Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zasady przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zasady przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1 1 Zasady przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015

2 Egzamin maturalny Jest przeprowadzany w macierzystej szkole ucznia Za zorganizowanie i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego (PSZE), którym jest dyrektor szkoły. 2

3 Egzamin maturalny Część ustna   przeprowadzana i oceniana w szkole, przez przedmiotowe zespoły oceniające Część pisemna   przeprowadzana w szkole, oceniana przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej 3

4 Egzamin maturalny Obejmuje przedmioty:   obowiązkowe (niezbędne do uzyskania świadectwa dojrzałości):   dwa w części ustnej: j.polski, j.obcy(bez określania poziomu)   trzy w części pisemnej na poziomie podstawowym: j.polski, j.obcy, matematyka   jeden w części pisemnej na poziomie rozszerzonym (wybrany przez zdajacego)   dodatkowo wybrane (0 - 5) poziom rozszerzony 4

5 Egzamin maturalny – część ustna 5 Przedmioty obowiązkowe dla każdego zdającego Przedmioty dodatkowe Język polski – bez określania poziomu Język obcy nowożytny bez określania poziomu (ten sam na pisemnym i ustnym) Język obcy nowożytny – bez określania poziomu

6 ZADANIA DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Zestawy zadań z języka polskiego oraz z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania przekazuje szkole Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie (OKE). 6

7 Egzamin trwa około 30 minut Egzamin trwa około 30 minut  zdający losuje zadanie egzaminacyjne  zdający przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi (ok.15 min.),  zdający wygłasza wypowiedź monologową na wylosowany temat (ok. 10 min.)  zdający rozmawia z zespołem egzaminacyjnym na temat wypowiedzi (ok. 5 min.) 7 Egzaminy w części ustnej język polski

8 Egzaminy w części ustnej język obcy nowożytny trwa około 15 min. trwa około 15 min. obejmuje: obejmuje:  rozmowę wstępną,  trzy zadania – 1. przeprowadzenie rozmowy (wskazane role), 2. opis ilustracji, 3.wypowiedź na podst. załączonego materiału. 8

9 Część ustna - oceniana w szkole przez Przedmiotowe Zespoły Egzaminacyjne W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzi: W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzi:  przewodniczący – egzaminator danego języka wpisany do ewidencji egzaminatorów,  nauczyciel danego języka jeden z nich powinien być zatrudniony w innej szkole lub placówce. jeden z nich powinien być zatrudniony w innej szkole lub placówce. Nie może być nauczyciel, który uczył zdającego w klasie III Nie może być nauczyciel, który uczył zdającego w klasie III 9

10 Wyniki części ustnej egzaminu są ustalane przez zespoły przedmiotowe są ustalane przez zespoły przedmiotowe są wyrażone w procentach są wyrażone w procentach są ostateczne są ostateczne są ogłaszane w dniu egzaminu są ogłaszane w dniu egzaminu Aby zdać część ustną egzaminu należy uzyskać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych: język polski, język obcy nowożytny. 10

11 Część pisemna 11 Obejmuje cztery egzaminy obowiązkowe: 1. języka polski (poziom podstawowy ) 1. języka polski (poziom podstawowy ) 2. języka obcy nowożytnego-ten sam co w części 2. języka obcy nowożytnego-ten sam co w części ustnej ( poziom podstawowy) ustnej ( poziom podstawowy) 3. matematyka (poziom podstawowy) 3. matematyka (poziom podstawowy) 4. przedmiot wybrany przez zdającego (poziom rozszerzony) rozszerzony)

12 Część pisemna lista dodatkowych przedmiotów do wyboru Zdający może wybrać 1-6 przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym: Zdający może wybrać 1-6 przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym:  język polski  język obcy ten sam co obowiązkowy  matematyka  biologia  chemia  filozofia  fizyka  geografia  historia  historia muzyki  historia sztuki  informatyka  język obcy inny niż obowiązkowy (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)  język łaciński i kultura antyczna  wiedza o społeczeństwie 12

13 PRZEDMIOTY DODATKOWE – ZASADY WYBORU Zdający może wybrać przedmiot na poziomie rozszerzonym dowolnie z listy przedmiotów, ale:  Powinien wybrać przedmiot realizowany na poziomie rozszerzonym – zupełnie inna podstawa programowa poziomu podstawowego i rozszerzonego,  Należy przeanalizować wymagania rekrutacyjne na planowany kierunek studiów,  Zmiany wyboru można dokonać do 7 lutego, ale decyzję trzeba podjąć jak najwcześniej, aby jak najwcześniej rozpocząć intensywne przygotowania 13

14 14 Część pisemna jest przeprowadzana w macierzystej szkole zdającego za organizację części pisemnej odpowiada Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego, który powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu.

15 15 Zespół nadzorujący W skład zespołu nadzorującego wchodzi: co najmniej trzech nauczycieli co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub placówce, w skład zespołu nie mogą wchodzić nauczyciele przedmiotu zdawanego w danej sali oraz wychowawcy zdających w skład zespołu nie mogą wchodzić nauczyciele przedmiotu zdawanego w danej sali oraz wychowawcy zdających

16 Część pisemna polega na rozwiązaniu zadań zawartych w arkuszach egzaminacyjnych na poziomie podstawowym (3 obowiązkowe) albo rozszerzonym (wszystkie dodatkowe). polega na rozwiązaniu zadań zawartych w arkuszach egzaminacyjnych na poziomie podstawowym (3 obowiązkowe) albo rozszerzonym (wszystkie dodatkowe). 16

17 17 Wyniki części pisemnej egzaminu arkusze egzaminacyjne są sprawdzane i oceniane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora OKE arkusze egzaminacyjne są sprawdzane i oceniane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora OKE szczegółowe kryteria są ustalane przez CKE dla każdego przedmiotu w całym kraju szczegółowe kryteria są ustalane przez CKE dla każdego przedmiotu w całym kraju wyniki ustala OKE wyniki ustala OKE wyniki przekazuje szkoła macierzysta wyniki przekazuje szkoła macierzysta

18 18 Wyniki egzaminu maturalnego Aby zdać egzamin maturalny w części pisemnej należy uzyskać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym i egzaminów ustnych oraz przystąpić do co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym wybranego przez zdającego. Aby zdać egzamin maturalny w części pisemnej należy uzyskać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym i egzaminów ustnych oraz przystąpić do co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym wybranego przez zdającego. Wynik z przedmiotu zdawanego jako dodatkowy nie decyduje o zdaniu egzaminu maturalnego

19 19 Świadectwa świadectwo ukończenia szkoły –wystawia szkoła świadectwo ukończenia szkoły –wystawia szkoła świadectwo dojrzałości – wystawia OKE świadectwo dojrzałości – wystawia OKE do 30 czerwca 2015r. do 30 czerwca 2015r. na świadectwie dojrzałości podawane są wyniki wszystkich zdawanych egzaminów w procentach oraz w skali centylowej.

20 20 Kalendarium

21 Wrzesień 2014 Uczniowie wybierają: język obcy nowożytny język obcy nowożytny przedmioty zdawane jako dodatkowe (1-6) poziom rozszerzony przedmioty zdawane jako dodatkowe (1-6) poziom rozszerzony środowisko komputerowe, język programowania, programy użytkowe jeśli wybrali informatykę środowisko komputerowe, język programowania, programy użytkowe jeśli wybrali informatykę Pisemną deklarację wstępną uczniowie składają do 30 września 2014 do 30 września 2014 Pisemną deklarację ostateczną uczniowie składają do 7 lutego 2015 21

22 Konferencja klasyfikacyjna – 16 kwietnia 2015 Zakończenie roku szkolnego - 24 kwietnia 2015

23 Od 4 maja – matura pisemna Od 6 – 29 maja – matura ustna wg. ogłoszonego wcześniej harmonogramu – każdy zdający otrzyma indywidualnie termin egzaminu Termin dodatkowy – od 1 do 17 czerwca Termin poprawkowy – 25 sierpnia

24 Uczniowie mogą być zwolnieni w 2015 roku z egzaminu jeśli są finalistami lub laureatami olimpiad przedmiotowych. wykaz na stronie: www.cke.edu.pl 24

25 Uczniowie  mogą mieć dostosowane warunki egzaminu Komunikat w sprawie szczegółowej informacji o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego www.cke.edu.pl opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii należy złożyć niezwłocznie, nie później niż do 7 lutego 2015. opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii należy złożyć niezwłocznie, nie później niż do 7 lutego 2015. Przypadki szczególne – prosimy zgłaszać niezwłocznie 25

26   Praca z arkuszami maturalnymi na lekcjach (nowe przykładowe) można wykorzystać też stare arkusze,   Konsultacje maturalne   Samodzielna praca uczniów z arkuszami maturalnymi   Analiza informatorów maturalnych od roku 2014/2015   Próbny egzamin maturalny (OKE, WSiP, własne szkoły) 26 Przygotowania do matury 2015

27 MATURA PRÓBNA CKE 15.12. 2014 – język polski – poziom podstawowy 16.12.2014r. – matematyka – poziom podstawowy 17.12.2014r. – języki obce – poziom podstawowy 18.12.2014r. – wszystkie przedmioty- p. rozszerzony Obecność uczniów bezwzględnie konieczna 27

28 INFORMACJE O MATURZE www.cke.edu.pl Egzamin maturalny dla LO od 2015r o egzaminie maturalnym (pytania, filmy), podstawa programowa, informatory, przykładowe arkusze, materiały dla uczniów i nauczycieli (filmy), procedury 2014/2015, komunikaty, opinie 28

29 INFORMACJE O MATURZE www.oke.krakow.pl  Zakładka: egzamin maturalny – informacje z zapisem „nowe”, „aktualne”, „od 2015r.”  Nowe materiały o egzaminie maturalnym – prezentacja (22.10.2014r.) 29

30 Życzymy skutecznej nauki i powodzenia na maturze


Pobierz ppt "1 Zasady przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google