Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Warszawa, 23 lutego 201 5 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI i PROGNOZ AKTUARIALNYCH Prognoza wpływów i wydatków FUS i FEP na lata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Warszawa, 23 lutego 201 5 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI i PROGNOZ AKTUARIALNYCH Prognoza wpływów i wydatków FUS i FEP na lata."— Zapis prezentacji:

1 1 Warszawa, 23 lutego 201 5 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI i PROGNOZ AKTUARIALNYCH Prognoza wpływów i wydatków FUS i FEP na lata 2016-2020 oraz udział ZUS w obliczeniach dla Grupy Roboczej do Spraw Starzenia się Społeczeństwa (AWG) przy Komisji Europejskiej Paweł Nasiński

2 2 Podstawy prawne dotyczące prognoz sporządzanych przez ZUS wieloletnia prognoza wpływ ó w i wydatk ó w funduszu emerytalnego - sporządzana co 3 lata - opiniowana przez niezależnego aktuariusza działającego na podstawie przepis ó w o działalności ubezpieczeniowej - przedstawiana, wraz z opinią aktuariusza, co 3 lata Radzie Ministr ó w 5-letnia prognoza wpływ ó w i wydatk ó w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - sporządzana corocznie - uwzględnia podział na poszczeg ó lne fundusze 5-letnia prognoza wpływ ó w i wydatk ó w Funduszu Emerytur Pomostowych - po raz pierwszy przygotowana w 2012 r. - sporządzana corocznie 2

3 3 3 Kohortowe modele prognostyczne tworzone w ZUS Prognozy sporządzane są w aktualnym (na moment ich przygotowania) stanie prawnym. Prognozy są wynikiem przeliczeń modeli prognostycznych wpływ ó w i wydatk ó w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych. Modele umożliwiają prognozowanie wpływ ó w i wydatk ó w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w podziale na poszczeg ó lne świadczenia oraz w podziale na poszczeg ó lne fundusze, a także wpływ ó w i wydatk ó w Funduszu Emerytur Pomostowych. Modele są w całości budowane i implementowane w Departamencie Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS (poza założeniami makroekonomicznymi oraz prognozami demograficznymi). Modele kohortowe o podejściu deterministycznym.

4 4 4 Kohortowe modele prognostyczne tworzone w ZUS Coroczna aktualizacja modelu prognostycznego (prace nad modelem prowadzone są w spos ó b ciągły): uwzględnienie najnowszych danych, uwzględnienie zmian przepis ó w uchwalonych od czasu poprzedniej edycji modelu, uwzględnienie rozważanych zmian przepis ó w, ewentualnie uwzględnienie najnowszej (zewnętrznej) prognozy demograficznej, udoskonalanie metod matematycznych i implementacyjnych, testowanie modelu.

5 5 5 Wydatki - model ubezpieczeniowe emerytury (w tym z subkonta) emerytury przyznawane z urzędu renty z tyt. niezdolności do pracy renty rodzinne renty wypadkowe dodatki pielęgnacyjne dodatki dla sierot zupełnych zasiłki chorobowe zasiłki pogrzebowe świadczenia rehabilitacyjne zasiłki wyrównawcze jednorazowe odszkodowania wypadkowe zasiłki macierzyńskie zasiłki opiekuńcze pozaubezpieczeniowe emerytury budżetowe renty budżetowe dodatki do emerytur i rent pozostałe wydatki prewencja rentowa prewencja wypadkowa odpis na działalność ZUS FUS renty inwalidów wojennych i wojskowych oraz renty kombatanckie emerytury pomostowe

6 6 6 Wpływy SKŁADKI DOTACJA CELOWA [świadczenia budżetowe wypłacane z FUS] DOTACJA II filar OFE „trzydziestokrotność” Fundusz Rezerwy Demograficznej REFUNDACJA Z TYTUŁU PRZEKAZANIA SKŁADEK DO OFE KREDYTY FUS POŻYCZKI Wpływy z „suwaka bezpieczeństwa”

7 7 7 Jak działa model? MODEL PROGNOSTYCZNY FUS… dane historyczne prognoza demograficzna parametry techniczne Założenia makroekonomiczne (Ministerstwo Finansów) prognoza wpływów i wydatków FUS oraz FEP prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego skutki finansowe proponowanych zmian przepisów analizyprognozy dla celów AWG

8 8 8 Budowa modularna modelu EMERYCI RYZYKOWNA POPULACJA RENCIŚCI UBEZPIECZENI Wpływy składkowe Wydatki EWydatki RIWydatki RRFEP DEMOGRAFIA Wpływy z „suwaka bezpieczeństwa”

9 9 9 Model. Emerytury – koszt dla kohorty (przykład) - osoby urodzone przed 1 I 1949 Koszt dla tych, którzy cały rok pobierali emerytury E_1_s Koszt dla nowoprzyznanych E_1_s Koszt dla zamieniających z RI na E_1_s Koszt dla zamieniających z RR na E_1_s Koszt dla zamieniających z E_1_s Koszt dla umierających w statusie E_1_s

10 10 W porównaniu do poprzedniej prognozy wpływów i wydatków FUS (z maja 2013 r.) w najnowszej edycji prognozy uwzględniono zmiany przepisów wprowadzone: ustawą z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 675), ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 983), ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1717). W związku ze zmianami wprowadzonymi ostatnią z powyższych ustaw w wynikach prognozy po stronie wpływów uwzględniono nie tylko wpływy składkowe i celową dotację budżetową na pokrycie świadczeń finansowanych z budżetu państwa (jak w poprzednich prognozach), ale również środki przenoszone z otwartych funduszy emerytalnych do funduszu emerytalnego FUS w ramach tzw. „suwaka bezpieczeństwa”. Prognozy FUS i FEP na lata 2016-2020

11 11 Założenia demograficzne W obu prognozach, w każdym z trzech wariantów (wariant nr 1 – pośredni, wariant nr 2 – pesymistyczny, wariant nr 3 – optymistyczny) wykorzystana została prognoza demograficzna Eurostatu EUROPOP 2013 (Main Scenario). W poprzednich prognozach (z maja 2013 r.) wykorzystana była prognoza Eurostatu z 2011 r. Prognoza demograficzna GUS z 2014 r. zostanie uwzględniona w kolejnej edycji modelu kohortowego. Przyczyny zmiany prognozy demograficznej: -spójność z założeniami makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów. Założenia makroekonomiczne We wszystkich trzech wariantach wykorzystano założenia makroekonomiczne przygotowane przez Departament Polityki Makroekonomicznej Ministerstwa Finansów przekazane do ZUS pod koniec września 2014 r. Prognozy FUS i FEP na lata 2016-2020 - Założenia demograficzne i makroekonomiczne

12 12 Zmiany sytuacji demograficznej w Polsce Źródło: Eurostat (EUROPOP 2013) 12 -0,3% -0,0 mln -2,6% -0,6 mln +7,3% +0,5 mln

13 13 Zmiany sytuacji demograficznej w Polsce Źródło: Eurostat (EUROPOP 2013) 13 +6,3% +15,6% +25,0% +10,3%

14 14 Saldo roczne FUS w kwotach zdyskontowanych inflacją na 2013 r. -11,3 -2,0 +7,3 14

15 15 Saldo roczne FUS w kwotach zdyskontowanych inflacją na 2013 r. – w podziale na poszczególne fundusze – wariant nr 1 15

16 16 Saldo roczne FUS – w procencie PKB -0,27 pp +0,31 pp +0,74 pp 16

17 17 Wydolność FUS -2,0 pp +1,9 pp +5,7 pp 17 wpływy = wydatki wydolność

18 18 Saldo roczne FEP w kwotach zdyskontowanych inflacją na 2013 r. -0,60 -0,56 -0,54 18

19 19 Liczba emerytur pomostowych 19

20 20 Wykorzystanie modelu prognostycznego FUS... Przykłady szacunk ó w skutk ó w finansowych wykonywanych przy wykorzystaniu modelu prognostycznego FUS … Zmiany mechanizmu waloryzacji świadczeń. Obniżenie stopy składki na ubezpieczenia rentowe. Zmiany dotyczące wymiaru urlopu macierzyńskiego. Zmiany dotyczące stopy składki do FRD. Podwyższenie stopy składki na ubezpieczenia rentowe. Nowa formuła obliczania wysokości rent z tytułu niezdolności do pracy. Zmiany st ó p składek na poszczeg ó lne ubezpieczenia społeczne. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (obniżenie stopy składki do OFE, subkonto, dziedziczenie środków zewidencjonowanych na subkoncie). Podwyższenie wieku emerytalnego. Zmiany w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w OFE. I wiele innych … Obliczenia wykonywane dla Grupy Roboczej ds. Starzenia się Społeczeństwa przy Komisji Europejskiej (AWG – Ageing Working Group)

21 21 Prognozy sporządzane w ZUS dla celów AWG Kohortowe modele FUS … od wielu lat wykorzystywane są również do sporządzania prognoz dla celów Grupy Roboczej ds. Starzenia się Społeczeństwa (AWG). Prognozy dla celów AWG przygotowywane są raz na trzy lata. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - prognozy w części dotyczącej wydatków na emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz wpływów składkowych do funduszu emerytalnego, rentowego i wypadkowego oraz do FRD; w 2014 r. także wpływy z „suwaka bezpieczeństwa” (dodatkowo także wydatki na emerytury z OFE). Prognozy sporządzane są w warunkach bieżącego stanu prawnego (z wyjątkiem pewnych scenariuszy alternatywnych np. w 2014 r. scenariusz ADD_LAW2013 - warunki przepisów z 1 I 2013 r., scenariusz Shift2015 – podwyższanie wieku emerytalnego zgodnie ze wzrostem e x ). To implikuje konieczność elastycznego budowania modelu.

22 22 Prognozy sporządzane w ZUS dla celów AWG Prognozy demograficzne dla celów AWG – Eurostat. Założenia makroekonomiczne – Komisja Europejska. Prognoza pracujących poza rolnictwem – dostarczana przez przedstawicieli Polski w Grupie Roboczej ds. Starzenia się Społeczeństwa (AWG). Spotkania robocze z przedstawicielami Polski w Grupie Roboczej ds. Starzenia się Społeczeństwa (AWG). Prognozy sporządzane w ZUS dla celów AWG w 2014 r. 11 scenariuszy na potrzeby AWG. 4 różne prognozy demograficzne. Prognozowany okres 2014-2060.

23 23 Prognozy sporządzane w ZUS dla celów AWG Zakres prac wykonywanych w ZUS Analiza otrzymanych założeń (prognoz demograficznych i makroekonomicznych). Przedłużenie prognoz demograficznych do wieku 110 lat – wymaganie modelu FUS... Obliczenie prognozowanych. Dostosowanie modelu FUS… dla celów przeliczeń AWG. Przygotowanie założeń (demograficznych i makroekonomicznych) do zasilenia modelu FUS... Wykonanie przeliczeń modelu FUS… i analiza wyników. Wybranie wyników z przeliczonych modeli zgodnie z definicjami AWG. Zasilenie wynikami prognoz kwestionariusza wynikowego AWG.

24 24 Prognozy sporządzane w ZUS dla celów AWG Zakres wyników prognoz dostarczanych przez ZUS  Wydatki na emerytury i renty z FUS brutto/netto w podziale na grupy wiekowe w podziale na emerytury, renty z tyt. niezdolności do pracy, renty rodzinne ogółem i przyznane w danym roku  Benefit ratio i Replacement Rate  Liczba świadczeń w podziale na grupy wiekowe w podziale na emerytury, renty z tyt. niezdolności do pracy, renty rodzinne  Liczba świadczeniobiorców w podziale na grupy wiekowe w podziale na płeć w podziale na emerytury, renty z tyt. niezdolności do pracy, renty rodzinne  Wpływy wpływy do FUS (poza wpływami do funduszu chorobowego), FRD w podziale na finansowane przez ubezpieczonego, płatnika i budżet państwa wpływy składek do OFE  Liczby ubezpieczonych w tym opłacających składki do OFE

25 25 Porównanie wyników prognozy dla celów AWG z prognozą FUS dla wariantu nr 1 przy założeniach MF

26 26 Dziękuje za uwagę IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW PREZENTACJI Dziękuję za uwagę 26


Pobierz ppt "1 Warszawa, 23 lutego 201 5 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI i PROGNOZ AKTUARIALNYCH Prognoza wpływów i wydatków FUS i FEP na lata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google