Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska: 500 milionów ludzi w 28 państwach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska: 500 milionów ludzi w 28 państwach"— Zapis prezentacji:

1 Unia Europejska: 500 milionów ludzi w 28 państwach
Państwa członkowskie Unii Europejskiej Kraje kandydujące i potencjalne kraje kandydujące

2 Idee w służbie starań o trwały pokój i dobrobyt…
Założyciele Idee w służbie starań o trwały pokój i dobrobyt… Konrad Adenauer Alcide De Gasperi Winston Churchill Robert Schuman Jean Monnet

3 Symbole UE Motto UE − Zjednoczona w różnorodności Hymn europejski Euro
Flaga europejska 9 maja − Dzień Europy

4 24 języki urzędowe Български Čeština dansk Deutsch eesti keel Ελληνικά
English español français Gaeilge hrvatski Italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português Română slovenčina slovenščina suomi svenska

5 Rozszerzenie: od 6 do 28 państw

6 Wielkie rozszerzenie — zjednoczenie Wschodu z Zachodem
1989 Upadek muru berlińskiego – upadek komunizmu Unijna pomoc gospodarcza: program Phare 1992 Kryteria kopenhaskie: • demokracja i rządy prawa • gospodarka rynkowa • zdolność do przyjęcia prawa UE 1998 Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych 2002 Podczas szczytu w Kopenhadze podjęto decyzję o rozszerzeniu UE o dziesięć nowych państw 2004 Nowi członkowie Unii Europejskiej: Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia, Węgry 2007 Przystąpienie Bułgarii i Rumunii 2013 Chorwacja przystąpiła do UE 1 lipca

7 Europejska Wspólnota Węgla i Stali
Kraj Obszar (x 1000 km²) Ludność (mln) Zamożność (produkt krajowy brutto na osobę) Bośnia i Hercegowina 51 3,8 7 600 Czarnogóra 14 0,6 10 900 Islandia 100 0,3 30 000 Kosowo o statusie określonym rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 11 1,8 : Była Jugosłowiańska Republika Macedonii 25 2,1 9 100 Albania 28 2,9 7 500 Serbia 77 7,2 Turcja 783 76,7 13 800 Łącznie 28 państw UE 4 272 507,4 25 700

8 Traktaty – podstawa demokratycznej współpracy opartej na prawie
1952 Europejska Wspólnota Węgla i Stali 1958 Traktaty rzymskie: • Europejska Wspólnota Gospodarcza • Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EURATOM) 1987 Jednolity Akt Europejski: jednolity rynek 1993 Traktat o Unii Europejskiej — Maastricht 1999 Traktat z Amsterdamu 2003 Traktat z Nicei 2009 Traktat z Lizbony

9 Karta praw podstawowych Unii Europejskiej
Dotyczy wszystkich działań UE 54 artykuły zebrane w 6 tytułach: Godność Wolności Równość Solidarność Prawa obywatelskie Wymiar sprawiedliwości

10 Populacja UE w porównaniu z resztą świata
Liczba ludności w mln (2014 r.)

11 Powierzchnia UE w porównaniu z resztą świata
Powierzchnia w tys. km²

12 Wyniki ekonomiczne UE w porównaniu z innymi krajami
Gospodarka UE — produkt krajowy brutto w 2012 r. (w bln euro) Dochód na mieszkańca: PKB na 1 mieszkańca (2012 r.)

13 Powierzchnia krajów członkowskich UE
Powierzchnia w tys. km²

14 Liczba ludności w mln (2014 r.)
Liczba mieszkańców UE Liczba ludności w mln (2014 r.) Łącznie 507 mln

15 PKB na mieszkańca: rozkład bogactwa
PKB na mieszkańca w 2013 r. Indeks, według którego średnia dla 28 krajów UE wynosi 100

16 Europa 2020 – strategia rozwoju Europy
W 2010 r. unijni przywódcy uzgodnili ogólną strategię wyjścia z kryzysu gospodarczego, która zakłada: Inteligentny wzrost Lepsza edukacja, intensyfikacja badań naukowych, wykorzystywanie technologii komunikacyjnych Zrównoważony wzrost Gospodarkę lepiej wykorzystującą zasoby, przyjaźniejszą środowisku i bardziej konkurencyjną Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu Więcej lepszych miejsc pracy, inwestycje w podnoszenie umiejętności i szkolenia zawodowe, modernizację rynku pracy i systemu opieki społecznej oraz podział korzyści z rozwoju dla wszystkich członków UE Dobre zarządzanie gospodarką Lepsza koordynacja polityki gospodarczej

17 Pięć celów UE w perspektywie 2020
Przyjęte w strategii Europa 2020: Zatrudnienie Zatrudnienie dla 75 % mieszkańców w wieku od 20 do 64 lat Badania i innowacje inwestowanie 3 % PKB UE w badania naukowe Zmiany klimatu/energia Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20 % w stosunku do 1990 r. Pochodzenie 20 % energii ze źródeł odnawialnych zwiększenie o 20 % efektywności energetycznej Edukacja Obniżenie odsetka uczniów przedwcześnie kończących naukę poniżej 10% Wyższe wykształcenie 40 % mieszkańców w wieku od 30 do 34 lat Ubóstwo 20 mln mniej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

18 Odpowiedź Europy na kryzys gospodarczy
2008 r.: w USA rozpoczyna się światowy kryzys finansowy Skoordynowana odpowiedź rządów państw UE, Europejskiego Banku Centralnego i Komisji Europejskiej: Zaangażowanie na rzecz wspólnej waluty i stabilności finansowej Nowe narzędzia do zarządzania kryzysowego i reformy przepisów: Europejski Mechanizm Stabilności — fundusz mający na celu pomoc państwom w wyjątkowo trudnej sytuacji gospodarczej Nowe przepisy zapewniające stabilność sektora bankowego Unijne organy nadzoru finansowego Lepsze zarządzanie gospodarką Semestr europejski: doroczna procedura koordynacji budżetów publicznych Pakt Euro+, "pakt fiskalny": wzajemne zobowiązania do zdrowych finansów publicznych

19 Udział procentowy wydatków w budżecie UE
Budżet UE w 2015 r. wynosi 145,3 mld euro = 1,02 % dochodu narodowego brutto Globalny wymiar Europy, w tym pomoc na rzecz rozwoju: 6 % Inne, administracja: Inteligentny rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: miejsca pracy, konkurencyjność i rozwój regionalny: 46 % Bezpieczeństwo, obywatelstwo i sprawiedliwość: 2 % Zrównoważony rozwój — zasoby naturalne: rolnictwo i środowisko naturalne: 40 %

20 Przeciwdziałanie zmianom klimatu naszą wspólną sprawą
W 2014 r. przywódcy krajów UE postanowili: Obniżenie emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o 40 % w stosunku do r. do 2030 r. zwiększyć o 27 proc. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (wiatru, słońca, wody, biomasy) Zwiększenie efektywności energetycznej do 2030 r. o 27 %

21 Źródła energii we współczesnym świecie
Paliwo zużyte w UE w 2013 r. Udział procentowy paliwa importowanego z krajów spoza UE (2013 r.)

22 Badania naukowe − inwestycje w społeczeństwo oparte na wiedzy
Udział procentowy wydatków na B+R w PKB (2012 r.)

23 Solidarność w praktyce − polityka spójności UE
: W biedniejszych regionach UE zainwestowano 352 mld EUR w rozwój infrastruktury, przedsiębiorstw i ochrony środowiska oraz w szkolenia dla pracowników Fundusz regionalny Fundusz społeczny Fundusz spójności Regiony słabiej rozwinięte — PKB na mieszkańca poniżej 75 % unijnej średniej Regiony w okresie przejściowym — PKB na mieszkańca między 75 a 90 % unijnej średniej Regiony lepiej rozwinięte — PKB na mieszkańca powyżej 90 % unijnej średniej

24 Euro – wspólna europejska waluta
Dlaczego euro? Brak ryzyka kursowego oraz kosztów wymiany walut Większy wybór produktów i usług oraz stabilniejsze ceny Ściślejsza współpraca gospodarcza państw członkowskich UE Obowiązuje w całej strefie euro Monety: wspólny awers, rewers zaprojektowany przez poszczególne kraje Banknoty: nie ma symboli krajowych Kraje strefy euro Kraje, które nie wprowadziły euro

25 Wygrać z inflacją Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa: stabilne ceny Średnia roczna stopa inflacji w 18 państwach, w których w 2013 r. obowiązywało euro

26 Jednolity rynek − swoboda wyboru
Cztery swobody przepływu: towarów usług ludzi kapitału Jednolity rynek przyczynił się do: znaczących redukcji cen wielu produktów i usług, w tym taryf lotniczych i taryf za rozmowy telefoniczne. zaoferowania szerszeg wyboru konsumentom powstania 2,8 miliona nowych miejsc pracy

27 Swoboda przemieszczania się
Strefa Schengen Brak kontroli granicznych między większością państw UE Wzmocniona kontrola zewnętrznych granic UE Intensyfikacja współpracy policyjnej między różnymi państwami UE Swoboda kupowania i przewozu towarów na użytek własny w ramach Unii Europejskiej

28 Tańsze usługi telefonii komórkowej za granicą
Od 2007 r. UE obniżyła koszty połączeń telefonicznych, wysyłania wiadomości i pobierania danych za granicą o ponad 80 % eurocentów, bez VAT Pobieranie danych za granicą Wykonywanie połączeń z zagranicy (za minutę) Wysyłanie wiadomości SMS za granicą

29 Za granicę po naukę Erasmus+
Co roku ponad 400 tys. młodych ludzi studiuje lub szkoli się w innych krajach europejskich w ramach unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu Erasmus+.

30 Ochrona zdrowia i środowiska
Zanieczyszczenia nie znają granic – trzeba działać razem Działania UE pomogły: bardziej czystą wodę mniej kwaśnych deszczy benzynę bezołowiową darmowe i bezpieczne pozbywanie się starych urządzeń elektrycznych surowe przepisy w dziedzinie bezpieczeństwa żywności więcej gospodarstw organicznych i nastawionych na jakość bardziej skuteczne ostrzeżenia na paczkach papierosów rejestrację chemikaliów i nadzór nad nimi (REACH)

31 Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Uchwalić Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej Wspólna walka z terroryzmem Nawiązać współpracę między policją i organami wymiaru sprawiedliwości w różnych krajach UE Koordynacja polityki imigracyjnej i w dziedzinie azylu Współpraca w zakresie prawa cywilnego

32 Działania UE na rzecz pokoju i dobrobytu
Zasady handlu światowego Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Pomoc na rzecz rozwoju i pomoc humanitarna

33 UE — lider handlu % globalnego eksportu towarów (2012)
usług (2012)

34 UE światowym liderem w dziedzinie pomocy na rzecz rozwoju
UE udziela ponad połowę całej pomocy rozwojowej Oficjalna pomoc rozwojowa w 2013 r. (mld EUR)

35 Ochrona praw konsumentów
Unijne prawodawstwo zapewnia konsumentom ochronę na terenie całej UE, także w przypadku zakupów za granicą lub przez Internet Jasne oznakowanie Standardy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa Nieuczciwe postanowienia umowne są zakazane Prawa pasażerów, w tym prawo do odszkodowania za długie opóźnienie Pomoc w rozwiązywaniu problemów

36 Różnica w wynagrodzeniu dla kobiet i mężczyzn:
Równość płci Różnica w wynagrodzeniu dla kobiet i mężczyzn: Godzinowa stawka wynagrodzenia kobiet w UE jest średnio o 16,4 % niższa niż w przypadku mężczyzn.

37 Trzy główne instytucje
Parlament Europejski - głos obywateli Martin Schulz, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Rada Europejska i Rada - głos państw członkowskich Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej Komisja Europejska - działa na rzecz wspólnego interesu Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej

38 Instytucje UE Rada Europejska (szczyt) Parlament Europejski
Rada Ministrów (Rada) Komisja Europejska Trybunał Sprawie-dliwości Trybunał Obrachu-nkowy Komitet Ekonomiczno-Społeczny Komitet Regionów Europejski Bank Inwestycyjny Agencje Europejski Bank Centralny

39 Jak powstaje prawo UE Obywatele, grupy interesu, eksperci: dyskusje, konsultacje Komisja: wystąpienie z oficjalnym wnioskiem Parlament i Rada Ministrów: wspólna decyzja Władze krajowe i lokalne: wdrażanie Komisja i Trybunał Sprawiedliwości: monitorowanie wdrażania

40 Parlament Europejski – głos obywateli
Wspólnie z Radą UE decyduje o unijnym prawie i budżecie Sprawuje demokratyczną kontrolę nad całą działalnością UE Liczba posłów z każdego kraju Austria Belgia Bulgaria Chorwacja Cypr - 6 Czechy Dania Estonia - 6 Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Litwa Luksemburg - 6 Łotwa - 8 Malta - 6 Niemcy Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia - 8 Szwecja Węgry Wielka Brytania Włochy Razem

41 Europejskie partie polityczne
Podział miejsc w Parlamencie Europejskim między partie polityczne (Listopad 2014 r.) Zieloni/Wolne Przymierze Europejskie 50 Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 70 Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 67 Europejska Partia Ludowa (Chrześcijańscy Demokraci) 221 Posłowie niezrzeszeni 52 Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów 191 Zjednoczona Lewica Europejska – Nordycka Zielona Lewica Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej 48 Razem : 751

42 Rada Unii Europejskiej — głos państw członkowskich
1 minister z każdego kraju Rotacyjne przewodnictwo − 6 miesięcy Wraz z Parlamentem podejmuje decyzje dotyczące unijnych aktów prawnych i budżetu Zarządza wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa

43 Rada Ministrów — jak głosuje
Do podjęcia większości decyzji wymagana jest tak zwana „podwójna większość”. Decyzja musi uzyskać poparcie co najmniej: 55 % państw członkowskich (16 państw), które reprezentują co najmniej 65 % ludności Unii Europejskiej.

44 Szczyt Rady Europejskiej
Szczyt, na którym zbierają się szefowie państw i rządów wszystkich krajów UE Co najmniej 4 razy w roku Ustalane są na nim ogólne wytyczne dla działalności Unii Przewodniczący: Donald Tusk

45 Wysoki przedstawiciel ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
Federica Mogherini Podwójna rola: Przewodniczy posiedzeniom Rady do Spraw Zagranicznych Jest wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Zarządza wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa Zwierzchniczka Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

46 Komisja Europejska – wspólne interesy UE
28 niezależnych członków, jeden z każdego kraju UE Inicjatywa ustawodawcza Organ wykonawczy Strażnik traktatów Reprezentuje UE na arenie międzynarodowej

47 Trybunał Sprawiedliwości – na straży prawa
28 niezależnych sędziów, po jednym z każdego kraju UE Stanowi o interpretacji prawa UE Zapewnia jednakowe stosowanie unijnego prawa we wszystkich krajach UE

48 Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Emily O’Reilly Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Bada skargi dotyczące niewłaściwych działań lub zaniechań urzędników unijnej administracji Na przykład sprawy dotyczące niesprawiedliwego traktowania, dyskryminacji, nadużycia władzy, nieuzasadnionej zwłoki, nieudzielenia odpowiedzi lub nieprawidłowych procedur Każdy w UE może złożyć skargę

49 Europejski Trybunał Obrachunkowy − kontrola unijnych wydatków
28 niezależnych członków Sprawdza, czy unijne fundusze są wydawane zgodnie z przeznaczeniem Może kontrolować wszelkie osoby i organizacje zajmujące się funduszami unijnymi

50 Europejski Bank Centralny − zarządzanie wspólną walutą
Mario Draghi Prezes Banku Centralnego Zapewnia stabilność cen Kontroluje podaż pieniądza i ustala stopy procentowe Dba o bezpieczeństwo sektora bankowego Działa niezależnie od rządów krajowych

51 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny − głos społeczeństwa obywatelskiego
353 członków Reprezentuje interesy m.in. związków zawodowych, pracowników, rolników i konsumentów Doradza w sprawie nowych aktów prawnych i polityki unijnej Promuje zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w sprawy UE

52 Komitet Regionów − głos samorządu lokalnego
353 członków Reprezentuje interesy miast i regionów Doradza w sprawie nowych aktów prawnych i polityki unijnej Promuje zaangażowanie władz lokalnych w sprawy UE

53 Praca w służbie cywilnej dla UE
Komisja zatrudnia ok. 23 tys. stałych urzędników służby cywilnej oraz 11 tys. pracowników tymczasowych i kontraktowych Inne instytucje UE zatrudniają ok. 10 tys. pracowników Urzędnicy mianowani dożywotnio Wybrani w otwartych konkursach Pochodzący ze wszystkich krajów UE Wynagrodzenie określone przepisami prawa Wydatki na administrację UE: 15 EUR rocznie na obywatela W latach 2013–2017 r. liczba pracowników zatrudnionych w instytucjach UE zostanie ograniczona o 5 %

54 Informacje na temat Unii Europejskiej
Masz pytania dotyczące Unii Europejskiej? Odpowiedzi znajdziesz w witrynie Europe Direct W tym celu skorzystaj z telefonu, poczty lub czatu Ponad 500 Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej europa.eu/europedirect


Pobierz ppt "Unia Europejska: 500 milionów ludzi w 28 państwach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google