Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE Z SEKRETARZAMI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE Z SEKRETARZAMI"— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE Z SEKRETARZAMI
LISTOPAD 2014 Lucyna Gajda Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców MUW w Krakowie

2 Program 1.Zatrudnianie kierowników i zastępców kierowników urzędów stanu cywilnego 2. Nowe ustawy od 1 stycznia 2015 r. 3.Dotacja dla gmin na zadania z zakresu spraw obywatelskich

3 Zatrudnianie kierowników/zastępców urzędów stanu cywilnego

4 Tak było do 28 października 2008 r.

5 Urzędy stanu cywilnego
Art. 5a. pasc 1. Urzędy stanu cywilnego wchodzą w skład urzędu gminy. 2. Gmina stanowi okręg urzędu stanu cywilnego. 3.Wojewoda może tworzyć urzędy stanu cywilnego właściwe dla kilku okręgów lub utworzyć kilka urzędów stanu cywilnego w obszarze jednej gminy.

6 Tak było do 28 października 2008 r. Art. 6. pasc
1 Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca (zastępcy). 2. Kierownikiem usc jest wójt lub burmistrz (prezydent). 3. Rada Gminy może powołać innego kierownika usc i jego zastępcę (zastępców).

7 Tak było do 28 października r. Żaden z przepisów pasc nie określał wymagań dotyczących kwalifikacji kierownika lub zastępcy

8 Tak jest od 29 października 2008 r.

9 Tak jest Art. 6, 6a, 6b, 6c pasc Od 29 października 2008 r.
wejście wżycie nowelizacji pasc Art. 6, 6a, 6b, 6c pasc

10 Nowe wymogi dotyczące:
Tak jest Nowe wymogi dotyczące: sposobu zatrudniania wykształcenia kierowników/zastępców usc

11 Tak jest Organ zatrudniający kierownika/zastępcę usc
wójt, burmistrz, prezydent

12 Obowiązki wójta (burmistrza, prezydenta)
Art. 6. pasc Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca (zastępcy). Kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt lub burmistrz (prezydent). 3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrudnia inną osobę na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego w gminach powyżej mieszkańców. 4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może zatrudnić inną osobę na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego w gminach poniżej mieszkańców. 5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrudnia inną osobę na stanowisku zastępcy (zastępców) kierownika urzędu stanu cywilnego.

13 na stanowisku kierownika lub zastępcy kierownika
Uwaga W każdej gminie – bez względu na liczbę mieszkańców musi być obligatoryjnie zatrudniona inna osoba poza wójtem na stanowisku kierownika lub zastępcy kierownika losowy charakter zdarzeń → ciągłość rejestracji → w usc musi stale przebywać osoba uprawniona do rejestracji stanu cywilnego

14 Zatrudnianie kierowników/zastępców usc
Art. 6c. pasc W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do naboru na stanowiska, o których mowa w art. 6 ust. 3-5, oraz do osób zatrudnionych na tych stanowiskach stosuje się przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458)

15 Zatrudnianie kierowników praktycznie
Stosujemy: Art. 2, 6, 11-15, 20 uops nabór otwarty, konkurencyjny, awans wewnętrzny i dodatkowo stosujemy: Art.6a pasc określający kwalifikacje zawodowe wymagane od kierownika/zastępcy usc

16 Wymagania kwalifikacyjne kierownika/zastępcy usc dla zatrudnianych od 29 października 2008r.

17 Wymagania kwalifikacyjne kierownika/zastępcy usc
Art. 6a. pasc 1. Na stanowisku kierownika usc oraz zastępcy kierownika usc może być zatrudniona inna osoba, która: 1)ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; 2) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne; 3) cieszy się nieposzlakowaną opinią; 4)posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

18 Wymagania kwalifikacyjne kierownika/zastępcy usc
Art. 6a. Pasc ukończyła: studia prawnicze lub administracyjne i uzyskała tytuł magistra lub b) podyplomowe studia administracyjne;

19 Wymagania kwalifikacyjne kierownika/zastępcy usc
Art. 6a. Pasc 6) posiada łącznie co najmniej 5 letni staż pracy: na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub biurach jednostek samorządu terytorialnego lub w służbie cywilnej, lub c) w urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub d) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

20 Warunki: 5 letni staż MGR prawa lub MGR administracji
Licencjat + studia podyplomowe w zakresie administracji Inny MGR + studia podyplomowe w zakresie administracji 5 letni staż Ułamki etatów

21 Wymogi te nie odnoszą się do wójta, burmistrza, prezydenta
Uwaga: Wymogi te nie odnoszą się do wójta, burmistrza, prezydenta

22 Okres przejściowy 6 lat

23 Czas na uzupełnienie wykształcenia
6 lat na uzupełnienie wykształcenia osoby zatrudnione przed nowelizacją mogły pracować z aktualnie posiadanym wykształceniem od do r.

24 30 PAŹDZIERNIKA 2014 r. Osoby bez wymaganych kwalifikacji nie mogą dalej pracować na stanowisku kierownika lub zastępcy

25 Pozostali pracownicy urzędu stanu cywilnego
podlegają przepisom ustawy o pracownikach samorządowych pełnią funkcje techniczno-biurowe sporządzają projekty aktów stanu cywilnego, decyzji, postanowień kierownika usc, nie mają uprawnień do podpisywania aktów stanu cywilnego i przyjmowania oświadczeń woli Kierownik usc może upoważnić innych pracowników z art. 268a kpa do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego

26 Należy zawiadomić wojewodę o każdej zmianie:
Uwaga: Należy zawiadomić wojewodę o każdej zmianie: → na stanowisku kierownika/zastępcy → lokalizacji lub adresu, telefonów, faksu itp. usc

27 Ocena wykształcenia kierownika/zastępcy usc

28 Studia wyższe

29 = mgr prawa lub mgr administracji!!!!!!!!!! Ocena wykształcenia
studia prawnicze lub administracyjne i uzyskanie tytułu magistra = studia magisterskie na kierunkach: Prawo lub Administracja mgr prawa lub mgr administracji!!!!!!!!!!

30 OCENA MAGISTERSKICH STUDIÓW
PRAWNICZYCH

31 Studia – kierunek prawo:
Studia wyższe prawnicze Studia – kierunek prawo: Studia na kierunku prawo są wyłącznie letnimi studiami magisterskimi

32 OCENA MAGISTERSKICH STUDIÓW ADMINISTRACYJNYCH

33 Studia – kierunek: administracja
Studia wyższe administracyjne Studia – kierunek: administracja jednolite, 5-letnie studia magisterskie – mgr -spełnia I stopnia – 3 letnie studia licencjackie na kierunku administracja - tytuł zawodowy licencjat – nie spełnia II stopnia – 2 letnie uzupełniające studia magisterskie na kierunku administracja - tytuł zawodowy magister -spełnia

34 Ocena studiów wyższych Licencjat z administracji
prawnicze mgr prawa administracyjne mgr administracji Studia 5 letnie Licencjat z administracji + Mgr inny kierunek Opinia MSW/MUW nie spełnia Licencjat Dowolny kierunek Mgr administracji spełnia

35 Studia magisterskie administracyjne spełniające wymagania pasc
przykłady

36 Mgr spełniające wymogi pasc
Administracja Wydział Prawa i Administracji Administracja publiczna kierunek: Administracja Specjalność: Prawo i Administracja Publiczna Kierunek: Administracja Specjalność: samorząd terytorialny

37 Studia magisterskie administracyjne nie spełniające wymagań pasc
przykłady

38 Mgr nie spełniające wymogów pasc
Zarządzanie w zakresie administracji publicznej Wydział Zarządzania i Turystyki kierunek: Politologia specjalność: Administracja samorządowa i praca socjalna kierunek: Politologia w zakresie Administracja Publiczna Ekonomia w zakresie Gospodarki i Administracji Publicznej Zarządzanie i Marketing w zakresie Administracji Publicznej Administracja i finanse sektora publicznego Nie można kierować się nazwą studiów

39 Mgr nie spełniające wymogów pasc
To nie są studia na kierunku ADMINISTRACJA Nie można sugerować się nazwą studiów Dla pewności badać czy programy studiów spełniają standardy kształcenia Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 lipca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 164 poz. 1166) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 164 poz. 1166) w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki nie obowiązuje od 1 października 2011 r. wyznaczało od do 30 września 2011 r. standardy kształcenia na kierunkach Administracja – zał. nr 1 oraz Prawo - nr 85 Poprzednie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz. U Nr 116, po z późn. zm.) od d

40 Studia podyplomowe

41 Studia podyplomowe Studia podyplomowe może podjąć absolwent studiów wyższych – w tym absolwent studiów I stopnia (licencjat) Kierunek studiów podyplomowych nie musi być tożsamy z kierunkiem ukończonych wcześniej studiów wyższych Nie ma standardów kształcenia – różne – dowolne plany i program studiów podyplomowych - uchwala Rada Wydziału Różne nazewnictwo studiów podyplomowych

42 Studia podyplomowe W praktyce:
dlatego nie można jednoznacznie ustalić kryteriów rozróżnienia które studia są a które nie są podyplomowymi studiami administracyjnymi

43 → nie decyduje nazewnictwo studiów
Uwaga: O uznaniu lub odmowie uznania → nie decyduje nazewnictwo studiów

44 Ocena wykształcenia Ocena administracyjnych studiów podyplomowych
→ na podstawie analizy przez zatrudniającego programu tych studiów (lista wykładanych przedmiotów, liczba godzin zajęć), → pod kątem nawiązywania profilem do kierunku: administracja

45 Wnioski: Ocena wykształcenia: Wątpliwości:
dokonywana jest samodzielnie przez pracodawcę na etapie prowadzonego naboru Wątpliwości: rozważyć zobowiązanie kandydata do przedłożenia pisemnych informacji lub zaświadczeń uczelni informację o wymogu przedłożenia ww. zaświadczeń zamieścić w ogłoszeniach o konkursach samodzielnie zwrócić się o opinię do uczelni pracodawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zatrudnienie kierownika/zastępcy

46 Wnioski: Ocena wykształcenia: Wątpliwości:
dokonywana jest samodzielnie przez pracodawcę na etapie prowadzonego naboru Wątpliwości: rozważyć zobowiązanie kandydata do przedłożenia pisemnych informacji lub zaświadczeń uczelni informację o wymogu przedłożenia ww. zaświadczeń zamieścić w ogłoszeniach o konkursach samodzielnie zwrócić się o opinię do uczelni pracodawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zatrudnienie kierownika/zastępcy

47 Studia podyplomowe nie spełniające wymogów pasc
„Zarządzanie i administracja publiczna” na Wydziale Zarządzania i Marketingu „Administracja i zarządzanie finansami publicznymi” „Zarządzanie i administracja” „Zarządzanie działalnością gospodarczą - administracja gospodarcza” Samorząd i Administracja”– nie spełnia – 38% (UZNALIŚMY) „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” – Wydział Prawa W ramach kierunku zarządzanie i marketing

48 Studia podyplomowe spełniające wymogi pasc
Administracja Publiczna Wydział Administracji i Zarządzania Administracja Publiczna i Samorządowa Wyższa Szkoła Administracji Instytut Edukacji Ustawicznej Administracja Wyższa Szkoła Administracji Publicznej Administracja Publiczna Wydział Prawa i Administracji Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Administracyjne w Zakresie Rejestracji Stanu Cywilnego Wydział Prawa Kanonicznego i Administracji

49 Tak będzie od 1 stycznia 2015 r.

50 Kierownik usc Art. 6. 1.Rejestracja stanu cywilnego jest wykonywana przez gminy w urzędach stanu cywilnego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 2.Gmina jest okręgiem rejestracji stanu cywilnego. 3.Kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

51 Zatrudnienie kierownika i zastępcy
Art. 6. 4. W okręgach poniżej mieszkańców wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrudnia zastępcę kierownika usc oraz może zatrudnić kierownika usc 5. W okręgach powyżej mieszkańców wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrudnia kierownika usc oraz może zatrudnić zastępcę lub zastępców kierownika usc

52 Kwalifikacje kierownika i zastępcy

53 warunki 3 letni staż MGR prawa lub MGR administracji
Inny MGR + studia podyplomowe w zakresie administracji 3 letni staż Ułamki etatów

54 Wymagania Art. 8. Na stanowisku kierownika usc oraz zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego może być zatrudniona osoba, która: ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; 2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

55 Kwalifikacje Art. 8. 1 .3 posiada:
dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra w RP, dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą uznany w RP na podstawie art. 191a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 542, z późn. zm.) albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uznany za równoważny z polskim dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu zawodowego magistra na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji, c) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji;

56 Wymagania Art. 8.1 posiada łącznie co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

57 Uops Art. 8. 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do osób zatrudnionych na tych stanowiskach oraz do naboru na stanowisko kierownika urzędu stanu cywilnego lub zastępcy kierownika stanu cywilnego stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).

58 dotyczą nowych osób, czyli zatrudnionych od 1 stycznia 2015 r.
Kwalifikacje dotyczą nowych osób, czyli zatrudnionych od 1 stycznia 2015 r.

59 Zasady tworzenia urzędów stanu cywilnego

60 Tworzenie USC: → rozporządzenie MSW
→ na wniosek wojewody - po zasięgnięciu opinii gminy Kryterium: liczba zdarzeń inne okoliczności

61 Upoważnianie innych pracowników

62 Upoważnienie innych pracowników
Art. 10 Kierownik USC może upoważnić pisemnie pracownika USC do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz dokonywania przypisków, z wyjątkiem przypisków dotyczących uznania orzeczenia organu państwa obcego.

63 Upoważnienie innych pracowników
Art. 10. 2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może upoważnić pisemnie innego pracownika do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz dokonywania przypisków, z wyjątkiem przypisków dotyczących uznania orzeczenia organu państwa obcego.

64 Upoważnianie innych pracowników przez Kierownika, Wójta
do wydawania: odpisów z aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w RSC danych dotyczących wskazanej osoby zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego, zaświadczeń o przyjętych sakramentach zaświadczeń potwierdzających przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa wpisywania WD w księdze papierowej o przeniesieniu aktu do RSC dokonywania przypisków poza zagranicznymi .

65 Ślub poza lokalem usc

66 Ślub poza lokalem usc obecnie
Art. 58 ust. 3 pasc - jeśli zachodzą uzasadnione przyczyny, kierownik może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego z zachowaniem uroczystej formy. Opłata skarbowa – 84 zł

67 Ślub poza usc – od 1 stycznia 2015 r.
Art Kierownik USC może przyjąć, na wniosek nupturienta oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego → jeżeli jest ona w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności. Opłata skarbowa – 84 zł

68 Ślub poza usc – od 1 stycznia 2015 r.
Art. 84. 5. Na wniosek nupturienta kierownik USC może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego → jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia: zachowanie uroczystej formy bezpieczeństwo gości

69 Opłata za ślub poza lokalem
Opłata dodatkowa: stanowi dochód gminy 1000 zł ale nie więcej niż 50% przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej nie przyznaje się dotacji celowej z budżetu państwa

70 Odmowa ślubu poza usc Jeżeli kierownik USC nie może przyjąć oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez osoby albo wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie zapewnia zachowania uroczystej formy oraz bezpieczeństwa gości → pisemnie odmawia on przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym terminie lub miejscu.

71 Nowe ustawy od 1 stycznia 2015 r.

72 Nowe ustawy Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. nr 217, poz z późn. zm.), Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U r. nr 167, poz z późn. zm.), Ustawa z dnia r. prawo o aktach stanu cywilnego.

73

74 Nowe ustawy przewidują:

75 System Rejestrów Państwowych,
Utworzenie SRP System Rejestrów Państwowych,

76 System Rejestrów Państwowych
SRP PESEL RDO BUSC/RSC* CRS SOP

77 RSC - „Elektroniczne Księgi”
Elektroniczny Rejestr Stanu Cywilnego: Rejestr urodzeń Rejestr małżeństw Rejestr zgonów Rejestr uznań

78 Uwaga: Dostęp i praca urzędnika w SRP odbywać się będzie poprzez aplikację ŹRÓDŁO SRP będzie zasilany wyłącznie poprzez aplikację ŹRÓDŁO Wydawanie odpisów i zaświadczeń wyłącznie przez ŹRÓDŁO

79 Uwaga: Do pracy w SRP konieczna KARTA KRYPTOGRAFICZNA, wydaną gminą przez MSW Podpis elektroniczny kwalifikowany → tylko do wydawania klientom elektronicznych decyzji, odpisów aktów, zaświadczeń, danych itp.

80 Uwaga: Wójt musi mieć kartę kryptograficzną Po wyborach wystąpić do MSW o kartę dla wójta Wójt nie musi zdawać egzaminu

81 Nowe ustawy przewidują:
Bezpośredni dostęp wszystkich gmin do: Centralnego rejestru ludności - PESEL Centralnego Rejestru Dowodów Osobistych – RDO Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego – RSC/BUSC

82 Dostęp do PESEL – dowolny pracownik gminy
Uwaga: Dostęp do PESEL – dowolny pracownik gminy Dostęp do RDO – pracownik dowodów osobistych Dostęp do RSC – kierownik, zastępca

83 Pracownicy dowodów, kierownik/zastępca
Uwaga: Pracownicy dowodów, kierownik/zastępca → mogą jak obecnie potwierdzić dane ale nie wolno dawać dostępu do RSC, RDO innym pracownikom gminy

84 Uwaga: Poufność Rejestracja każdej czynności urzędnika
Ustawa o ochronie danych osobowych

85 nie może udostępniać danych z rejestru PESEL
Uwaga: Gmina: nie może udostępniać danych z rejestru PESEL może udostępniać z RDO, RSC, RM, RZC

86 Nowe ustawy przewidują:
Zasilanie rejestrów bezpośrednio w czasie rzeczywistym Automatyczną, wzajemną wymianę informacji pomiędzy rejestrami i organami

87 PESEL ↔ Rejestry centralne
3. Dane z rejestru PESEL są przekazywane do RM oraz do rejestrów centralnych, PESEL ↔ Rejestry centralne PESEL CEWIUDP PASZPORTY CRDoNiUOP OBYWATELSTWO BUSC/RSC RDO DOWODY RM

88 Nowe ustawy przewidują:
Odmiejscowienie wielu czynności z zakresu spraw obywatelskich: dowód osobisty odpisy aktów stanu cywilnego zaświadczenia uznanie ojcostwa powrót do nazwiska noszonego przed ślubem oświadczenia o zmianie imienia dziecka transkrypcja, odtworzenie, rejestracja zdarzeń zagranicznych zapewnienia do ślubu zmiana imienia/nazwiska

89 Nowe ustawy przewidują:
Załatwianie wielu spraw drogą elektroniczną: wniosek o dowód osobisty zgłaszanie utraty dowodu osobistego wymeldowanie, zgłoszenie wyjazdu i powrotu zza granicy wniosek o dane z RM, RZC, RDO odpisy aktów stanu cywilnego zaświadczenia z RSC dostęp do własnych danych w PESEL i RDO

90 Kiedy klient może SKUTECZNIE komunikować się z administracją publiczną elektronicznie?

91 Klient musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny!!!!

92 Komunikacja klienta z administracją
publiczną Podpis kwalifikowany od 17 czerwca 2010 r. Profil zaufany od 9 czerwca 2011 r.

93 Jak uzyskać profil zaufany?

94 Procedura Założyć konto na stronie ww.epuap.gov,pl
Wysłać wniosek elektroniczny o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP ze swojego konta na platformie ePUAP na ePUAP Udać się osobiście w terminie 14 dni do dowolnego punktu potwierdzającego Mieć przy sobie ważny dowód osobisty lub paszport

95 Punkt potwierdzający profil zaufany
wojewoda ZUS naczelnik urzędu skarbowego konsul za zgodą ministra inny podmiot publiczny Obecnie jest ponad 600 takich punktów

96 Profil zaufany ePUAP zasady potwierdzania
Na podany adres mailowy każdorazowo otrzymujemy kod, którym podpisujemy elektroniczne pisma Zaufany profil jest ważny 3 lata – jeśli podane dane nie ulegną zmianie Jeśli dane się nie zmienią to przed upływem 3 lat można dokonać samodzielnie „samozaufania”

97 ESP = Elektroniczny dziennik podawczy
Uwaga: ESP = Elektroniczny dziennik podawczy

98 W jaki sposób URZĘDNIK podpisuje dokumenty elektroniczne
przeznaczone dla klientów?

99 INNE FORMY Z USTAW SZCZEGÓLNYCH
Komunikacja URZĘDNIKA z klientem Podpis kwalifikowany od 17 czerwca 2010 r. INNE FORMY Z USTAW SZCZEGÓLNYCH

100 Nowe ustawy przewidują:
Uproszczenie procedur administracyjnych: → nie decyzje a czynności materialno-techniczne  → do gmin bez odpisów aktów stanu cywilnego → do urzędów bez zaświadczeń

101 Nowe ustawy przewidują:
likwidację Wojewódzkich Zbiorów Meldunkowych likwidację EWIUDO i OEWIUDO a utworzenie RDO utworzenie RSC

102 Nowe ustawy przewidują:
Ujednolicenie procedur i wzorów dokumentów MSW zapewni gminom: druki odpisów aktów i 2 zaświadczeń pozostałe dokumenty, zaświadczenia drukowane z RSC Format A4

103 MSW zapewniło gminom: Stacje robocze - 551 Serwery - 182
Drukarki Skanery- 372 Routery Switche Czytniki kart -1001 Czytniki z pin padem + w IV kwartale dodatkowy, zgłoszony przez gminy sprzęt 3,4,8,10,11

104 MSW zapewniło gminom: aplikację źródło szkolenia dla liderów
szkolenia e-learningowe Uwaga: obowiązkowy egzamin

105 od 1 grudnia do 31 grudnia 2014 r. Egzamin
O wyniku powiadomi MSW wójta

106 2,3 grudnia - Tarnów 8,10,11, 12grudnia – Kraków
Szkolenia w MUW Bezpłatne szkolenia w MUW z przepisów prawnych: 2,3 grudnia - Tarnów 8,10,11, 12grudnia – Kraków Osobno dla USC i EL+DO można być 2x

107 Nowe ustawy przewidują:
Ograniczenie obowiązków komórek ewidencji ludności i dowodów osobistych Zwiększenie obowiązków usc

108 Obowiązki nowe i likwidowane
Ewidencja ludności Dowody osobiste USC Obowiązki nowe 1 4 Obowiązki likwidowane 5 2 6 różnica -4 -2

109 Rejestry centralne i gminne
obecnie PESEL Ewidencja Ludności WZM GZM BRAK USC OEWIUDO Dowody Osobiste EWIUDO MSW WOJEWODA GMINA

110 Rejestry centralne i gminne
Nowa ustawa PESEL Ewidencja Ludności RM RZC RSC USC BRAK RDO Dowody Osobiste MSW GMINA

111 GZM =EL 2DNI DOWODY OSOBISTE GMINA GMINA PESEL = MSW WZM = WOJEWODA
czynności meldunkowe nadawanie nr PESEL DOWODY OSOBISTE GMINA GMINA GZM =EL PESEL = MSW WZM = WOJEWODA 2DNI 2DNI WOJEWODA, MSW KIEROWNIK USC urodzenie małżeństwo zgon ZiN WD orzeczenia sądowe dot. aktów usc obywatelstwo 111 111

112 przez ŹRÓDŁO KIEROWNIK USC Akty USC ZIN GMINA -ostatni d.o GMINA
-meldunki -PESEL RDO RSC RM REJESTR PESEL MSW przez ŹRÓDŁO CRDoNiUOP CEWIUDP WOJEWODA MSW -obywatelstwo ORGANY PASZPORTOWE -ostatni paszport

113 Uwaga: Zatrzymać starych kierowników/zastępców
Przesunąć osoby z EL do USC

114 Aplikacje Alternatywne = Aplikacje Wspierające

115 USC - różne, zakupione przez gminy AW
AW obecnie Ewidencja Ludności - różne, zakupione przez gminy AW do prowadzenia GZM Dowody Osobiste – jedna, wspólna, zapewniona przez MSW AW dla wszystkich gmin – SWDO USC - różne, zakupione przez gminy AW

116 AW od 1 stycznia 2015 r. Ewidencja Ludności - różne, zakupione przez gminy AW – ZOSTAJĄ – na 1 rok do prowadzenia RM i RZC do tworzenia: list wyborców, list dzieci objętych obowiązkiem szkolnym Od 2016 r. takie funkcje będzie miał PESEL przez ŹRÓDŁO

117 Zasilanie PESEL obecnie
GZM WZM PESEL

118 Zasilanie PESEL i RM PESEL RM Gmina EL melduje 1 2

119 Uwaga: Modyfikacja Aplikacji Wspierającej do ewidencji ludności ma polegać na: dostosowaniu do prowadzenia RM i RZC zapewnieniu łączności z rejestrem PESEL

120 AW od 1 stycznia 2015 r. Dowody Osobiste
Był 1 wspólny SWDO i nadal będzie 1 zapewniony przez MSW – RDO obsługiwany przez ŹRÓDŁO EWiUDO powinny być JESZCZE przez gminy UTRZYMANE- wygaszanie ok. 2 miesięcy.

121 AW od 1 stycznia 2015 r. USC AW xml ŹRÓDŁO BUSC eksport import

122 Uwaga: Modyfikacja Aplikacji Wspierającej do USC ma polegać na:
wprowadzeniu możliwości eksportu aktów stanu cywilnego z tej aplikacji do BUSC

123 Uwaga: Czego nie należy robić?
podpisywać wieloletnich, wiążących umów z dostawcami AW usuwać danych z posiadanych aplikacji Należy ograniczyć modyfikacje AW Do momentu likwidacji RM oraz przeniesienia wszystkich aktów z AA do BUSC wskazane jest zapewnienie pewnego zakresu wsparcia producenta aplikacji

124 Najważniejsze uregulowania w nowych ustawach

125 Ewidencja ludności Uwagi ogólne

126 Ewidencja ludności już od 2013 r.
Nowa ustawa o ewidencji ludności przewiduje: już od 2013 r. meldunki przez pełnomocnika - art. 33 §2 kpa wymeldowania z zameldowaniem upraszcza formularze meldunkowe

127 Ewidencja ludności Nowa ustawa o ewidencji ludności: już od 2013 r. znosi, dla Polaków, obywateli UE i członków ich rodzin, sankcje karne za niedokonanie obowiązku meldunkowego wydłuża dla nich czas na zameldowanie się z  4 dni do 30 dni

128 Ewidencja ludności Nowa ustawa o ewidencji ludności: już od 2013 r. cudzoziemcy spoza UE są obowiązani zameldować się najpóźniej 4 dnia od przybycia do danego miejsca pobytu a nie od przekroczenia granicy RP zwalnia z obowiązku meldunkowego cudzoziemców przebywających w RP do 14 dni

129 Nowe e-usługi: wgląd we własne dane w PESEL wgląd we własne dane w RDO
Dostęp do Wykazu Dowodów Unieważnionych

130 Ewidencja ludności Nowa ustawa o ewidencji ludności przewiduje: zniesienie od 1 stycznia 2016 r. obowiązku meldunkowego oraz likwidację RM i RZC pozostaje tylko rejestr PESEL administrowany przez MSW

131 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2010 r
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r o dowodach osobistych (Dz. U r. nr 167, poz z późn. zm.)

132 DOWODY OSOBISTE Uwagi ogólne

133 Dowód osobisty: Nie ma warstwy elektronicznej Nie ma mikroprocesora
Nie ma certyfikatów Nie ma odcisków palców Prace Komisji Europejskiej nad utworzeniem do końca 2015 roku jednolitego rynku cyfrowego opracowanie metod uwierzytelniania obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej

134 Dowód osobisty: 1 zdjęcie „paszportowe”
wydawany obowiązkowo obywatelom RP zamieszkałym w kraju wydawany w dowolnej gminie –odmiejscowienie wydawany bezpłatnie wniosek składany osobiście lub elektronicznie wydawany w ciągu 30 dni ważny 5/10 lat

135 W dowodzie osobistym: brak rysopisu, podpisu i adresu
jest obywatelstwo zmiana adresu nie stanowi podstawy do wymiany d.o.

136 wniosek dla małoletniego – składa tylko jeden z rodziców
unieważnienie dowodu po upływie 4 miesięcy od zmiany danych

137 Uwaga: Każda osoba powyżej 5 roku życia musi być minimum 1 raz w gminie Urzędnik musi minimum 1 raz osobę zobaczyć

138 Co do zasady składa się wniosek bez odpisów aktów stanu cywilnego
Wniosek o dowód Co do zasady składa się wniosek bez odpisów aktów stanu cywilnego

139 Przyjęcie wniosku w miejscu pobytu osoby

140 Przyjęcie wniosku w miejscu pobytu osoby – Art. 26
O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. 2. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w trybie określonym w ust. 1 okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza się go o konieczności złożenia wniosku w formie, o której mowa w art. 24 ust. 3.

141 Uwaga: Nie będzie obowiązkowej wymiany starych dowodów osobistych od 1 stycznia 2015 r.: adres w starym dowodzie nie będzie poświadczał miejsca zameldowania zmiana adresu oraz organu wydającego dowód osobisty nie będzie powodowała obowiązku wymiany dowodu

142 Nowe pasc Uwagi ogólne

143 Główny cel ustawy: → podniesienie jakości rejestracji stanu cywilnego
→ poprawa sprawności procesów administracyjnych

144 Cel ten zostanie osiągnięty przez:
→ elektroniczną we wszystkich usc rejestrację stanu cywilnego → usprawnienia i uproszczenia postępowań

145 Zmiany pasc elektroniczne merytoryczne

146 I. Przejście od papierowej do elektronicznej rejestracji stanu cywilnego

147 Elektroniczny RSC MSW wojewoda kierownik USC Elektroniczne AKTY
Sukcesywne przenoszenie starych aktów do RSC Dostęp do RSC posiadają: MSW wojewoda kierownik USC

148 Masowa migracja starych do BUSC/RSC?
Obecnie MSW pracuje nad projektem masowej migracji i digitalizacji aktów stanu cywilnego w ramach nowej perspektywy budżetowej UE. ALE JEŚLI KIEROWNIK CHCE MOŻE TO ROBIĆ SAM

149 II Zasady tworzenia urzędów stanu cywilnego

150 Kryteria: Tworzenie usc Rozporządzenie MSW
na wniosek WOJEWODY +opinia gmin Kryteria: liczba spraw inne okoliczności

151 III Kwalifikacje kierownika i zastępcy

152 warunki 3 letni staż MGR prawa lub MGR administracji
Inny MGR + studia podyplomowe w zakresie administracji 3 letni staż Ułamki etatów

153 IV Upoważnianie innych pracowników

154 Upoważnianie innych pracowników przez Kierownika, Wójta
do wydawania: odpisów z aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w RSC danych dotyczących wskazanej osoby zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego, zaświadczeń o przyjętych sakramentach zaświadczeń potwierdzających przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa wpisywania WD w księdze papierowej o przeniesieniu aktu do RSC dokonywania przypisków poza zagranicznymi .

155 V Forma czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego

156 Forma czynności usc Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w formie: aktu stanu cywilnego decyzji czynności materialno-technicznych Mniej pracy, szybciej, krócej Odmowa dokonania czynności → decyzja administracyjna.

157 Osoba nie może przybyć do USC
Art.17. W przypadku osoby, której osobisty udział w czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego w siedzibie usc nie jest możliwy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, → czynności tej można dokonać w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności.

158 VI Właściwość miejscowa

159 Akt urodzenia, małżeństwa, zgonu
BEZ ZMIAN Akt urodzenia, małżeństwa, zgonu miejsce zdarzenia

160 Odmiejscowienie: Właściwość miejscowa odpisy aktów
zaświadczenia – nowe zaświadczenie o stanie cywilnym rejestracja zdarzeń zagranicznych transkrypcja odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

161 VII Tłumacze i biegli

162 Tłumacze i biegli Rozszerzenie katalogu tłumaczy
Zasady transliteracji imion i nazwisk cudzoziemców Pisownia nazw miejscowości Ślub – tłumacza zapewniają nupturienci Urodzenie, zgon – tłumacza zapewnia kierownik Nie musi być tłumacz/biegły, gdy kierownik rozumie język obcy

163 VIII Zasady wyboru imienia (imion) dla dziecka

164 NIE ma wykazu imion Imiona dla dziecka
nie więcej niż 2 imiona dla dziecka. nie mogą w formie zdrobniałej nie mogą być ośmieszające lub nieprzyzwoite mogą być imionami obcymi. mogą nie wskazywać na płeć dziecka, jeśli są powszechnie przypisane do danej płci. NIE ma wykazu imion

165 IX Udostępnianie danych z RSC

166 Dokumenty wydawane RSC
Opłaty: odpisy zupełne - 33 zł odpisy skrócone – 22 zł 2) zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w RSC danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł 3) zaświadczenie o stanie cywilnym – 38 zł

167 X Pozostałe uregulowania

168 → tylko 1 odpis skrócony aktu po dokonaniu rejestracji zdarzenia
→ brak zgłoszenia urodzenia → kierownik sporządza z urzędu akt urodzenia dziecka, informując o tym rodziców dziecka

169 XI Zmiany w przepisach obowiązujących.

170 Zmiany w ustawach: W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. ‑ Kodeks rodzinny i opiekuńczy W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego W ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej W ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej W ustawie z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwisk W ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych W ustawie z dnia z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

171 Art. 84 ust. 9 ustawy Rozporządzenie MSW w sprawie określenia wzoru insygniów z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej

172 Główne cele dotychczasowe odznaki zachowują ważność
ustalenie jednolitego wzoru insygniów noszonych przez kierowników usc podczas przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński dotychczasowe odznaki zachowują ważność

173 DOTACJE

174 rejestracji stanu cywilnego
Zasady podziału dotacji celowej przekazywanej gminom w rozdziale na realizację zadań rządowych z zakresu: rejestracji stanu cywilnego ewidencji ludności dowodów osobistych

175 Małopolska

176 182 gminy 174 usc

177 Zasady podziału dotacji
od 2009 r.

178 Algorytm dzielący otrzymaną kwotę uwzględniając:
Nowe zasady Algorytm dzielący otrzymaną kwotę uwzględniając: ilość spraw czas realizacji jednej sprawy zweryfikowany i ujednolicony

179 Liczba spraw i czas jednostkowy

180 Katalog zadań

181 USC Sporządzenie aktu stanu cywilnego – 1,75 h
Wydanie decyzji lub postanowienia– 3 h 3. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego – 0,5 h 4. Wydanie decyzji z zakresu zmiany imion i nazwisk– 3 h

182 USC Sporządzenie aktu urodzenia – opis czynności
ustalenie pochodzenia dziecka przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa wydanie 3 odpisów po sporządzeniu aktu, zawiadomienia organu ewidencji ludności kompletowanie akt zbiorowych aktualizacja skorowidza wzmianki i przypiski przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka poczętego

183 USC Sporządzenie aktu małżeństwa - ślub cywilny – opis czynności
przyjęcie zapewnień, przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, wydanie 3 odpisów po sporządzeniu aktu, zawiadomienia organów ewidencji ludności i dowodów osobistych, usc kompletowanie akt zbiorowych aktualizacja skorowidza wzmianki i przypiski

184 EL Wymeldowanie/zameldowanie – 1 h
Udzielenie informacji z GZM – 0,33 h Wydanie decyzji w sprawie meldunkowej– 24 h

185 EL wszystkie formy pobytu aktualizacja GZM aktualizacja WZM
Wymeldowanie/zameldowania – opis czynności wszystkie formy pobytu aktualizacja GZM aktualizacja WZM zawiadomienie innych organów wystąpienie o nadanie numeru pesel zawiadomienie WKU

186 DO Przyjęcie wniosku dowodowego – 0,75 h
Unieważnienie dowodu osobistego– 0,5 h Udostępnienie informacji z EWIUDO – 0,33 h Wydanie decyzji w sprawie dowodu osobistego– 3 h

187 DO Przyjęcie wniosku dowodowego- opis czynności przyjęcie wniosku
wydanie dowodu aktualizacja koperty dowodowej unieważnienie starego dowody weryfikacja danych zawiadomienie organów ewidencji ludności i dowodów osobistych

188 Kontrola Wydział weryfikuje liczbę podanych przez gminy spraw poprzez:
kontrolę na miejscu porównywanie sprawozdań i statystyk

189 Dotacja 2015

190 Ustalona kwota dotacji dla Małopolski dzielona jest następująco:

191 15 775 000 zł wstępnie dzielimy, uwzględniając:
Planowanie zł wstępnie dzielimy, uwzględniając: liczbę spraw zrealizowanych przez gminy w 2013 r. średni jednostkowy czas realizacji 1 sprawy

192 Dotacja na 2015 r. MF dotację na sprawy obywatelskie wyłączył z innych dotacji i obliczył jej wysokość wg nowych zasad: katalog czynności podany przez MSW – liczba zdarzeń podana przez poszczególne województwa czas jednostkowy – mediana czasu realizacji poszczególnych zadań wg danych podanych przez wojewodów stawka za 1 godzinę – mediana roboczogodziny ze wszystkich województwa MF część dotacji przekazał wojewodom - Małopolska zł Pozostała część to rezerwa celowa uruchamiana na wniosek wojewodów poparty efektami stałego monitoringu gmin

193 Monitoring Sprawozdania okresowe Weryfikowane podczas kontroli
Zwrot dotacji Zwiększenie dotacji

194 Statystyka - uwagi

195 Statystyka - nieprawidłowości
Nieterminowe przesyłanie statystyk Nieprzesyłanie statystyk Zmienianie formuł w EXEL Błędne niedokładne wypełnianie tabelek Brak odpowiedzi (pominięcie) na część pytań Brak podpisów władz gminy i osoby sporządzającej Rozbieżności danych statystycznych

196 Statystyki -obowiązujące zasady

197 Obowiązujące zasady Terminowość Rzetelność Nie zmienianie formuł
Dokładnie czytać polecenie/opisów Pełna odpowiedź na wszystkie pytania

198 Obowiązujące zasady Każdy dokument statystyczny przesyłany do MUW powinien być: odpisany i opieczętowany przez 2 osoby – osoba sporządzająca + szef → skan lub podpis elektroniczny pieczęć gminy – nazwa gminy data sporządzenia

199 Dziękuję za uwagę Lucyna Gajda Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców MUW w Krakowie


Pobierz ppt "SPOTKANIE Z SEKRETARZAMI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google