Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocenianie i klasyfikowanie w szkołach artystycznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocenianie i klasyfikowanie w szkołach artystycznych"— Zapis prezentacji:

1 Ocenianie i klasyfikowanie w szkołach artystycznych
nowelizacja ustawy o systemie oświaty: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

2 zmiany w zakresie oceniania
Rozdział 3a - ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Rozdział 3b - sprawdzian, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Art. 44a – Art. 44zzzx

3 zmiany w zakresie oceniania
zajęcia edukacyjne (art. 44a) obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne religia i etyka zajęcia podtrzymujące tożsamość narodową ocenianiu podlegają (art. 44 zd) osiągnięcia edukacyjne ogólnokształcące osiągnięcia edukacyjne artystyczne zachowanie (z wyłączeniem szkół policealnych)

4 zmiany w zakresie oceniania
ocenianie w szkołach artystycznych – art. 44 zc – 44 zq art. 44 zq – delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia przez MKiDN ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 1) efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole artystycznej programów nauczania; 2) w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne – także wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole artystycznej programów nauczania (art. 44 zd ust. 3)

5 zmiany w zakresie oceniania
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły artystycznej. (art. 44 zd ust. 4) ocenianie jako takie odbywa się poprzez odpowiednie zastosowanie przepisów art. 44b ust. 5 – 7 ustawy, czyli: w drodze oceniania wewnątrzszkolnego w drodze oceniania religii i etyki według odrębnych zasad

6 ocenianie wewnątrzszkolne
ma na celu: informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

7 ocenianie wewnątrzszkolne
obejmuje: formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w szkole policealnej – semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalanie kryteriów oceniania zachowania; ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania; przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, ustalanie rocznych, a w szkole policealnej – semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane ocen klasyfikacyjnych ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji

8 wprowadzenie obowiązku informacji
Obowiązek poinformowania: nauczyciele (wychowawca klasy – zachowaniu) na początku każdego roku szkolnego informowanie uczniów i ich rodziców artystyczna policealna i pomaturalna – tylko uczniowie informujemy o: wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny

9 nowy obowiązek dyrektora
art. 44 zd ust. 8 na początku każdego roku szkolnego poinformowanie uczniów i rodziców o konsekwencjach otrzymania negatywnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych artystycznych uzasadnienie – ewentualność skreślenia pewna łączność z art. 44zf ust. 1 poszczególni nauczyciele lub wychowawca klasy informacja przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem RP uczeń i jego rodzice przewidywane roczne oceny klasyfikacyjnych termin i forma określone w statucie szkoły artystycznej

10 klasyfikacja (art. 44 ze) śródroczna roczna końcowa
ocena z zachowania nie wpływa na promocję lub ukończenie szkoły (!) (art. 44 ze ust. 8)

11 Egzamin promocyjny art. 44zg
zasadą nadal jest wystawianie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych przez nauczycieli wyjątkiem egzamin promocyjny określenie przedmiotów w rozporządzeniu (art. 44zq) uwzględnia się jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych artystycznych (ustawowa gwarancja – art. 44 zg ust. 3) przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły artystycznej terminy wyznacza dyrektor szkoły artystycznej nieobecność usprawiedliwiona – dodatkowym termin, wyznaczonym przez dyrektora szkoły artystycznej, do końca danego roku szkolnego zwolnienie – rada pedagogiczna – szczególne przypadki losowe – ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne.

12 Poprawka art. 44zk ocena klasyfikacyjna negatywna (określona przez 44zq) z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić komisja powołana przez dyrektora szkoły nadal nie przeprowadza się dla egzaminu promocyjnego termin – do końca roku szkolnego (semestru w polic.) nieprzystąpienie = dodatkowy termin (do końca września!!!) niezdanie/nieprzystąpienie = brak promocji brak promocji = skreślenie lub… (ust. 8) powtarzanie – tylko raz w cyklu w danym typie (ust. 9)

13 „Podważenie oceny” art. 44n
uczeń lub rodzice składają zastrzeżenia do dyrektora szkoły nieprawidłowości w trybie ustalania oceny maks. termin zgłoszenia – do 2 dni roboczych od zakończenia zajęć w przypadku potwierdzenia – powołanie komisji (dyrektor szkoły) komisja przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ustalona ocena nie może być niższa ustalona ocena jest ostateczna (ale poprawka od negatywnej rocznej) nieobecność usprawiedliwiona – dodatkowy termin w uzgodnieniu także od oceny klasyfikacyjnej ustalonej egzaminem poprawkowym termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego ostateczność oceny ustalonej przez komisję

14 Promocja art. 44zl szkoły bez pionu i z pionem ogólnokształcącym
pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz a w przypadku ucznia klasy, której zakres nauczania odpowiada klasie VI szkoły podstawowej – przystąpił do sprawdzianu lub w przypadku ucznia klasy, której zakres nauczania odpowiada klasie III gimnazjum - przystąpił do egzaminu gimnazjalnego

15 Ukończenie szkoły art. 44zm
klasyfikacja końcowa pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny pozytywne określone w rozporządzeniu (art. 44zq) oraz zdanie egzaminu dyplomowego w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, w której ostatni rok nauki odpowiada klasie VI szkoły podstawowej lub klasie III gimnazjum – przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego

16 Egzamin dyplomowy art. 44zn
forma komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego uczniów część praktyczna i teoretyczna dopuszczenie po pozytywnej klasyfikacji końcowej Komisję powołuje dyrektor CEA na wniosek dyrektora terminy niekolidujące z maturą laureat konkursu zwolniony ze zdawania części teoretycznej dodatkowy termin – nadal do 30 września po tym terminie – tylko eksternistycznie


Pobierz ppt "Ocenianie i klasyfikowanie w szkołach artystycznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google