Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ASF Nowe obszary objęte ograniczeniami Afrykański pomór świń GIW, 31 marca 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ASF Nowe obszary objęte ograniczeniami Afrykański pomór świń GIW, 31 marca 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 ASF Nowe obszary objęte ograniczeniami Afrykański pomór świń GIW, 31 marca 2014 r.

2 EFSA w dniu 18 marca 2014 r. opublikowała opinię naukową w sprawie oceny ewentualnych środków mających na celu zapobieżenie introdukcji ASFV oraz rozprzestrzenieniu się wirusa za pośrednictwem dzików. Z przedmiotowej opinii wynika, że: Drastycznego ograniczenia populacji dzika w Europie nie dało się osiągnąć w drodze polowań (ew. stosowania pułapek); Działania mające na celu depopulację dzików mogą doprowadzić do adaptacji zachowania dzików, kompensacyjnego przyrostu populacji oraz napływu dzików z terenów otaczających; Wzmożone polowania/depopulacja nie ograniczą ryzyka introdukcji ani rozprzestrzeniania ASFV; Wzmożone polowania/depopulacja mogą doprowadzić wręcz do zwiększenia ryzyka rozprzestrzeniania ASFV - intensywne polowania dzików prowadzą do rozpraszania się grup oraz pojedynczych osobników.; Zamiast stosować depopulację należy utrzymywać wielkość populacji i dynamikę zmian jej wielkości na stałym poziomie. Afrykański pomór świń Opinia EFSA

3 Dalsze wnioski: Sztuczne dokarmianie dzika może raczej zwiększyć niż ograniczyć ryzyko rozprzestrzenienia się ASFV; Ustawiane ogrodzenia mogą ograniczać przemieszczanie się dzików, niemniej brakuje danych nt. wykonalności takiego przedsięwzięcia. Konieczne jest zdobycie dokładniejszych danych nt. rozmieszczenia przestrzennego populacji dzików w celu wskazania obszarów, na których celowe i możliwe by było zastosowanie ogrodzeń jako jednego z elementów całokształtu działań zapobiegawczych; Ustalenie wielkości progów zagęszczenia populacji dzików, przy których możliwa jest introdukcja, rozprzestrzenianie się oraz utrzymanie się ASFV w populacji dzików jest w zasadzie niemożliwe. Afrykański pomór świń Opinia EFSA

4 Obszar zakażony, ustanowiony w decyzji Komisji 2014/100/UE podlegał modyfikacji. Propozycja zmniejszenia wielkości obszaru zakażonego została po raz pierwszy przekazana Komisji Europejskiej przez GLW w dniu 4 marca 2014 r., podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, gdzie przedstawiciel Polski zaprezentował argumenty za zmniejszeniem wielkości w/w obszaru, jednakże KE nie zdecydowała się na odpowiednią zmianę w w/w projektu decyzji. Ostatecznie decyzja została przegłosowana i opublikowana w dniu 14 marca 2014 r. pod sygnaturą 2014/134/UE (obszar pozostał niezmieniony). Afrykański pomór świń Ustanowienie nowych obszarów

5 Afrykański pomór świń Ustanowienie nowych obszarów

6 Komisja Europejska zaproponowała powrót do dyskusji w dniu 18.03.2014 r. W dniu 18 marca br., podczas nadzwyczajnego posiedzenia Komitetu, przegłosowany został projekt nowej decyzji wykonawczej Komisji, który po opublikowaniu zastąpi decyzje dotyczące Litwy (2014/93/UE) i Polski (2014/134/UE) i wprowadzi jednolity wykaz restrykcji w związku ze stwierdzeniem ASF, które będą obowiązywać na obszarach wskazanych w załączniku do dokumentu. Afrykański pomór świń Ustanowienie nowych obszarów

7 Decyzja została opublikowana pod sygnaturą 2014/178/UE – decyzja z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.095.01.0047.01.POL Afrykański pomór świń Ustanowienie nowych obszarów

8 Afrykański pomór świń Ustanowienie obszaru objętego ograniczeniami i ochronnego Obszar objęty ograniczeniami Następujące obszary Polski w województwie podlaskim: - gminy Giby i Sejny z miastem Sejny w powiecie sejneńskim; - gminy Lipsk i Płaska w powiecie augustowskim; - gminy Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo w powiecie białostockim; -gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo w powiecie sokólskim. Obszar ochronny Następujące obszary Polski w województwie podlaskim: - miasto Suwałki; - miasto Białystok; - gminy: Suwałki, Szypliszki i Raczki w powiecie suwalskim; - gminy: Augustów z miastem Augustów, Nowinka, Sztabin i Bargłów Kościelny w powiecie augustowskim; - gminy Krasnopol i Puńsk w powiecie sejneńskim; - gminy: Goniądz, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki w powiecie monieckim; - gminy Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim; - gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów i Dobrzyniewo Duże w powiecie białostockim; - gminy Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski, Orla i Wyszki w powiecie bielskim; - gminy Narew, Narewka, Białowieża, Czyże, Dubicze Cerkiewne i Hajnówka z miastem Hajnówka w powiecie hajnowskim.

9 Afrykański pomór świń Pogłowie świń w obszarze objętym ograniczeniami województwo powiatgminaświństad podlaskie augustowski Lipsk2 323292 Płaska5715 augustowski Suma2 380307 białostocki Czarna Białostocka81931 Gródek5016 Michałowo41027 Supraśl225 Wasilków1056 białostocki Suma140685 sejneński Giby2 166129 Sejny16 886338 sejneński Suma19 052467 sokólski Dąbrowa Białostocka8 886489 Janów5 370163 Krynki17216 Kuźnica35252 Nowy Dwór2 457232 Sidra1 974147 Sokółka1 199164 Szudziałowo77182 sokólski Suma21 1811 345 Suma końcowa44 0192 204 Obszar objęty ograniczeniami Obszar ochronny

10 Afrykański pomór świń Pogłowie świń w obszarze ochronnym Obszar objęty ograniczeniami Obszar ochronny województwopowiatgminaświństad podlaskie augustowski Nowinka31745 Sztabin742131 Augustów2 641103 Bargłów Kościelny865112 augustowski Suma4565391 białostocki Choroszcz5 34160 Juchnowiec Kościelny4 76872 Suraż89456 Turośń Kościelna1 47878 Tykocin1 968109 Białystok m.4658 Dobrzyniewo Duże24716 Zabłudów666549 Białostocki Suma21 826448 bielski Bielsk Podlaski11 749143 Orla12 22433 Wyszki3 78298 bielski Suma 27 755274 hajnowski Narew46241 Narewka4717 Białowieża00 Czyże45560 Dubicze Cerkiewne2 10551 Hajnówka2 73354 hajnowski Suma5802223 moniecki Goniądz12 610142 Jasionówka4 639121 Jaświły9 785287 Knyszyn10 15273 Krypno2 01942 Mońki31 143368 moniecki Suma70 3481 033 sejneński Krasnopol5 724193 Puńsk7 228157 sejneński Suma12 952 suwalski Raczki7 010197 Suwałki8 003147 Szypliszki4 650142 suwalski Suma 19 663486 sokólski Suchowola4747286 Korycin3313130 sokólski suma 8060416 Suma końcowa170 9713 271

11 W starym obszarze objętym restrykcjami znajdowało się 10 665 gospodarstw (5 475 w nowych obszarach = redukcja o 49%), w których utrzymywanych było 397 028 świń (214 990 w nowych obszarach = redukcja o 46%) – głównie małe gospodarstwa Zagęszczenie populacji świń niskie – poniżej 27 sztuk na km 2 i 37 świń na gospodarstwo Pogłowie świń w starym obszarze Afrykański pomór świń Przypadki ASF w Polsce

12 W obszarze objętym restrykcjami znajduje się ok. 12 630 dzików. Ich zagęszczenie wynosi ok. 0,86 sztuki na km 2 Afrykański pomór świń Populacja dzików w obszarze Przypadki ASF w Polsce

13 W nowych obszarach wskazanych w decyzji 2014/178/UE obowiązuje szereg restrykcji dotyczących możliwości przemieszczeń: - świń; - materiału biologicznego świń; - dzików. Restrykcje te dotyczą przede wszystkim obszaru objętego ograniczeniami („3xO”). Restrykcje z obszaru ochronnego są znacznie mniej dotkliwe. Afrykański pomór świń Restrykcje handlowe Nowe obszary

14 Przemieszczanie świń z 3xO poza ten obszar do innego miejsca na terytorium Polski – objęte zakazem, z możliwością odstępstw Ogólne warunki do stosowania odstępstw: świnie przemieszczane są z gospodarstwa, w którym przebywały przez okres co najmniej 30 dni lub od urodzenia; żadne świnie nie zostały wprowadzone do tego gospodarstwa w ciągu 30 dni od okresu poprzedzającego wysyłkę świń; świniom przemieszczanym z 3xO poza ten obszar do miejsca położonego na terytorium Polski ma towarzyszyć świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń nie wcześniej niż 24 godziny przez przemieszczaniem tych świń. Afrykański pomór świń Restrykcje handlowe Nowe obszary

15 Przemieszczanie świń z 3xO poza ten obszar do innego miejsca na terytorium Polski – objęte zakazem, z możliwością odstępstw Odstępstwo I: świnie zostały poddane badaniom laboratoryjnym na obecność wirusa ASF i wynik badania był ujemny, przy czym próbki do tych badań, zostały pobrane przez ULW zgodnie z określonymi zasadami w ciągu 15 dni przed datą przemieszczenia; świnie zostały poddane badaniom klinicznym w kierunku ASF zgodnie z określonymi zasadami nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem. Afrykański pomór świń Restrykcje handlowe Nowe obszary

16 Przemieszczanie świń z 3xO poza ten obszar do innego miejsca na terytorium Polski – objęte zakazem, z możliwością odstępstw Odstępstwo II: gospodarstwo realizuje wymagania bioasekuracji w zakresie ASF; gospodarstwo pochodzenia świń zostało co najmniej dwa razy w roku (w ciągu ostatnich 12 miesięcy) poddane kontroli przez urzędowego lekarza weterynarii, w czasie której: – przeprowadzono badanie kliniczne świń i pobrano od świń próbki do badań na obecność wirusa ASF, zgodnie z procedurami ustanowionymi w podręczniku diagnostycznym dla ASF – po skonsolidowaniu procedury te będą stanowiły część wytycznych do stosowania decyzji 2014/178/UE; – potwierdzono, że gospodarstwo spełnia wymagania z zakresu bioasekuracji (podobnie jak procedury dotyczące diagnostyki, zasady te zostaną określone w wytycznych). Afrykański pomór świń Restrykcje handlowe Nowe obszary

17 Przemieszczanie świń z 3xO poza ten obszar do innego miejsca na terytorium Polski – objęte zakazem, z możliwością odstępstw Procedury diagnostyczne: w trakcie należy wykonać przede wszystkim badanie klinicznie oraz w uzasadnionych przypadkach badanie laboratoryjne; badanie kliniczne musi obejmować co najmniej pomiar wewnętrznej ciepłoty ciała i umożliwiać wykrycie w każdym stadzie gorączki występującej u 10% świń, przy poziomie ufności 95% (jak w programie zwalczania ch. Aujeszky’ego); w normalnej sytuacji (u świń brak objawów wskazujących na ASF) badanie kliniczne wystarczy do potwierdzenia wolności kontrolowanego gospodarstwa od ASF; w uzasadnionych wynikami w/w badania klinicznego lub analizą ryzyka przypadkach należy wykonać dodatkowe badania sekcyjne i/lub laboratoryjne w celu potwierdzenia wolności kontrolowanego gospodarstwa od ASF. Afrykański pomór świń Restrykcje handlowe Nowe obszary

18 Przemieszczanie świń z 3xO poza ten obszar do innego miejsca na terytorium Polski – objęte zakazem, z możliwością odstępstw Zasady bioasekuracji: 1)świnie utrzymywane są w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami; 2)świnie są karmione paszą zabezpieczona przed dostępem zwierząt wolno żyjących; 3)w gospodarstwie stosuje się odpowiednie środki dezynfekcji przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, a także wejściami i wyjściami z pomieszczeń w których utrzymywane są świnie, wyłożone maty utrzymuje się w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego; 4)narzędzia i sprzęt wykorzystywany do obsługi świń jest na bieżąco czyszczony i odkażany; 5)w gospodarstwie wszystkie osoby mające kontakt z dzikami stosują odpowiednie środki higieny, w celu ograniczenia ryzyka szerzenia się wirusa afrykańskiego pomoru świń, w tym odkażają ręce i obuwie; 6)posiadacz świń informuje urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świń; 7)do gospodarstwa nie przyniesiono żadnej części dzika, zastrzelonego lub martwego, ani żadnych materiałów czy wyposażenia, które mogły zostać zakażone wirusem afrykańskiego pomoru świń, w tym wyposażenia myśliwskiego i broni. Afrykański pomór świń Restrykcje handlowe Nowe obszary

19 Przemieszczanie świń w obrębie 3xO Ogólne warunki : świniom przemieszczanym w obrębie 3xO ma towarzyszyć świadectwo zdrowia; dodatkowo niezbędne jest spełnienie określonych warunków (z zakresu m.in. oznakowania i identyfikacji zwierząt, spełnienia przez gospodarstwo pochodzenia wymogów bioasekuracji etc.) w następujących przypadkach: – gospodarstwo z obszaru - gospodarstwo z obszaru; – gospodarstwo z obszaru - rzeźnia albo przedsiębiorstwo z obszaru; – gospodarstwo spoza obszaru - gospodarstwo z obszaru. * w przypadku przemieszczania świń z gospodarstwa spoza obszaru do rzeźni w obszarze stosuje się przepisy ogólne. Afrykański pomór świń Restrykcje handlowe Nowe obszary

20 Przemieszczanie świń z 3xO poza ten obszar do innych państw członkowskich i państw trzecich – objęte zakazem Afrykański pomór świń Restrykcje handlowe Nowe obszary

21 Przemieszczanie świń z obszaru ochronnego poza ten obszar do innych państw członkowskich i państw trzecich – objęte zakazem, z możliwością odstępstw Ogólne warunki: zakazem, o którym mowa powyżej objęte są również przesyłki świń z gospodarstw położonych poza 3xO i obszarem ochronnym, ale do których w okresie 30 dni przed wysyłką świń wprowadzono świnie z obszaru 3xO i obszaru ochronnego; świniom przemieszczanym z obszaru ochronnego poza ten obszar do innych państw członkowskich i państw trzecich ma towarzyszyć świadectwo zdrowia (ze specjalnym dopiskiem). Afrykański pomór świń Restrykcje handlowe Nowe obszary

22 Przemieszczanie świń z obszaru ochronnego poza ten obszar do innych państw członkowskich i państw trzecich – objęte zakazem, z możliwością odstępstw Odstępstwo I: świnie przemieszczane są z gospodarstwa, w którym przebywały przez okres co najmniej 40 dni lub od urodzenia; żadne świnie nie zostały wprowadzone do tego gospodarstwa w ciągu 30 dni od okresu poprzedzającego wysyłkę świń; gospodarstwo realizuje wymagania bioasekuracji w zakresie ASF; świnie zostały poddane badaniom laboratoryjnym na obecność wirusa ASF i wynik badania był ujemny, przy czym próbki do tych badań, zostały pobrane przez ULW zgodnie z określonymi zasadami w ciągu 15 dni przed datą przemieszczenia; świnie zostały poddane badaniom klinicznym w kierunku ASF zgodnie z określonymi zasadami nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem. Afrykański pomór świń Restrykcje handlowe Nowe obszary

23 Przemieszczanie świń z obszaru ochronnego poza ten obszar do innych państw członkowskich i państw trzecich – objęte zakazem, z możliwością odstępstw Odstępstwo II: gospodarstwo pochodzenia co ​​najmniej dwa w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z zastosowaniem przynajmniej 4-miesięcznego okresu przerwy, zostało poddane kontroli przez ULW, w czasie której: przeprowadzono badanie kliniczne świń i pobrano od świń próbki do badań na obecność wirusa ASF, zgodnie z procedurami ustanowionymi w podręczniku diagnostycznym dla ASF (po skonsolidowaniu procedury te będą stanowiły część wytycznych do stosowania decyzji 2014/178/UE); potwierdzono, że gospodarstwo spełnia wymagania z zakresu bioasekuracji (podobnie jak procedury dotyczące diagnostyki, zasady te zostaną określone w wytycznych). Afrykański pomór świń Restrykcje handlowe Nowe obszary

24 Wysyłka nasienia, komórek jajowych i zarodków świń z 3xO – zakaz z możliwością odstępstw Zakazane jest wysyłanie do innych państw z 3xO: nasienia trzody chlewnej, chyba że nasienie to pochodzi od knurów trzymanych w centrum pozyskiwania nasienia, który znajduje się poza 3xO; komórek jajowych, chyba że komórki jajowe pochodzą od macior dawców trzymanych w gospodarstwach, które znajdują się poza 3xO i które spełniają warunki jak przy odstępstwie II dla zakazu przemieszczanie świń z obszaru ochronnego poza ten obszar do innych państw członkowskich i państw trzecich zarodków, chyba że zarodki pochodzą od macior dawców trzymanych w gospodarstwach spełniających w/w warunki, i które znajdują się poza 3xO, a także tworzone są z nasienia spełniającego warunki wskazane wyżej warunki. Afrykański pomór świń Restrykcje handlowe Nowe obszary

25 Zasady dotyczące dzików i mięsa dzików Na 3xO obowiązuje zakaz polowań i odłowów zwierząt łownych, bez zgody powiatowego lekarza weterynarii, z wyjątkiem polowań indywidualnych na zwierzęta łowne inne niż dziki oraz zakaz dokarmiania dzików; Każdy dzik odstrzelony na 3xO albo na obszarze ochronnym jest niezwłocznie dostarczany wraz ze wszystkimi częściami ciała, do położonego na tym samym obszarze punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny lub innego zakładu nadzorowanego przez IW, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików; Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry dzików odstrzelonych na obszarze ochronnym albo na obszarze objętym ograniczeniami mogą być przemieszczane z w/w punktów i zakładów wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku ASF; Afrykański pomór świń Restrykcje handlowe Nowe obszary

26 Zasady dotyczące dzików i mięsa dzików Zakazane jest przemieszczanie dzików z 3xO i obszaru ochronnego, a także wysyłanie świeżego mięsa otrzymanego z dzików pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru ochronnego oraz mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechaniczne, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z mięsa takich dzików lub zawierających w swoim składzie takie mięso, do innych państw członkowskich UE i na pozostałe obszary kraju; Powyższy zakaz nie dotyczy dzików odstrzelonych na użytek własny myśliwego; Od powyższego zakazu przewidziany jest jeden wyjątek, zgodnie z którym dozwolona jest wysyłka świeżego mięsa otrzymanego z dzików pochodzących z obszaru ochronnego oraz mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechaniczne, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z mięsa takich dzików lub zawierających w swoim składzie takie mięso do innych niż obszar ochronny miejsc w kraju, pod warunkiem, że dziki, z których pozyskano w/w mięso, a także mięso do produkcji w/w produktów i przetworów zostały zbadane, z wynikiem ujemnym, w kierunku ASF, zgodnie z procedurami diagnostycznymi opisanymi w części C i D rozdziału VI podręcznika diagnostycznego dla ASF. Afrykański pomór świń Restrykcje handlowe Nowe obszary

27 Pozostałe ograniczenia Pojazdy i kontenery, którymi przewożono z obszaru objętego ograniczeniami, z obszaru ochronnego lub na tych obszarach świnie albo uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego z ww. świń, muszą zostać poddane czyszczeniu i dezynfekcji natychmiast po każdej operacji; Na obszarze objętym ograniczeniami zakazuje się: – organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt z udziałem świń; – prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub pośrednictwa w obrocie świniami, z wyjątkiem pośrednictwa bez wykorzystania obiektów budowlanych lub innych miejsc, będących w posiadaniu podmiotu prowadzącego taką działalność. Afrykański pomór świń Restrykcje handlowe Nowe obszary

28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ASF Nowe obszary objęte ograniczeniami Afrykański pomór świń GIW, 31 marca 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google