ważne: transportujący odpady nie jest posiadaczem odpadów. Zlecając transport należy wskazać miejsce przeznaczenia odpadów.

6 Definicje odzysk odpadów recykling
rozumie się przez to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce; recykling rozumie się przez to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk;

7 Definicje unieszkodliwianie odpadów
rozumie się przez to proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii; magazynowanie odpadów rozumie się przez to czasowe przechowywanie odpadów obejmujące: a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę, b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów, c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów;

8 Definicje - Nowość pośrednik w obrocie odpadami
rozumie się przez to każdego, kto organizuje przetwarzanie odpadów w imieniu innych podmiotów, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie. sprzedawcy odpadów rozumie się przez to podmiot, który nabywa, a następnie zbywa odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie.

9 Definicje przetwarzanie
rozumie się przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie; przygotowanie do ponownego użycia rozumie się przez to odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania;

10 Definicje Zbieranie odpadów Gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów. 10 10

11 Katalog odpadów Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) - obowiązujące do grudnia 2014 r. Zmiana rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923) - obowiązujące od stycznia 2015 r. określa: katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych – oznaczonych indeksem górnym „*”. Katalog odpadów dzieli odpady w zależności od źródła ich powstawania na 20 grup, w ramach których są podgrupy, rodzaje, odpadów oraz ich kody). sposób klasyfikowania odpadów.

12 Rodzaje odpadów, które można przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami na ich własne potrzeby określa: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2008 r. Nr 235, poz. 1614). oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

13 Przykłady odpadów, z listy zawierającej 66 pozycji, które można przekazać osobom fizycznym:
odpady żwiru; proces odzysku R14, dopuszczalne metody: do utwardzania powierzchni po rozkruszeniu, odpadowa tkanka zwierzęca; proces odzysku R14, dopuszczalne metody: do skarmiania wskazanych gatunków zwierząt zgodnie z odrębnymi przepisami, odpady metalowe, proces odzysku R14, dopuszczalne metody: do wykonywania napraw i konserwacji, opakowania z papieru i tektury; proces odzysku R1 lub R14: do wykorzystania jako paliwo lub do ponownego użycia bez procesu ich przetwarzania, w tym do wykorzystania ich funkcji opakowaniowych, odzież; proces odzysku R14, dopuszczalne metody: do wykorzystania w gospodarstwie domowym, odpady ulegające biodegradacji; proces odzysku R3, dopuszczalne metody: do wykorzystania w przydomowych kompostownikach. 13 13

14 Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów poza instalacjami i urządzeniami
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U ) Rozporządzenie określa: 1) rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w procesach odzysku R14 i R15, wymienionych w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 2) rodzaje odpadów oraz warunki ich unieszkodliwiania w procesie unieszkodliwiania D2, wymienionym w załączniku nr 6 do tej ustawy, poza instalacjami i urządzeniami.

15 Wybrane przykłady odzysku odpadów poza instalacją
Rodzaj odpadów Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów Gruz ceglany ex Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki) Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w Gleba i ziemia, w tym kamienie Warunki odzysku Utwardzanie powierzchni terenów, do których posiadacz ma tytuł prawny, z tym że utwardzanie to nie powinno zakłócać stanu wody na gruncie zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz i Nr 267, poz. 2255). Odpady z podgrupy oraz odpady o kodach , , , w przypadku konieczności dostosowania ich składu granulometrycznego do realizacji przedsięwzięcia, przed zastosowaniem poddaje się kruszeniu.

16 Wybrane przykłady odzysku odpadów poza instalacją
Rodzaj odpadów ex Słoma Odpady kory i korka ex Trociny, wióry, ścinki, drewno inne niż wymienione w Warunki odzysku Wykorzystanie przy chowie i hodowli zwierząt jako podściółki. Wykorzystanie odpadów w postaci słomy jako naturalnej zapory przeciwolejowej w akcjach likwidacji zanieczyszczeń olejowych w strefie brzegowej. Zużyte opony Wykorzystanie jako odbijaczy.

17 Wybrane przykłady odzysku odpadów poza instalacją
Rodzaj odpadów Odpady metalowe Opakowania z drewna Opakowania z metali Opakowania z tekstyliów Tworzywa sztuczne Drewno Odpadowa papa Miedź, brąz, mosiądz Aluminium Żelazo i stal Mieszaniny metali Tekstylia Drewno inne niż wymienione w Metale Warunki odzysku Wykonywanie drobnych napraw i konserwacji.

18 Ewidencja odpadów oraz dokumenty stosowane na jej potrzeby
18 18

19 Posiadacz odpadów jest obowiązany
Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów (art. 66 ust. 1 ustawy o odpadach). 19 19

20 Ewidencja odpadów w przypadku:
wytwórcy odpadów - powinna obejmować miejsce przeznaczenia odpadów; posiadacza odpadów, który prowadzi działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powinna obejmować: - sposoby gospodarowania odpadami, - dane o ich pochodzeniu. 20 20

21 Dokumenty ewidencji odpadów
Od 1 stycznia 2015 r. ewidencję należy prowadzić z zastosowaniem następujących dokumentów ewidencji: karta ewidencji odpadów – prowadzona dla każdego rodzaju odpadu odrębnie. Służy do prowadzenia bieżącej ewidencji odpadów w zakresie np. ilości wytwarzanych odpadów, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu oraz przekazywanych lub przyjętych od innych podmiotów, karta przekazania odpadu - wykorzystywana przy przekazywaniu odpadów innym podmiotom, sporządzana przez przekazującego odpad, następnie wypełniana przez transportującego odpad oraz przyjmującego odpad. karty ewidencji odpadów niebezpiecznych – wykorzystywana do ewidencjonowania odpadów niebezpiecznych. Sporządza ja sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami. NOWOŚĆ W szczególnych sytuacjach: karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych - stosowana tylko w oczyszczalniach ścieków, karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - prowadzą ją tylko zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji - dotyczy tylko stacji demontażu oraz prowadzących punkty zbierania pojazdów.

22 Wzory dokumentów ewidencji
Obowiązujące w latach : Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673). Obowiązujące w 2015: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973).

23 Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:
wytwórców odpadów komunalnych, osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami - które wykorzystują odpady na własne potrzeby, wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji - jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 - podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów) wytwórców odpadów – którzy zgodnie z tabelą zawartą w poniższym rozporządzeniu wytwarzają określone rodzaje odpadów w ilości nieprzekraczającej rocznie ilość podaną w tabeli. 23 23

24 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1974). Zmienione Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r., poz. 314).

25 Rodzaje i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
Lp. Rodzaj odpadów Kod odpadów*) Ilość odpadów [Mg]/rok 1 Odpadowa masa roślinna bez ograniczeń 2 Odchody zwierzęce 3 Odpady kory i korka do 10 4 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 5 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w do 0,1 6 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 7 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w do 0,005 8 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 9 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem ) 10 Inne baterie i akumulatory 11 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów do 5 12 Gruz ceglany 13 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 14 Drewno 15 Szkło 16 Tworzywa sztuczne 17 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 18 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 25 25

26 wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie,
Uproszczoną ewidencję, wyłącznie w postaci karty przekazania odpadów mogą prowadzić: (art. 71 ustawy o odpadach) Podmioty które: wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie, wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi w ilości do 5 Mg (ton) rocznie. Transportujący odpady -wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów. Władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celach odzysku (np. w rolnictwie przy uprawie roślin). 26 26

27 Obowiązek wypełnienia karty przekazania odpadów
Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad od innego posiadacza jest obowiązany potwierdzić przejęcie odpadu na karcie przekazania odpadu wypełnionej przez posiadacza, który przekazuje ten odpad. Prowadzący działalność wyłącznie w zakresie transportu odpadów jest obowiązany do poświadczenia na karcie przekazania odpadu wykonania tej usługi. 27 27

28 Wymagania dotyczące ewidencji odpadów
Kartę przekazania odpadu sporządza się w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, po jednym dla każdego z posiadaczy odpadów oraz dla prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów. Dopuszcza się sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady wykonującego usługę transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów. Zbiorczą kartę przekazania odpadów sporządza się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy. 28 28

29 Obowiązek udostępnienia dokumentów ewidencji odpadów
Na żądanie organów przeprowadzających kontrolę. W przypadku wydania decyzji zobowiązującej posiadacza odpadów lub prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów do przedłożenia dokumentów ewidencji odpadów: - decyzję taką wydaje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wytwarzania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów albo miejsce zamieszkania lub siedziby prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów. 29 29

30 Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania.

31 Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów lub wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany: sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, przekazać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dane dotyczą. WAŻNE: Prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów (wyłącznie za pomocą karty przekazania odpadu), nie zwalnia przedsiębiorcy od sporządzenia zbiorczego zestawienia danych o odpadach (z wyjątkiem transportującego odpady, ponieważ nie jest posiadaczem odpadów).

32 Procedura dot. wypełniania rocznych zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych
Podstawa  prawna:  ustawa  z  dnia  27  kwietnia 2001 r.  o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz ze zm.), ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) 1. Wytwórca komunalnych osadów ściekowych przedkłada zbiorcze zestawienie marszałkowi województwa w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (art. 37 ust. 3 i 6 ustawy o odpadach) 2. Stosownie do wymogów art. 37 ust. 2 ustawy o odpadach zbiorcze zestawienie danych powinno zawierać następujące informacje: (1) dane identyfikacyjne wytwórcy osadów; (2) ilość osadu wytworzonego oraz dostarczonego do stosowania; (3) skład i właściwości osadów; (4) rodzaj przeprowadzonej obróbki; (5) imię i nazwisko lub nazwę stosujących osady; (6) miejsca stosowania tych osadów

33 Procedura dot. wypełniania rocznych zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych
3. Zgodnie z postanowieniami art. 37 ust. 3a, 3b i 3c ustawy o odpadach marszałek województwa weryfikuje informacje zawarte w zbiorczych zestawieniach danych. Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych  (załącznik nr 2) należy wypełnić w przypadku poddawania komunalnych osadów ściekowych odzyskowi i procedurom zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach: w rolnictwie do produkcji wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego łącznie z uprawami przeznaczonymi na produkcję pasz, do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne, w celu dostosowania gruntów do określonych potrzeb, o ile wynikają one z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin, które nie są przeznaczone do spożycia lub na pasze.

34 Procedura dot. wypełniania rocznych zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych.
Żeby obliczyć suchą masę osadu w ciągu roku potrzebujemy: a) procentową ilość osadu ściekowego z jednej partii tego osadu np. 17 % b) ilość wytworzonego osadu w ciągu roku np. 300 Mg osadu w ciągu roku odp. 300 x (17/100)= 300 x 0,17 = 51 Mg.

35 Procedura dot. wypełniania rocznych zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych
UWAGA: W zestawieniach należy zwrócić szczególną uwagę na suchą masę komunalnych osadów ściekowych, gdyż: do procesu odzysku osadów polegającego na rozprowadzaniu na powierzchni ziemi lub wprowadzaniu do gleby w celu ich wykorzystywania (art. 3 ust. 3 pkt 19 ustawy o odpadach), stosuje się ustabilizowane osady, które spełniają warunki określone w art. 43 ust. 2-7 ustawy o odpadach. Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 2 ustawy o odpadach, można stosować tylko osady ustabilizowane przygotowane. Dlatego stosownie do przepisu art. 43 ust. 3 tej ustawy – wytwórca osadów powinien poddać je badaniom laboratoryjnym przed ich zastosowaniem.

36 Procedura dot. wypełniania rocznych zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych
Zbiorcze zestawienie danych należy wypełnić w przypadku poddawania komunalnych osadów ściekowych, odzyskowi i procedurom zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. W pozostałych przypadkach należy wypełnić formularz zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia. Zestawienie powinno być sporządzane osobno dla każdej oczyszczalni ścieków. Dane o ilości wytworzonych komunalnych osadów ściekowych należy ująć również w działach 2 i 5 z załącznika nr 1 rozporządzenia w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień o odpadach.

37 Procedura dot. wypełniania rocznych zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych
Wytwórca komunalnych osadów ściekowych w przypadku przekazania ich do stosowania osobom fizycznym wyłącznie do celów wskazanych w art. 43 ust.1 pkt 1, 4 i 5 ustawy o odpadach tj.: 1) w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz, 4) do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, 5) do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz powinien wypełnić Tabelę C Działu 5, natomiast w przypadku przekazania ich do stosowania przedsiębiorcom do celów wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 1,4 i 5-Tabelę B Działu 5. Stosujący komunalne osady ściekowe na powyższe cele są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na odzysk oraz prowadzenia ewidencji odpadów na podstawie art. 43 ust. 5 ustawy o odpadach.

38 Procedura dot. wypełniania rocznych zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych
W przypadku przekazania komunalnych osadów ściekowych do stosowania do celów wskazanych w art. 43 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o odpadach tj.: 2) do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne, 3) do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinien wypełnić Tabelę B działu 5

39 Korekta zbiorczego zestawienia danych
Marszałek Województwa wzywa w drodze decyzji do korekty zbiorczego zestawienia danych, jeżeli z weryfikacji dokumentu wynika, że informacje przekazane przez posiadacza odpadów są niezgodne ze stanem rzeczywistym. Niedokonanie korekty skutkuje uznaniem, że posiadacz odpadów nie wykonał obowiązku przekazania zbiorczego zestawienia danych.

40 Kary pieniężne Jeżeli posiadacz odpadów nie przekazuje zbiorczego zestawienia danych podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł, Wówczas wojewódzki inspektor ochrony środowiska w decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej określa termin przekazania zbiorczego zestawienia danych, nie krótszy niż 14 dni. W przypadku nieprzekazania zbiorczego zestawienia danych w terminie określonym w decyzji wydanej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska posiadacz odpadów podlega karze pieniężnej w wysokości zł. Kara pieniężna może być wymierzana decyzjami wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska wielokrotnie, z tym że łączna wysokość kar pieniężnych za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć zł.

41 Marszałek Województwa na podstawie zbiorczych zestawień danych oraz informacji uzyskanych od wojewody i starostów: prowadzi wojewódzką bazę danych dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem udzielonych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, sporządza raport wojewódzki i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw środowiska. Minister na podstawie raportów wojewódzkich prowadzi centralną bazę danych dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami.

42 Wzory formularzy Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów obowiązujące: w 2010 roku: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2007 r. Nr 101, poz. 686). w latach : Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674).

43 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. , poz
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) - nowość: - Rejestr - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami Rejestr Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami; Rejestr tworzy się najpóźniej w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. od 2016 r. Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru. Minister właściwy do spraw środowiska ogłosi, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” informację o dacie utworzenia Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), w tym rejestru.

44 Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
W Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami gromadzone będą m.in. informacje o: wprowadzanych na terytorium kraju opakowaniach, produktach w opakowaniach, w podziale na poszczególne rodzaje opakowań, oraz odpadach z nich powstających; wprowadzanych na terytorium kraju olejach smarowych, oponach oraz o odpadach z nich powstających; wprowadzanych pojazdach, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bateriach i akumulatorach oraz o odpadach z nich powstających; osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów, zbierania ww. wymienionych oraz odpadów powstałych w ww. wymienionych; ilości i jakości komunalnych osadów ściekowych, ich wytwórcach, miejscach zastosowania i podmiotach władających powierzchnią ziemi, na której te osady zostały zastosowane; rodzaju i ilości odpadów poddanych przetwarzaniu i zastosowanych procesach przetwarzania; decyzjach z zakresu gospodarki odpadami; transgranicznym przemieszczaniu odpadów; wpływach z opłat produktowych wraz z odsetkami; przepływie środków finansowych z opłat produktowych, recyklingowych i depozytowych; składowiskach odpadów, z podziałem na składowiska w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej; poszczególnych rodzajach instalacji do zagospodarowania odpadów; podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wraz z informacjami o ilości odebranych odpadów komunalnych; gospodarowaniu odpadami komunalnymi w zakresie objętym rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. BDO zawiera także informacje objęte rejestrem.

45 OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej pod adresem: zakładka: OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA

46 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google