Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE Z SEKRETARZAMI LISTOPAD 2014 Lucyna Gajda Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców MUW w Krakowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE Z SEKRETARZAMI LISTOPAD 2014 Lucyna Gajda Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców MUW w Krakowie"— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE Z SEKRETARZAMI LISTOPAD 2014 Lucyna Gajda Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców MUW w Krakowie lgaj@malopolska.uw.gov.pl

2 Program 1.Zatrudnianie kierowników i zastępców kierowników urzędów stanu cywilnego 2. Nowe ustawy od 1 stycznia 2015 r. 3.Dotacja dla gmin na zadania z zakresu spraw obywatelskich

3 Zatrudnianie kierowników/zastępców urzędów stanu cywilnego

4 Tak było do 28 października 2008 r.

5 Urzędy stanu cywilnego  Art. 5a. pasc Urzędyw skład urzędu gminy. 1. Urzędy stanu cywilnego wchodzą w skład urzędu gminy. Gmina stanowi okręg 2. Gmina stanowi okręg urzędu stanu cywilnego. Wojewoda może tworzyć urzędy 3.Wojewoda może tworzyć urzędy stanu cywilnego właściwe dla kilku okręgów lub utworzyć kilka urzędów stanu cywilnego w obszarze jednej gminy.

6 Tak było do 28 października 2008 r.  Art. 6. pasc 1 Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca (zastępcy). Kierownikiem usc jest wójt lub burmistrz (prezydent 2. Kierownikiem usc jest wójt lub burmistrz (prezydent). może 3. Rada Gminy może powołać innego kierownika usc i jego zastępcę (zastępców).

7 Tak było do 28 października 2008 r. Żaden z przepisów pasc nie określał wymagań dotyczących kwalifikacji kierownika lub zastępcy Żaden z przepisów pasc nie określał wymagań dotyczących kwalifikacji kierownika lub zastępcy

8 Tak jest od 29 października 2008 r.

9 Tak jest  Od 29 października 2008 r.  wejście wżycie nowelizacji pasc Art. 6, 6a, 6b, 6c pasc Art. 6, 6a, 6b, 6c pasc

10 Tak jest  Nowe wymogi dotyczące:  sposobu zatrudniania  wykształcenia kierowników/zastępców usc

11 Tak jest Organ zatrudniający kierownika/zastępcę usc to wójt, burmistrz, prezydent

12 Obowiązki wójta (burmistrza, prezydenta) Obowiązki wójta (burmistrza, prezydenta)  Art. 6. pasc 1.Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca (zastępcy). 2. Kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt lub burmistrz (prezydent). powyżej 50 000 mieszkańców 3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrudnia inną osobę na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego w gminach powyżej 50 000 mieszkańców. 4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może zatrudnić inną osobę na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego w gminach poniżej 50 000 mieszkańców. 5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrudnia inną osobę na stanowisku zastępcy (zastępców) kierownika urzędu stanu cywilnego.

13 Uwaga W każdej gminie W każdej gminie – bez względu na liczbę mieszkańców musi być obligatoryjnie zatrudniona inna osoba musi być obligatoryjnie zatrudniona inna osoba poza wójtem na stanowisku kierownika lub zastępcy kierownika losowy charakter zdarzeń losowy charakter zdarzeń → ciągłość rejestracji → w usc musi stale przebywać osoba uprawniona do rejestracji stanu cywilnego

14 Zatrudnianie kierowników/zastępców usc  Art. 6c. pasc do osób zatrudnionych stosuje się przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do naboru na stanowiska, o których mowa w art. 6 ust. 3-5, oraz do osób zatrudnionych na tych stanowiskach stosuje się przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458)

15 Zatrudnianie kierowników praktycznie  Stosujemy: Art. 2, 6, 11-15, 20 uops Art. 2, 6, 11-15, 20 uops nabór otwarty, konkurencyjny, awans wewnętrzny nabór otwarty, konkurencyjny, awans wewnętrzny  i dodatkowo  i dodatkowo stosujemy: rt.6a pasc Art.6a pasc kwalifikacje zawodowe wymagane od kierownika/zastępcy usc określający kwalifikacje zawodowe wymagane od kierownika/zastępcy usc

16 Wymagania kwalifikacyjne kierownika/zastępcy usc dla zatrudnianych od 29 października 2008 r.

17 Wymagania kwalifikacyjne kierownika/zastępcy usc  Art. 6a. pasc kierownika usc zastępcy może być zatrudniona inna osoba, która: 1. Na stanowisku kierownika usc oraz zastępcy kierownika usc może być zatrudniona inna osoba, która: obywatelstwo polskiepełną zdolność do czynności prawnych korzysta z pełni praw publicznych; 1)ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne 2) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne; nieposzlakowaną opinią 3) cieszy się nieposzlakowaną opinią; stan zdrowia 4)posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

18 Wymagania kwalifikacyjne kierownika/zastępcy usc  Art. 6a. Pasc 5)ukończyła: a) studia prawnicze administracyjne uzyskała tytuł magistra a) studia prawnicze lub administracyjne i uzyskała tytuł magistra lub podyplomowe studia administracyjne; b) podyplomowe studia administracyjne;

19 Wymagania kwalifikacyjne kierownika/zastępcy usc  Art. 6a. Pasc co najmniej 5 letni staż pracy 6) posiada łącznie co najmniej 5 letni staż pracy: a)na stanowiskach urzędniczych jednostek samorządu terytorialnego a)na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub biurach jednostek samorządu terytorialnego lub b)w służbie cywilnej b)w służbie cywilnej, lub urzędach państwowych c) w urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub w służbie zagraniczne d) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

20 W arunki: 1.MGR prawa lub MGR administracji 2.Licencjat + studia podyplomowe w zakresie administracji 3.Inny MGR + studia podyplomowe w zakresie administracji  5 letni staż  Ułamki etatów

21 Uwaga:  Wymogi te nie odnoszą się do wójta, burmistrza, prezydenta

22 Okres przejściowy 6 lat

23 Czas na uzupełnienie wykształcenia 6 lat na uzupełnienie wykształcenia 6 lat na uzupełnienie wykształcenia osoby zatrudnione przed nowelizacją mogły pracować z aktualnie posiadanym wykształceniem osoby zatrudnione przed nowelizacją mogły pracować z aktualnie posiadanym wykształceniem od 29-10-2008 do 29-10-2014r.

24 30 PAŹDZIERNIKA 2014 r. Osoby bez wymaganych kwalifikacji nie mogą dalej pracować na stanowisku kierownika lub zastępcy

25 Pozostali pracownicy urzędu stanu cywilnego podlegają przepisom ustawy o pracownikach samorządowych pełnią funkcje techniczno-biurowe pełnią funkcje techniczno-biurowe sporządzają projekty sporządzają projekty aktów stanu cywilnego, decyzji, postanowień kierownika usc, nie mają uprawnień do podpisywania aktów stanu cywilnego przyjmowania oświadczeń woli nie mają uprawnień do podpisywania aktów stanu cywilnego i przyjmowania oświadczeń woli może upoważnić 268a kpa do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego Kierownik usc może upoważnić innych pracowników z art. 268a kpa do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego

26 Uwaga: Należy zawiadomić wojewodę o każdej zmianie: → na stanowisku kierownika/zastępcy → lokalizacji lub adresu, telefonów, faksu itp. usc

27 Ocena wykształcenia kierownika/zastępcy usc

28 Studia wyższe

29  studia prawnicze administracyjne iuzyskanie tytułu magistra  studia prawnicze lub administracyjne i uzyskanie tytułu magistra= studia magisterskie na kierunkach: Prawo lub Administracja mgr prawa lub mgr administracji!!!!!!!!!! Ocena wykształcenia

30 OCENA MAGISTERSKICH STUDIÓW OCENA MAGISTERSKICH STUDIÓWPRAWNICZYCH

31  Studia – kierunek prawo:  Studia na kierunku prawo są wyłącznie 5 letnimi studiami magisterskimi Studia wyższe prawnicze

32 OCENA MAGISTERSKICH STUDIÓW ADMINISTRACYJNYCH OCENA MAGISTERSKICH STUDIÓW ADMINISTRACYJNYCH

33  Studia – kierunek: administracja  jednolite, 5-letnie studia magisterskie – mgr - spełnia  I stopnia 3 letnie studia licencjackie kierunku administracja licencjat – nie spełnia  I stopnia – 3 letnie studia licencjackie na kierunku administracja - tytuł zawodowy licencjat – nie spełnia  II stopnia 2 letnie uzupełniające studia magisterskie na kierunku administracja - magister - spełnia  II stopnia – 2 letnie uzupełniające studia magisterskie na kierunku administracja - tytuł zawodowy magister - spełnia Studia wyższe administracyjne

34 Ocena studiów wyższych prawnicze mgr prawa administracyjne mgr administracji Studia 5 letnie Licencjat z administracji + Mgr inny kierunek Opinia MSW/MUW nie spełnia Licencjat Dowolny kierunek + Mgr administracji Opinia MSW/MUW spełnia

35 Studia magisterskie administracyjne spełniające wymagania pasc przykłady

36 spełniające Mgr spełniające wymogi pasc  Administracja Wydział Prawa i Administracji  Administracja publiczna kierunek: Administracja Wydział Prawa i Administracji  Administracja Specjalność Specjalność: Prawo i Administracja Publiczna Kierunek: Administracja  Kierunek: Administracja Specjalność: samorząd terytorialny Wydział Prawa i Administracji

37 Studia magisterskie administracyjne nie spełniające wymagań pasc przykłady

38 nie spełniające Mgr nie spełniające wymogów pasc  Zarządzanie w zakresie administracji publicznej Wydział Zarządzania i Turystyki Politologia  kierunek: Politologia Administracja samorządowa i praca socjalna specjalność: Administracja samorządowa i praca socjalna Politologia w zakresie Administracja Publiczna  kierunek: Politologia w zakresie Administracja Publiczna  Ekonomia w zakresie Gospodarki i Administracji Publicznej  Zarządzanie i Marketing w zakresie Administracji Publicznej  Administracja i finanse sektora publicznego

39 nie spełniające Mgr nie spełniające wymogów pasc  To nie są studia na kierunku ADMINISTRACJA  Nie można sugerować się nazwą studiów  Dla pewności badać czy programy studiów spełniają standardy kształcenia Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 lipca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 164 poz. 1166)

40 Studia podyplomowe

41 ( licencjat) Studia podyplomowe może podjąć absolwent studiów wyższych – w tym absolwent studiów I stopnia ( licencjat) Kieruneknie musi być tożsamy Kierunek studiów podyplomowych nie musi być tożsamy z kierunkiem ukończonych wcześniej studiów wyższych Nie ma standardów kształcenia plany i program studiów podyplomowych - uchwala Rada Wydziału Nie ma standardów kształcenia – różne – dowolne plany i program studiów podyplomowych - uchwala Rada Wydziału Różne nazewnictwo studiów podyplomowych Różne nazewnictwo studiów podyplomowych

42 Studia podyplomowe W praktyce:  dlatego nie można jednoznacznie ustalić kryteriów rozróżnienia które studia są a które nie są podyplomowymi studiami administracyjnymi

43 Uwaga: O uznaniu lub odmowie uznania → nie decyduje nazewnictwo studiów

44  Ocena administracyjnych studiów podyplomowych → na podstawie analizy przez zatrudniającego programu tych studiów (lista wykładanych przedmiotów, liczba godzin zajęć), → pod kątem nawiązywania profilem do kierunku: administracja Ocena wykształcenia

45 Wnioski:  Ocena wykształcenia:  dokonywana jest samodzielnie przez pracodawcę na etapie prowadzonego naboru  Wątpliwości: do przedłożenia pisemnych informacji lub zaświadczeń uczelni  rozważyć zobowiązanie kandydata do przedłożenia pisemnych informacji lub zaświadczeń uczelni w ogłoszeniach o konkursach  informację o wymogu przedłożenia ww. zaświadczeń zamieścić w ogłoszeniach o konkursach  samodzielnie zwrócić się o opinię  samodzielnie zwrócić się o opinię do uczelni  pracodawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zatrudnienie kierownika/zastępc  pracodawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zatrudnienie kierownika/zastępc y

46 Wnioski:  Ocena wykształcenia:  dokonywana jest samodzielnie przez pracodawcę na etapie prowadzonego naboru  Wątpliwości: do przedłożenia pisemnych informacji lub zaświadczeń uczelni  rozważyć zobowiązanie kandydata do przedłożenia pisemnych informacji lub zaświadczeń uczelni w ogłoszeniach o konkursach  informację o wymogu przedłożenia ww. zaświadczeń zamieścić w ogłoszeniach o konkursach  samodzielnie zwrócić się o opinię  samodzielnie zwrócić się o opinię do uczelni  pracodawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zatrudnienie kierownika/zastępc  pracodawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zatrudnienie kierownika/zastępc y

47 nie spełniające Studia podyplomowe nie spełniające wymogów pasc  „Zarządzanie i administracja publiczna” na Wydziale Zarządzania i Marketingu  „Administracja i zarządzanie finansami publicznymi”  „Zarządzanie i administracja”  „Zarządzanie działalnością gospodarczą - administracja gospodarcza”  Samorząd i Administracja”– nie spełnia – 38% (UZNALIŚMY)  „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” – Wydział Prawa

48 spełniające Studia podyplomowe spełniające wymogi pasc  Administracja Publiczna Wydział Prawa i Administracji  Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Administracyjne w Zakresie Rejestracji Stanu Cywilnego Wydział Prawa Kanonicznego i Administracji  Administracja Publiczna Wydział Administracji i Zarządzania  Administracja Publiczna i Samorządowa Wyższa Szkoła Administracji Instytut Edukacji Ustawicznej  Administracja Wyższa Szkoła Administracji Publicznej

49 Tak będzie od 1 stycznia 2015 r.

50 Kierownik usc Art. 6. 1.Rejestracja stanu cywilnego jest wykonywana przez gminy w urzędach stanu cywilnego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 2.Gmina jest okręgiem rejestracji stanu cywilnego. 3.Kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

51 Zatrudnienie kierownika i zastępcy  Art. 6. zatrudnia zastępcę może zatrudnić kierownika 4. W okręgach poniżej 50 000 mieszkańców wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrudnia zastępcę kierownika usc oraz może zatrudnić kierownika usc 5.W okręgach powyżej 50 000 mieszkańców wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrudnia kierownika usc oraz może zatrudnić zastępcę lub zastępców kierownika usc

52 Kwalifikacje kierownika i zastępcy

53 w arunki 1.MGR prawa lub MGR administracji 2.Inny MGR + studia podyplomowe w zakresie administracji  3 letni staż  Ułamk i etatów

54 Wymagania  Art. 8. 1.Na stanowisku kierownika usc oraz zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego może być zatrudniona osoba, która: 1)ma obywatelstwo polskiepełną zdolność korzysta z pełni praw publicznych 1)ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; nie była skazana 2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

55 Kwalifikacje Art. 8. 1.3 posiada: a)dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra w RP, b)dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą uznany w RP na podstawie art. 191a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 542, z późn. zm.) albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uznany za równoważny z polskim dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu zawodowego magistra na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji, c) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji;

56 Wymagania Art. 8.1 4)posiada łącznie co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

57 Uops Art. 8. 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do osób zatrudnionych na tych stanowiskach oraz do naboru na stanowisko kierownika urzędu stanu cywilnego lub zastępcy kierownika stanu cywilnego stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).

58 Kwalifikacje dotyczą nowych osób, czyli zatrudnionych od 1 stycznia 2015 r. dotyczą nowych osób, czyli zatrudnionych od 1 stycznia 2015 r.

59 Zasady tworzenia urzędów stanu cywilnego

60  Tworzenie USC : → rozporządzenie MSW → na wniosek wojewody - po zasięgnięciu opinii gminy  Kryterium:  liczba zdarzeń  inne okoliczności

61 Upoważnianie innych pracowników

62 Upoważnienie innych pracowników  Art. 10 odpisów zaświadczeń przypisków Kierownik USC może upoważnić pisemnie pracownika USC do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz dokonywania przypisków, z wyjątkiem przypisków dotyczących uznania orzeczenia organu państwa obcego.

63 Upoważnienie innych pracowników  Art. 10. odpisów zaświadczeń przypisków 2. W ójt (burmistrz, prezydent miasta) może upoważnić pisemnie innego pracownika do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz dokonywania przypisków, z wyjątkiem przypisków dotyczących uznania orzeczenia organu państwa obcego.

64 Upoważnianie innych pracowników przez Kierownika, Wójta  do wydawania: odpisów odpisów z aktów stanu cywilnego, zaświadczeń zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w RSC danych dotyczących wskazanej osoby zaświadczeń zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego, zaświadczeń zaświadczeń o przyjętych sakramentach zaświadcze zaświadczeń potwierdzających przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa wpisywania WD w księdze papierowej o przeniesieniu aktu do RSC przypisków dokonywania przypisków poza zagranicznymi.

65 Ślub poza lokalem usc

66 Ślub poza lokalem usc obecnie  Art. 58 ust. 3 pasc - kierownik może  Art. 58 ust. 3 pasc - jeśli zachodzą uzasadnione przyczyny, kierownik może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego z zachowaniem uroczystej formy.  Opłata skarbowa – 84 zł

67 Ślub poza usc – od 1 stycznia 2015 r. Art. 84. 4. Kierownik USC może przyjąć, na wniosek nupturienta oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego → → jeżeli jest ona w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności. Opłata skarbowa – 84 zł

68 Art. 84. Na wniosek nupturienta poza urzędem stanu cywilnego 5. Na wniosek nupturienta kierownik USC może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego → jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia: zachowanie uroczystej formy  zachowanie uroczystej formy  bezpieczeństwo gości Ślub poza usc – od 1 stycznia 2015 r.

69 Opłata za ślub poza lokalem Opłata dodatkowa:  stanowi dochód gminy  1000 zł ale nie więcej niż 50% przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej  nie przyznaje się dotacji celowej  nie przyznaje się dotacji celowej z budżetu państwa

70 Odmowa ślubu poza usc nie może przyjąć Jeżeli kierownik USC nie może przyjąć oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński  w terminie wskazanym przez osoby albo nie zapewnia zachowania uroczystej formybezpieczeństw  wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie zapewnia zachowania uroczystej formy oraz bezpieczeństwa gości → pisemnie odmawia on przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym terminie lub miejscu.

71 Nowe ustawy  od 1 stycznia 2015 r.

72 Nowe ustawy  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. nr 217, poz. 1427 z późn. zm.),  Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2010 r. nr 167, poz. 1131 z późn. zm.),  Ustawa z dnia 10-10-2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego.

73 www.obywatel.gov.pl

74 Nowe ustawy przewidują:

75 Utworzenie SRP System Rejestrów Państwowych,

76 System Rejestrów Państwowych SRP PESELRDO BUSC/RSC* CRS SOP

77 RSC - „Elektroniczne Księgi” S C Elektroniczny R ejestr S tanu C ywilnego:  Rejestr urodzeń  Rejestr małżeństw  Rejestr zgonów  Rejestr uznań

78 Uwaga: Dostęp i praca urzędnika w SRP odbywać się będzie poprzez aplikację ŹRÓDŁO wyłącznie SRP będzie zasilany wyłącznie poprzez aplikację ŹRÓDŁO Wydawanie odpisów i zaświadczeń wyłącznie przez ŹRÓDŁO

79 Uwaga: Do pracy w SRP konieczna KARTA KRYPTOGRAFICZNA, wydaną gminą przez MSW tylko do wydawania klientom Podpis elektroniczny kwalifikowany → tylko do wydawania klientom elektronicznych decyzji, odpisów aktów, zaświadczeń, danych itp.

80 Uwaga: Wójt musi mieć kartę kryptograficzną Po wyborach wystąpić do MSW o kartę dla wójta Wójt nie musi zdawać egzaminu

81 Nowe ustawy przewidują:  Bezpośredn i dostęp wszystkich gmin do: – Centralnego rejestru ludności - PESEL – Centralnego Rejestru Dowodów Osobistych – RDO – Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego – RSC/BUSC

82 Uwaga: Dostęp do PESEL – dowolny pracownik gminy Dostęp do RDO – pracownik dowodów osobistych Dostęp do RSC – kierownik, zastępca

83 Uwaga: Pracownicy dowodów, kierownik/zastępca → mogą jak obecnie potwierdzić dane ale nie wolno dawać dostępu do RSC, RDO innym pracownikom gminy

84 Uwaga: Poufność Rejestracja każdej czynności urzędnika Ustawa o ochronie danych osobowych

85 Uwaga:  Gmina: nie może udostępniać danych z rejestru PESEL może udostępniać z RDO, RSC, RM, RZC

86 Nowe ustawy przewidują: bezpośrednio w czasie rzeczywistym  Zasilanie rejestrów bezpośrednio w czasie rzeczywistym  Automatyczną, pomiędzy  Automatyczną, wzajemną wymianę informacji pomiędzy rejestrami i organami

87 PESEL ↔ Rejestry centralne PESEL CEWIUDP PASZPORTY CRDoNiUOP OBYWATELSTWO BUSC/ RSC RDO DOWODY RM 3. Dane z rejestru PESEL są przekazywane do RM oraz do rejestrów centralnych,

88 Nowe ustawy przewidują:  Odmiejscowienie wielu czynności z zakresu spraw obywatelskich:  dowód osobisty  odpisy aktów stanu cywilnego  zaświadczenia  uznanie ojcostwa  powrót do nazwiska noszonego przed ślubem  oświadczenia o zmianie imienia dziecka  transkrypcja, odtworzenie, rejestracja zdarzeń zagranicznych  zapewnienia do ślubu  zmiana imienia/nazwiska

89 Nowe ustawy przewidują:  Załatwianie wielu spraw drogą elektroniczną :  wniosek o dowód osobisty  zgłaszanie utraty dowodu osobistego  wymeldowanie, zgłoszenie wyjazdu i powrotu zza granicy  wniosek o dane z RM, RZC, RDO  odpisy aktów stanu cywilnego  zaświadczenia z RSC  dostęp do własnych danych w PESEL i RDO

90 Kiedy klient może SKUTECZNIE komunikować się z administracją publiczną elektronicznie?

91 Klient musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny!!!! Klient musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny!!!!

92 Komunikacja klienta z administracją publiczną Podpis kwalifikowany od 17 czerwca 2010 r. Profil zaufany od 9 czerwca 2011 r.

93 Jak uzyskać profil zaufany?

94 Procedura  Założyć konto na stronie ww.epuap.gov,plww.epuap.gov,pl  Wysłać wniosek elektroniczny o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP ze swojego konta na platformie ePUAP na ePUAP  Udać się osobiście w terminie 14 dni do dowolnego punktu potwierdzającego  Mieć przy sobie ważny dowód osobisty lub paszport

95 Punkt potwierdzający profil zaufany  wojewoda  ZUS  naczelnik urzędu skarbowego  konsul  za zgodą ministra inny podmiot publiczny Obecnie jest ponad 600 takich punktów Obecnie jest ponad 600 takich punktów

96 Profil zaufany ePUAP zasady potwierdzania  Na podany adres mailowy każdorazowo otrzymujemy kod, którym podpisujemy elektroniczne pisma  Zaufany profil jest ważny 3 lata – jeśli podane dane nie ulegną zmianie  Jeśli dane się nie zmienią to przed upływem 3 lat można dokonać samodzielnie „samozaufania”

97 Uwaga: ESP = Elektroniczny dziennik podawczy

98 W jaki sposób URZĘDNIK podpisuje dokumenty elektroniczne przeznaczone dla klientów?

99 Komunikacja URZĘDNIKA z klientem Podpis kwalifikowany od 17 czerwca 2010 r. INNE FORMY Z USTAW SZCZEGÓLNYCH

100 Nowe ustawy przewidują:  Uproszczenie procedur administracyjnych: → nie decyzje a czynności materialno- techniczne → do gmin bez odpisów aktów stanu cywilnego → do urzędów bez zaświadczeń

101 Nowe ustawy przewidują:  likwidację Wojewódzkich Zbiorów Meldunkowych  likwidację EWIUDO i OEWIUDO a utworzenie RDO  utworzenie RSC

102 Nowe ustawy przewidują:  Ujednoliceni e procedur i wzorów dokumentów  MSW zapewni gminom:  druki odpisów  druki odpisów aktów i 2 zaświadczeń  pozostałe dokumenty, zaświadczenia drukowane z RSC  Format A4

103  MSW zapewniło gminom: Stacje robocze - 551 Serwery - 182 Drukarki - 694 Skanery- 372 Routery - 175 Switche - 148 Czytniki kart - 1001 Czytniki z pin padem - 369  + w IV kwartale dodatkowy, zgłoszony przez gminy sprzęt 3,4,8,10,11

104  MSW zapewniło gminom:  aplikację źródło  szkolenia dla liderów  szkolenia e-learningowe  Uwaga: obowiązkowy egzamin

105 od 1 grudnia do 31 grudnia 2014 r. Egzamin O wyniku powiadomi MSW wójta

106 Szkolenia w MUW  Bezpłatne szkolenia w MUW z przepisów prawnych:  2,3 grudnia  2,3 grudnia - Tarnów  8,10,11, 12grudnia  8,10,11, 12grudnia – Kraków  Osobno dla USC i EL+DO  można być 2x

107 Nowe ustawy przewidują:  Ograniczenie obowiązków komórek ewidencji ludności i dowodów osobistych  Zwiększenie obowiązków usc

108 Obowiązki nowe i likwidowane Ewidencja ludnościDowody osobisteUSC Obowiązki nowe 104 Obowiązki likwidowane 526 różnica -4-2

109 Rejestry centralne i gminne obecniePESEL EwidencjaLudności WZM GZM BRAK USC USC BRAK OEWIUDO DowodyOsobiste EWIUDO GMINA MSW WOJEWODA

110 Rejestry centralne i gminne Nowa ustawa PESEL EwidencjaLudności RM RZC RSC USC BRAK RDO Dowody Osobiste BRAK GMINA MSW

111 111 PESEL = MSW WZM = WOJEWODA KIEROWNIK USC WOJEWODA, MSW GMINA GZM =EL 2DNI czynności meldunkowe czynności meldunkowe nadawanie nr PESEL nadawanie nr PESEL DOWODY OSOBISTE obywatelstwo obywatelstwo urodzenie urodzenie małżeństwo małżeństwo zgon zgon ZiN ZiN WD orzeczenia sądowe dot. aktów usc WD orzeczenia sądowe dot. aktów usc

112 WOJEWODAMSW -obywatelstwo ORGANY PASZPORTOWE -ostatni paszport GMINA -meldunki -PESEL GMINA-ostatnid.o KIEROWNIK USC -Akty USC -ZIN REJESTR PESEL MSW RM RDORSC CRDoNiUOPCEWIUDP przez ŹRÓDŁO

113 Uwaga: Zatrzymać starych kierowników/zastępców Przesunąć osoby z EL do USC

114 Aplikacje Alternatywne = Aplikacje Wspierające

115 AW obecnie  Ewidencja Ludności - różne, zakupione przez gminy AW do prowadzenia GZM  Dowody Osobiste – jedna, wspólna, zapewniona przez MSW AW dla wszystkich gmin – SWDO  USC - różne, zakupione przez gminy AW

116 AW od 1 stycznia 2015 r.  Ewidencja Ludności - różne, zakupione przez gminy AW – ZOSTAJĄ – na 1 rok do prowadzenia RM i RZC do tworzenia:  list wyborców,  list dzieci objętych obowiązkiem szkolnym  Od 2016 r. takie funkcje będzie miał PESEL przez ŹRÓDŁO

117 Zasilanie PESEL obecnie GZMWZMPESEL

118 Zasilanie PESEL i RM PESEL 2 RM Gmina EL melduje 2 1

119 Uwaga: Modyfikacja Aplikacji Wspierającej do ewidencji ludności ma polegać na: dostosowaniu do prowadzenia RM i RZC zapewnieniu łączności z rejestrem PESEL

120 AW od 1 stycznia 2015 r.  Dowody Osobiste  Był 1 wspólny SWDO i nadal będzie 1 zapewniony przez MSW – RDO obsługiwany przez ŹRÓDŁO  EWiUDO powinny być JESZCZE przez gminy UTRZYMANE- wygaszanie ok. 2 miesięcy.

121 import AW xml ŹRÓDŁOBUSC eksport  USC AW od 1 stycznia 2015 r.

122 Uwaga: Modyfikacja Aplikacji Wspierającej do USC ma polegać na: wprowadzeniu możliwości eksportu aktów stanu cywilnego z tej aplikacji do BUSC

123 Uwaga:  Czego nie należy robić? podpisywać wieloletnich podpisywać wieloletnich, wiążących umów z dostawcami AW usuwać danych usuwać danych z posiadanych aplikacji ograniczyć modyfikacje AW Należy ograniczyć modyfikacje AW wskazane jest zapewnienie pewnego zakresu wsparcia producenta aplikacji Do momentu likwidacji RM oraz przeniesienia wszystkich aktów z AA do BUSC wskazane jest zapewnienie pewnego zakresu wsparcia producenta aplikacji

124 Najważniejsze uregulowania w nowych ustawach

125 Ewidencja ludności Uwagi ogólne

126 Ewidencja ludności Nowa ustawa o ewidencji ludności przewiduje:  już od 2013 r.  meldunki przez pełnomocnika - art. 33 §2 kpa  wymeldowania z zameldowaniem  upraszcza formularze meldunkowe

127 Ewidencja ludności Nowa ustawa o ewidencji ludności:  już od 2013 r.  znosi, dla Polaków, obywateli UE i członków ich rodzin, sankcje karne za niedokonanie obowiązku meldunkowego  wydłuża dla nich czas na zameldowanie się z 4 dni do 30 dni

128 Ewidencja ludności Nowa ustawa o ewidencji ludności:  już od 2013 r.  cudz oziemcy spoza UE są obowiązani zameldować się najpóźniej 4 dnia od przybycia do danego miejsca pobytu a nie od przekroczenia granicy RP  zwalnia z obowiązku meldunkowego cudzoziemców przebywających w RP do 14 dni

129  Nowe e-usługi:  wgląd we własne dane  wgląd we własne dane w PESEL  wgląd we własne dane  wgląd we własne dane w RDO  Dostęp do Wykazu Dowodów Unieważnionych

130 Ewidencja ludności Nowa ustawa o ewidencji ludności przewiduje:  zniesienie od 1 stycznia 2016 r. likwidację RM i RZC  zniesienie od 1 stycznia 2016 r. obowiązku meldunkowego oraz likwidację RM i RZC  pozostaje tylko rejestr PESEL  pozostaje tylko rejestr PESEL administrowany przez MSW

131 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2010 r. nr 167, poz. 1131 z późn. zm.)

132 DOWODY OSOBISTE Uwagi ogólne

133  Dowód osobisty: Nie ma warstwy elektronicznej Nie ma mikroprocesora Nie ma certyfikatów Nie ma odcisków palców Prace Komisji Europejskiej nad utworzeniem do końca 2015 roku jednolitego rynku cyfrowego Prace Komisji Europejskiej nad utworzeniem do końca 2015 roku jednolitego rynku cyfrowego opracowanie metod uwierzytelniania obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej

134  Dowód osobisty: 1 zdjęcie „paszportowe” wydawany obowiązkowo obywatelom RP zamieszkałym w kraju wydawany obowiązkowo obywatelom RP zamieszkałym w kraju wydawany w dowolnej gminie –odmiejscowienie wydawany w dowolnej gminie –odmiejscowienie wydawany bezpłatnie wydawany bezpłatnie wniosek składany osobiście lub elektronicznie wniosek składany osobiście lub elektronicznie wydawany w ciągu 30 dni wydawany w ciągu 30 dni ważny 5/10 lat ważny 5/10 lat

135  W dowodzie osobistym: brak rysopisu, podpisu i adresu jest obywatelstwo zmiana adresu nie stanowi podstawy do wymiany d.o.

136 jeden  wniosek dla małoletniego – składa tylko jeden z rodziców  unieważnienie dowodu po upływie 4 miesięcy od zmiany danych

137 Uwaga: Każda osoba powyżej 5 roku życia musi być minimum 1 raz w gminie Każda osoba powyżej 5 roku życia musi być minimum 1 raz w gminie Urzędnik musi minimum 1 raz osobę zobaczyć Urzędnik musi minimum 1 raz osobę zobaczyć

138 Wniosek o dowód Co do zasady składa się wniosek bez odpisów aktów stanu cywilnego

139 Przyjęcie wniosku w miejscu pobytu osoby

140 Przyjęcie wniosku w miejscu pobytu osoby – Art. 26 1.O niemożności złożenia wniosku chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodąwnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby 1.O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. okaże się nieuzasadnione odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza się go o konieczności złożenia wniosku w formie, o której mowa w art. 24 ust. 3. 2. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w trybie określonym w ust. 1 okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza się go o konieczności złożenia wniosku w formie, o której mowa w art. 24 ust. 3.

141 Uwaga:  Nie będzie obowiązkowej wymiany starych dowodów osobistych  od 1 stycznia 2015 r.:  adres w starym dowodzie nie będzie poświadczał miejsca zameldowania  zmiana adresu organu  zmiana adresu oraz organu wydającego dowód osobisty nie będzie powodowała obowiązku wymiany dowodu

142 Nowe pasc Uwagi ogólne

143 Główny cel ustawy: → podniesienie jakości rejestracji stanu cywilnego → poprawa sprawności procesów administracyjnych

144 Cel ten zostanie osiągnięty przez: elektronicznąrejestrację stanu cywilnego → elektroniczną we wszystkich usc rejestrację stanu cywilnego usprawnienia i uproszczenia postępowań → usprawnienia i uproszczenia postępowań

145 Zmiany pascelektronicznemerytoryczne

146 I. Przejście od papierowej do elektronicznej rejestracji stanu cywilnego

147  Elektroniczny RSC  Elektroniczne AKTY  Sukcesywne  Sukcesywne przenoszenie starych aktów do RSC  Dostęp do RSC posiadają:  MSW  wojewoda  kierownik USC

148 Masowa migracja starych do BUSC/RSC? Obecnie MSW pracuje nad projektem masowej migracji i digitalizacji aktów stanu cywilnego w ramach nowej perspektywy budżetowej UE.  ALE JEŚLI KIEROWNIK CHCE MOŻE TO ROBIĆ SAM

149 II Zasady tworzenia urzędów stanu cywilnego

150 Tworzenie usc  Rozporządzenie MSW na wniosek WOJEWODY +opinia gmin  Kryteria: liczba spraw inne okoliczności

151 III Kwalifikacje kierownika i zastępcy

152 w arunki  MGR prawa lub MGR administracji  Inny MGR + studia podyplomowe w zakresie administracji  3 letni staż  Ułamki etatów

153 IV Upoważnianie innych pracowników

154 Upoważnianie innych pracowników przez Kierownika, Wójta  do wydawania: odpisów odpisów z aktów stanu cywilnego, zaświadczeń zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w RSC danych dotyczących wskazanej osoby zaświadczeń zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego, zaświadczeń zaświadczeń o przyjętych sakramentach zaświadcze zaświadczeń potwierdzających przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa wpisywania WD w księdze papierowej o przeniesieniu aktu do RSC przypisków dokonywania przypisków poza zagranicznymi.

155 V Forma czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego

156 Forma czynności usc  Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w formie: aktu stanu cywilnego decyzji czynności materialno-technicznych Mniej pracy, szybciej, krócej Mniej pracy, szybciej, krócej  Odmowa  Odmowa dokonania czynności → decyzja administracyjna.

157 Osoba nie może przybyć do USC  Art.17. W przypadku osoby, której osobisty udział w czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego w siedzibie usc nie jest możliwy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, → czynności tej można dokonać w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności.

158 VI Właściwość miejscowa

159 BEZ ZMIAN  Akt urodzenia, małżeństwa, zgonu  miejsce zdarzenia

160 Właściwość miejscowa  Odmiejscowienie: odpisy aktów nowe zaświadczenie o stanie cywilnym zaświadczenia – nowe zaświadczenie o stanie cywilnym rejestracja zdarzeń zagranicznych transkrypcja odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

161 VII Tłumacze i biegli

162 Tłumacze i biegli  Rozszerzenie katalogu tłumaczy  Zasady transliteracji imion i nazwisk cudzoziemców  Pisownia nazw miejscowości  Ślub – tłumacza zapewniają nupturienci  Urodzenie, zgon – tłumacza zapewnia kierownik Nie musi być tłumacz/biegły, gdy kierownik rozumie język obcy

163 VIII Zasady wyboru imienia (imion) dla dziecka

164 164 1.nie więcej niż 2 imiona dla dziecka. 2.nie mogą w formie zdrobniałej nie mogą być ośmieszające lub nieprzyzwoite 3.mogą być imionami obcymi. powszechnie przypisane do danej płci. 4.mogą nie wskazywać na płeć dziecka, jeśli są powszechnie przypisane do danej płci. NIE ma wykazu imion Imiona dla dziecka

165 IX Udostępnianie danych z RSC

166 Dokumenty wydawane RSC Opłaty: 1)odpisy zupełne - 33 zł 2)odpisy skrócone – 22 zł 2) zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w RSC danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł 3) zaświadczenie o stanie cywilnym – 38 zł

167 X Pozostałe uregulowania

168 168 → tylko 1 odpis skrócony → tylko 1 odpis skrócony aktu po dokonaniu rejestracji zdarzenia → brak zgłoszenia urodzenia → kierownik sporządza z urzędu akt urodzenia dziecka, informując o tym rodziców dziecka

169 XI Zmiany w przepisach obowiązujących.

170 Zmiany w ustawach:  W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych  W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. ‑ Kodeks rodzinny i opiekuńczy  W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego  W ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej  W ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego  W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  W ustawie z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwisk  W ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych  W ustawie z dnia z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

171 Art. 84 ust. 9 ustawy Rozporządzenie MSW w sprawie określenia wzoru insygniów z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej

172 Główne cele  ustalenie jednolitego wzoru insygniów noszonych przez kierowników usc podczas przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński  dotychczasowe odznaki zachowują ważność

173 DOTACJE

174 Zasady podziału dotacji celowej gminom 75011 Zasady podziału dotacji celowej przekazywanej gminom w rozdziale 75011 na realizację zadań rządowych z zakresu: -rejestracji stanu cywilnego -ewidencji ludności -dowodów osobistych

175 Małopolska

176 182 gminy 174 usc

177 Zasady podziału dotacji od 2009 r.

178  Algorytm dzielący otrzymaną kwotę  Algorytm dzielący otrzymaną kwotę uwzględniając:  ilość spraw  czas realizacji jednej sprawy zweryfikowany i ujednolicony Nowe zasady

179 Liczba spraw i czas jednostkowy

180 Katalog zadań

181 USC 1,75 h 1.Sporządzenie aktu stanu cywilnego – 1,75 h 3 h 2.Wydanie decyzji lub postanowienia– 3 h 0,5 h 3. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego – 0,5 h 3 h 4. Wydanie decyzji z zakresu zmiany imion i nazwisk– 3 h

182 USC  Sporządzenie aktu urodzenia – opis czynności  ustalenie pochodzenia dziecka  przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa  wydanie 3 odpisów po sporządzeniu aktu,  zawiadomienia organu ewidencji ludności  kompletowanie akt zbiorowych  aktualizacja skorowidza  wzmianki i przypiski przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka poczętego

183 USC  Sporządzenie aktu małżeństwa - ślub cywilny – opis czynności  przyjęcie zapewnień,  przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,  wydanie 3 odpisów po sporządzeniu aktu,  zawiadomienia organów ewidencji ludności i dowodów osobistych, usc  kompletowanie akt zbiorowych  aktualizacja skorowidza  wzmianki i przypiski

184 EL 1 h 1.Wymeldowanie/zameldowanie – 1 h 0,33 h 2.Udzielenie informacji z GZM – 0,33 h 24 h 3.Wydanie decyzji w sprawie meldunkowej– 24 h

185 EL  Wymeldowanie/zameldowania – opis czynności wszystkie formy pobytu aktualizacja GZM aktualizacja WZM zawiadomienie innych organów wystąpienie o nadanie numeru pesel zawiadomienie WKU

186 DO 0,75 h 1.Przyjęcie wniosku dowodowego – 0,75 h 0,5 h 2.Unieważnienie dowodu osobistego– 0,5 h 0,33 h 3. Udostępnienie informacji z EWIUDO – 0,33 h 4. 3 h 4. Wydanie decyzji w sprawie dowodu osobistego– 3 h

187 DO  Przyjęcie wniosku dowodowego- opis czynności  przyjęcie wniosku  wydanie dowodu  aktualizacja koperty dowodowej  unieważnienie starego dowody  weryfikacja danych  zawiadomienie organów ewidencji ludności i dowodów osobistych

188 Kontrola weryfikuje liczbę  Wydział weryfikuje liczbę podanych przez gminy spraw poprzez: kontrolę na miejscu porównywanie sprawozdań i statystyk

189 Dotacja 2015

190 Ustalona kwota dotacji dla Małopolski dzielona jest następująco:

191 Planowanie  15 775 000 zł wstępnie dzielimy, uwzględniając:  liczbę spraw zrealizowanych przez gminy w 2013 r.  średni jednostkowy czas realizacji 1 sprawy

192 Dotacja na 2015 r.  MF dotację na sprawy obywatelskie wyłączył z innych dotacji i obliczył jej wysokość wg nowych zasad: katalog czynności podany przez MSW – liczba zdarzeń podana przez poszczególne województwa czas jednostkowy – mediana czasu realizacji poszczególnych zadań wg danych podanych przez wojewodów stawka za 1 godzinę – mediana roboczogodziny ze wszystkich województwa  MF część dotacji przekazał wojewodom - Małopolska - 15 775 000 zł Pozostała część to rezerwa celowa uruchamiana na wniosek wojewodów poparty efektami stałego monitoringu gmin

193 Monitoring Sprawozdania okresowe Weryfikowane podczas kontroli Zwrot dotacji Zwiększenie dotacji

194 Statystyka - uwagi Statystyka - uwagi

195 Statystyka - nieprawidłowości Nieterminowe przesyłanie statystyk Nieprzesyłanie statystyk Zmienianie formuł w EXEL Błędne niedokładne wypełnianie tabelek Brak odpowiedzi (pominięcie) na część pytań Brak podpisów władz gminy i osoby sporządzającej Rozbieżności danych statystycznych

196 Statystyki -obowiązujące zasady

197 Obowiązujące zasady  Terminowość  Rzetelność  Nie zmienianie formuł  Dokładnie czytać polecenie/opisów  Pełna odpowiedź na wszystkie pytania

198 Obowiązujące zasady  Każdy dokument statystyczny przesyłany do MUW powinien być: osoba sporządzająca + szef odpisany i opieczętowany przez 2 osoby – osoba sporządzająca + szef → skan lub podpis elektroniczny pieczęć gminy – nazwa gminy data sporządzenia

199 Dziękuję za uwagę Lucyna Gajda Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców MUW w Krakowie


Pobierz ppt "SPOTKANIE Z SEKRETARZAMI LISTOPAD 2014 Lucyna Gajda Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców MUW w Krakowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google