Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdzian w klasie szóstej w roku szkolnym 2014/2015 OKE w Gdańsku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdzian w klasie szóstej w roku szkolnym 2014/2015 OKE w Gdańsku"— Zapis prezentacji:

1 Sprawdzian w klasie szóstej w roku szkolnym 2014/2015 OKE w Gdańsku
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku luty–marzec 2015 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 Spotkanie dla Przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

2 Obowiązujące regulacje prawne
Sprawdzian w klasie szóstej w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Obowiązujące regulacje prawne Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zmianami) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 673, ze zmianami) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, ze zmianami) w prezentacji zwane Rozporządzeniem MEN Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie - w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014, poz. 414) - w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (tekst jedn. Dz.U z 2014, poz. 392) (dostępne na stronie MEN: ) Luty marzec 2015

3 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Zadania PSZE (zastępcy PSZE) w ramach organizacji i przeprowadzania sprawdzianu dla uczniów kończących szkołę podstawową § 41 Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 ze zmianami) Rozdział 2 Procedur organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015 Kalendarium zadań przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego w zakresie organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szkole podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 (materiał zamieszczony 18 września r. w Serwisie OKE dla dyrektorów szkół) Luty marzec 2015

4 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Egzaminy → Sprawdzian → Procedury i załączniki (obowiązuje wersja uaktualniona, opublikowana 1 grudnia 2014 r.) Luty marzec 2015

5 Sprawdzian od kwietnia 2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Sprawdzian od kwietnia 2015 (Rozporządzenie MEN) Wymagania szczegółowe z podstawy programowej pełnią jednocześnie funkcję standardów egzaminacyjnych. Luty marzec 2015

6 Struktura sprawdzianu
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Struktura sprawdzianu (Rozporządzenie MEN, § 32 ust. 1a) „Część sprawdzianu” – oznacza jedną z dwóch części sprawdzianu, tj. część pierwszą obejmującą wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki część drugą obejmującą wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego. (Wstęp do Procedur organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015) Luty marzec 2015

7 Czas przeznaczony na rozwiązanie arkuszy sprawdzianu
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Czas przeznaczony na rozwiązanie arkuszy sprawdzianu (Rozporządzenie MEN, § 42 ust. 1) Czas trwania (w minutach) arkusz standardowy arkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera arkusz dla osób słabowidzących arkusz dla osób niewidomych arkusz dla osób słabosłyszących i niesłyszących arkusz dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim S*-1 S*-2 S*-4, S*-5 S*-6 S*-7 S*-8 część pierwsza 80 do 120 część druga 45 do 70 (Komunikat dyrektora CKE, Tabela 2.; Rozporządzenie MEN, § 42 ust. 3) (Komunikat dyrektora CKE, pkt 20)

8 Harmonogram przebiegu sprawdzianu
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Harmonogram przebiegu sprawdzianu (Komunikat dyrektora CKE z  3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku) Luty marzec 2015

9 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Luty marzec 2015 (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 4)

10 Arkusze egzaminacyjne w wersji elektronicznej
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Arkusze egzaminacyjne w wersji elektronicznej Arkusze nagrane na płycie CD w formie plików .pdf lub MS Word przysługują korzystającym z komputera (wdrożonym do korzystania z niego w trakcie zajęć szkolnych) uczniom - niewidomym - słabowidzącym. Płytę z arkuszem pisemnie zamawia (Załącznik OKE nr 4-S) dyrektor szkoły w porozumieniu z dyrektorem komisji okręgowej – w terminie do 31 grudnia. (Komunikat dyrektora CKE, Tabela 1. – grupy uczniów II i III) Luty marzec 2015

11 Płyty CD z nagraniem do części drugiej sprawdzianu
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Płyty CD z nagraniem do części drugiej sprawdzianu W części drugiej sprawdzianu oprócz arkuszy egzaminacyjnych wykorzystuje się płyty CD do sprawdzenia umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu. Uczniowie korzystający z arkuszy dostosowanych otrzymują płyty z odpowiednim nagraniem. Nie dotyczy to uczniów słabosłyszących i niesłyszących, którzy podczas drugiej części sprawdzianu pracują jedynie z arkuszem (S*-7). Dla uczniów pracujących z arkuszami: S*-2, S*-4, S*-5, S*-6 przygotowano w kwietniu 2015 roku płytę z takim samym nagraniem. Na każdą salę egzaminacyjną przewidziana jest jedna płyta. Szkoła otrzymuje również płytę/płyty rezerwowe. Odtworzenie płyty następuje bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu. Na płycie znajdują się dwukrotnie odczytane teksty w języku obcym i instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań. Przewidziano odpowiednie przerwy na zapoznanie się z treścią zadań i przerwy na wykonanie zadań. (Procedury obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 4; Rozdział 7 pkt 24 oraz informacja na s. 21) Luty marzec 2015

12 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Do odsłuchu nagrania z płyty podczas drugiej części sprawdzianu zaleca się wykorzystanie odtwarzacza płyt CD lub głośnika. Jeżeli funkcję odtwarzacza będą pełniły urządzenia telekomunikacyjne, np. komputer, laptop, należy odłączyć w nich dostęp do Internetu. Luty marzec 2015

13 Budowa arkuszy sprawdzianu
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Budowa arkuszy sprawdzianu (Wstęp do Procedur organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015) Luty marzec 2015

14 Budowa arkuszy sprawdzianu
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Budowa arkuszy sprawdzianu (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, s. 5) DO CZĘŚCI PIERWSZEJ DO CZĘŚCI DRUGIEJ Luty marzec 2015

15 Języki obce nowożytne na sprawdzianie
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Języki obce nowożytne na sprawdzianie (Rozporządzenie MEN, § 35) Uwaga: Uczeń publicznej szkoły podstawowej przystępuje do drugiej części sprawdzianu z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w ramach zajęć obowiązkowych i nie może przystąpić do sprawdzianu z języka obcego, którego uczy się w ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych, prowadzonych w szkole na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Luty marzec 2015

16 Zmiana deklaracji w sprawie języka obcego nowożytnego
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Zmiana deklaracji w sprawie języka obcego nowożytnego (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 3 pkt 7 i załączniki) Luty marzec 2015

17 Podstawa dostosowań warunków i formy sprawdzianu 2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Podstawa dostosowań warunków i formy sprawdzianu 2015 Rozdział 4 Procedur organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym w prezentacji zwany Komunikatem dyrektora CKE Egzaminy → Dostosowania Luty marzec 2015

18 Dostosowane warunki na sprawdzianie:
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Dostosowane warunki na sprawdzianie: wydłużenie czasu pracy z arkuszem wyznaczenie osobnej sali dodatkowe wyposażenie sali, np. ze względu na pracę ucznia na komputerze pomoc nauczyciela wspomagającego w czytaniu lub/i pisaniu pomoc lektora odczytującego teksty zawierające 250 słów lub więcej włączenie w skład ZN osoby niezbędnej ze względu na specjalne potrzeby ucznia arkusz dla ucznia niewidomego lub słabowidzącego w wersji elektronicznej płyta do języka obcego nowożytnego z wydłużonymi przerwami kodowanie arkusza przez członków ZN nieprzenoszenie odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę zastosowanie specjalnych kryteriów oceniania odpowiedzi do zadań otwartych możliwość przyjęcia leków. (Komunikat dyrektora CKE z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu (…)) Luty marzec 2015

19 Dokumenty uprawniające do dostosowań na sprawdzianie 2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Dokumenty uprawniające do dostosowań na sprawdzianie 2015 Typ dokumentu Uczniowie Podstawa prawna orzeczenie PPP o potrzebie kształcenia specjalnego wypełniający arkusze dostosowane: - z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (S-2) - słabowidzący (S-4, S-5) i niewidomi (S-6) - niesłyszący, słabosłyszący (S-7) - z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (S-8) § 7 ust. 1 Rozporządzenia z 17 listopada 2010 dot. ogólnodostępnych placówek i oddziałów (Dz.U. z 2014, poz. 414) § 6 ust. 1 Rozporządzenia z 17 listopada dotyczącego specjalnych placówek i oddziałów (Dz.U. z 2014, poz. 392) niepełnosprawni ruchowo z afazją - niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostoso- waniem społecznym orzeczenie PPP o potrzebie indywidualnego nauczania - z przewlekłymi chorobami § 37 ust. 1–3 Rozporządzenia z 30 kwietnia 2007 (Dz.U. 83, poz. 562 ze zmianami) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza - chorzy lub niesprawni czasowo - z czasową niesprawnością rąk opinia PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się - ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się opinia PPP o zaburzeniach komunikacji językowej - z zaburzeniami komunikacji językowej pozytywna opinia rady pedagogicznej - w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej - z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z wcześ- niejszym kształceniem za granicą § 37 ust. 4–5 Rozporządzenia z 30 kwietnia 2007 (Dz.U. 83, poz. 562 ze zm.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 19

20 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Dostosowanie warunków i formy sprawdzianu w przypadkach losowych (po terminie) Dokumenty: (orzeczenia, opinie o dysleksji, zaświadczenia lekarskie) rodzice/opiekunowie prawni mogą przedstawić dyrektorowi szkoły w terminie późniejszym niż 15 października, ale niezwłocznie po ich otrzymaniu – z uzasadnieniem opóźnienia. (Procedura 4 pkt 5) Tryb decydowania o dostosowaniu – jak w pozostałych przypadkach: - rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania - ustalenia zapisuje się w Załączniku nr 13 z procedur sprawdzianu - akceptację lub rezygnację wyrażają rodzice uczniów. Luty marzec 2015 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 20

21 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Uczniowie uprawnieni do zastosowania specjalnych kryteriów oceniania ZO Stosowanie szczegółowych kryteriów oceniania zadań Osoba podejmująca decyzję - z j. polskiego - z j. obcego - z matematyki - z j. polskiego - z j. obcego Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią Dyrektor szkoły Uczniowie z afazją Uczniowie z zaburzeniami komunikacji językowej w porozumieniu z dyrektorem OKE Uczniowie z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą Luty marzec 2015 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 21

22 Załącznik OKE nr 4-S Termin przesłania do OKE: do 31 grudnia
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Załącznik OKE nr 4-S Termin przesłania do OKE: do 31 grudnia Zestawienie zawiera informacje o zamówionych na sprawdzian specjalnych materiałach egzaminacyjnych: arkuszach na płytach CD dla uczniów niewidomych lub słabowidzących płytach do języka obcego nowożytnego z wydłużonymi przerwami specjalnie dostosowanych arkuszach dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi arkuszach dla nauczycieli wspomagających uczniów w pisaniu lub/i czytaniu. Uwaga: Nie składa się zamówienia na arkusz dla lektora odczytującego teksty liczące 250 lub więcej słów (lektor korzysta z arkusza rezerwowego). Luty marzec 2015

23 Uczniowie korzystający z płyt CD z wydłużonymi przerwami
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Uczniowie korzystający z płyt CD z wydłużonymi przerwami Uczniowie uprawnieni do korzystania z płyty CD z dostosowanym nagraniem Sposób zapewnienia płyty CD z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera płyta dołączana do arkusza słabowidzący (pracujący z arkuszem w wersji papierowej lub elektronicznej) niewidomi (pracujący z arkuszem w wersji papierowej lub elektronicznej) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim niepełnosprawni ruchowo i z czasową niesprawnością rąk płyta dołączana z uwagi na przyznanie pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/lub w czytaniu i zamówienie osobnego arkusza dla nauczyciela (termin: do 31 grudnia 2014) z afazją z przewlekłymi chorobami (którym choroba uniemożliwia pisanie i/lub czytanie) chorzy lub niesprawni czasowo (którzy nie mogą pisać sami) z dysgrafią (u których zaburzenia grafii uniemożliwiają odczytanie pracy) z zaburzeniami komunikacji językowej niepełnosprawni ruchowo i z czasową niesprawnością rąk (pracujący samodzielnie) płyta zamawiana w porozumieniu z OKE (termin: do 31 grudnia 2014) z afazją (pracujący samodzielnie) z zaburzeniami komunikacji językowej (pracujący samodzielnie) (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 4 oraz informacja na s. 21; Komunikat dyrektora CKE, Tabela 1) Luty marzec 2015

24 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Druki przesyłane przez dyrektora szkoły do OKE w sprawie dostosowania warunków i formy sprawdzianu – podsumowanie Załącznik OKE nr 3-S w sprawie szczególnych przypadków dostosowań – tak, aby do 31 października 2014 można było uzgodnić dostosowanie informacja o ostatecznej decyzji w sprawie szczególnych przypadków dostosowań (wcześniej skonsultowanych z OKE) – do 14 listopada 2014, w sytuacjach losowych także później Załącznik OKE nr 4-S – do 31 grudnia 2014 informacja o ostatecznej decyzji w sprawie skonsultowanego wcześniej sposobu dostosowania dla uczniów ze sprzężeniem niepełnosprawności – do 31 grudnia 2014 udokumentowany wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie sprawdzianu poza szkołą, np. w domu ucznia (Załącznik nr 15 z procedur centralnych) – do 31 grudnia 2014, w sytuacjach losowych także później Luty marzec 2015

25 Przesyłanie do OKE danych uczniów klasy szóstej
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Przesyłanie do OKE danych uczniów klasy szóstej Luty marzec 2015 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 25

26 – przesłane do OKE do 30 listopada 2014 r.
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Zgłoszenie uczniów szóstej klasy przystępujących do sprawdzianu: lista z danymi osobowymi i egzaminacyjnymi informacja o języku obcym nowożytnym, z którego zostanie przeprowadzona druga część sprawdzianu – przesłane do OKE do 30 listopada 2014 r. W Serwisie OKE dla dyrektorów szkół → Dane przygotowane przez OKE: listy zdających w poszczególnych salach egzaminacyjnych – osobne dla każdej części sprawdzianu Łączne zapotrzebowanie na arkusze egzaminacyjne opisy na bezpieczne koperty. Dane te są generowane z informacji przesłanych przez szkołę aplikacją Hermes. Luty marzec 2015

27 Terminy aktualizowania informacji o uczniach
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Terminy aktualizowania informacji o uczniach TERMIN przesyłania przez aplikację Hermes pliku z poprawkami dotyczącymi liczby i typów arkuszy egzaminacyjnych potrzebnych na sprawdzian i faksem informacji o dokonanych zmianach: od 31 stycznia do dnia sprawdzianu (1 kwietnia) 2015. TERMIN przesyłania przez aplikację Hermes pliku z poprawkami w danych szóstoklasistów oraz faksem informacji o dokonanych zmianach: do momentu wydania uczniom poprawnych zaświadczeń o wynikach sprawdzianu. Luty marzec 2015

28 Aktualizowanie danych w aplikacji Hermes
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Aktualizowanie danych w aplikacji Hermes Poprawki w danych dotyczących liczby i typów arkuszy egzaminacyjnych zostały uwzględnione, o ile dyrektor szkoły zgłosił je do 30 stycznia 2015 r. Zamówienie złożone przez dyrektora szkoły odzwierciedla Łączne zapotrzebowanie na arkusze egzaminacyjne. (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 3) Luty marzec 2015

29 Skutki aktualizowania danych w aplikacji Hermes
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Skutki aktualizowania danych w aplikacji Hermes Z pliku przesłanego do OKE po dokonaniu poprawek na nowo generują się w zakładce Dane przygotowane przez OKE w Serwisie OKE dla dyrektorów szkół listy zdających opisy na bezpieczne koperty Uwaga: Łączne zapotrzebowanie na arkusze egzaminacyjne od dnia 31 stycznia nie ulega aktualizacji. Po wprowadzeniu zmian danych nie należy tego dokumentu wysyłać ponownie do OKE. Luty marzec 2015

30 Serwis czynny od 27 stycznia.
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Serwis OKE dla uczniów Serwis czynny od 27 stycznia. Logowanie się w Serwisie OKE dla uczniów – poprzez numer identyfikacyjny oraz hasło (numer PESEL). Identyfikatory dla uczniów – do pobrania z Serwisu OKE dla dyrektorów szkół. Luty marzec 2015

31 Od 29 maja 2015 (uwolnienie wyników sprawdzianu)
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Serwis OKE dla uczniów DANE OSOBOWE - imię/imiona, nazwisko - numer PESEL - miejsce i data urodzenia - płeć DANE EGZAMINACYJNE - typ arkusza - informacja o występowaniu specyficz nych trudności w uczeniu się - trzyznakowy kod ucznia - procent punktów ze sprawdzianu Do 31 marca 2015 – sprawdzenie przez ucznia i jego prawnych opiekunów poprawności danych wprowadzonych przez szkołę do bazy OKE Od 29 maja (uwolnienie wyników sprawdzianu) – możliwość poznania wyniku (w procentach) uzyskanego z obu części sprawdzianu Luty marzec 2015

32 Laureaci konkursów przedmiotowych
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem UZYSKANIE TYTUŁU LAUREATA w roku szkolnym z zakresu Zwolnieni z pierwszej części sprawdzianu 2015 2012/2013 lub 2013/2014 jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem 2013 lub 2014 2014/2015 jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem 2015 Zwolnieni z drugiej części sprawdzianu 2015 języka obcego nowożytnego (jednego spośród objętych sprawdzianem 2015) (Rozporządzenie MEN, § 39 ust. 1; Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 11 pkt 4) Luty marzec 2015

33 Stwierdzenie uprawnień laureatów konkursów przedmiotowych
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Stwierdzenie uprawnień laureatów konkursów przedmiotowych do zwolnienia ze sprawdzianu Zwolnienia laureata konkursu przedmiotowego z odpowiedniej części sprawdzianu dokonuje się na podstawie przedłożonego dyrektorowi szkoły zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanego (zgodnie z przepisami w sprawie organizacji oraz sposobu ich przeprowadzania) z zakresu jednego z przedmiotów objętych tą częścią sprawdzianu. (§ 39 ust. 2 Rozporządzenia) Termin składania u dyrektora szkoły zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata – – do 1 kwietnia 2015 roku. Zadaniem dyrektora szkoły jest stwierdzenie uprawnień laureata konkursu przedmiotowego do zwolnienia z części sprawdzianu. Dyrektor dołącza kserokopię zaświadczenia laureata do zbiorczego protokołu przebiegu odpowiedniej części sprawdzianu. (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 2 pkt 1.5) Luty marzec 2015

34 Dokumentacja związana z nieobecnością ucznia na sprawdzianie
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Dokumentacja związana z nieobecnością ucznia na sprawdzianie Dyrektor szkoły: wypełnia odpowiednią tabelę w załączniku do procedur – zbiorczym protokole przebiegu części pierwszej/drugiej sprawdzianu wypełnia w Serwisie OKE dla dyrektorów szkół elektroniczną aplikację Wykaz laureatów, zwolnionych, nieobecnych podaje dane ucznia: imię i nazwisko oraz numer PESEL wybiera część egzaminu wskazuje przyczynę nieobecności generuje druk z wykazem uczniów nieobecnych na sprawdzianie i dołącza do Zbiorczego protokołu przebiegu części …….. sprawdzianu. Aplikacja elektroniczna Wykaz laureatów, zwolnionych, nieobecnych stanowi jednocześnie zgłoszenie uczniów do sprawdzianu w terminie dodatkowym. Luty marzec 2015

35 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Zgłoszenie danych uczniów, którzy nie przystąpili do I części sprawdzianu w głównym terminie Trzecia strona Załącznika 9a – Zbiorczego protokołu przebiegu pierwszej części sprawdzianu (s. 50 w procedurach) Uwaga: W przypadku nieobecności ucznia na drugiej części sprawdzianu w kwietniu odpowiednią informację wpisuje się w Tabeli C. Załącznika nr 9b do procedur sprawdzianu. Luty marzec 2015

36 Aplikacja aktywna od 1 do 15 kwietnia.
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Dokumentacja związana z nieobecnością ucznia na sprawdzianie Aplikacja aktywna od 1 do 15 kwietnia. Jan Kowalski Luty marzec 2015

37 Dokumentacja związana z nieobecnością ucznia na sprawdzianie
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Dokumentacja związana z nieobecnością ucznia na sprawdzianie Wybór opcji „nieobecny” może skutkować powtarzaniem 6 klasy przez ucznia. Luty marzec 2015

38 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Dokumentacja wydawana uczniom zwolnionym ze sprawdzianu/z części sprawdzianu Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych odpowiednią częścią sprawdzianu, na zaświadczeniu otrzymują najwyższy wynik z danej części sprawdzianu. (§ 39 ust. 3 Rozporządzenia; Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 11 pkt 4) Uczeń (słuchacz) zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu/do części sprawdzianu z przyczyn losowych lub zdrowotnych albo ze względu na sprzężone niepełnosprawności otrzymuje za pośrednictwem szkoły zaświadczenie, w którym zamiast wyniku z danej części sprawdzianu wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”. (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 11 pkt 11) Uwaga: Danych tych uczniów nie należy usuwać z zestawienia w aplikacji Hermes. Luty marzec 2015

39 Sprawdzian w klasie szóstej w roku szkolnym 2014/2015 OKE w Gdańsku
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Uczniowie uprawnieni do zwolnienia ze sprawdzianu Przyczyna zwolnienia Podstawa prawna Osoba wnioskująca do OKE Termin Dokument przypadki losowe lub zdrowotne Rozporządzenie § 49 ust. 4 dyrektor szkoły po terminie dodatkowym sprawdzianu (po ) Załącznik nr 2. z procedur sprawdzianu sprzężenie niepełnosprawności § 38 ust. 2 rodzice (z opinią dyrektora szkoły) od Załącznik nr 3. z procedur sprawdzianu powodujące nieumiejętność samodzielnego czytania lub pisania § 38 ust. 4 (dotyczy drugiej części sprawdzianu) –– uzyskanie tytułu laureata konkursu przedmiotowego § 39 ust. 1, 2 do dnia sprawdzianu (do ) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata konkursu Luty marzec 2015

40 Przygotowanie i przeprowadzenie sprawdzianu 2015 w szkole
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Przygotowanie i przeprowadzenie sprawdzianu 2015 w szkole Luty marzec 2015 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 40

41 Miejsce i warunki przeprowadzania sprawdzianu
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Miejsce i warunki przeprowadzania sprawdzianu (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 1) (jw., Rozdział 6) Luty marzec 2015

42 Miejsce i warunki przeprowadzania sprawdzianu
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Miejsce i warunki przeprowadzania sprawdzianu (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 6) z płyty, nie w formacie mp3 (jw., Rozdział 7) Luty marzec 2015

43 Przygotowanie sal egzaminacyjnych
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Przygotowanie sal egzaminacyjnych PSZE nadzoruje przygotowanie sal zgodnie z przepisami bhp oraz procedurami. Członkowie zespołu nadzorującego przygotowują salę do sprawdzianu, zapewniając: prawidłowe ustawienie stolików, gwarantujące samodzielną pracę zdających stanowiska pracy dla uczniów z dysfunkcjami właściwą liczbę krzeseł miejsca dla członków zespołu nadzorującego i obserwatorów kartki z danymi zdających: imieniem, nazwiskiem, trzyznakowym kodem, numerem PESEL ucznia naklejki z numerem PESEL przygotowane przez OKE kartki do losowania numerów stolików odtwarzacz płyt CD i/lub głośnik, gwarantujące wysoką jakość dźwięku podczas przepro wadzania drugiej części sprawdzianu sprawny zegar oraz tablicę/planszę do zapisania godzin rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu listę zdających w danej sali (z imionami i nazwiskami) umieszczoną przed wejściem do sali kilka zapasowych kompletów przyborów do pisania i rysowania. (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 1 pkt 2; Rozdział 2 pkt 4.5; Rozdział 7 pkt 5) usunięte pomoce dydaktyczne Luty marzec 2015 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 43

44 Przeprowadzenie sprawdzianu poza macierzystą placówką
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Przeprowadzenie sprawdzianu poza macierzystą placówką Uczeń przebywający w sanatorium, szpitalu, prewentorium, zakładzie poprawczym przystępuje do sprawdzianu w tej placówce. Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu uczeń odbiera w macierzystej szkole. W szczególnych przypadkach sprawdzian może być przeprowadzony w miejscu innym niż szkoła – po złożeniu w OKE wniosku dyrektora szkoły (Załącznik nr 15 do procedur sprawdzianu). (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 3) Luty marzec 2015

45 Osobna sala egzaminacyjna dla jednego szóstoklasisty
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Osobna sala egzaminacyjna dla jednego szóstoklasisty Osobną salę należy przyznać uczniowi, który korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu i/lub pisaniu korzysta z urządzeń technicznych, które mogłyby zakłócić pracę innym zdającym przyjmuje leki, co mogłoby spowodować zakłócenie warunków egzaminu może zachować się niewłaściwie, zakłócając przebieg sprawdzianu innym uczniom jako jedyny rozwiązuje zestaw dostosowany (S*-2, S*-4, S*-5, S*-6, S*-7 lub S*-8) z języka obcego nowożytnego jako jedyny przystępuje do sprawdzianu z innego języka obcego nowożytnego niż pozostali uczniowie. (Komunikat dyrektora CKE, pkt 18, (Komunikat dyrektora CKE, pkt 20 oraz Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 1 pkt 2.3b; Rozdział 6; Rozdział 12.2 pkt. 3) Uwaga: Jeżeli uczeń pracuje w przedłużonym czasie, można mu przyznać osobną salę – w razie potrzeby. Luty marzec 2015

46 Specjalna sala egzaminacyjna dla kilku szóstoklasistów
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Specjalna sala egzaminacyjna dla kilku szóstoklasistów We wspólnej specjalnej sali mogą pracować uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pod warunkiem, że dla żadnego z nich sprawdzian nie zostanie zakłócony; korzystają z takich samych dostosowań, np. z pomocy lektora jednorazowo odczytującego dłuższy tekst z arkusza pracują samodzielnie z różnymi typami arkuszy na części pierwszej sprawdzianu przystępują do części drugiej sprawdzianu z tego samego języka obcego i korzystają z takiego samego nagrania (np. rozwiązujący arkusze S*-2, S*-4, S*-5, S*-6 albo rozwiązujący arkusze S*-1 uczniowie bez dostosowań i uczniowie z dysleksją). (Komunikat dyrektora CKE, pkt 20 oraz Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 6 pkt 4) Luty marzec 2015

47 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Skład i liczebność zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu w sali egzaminacyjnej Egzamin w danej sali egzaminacyjnej może się rozpocząć, jeżeli skład i liczebność zespołu nadzorującego są zgodne z § 43 Rozporządzenia. 30 UCZNIÓW W SALI 3 nauczycieli przewodniczący + 2 członków ZN (jeden – z innej szkoły) WIĘCEJ NIŻ 30 UCZNIÓW W SALI jeden dodatkowy członek ZN na każdych kolejnych 20 uczniów Członkami ZN nie mogą być wychowawcy zdających z tej sali oraz - w części pierwszej sprawdzianu – nauczyciele uczący języka polskiego i matematyki - w części drugiej sprawdzianu – nauczyciele uczący języka obcego nowożytnego, z którego w danej sali jest przeprowadzany sprawdzian Nauczyciel zatrudniony w innej szkole zostaje powołany w skład ZN w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. PSZE może w szczególnych przypadkach losowych nawet w dniu sprawdzianu dokonać zmiany (uzupełnienia) składu zespołów nadzorujących pod warunkiem, że skład ten będzie zgodny z Rozporządzeniem. Zmiany odnotowuje się w Powołaniu członków SZE oraz zespołów nadzorujących (Załącznik nr 6). (Rozporządzenie MEN, § 43; Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 5) Luty marzec 2015

48 Powołanie szkolnego zespołu egzaminacyjnego
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Powołanie szkolnego zespołu egzaminacyjnego Najpóźniej do 1 lutego powołanie zastępcy PSZE. (Rozporządzenie MEN, § 40.2 ) Do 1 marca - zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół lub placówek w sprawie pozyskania nauczycieli do ZN - powołanie członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego - ustalenie – spośród członków SZE – składu i liczebności wszystkich ZN, wyznaczenie przewodniczących zespołów - wyznaczenie nauczycieli wspomagających i lektorów spośród członków ZN - zapewnienie w składzie ZN specjalistów niezbędnych ze względu na potrzeby uczniów - włączenie do składu każdego zespołu jednego nauczyciela z innej szkoły. Do 1 kwietnia - dokonanie zmiany składu zespołów nadzorujących – w szczególnych przypadkach losowych (nawet w dniu sprawdzianu) - zgromadzenie dokumentacji: Powołania zastępcy PSZE (Załącznik nr 5), Powołania członków SZE oraz zespołów nadzorujących (Załącznik nr 6), Oświadczeń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych… (Załącznik nr 7) – składają je dyrektorowi szkoły wszyscy członkowie SZE. (Rozporządzenie MEN, § 41 i 43; Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 2 pkt 4; Rozdział 5) Luty marzec 2015

49 Zgłoszenie do OKE w Gdańsku składów zespołów nadzorujących
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Zgłoszenie do OKE w Gdańsku składów zespołów nadzorujących Aplikacja skład zespołów nadzorujących zamieszczona w Serwisie OKE dla dyrektorów szkół – aktywna od 2 marca do 2 kwietnia 2015 r. Osobno dla każdej części sprawdzianu i dla każdej sali egzaminacyjnej dyrektor szkoły podstawowej wprowadza informacje: - o liczbie uczniów w sali - o liczbie osób w zespole nadzorującym - o obecności w składzie zespołu: nauczyciela z innej szkoły, nauczyciela przedmiotu objętego zakresem części sprawdzianu, wychowawcy zdających. Uwaga: Jeżeli dyrektor szkoły wprowadzi zmiany w składzie zespołu nadzorującego/zespołów nadzorujących już po wypełnieniu aplikacji, zgłoszenie elektroniczne powinien uaktualnić. Luty marzec 2015

50 Zgłoszenie składu zespołów nadzorujących
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Zgłoszenie składu zespołów nadzorujących 13 Luty marzec 2015

51 Zgłoszenie składu zespołów nadzorujących
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Zgłoszenie składu zespołów nadzorujących 13 26 3 Luty marzec 2015

52 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Członkowie zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu pełniący szczególną rolę specjalista z zakresu danej niepełnosprawności, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych: tyflopedagog (dla ucznia niewidomego, słabowidzącego) surdopedagog lub tłumacz języka migowego (dla ucznia niesłyszącego, słabosły szącego) logopeda lub inny specjalista (dla ucznia z afazją) oligofrenopedagog lub inny specjalista dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim specjalista dla ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera pedagog resocjalizacji albo socjoterapeuta, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym specjalista dla ucznia, który znalazł się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej nauczyciel wspomagający ucznia w pisaniu i/lub czytaniu, pracujący z uczniem lektor jednokrotnie odczytujący teksty liczące 250 słów lub więcej (Komunikat dyrektora CKE, Tabela 1.) Luty marzec 2015 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 52

53 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Instrukcja przeprowadzania sprawdzianu dla uczniów korzystających z pomocy nauczyciela wspomagającego Zasady przeprowadzania sprawdzianu dla uczniów korzystających z pomocy nauczyciela wspomagającego określone są w Instrukcji 12.2 zamieszczonej w Procedurach organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015. Instrukcja przeprowadzania sprawdzianu dla uczniów korzystających z komputera Zasady przeprowadzania sprawdzianu dla uczniów korzystających z komputera określone są w Instrukcji zamieszczonej w Procedurach organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015. Luty marzec 2015

54 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Spakowanie bezpiecznej koperty w sali, w której uczeń pracował na komputerze Uczeń zapisuje swoje odpowiedzi w tworzonym przez siebie dokumencie. Podstawą oceny pracy zdającego jest wydruk komputerowy przekazany do OKE oraz – w przypadku wskazania tego specjalną adnotacją – zapisy w arkuszu. Jeżeli uczeń zamieścił swoje odpowiedzi także w arkuszu, na kopercie należy sporządzić adnotację: „Odpowiedzi zdającego znajdują się w arkuszu i na wydruku komputerowym”. W kopercie bezpiecznej umieszcza się arkusz ucznia i kartki z wydrukiem z pliku zawierającego odpowiedzi. Każdą z kartek należy ręcznie podpisać kodem szkoły, kodem zdającego i jego numerem PESEL. Na bezpiecznej kopercie należy nanieść adnotację „praca pisana na komputerze”. Uwaga: W bezpiecznej kopercie nigdy nie należy umieszczać danych umożliwiających bezpośrednią identyfikację ucznia i szkoły. (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Instrukcja 12.1) Luty marzec 2015

55 Uczeń korzystający z pomocy Zadania nauczyciela wspomagającego
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Zakres czynności nauczyciela wspomagającego na sprawdzianie Uczeń korzystający z pomocy Zadania nauczyciela wspomagającego niewidomy Odczytuje zdającemu polecenia i teksty z czarnodruku oraz zapisuje odpowiedzi ucznia na kartkach dołączonych do arkusza. słabowidzący Zapisuje odpowiedzi dyktowane przez zdającego i/lub czyta uczniowi polecenia i teksty. niepełnosprawny ruchowo, z czasową niesprawnością rąk z afazją przewlekle chory z zaburzeniami komunikacji językowej z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera Odczytuje uczniowi polecenia i teksty oraz zapisuje odpowiedzi zdającego. chory lub niesprawny czasowo Zapisuje odpowiedzi dyktowane przez zdającego (dostosowanie wymaga pisemnego porozumienia z OKE). ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, u którego głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie rozwiązań Zapisuje odpowiedzi ucznia do zadań otwartych. Luty marzec 2015

56 Osobne arkusze dla ucznia i nauczyciela wspomagającego
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Osobne arkusze dla ucznia i nauczyciela wspomagającego Uczeń i nauczyciel wspomagający mogą otrzymać własne egzemplarze arkusza. Arkusz dla nauczyciela dyrektor szkoły mógł zamówić wyłącznie pisemnie (Załącznik OKE nr 4-S) w porozumieniu z okręgową komisją – w terminie do 31 grudnia. (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 4 pkt 10; Instrukcja pkt 4) Uwaga: W żadnym przypadku nie wykonuje się kserokopii arkuszy. Luty marzec 2015 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 56

57 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Informacja o liczbie arkuszy w kopercie w przypadku korzystania przez nauczyciela wspomagającego z własnego arkusza 1 + 1 Luty marzec 2015

58 Sprawdzian w klasie szóstej w roku szkolnym 2014/2015 OKE w Gdańsku
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Informacja o liczbie arkuszy w przypadku korzystania przez nauczyciela wspomagającego z własnego arkusza Załącznik OKE nr 2a-S 25 2 2 20 3 1 + 1 1 1 1 1 23 + 1 5 Luty marzec 2015

59 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Nagrywanie przebiegu sprawdzianu ucznia pracującego z nauczycielem wspomagającym (Komunikat dyrektora CKE) (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 4 pkt 12; Instrukcja 12.2 pkt 13) Nośnik z zapisem dźwięku należy podpisać kodem szkoły, kodem ucznia i jego numerem PESEL. Luty marzec 2015 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 59

60 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Spakowanie bezpiecznej koperty w sali, w której nagrywano przebieg sprawdzianu W kopercie bezpiecznej umieszcza się oba arkusze: ucznia i nauczyciela wspomagającego oraz nagranie na nośniku dźwięku (płyta CD lub DVD). Oba arkusze należy zakodować trzyznakowym kodem ucznia, jego numerem PESEL i oznaczyć naklejkami z numerem PESEL. Na nośniku dźwięku należy umieścić trzyznakowy kod ucznia, jego numer PESEL, kod szkoły oraz informację o typie arkusza. W przypadku ucznia niewidomego w kopercie umieszcza się kartki z odpowiedziami oznaczone kodem ucznia, jego numerem PESEL i kodem szkoły. Na bezpiecznej kopercie należy nanieść adnotację: „Praca wykonana z nauczycielem wspomagającym oraz nagranie” i podać liczbę dołączonych nośników CD lub DVD. Uwaga: W bezpiecznej kopercie nigdy nie należy umieszczać danych umożliwiających bezpośrednią identyfikację ucznia i szkoły. Luty marzec 2015

61 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Sposoby wspierania pracy ucznia z dysleksją przez członków zespołu nadzorującego Odczytanie przez lektora jeden raz głośno po kolei wszystkich tekstów liczących 250 słów lub więcej, stanowiących podstawę zadań sprawdzianu. Możliwe w przypadku, gdy głęboka dysleksja znacznie utrudnia uczniowi samodzielne czytanie i zrozumienie dłuższego tekstu lub kiedy poważne trudności w samodzielnym czytaniu i rozumieniu dłuższego tekstu zostały wskazane w opinii PPP. Lektor odczytuje teksty przed przystąpieniem ucznia do pracy. W sali egzaminacyjnej może znajdować się więcej niż jeden uczeń korzystający z takiej formy pomocy w czytaniu. (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 4 pkt 11c, Komunikat dyrektora CKE, Tabela 1. – X grupa uczniów) Zapisywanie odpowiedzi ucznia do zadań otwartych przez nauczyciela wspomagającego w przypadku, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie jego pracy egzaminacyjnej. Uczeń musi zostać wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem w toku edukacji. Sprawdzian dla tego ucznia odbywa się w oddzielnej sali egzaminacyjnej. (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 4 pkt 11b; Komunikat dyrektora CKE, Tabela 1. – X grupa uczniów) Luty marzec 2015

62 Organizacja sprawdzianu z udziałem lektora
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Organizacja sprawdzianu z udziałem lektora Lektor odczytuje teksty liczące 250 słów lub więcej uczniom, którym głęboka dysleksja uniemożliwia samodzielne czytanie i zrozumienie dłuższego tekstu lub wtedy, gdy poważne trudności w samodzielnym czytaniu i rozumieniu dłuższego tekstu zostały wskazane w opinii PPP. Informacja o tym, czy arkusz zawiera dłuższe teksty, znajduje się na jego pierwszej stronie. Teksty odczytywane są przez lektora jednokrotnie (jeśli jest ich więcej niż jeden, odczytuje się je jeden po drugim), przed zapisaniem na tablicy czasu rozpoczęcia sprawdzianu. Czasu przeznaczonego na odczytanie tekstu/tekstów przez lektora nie wlicza się do czasu trwania sprawdzianu. Odczytywania tekstów przez lektora nie utrwala się na nośniku dźwięku. W jednej sali może przystąpić do sprawdzianu więcej niż jeden uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się korzystający z pomocy lektora. (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 4 pkt 11c oraz Rozdział 7 pkt 20) Luty marzec 2015

63 Kodowanie arkusza egzaminacyjnego
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Kodowanie arkusza egzaminacyjnego KODOWANIE ARKUSZA Uzupełnienie pól przeznaczonych na trzyznakowy kod ucznia i jego numer PESEL oraz umieszczenie naklejek z numerami PESEL uczniów w wyznaczonych miejscach: na pierwszej stronie arkusza – na zeszycie zadań na karcie odpowiedzi. Szóstoklasiści kodują swoje arkusze na polecenie przewodniczącego ZN, w ramach czynności organizacyjnych, przed rozpoczęciem rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 6; Rozdział 7) Luty marzec 2015

64 FRAGMENT PIERWSZEJ STRONY ARKUSZA
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku W tych dwóch polach uczeń umieszcza naklejki ze swoim numerem PESEL FRAGMENT KARTY ODPOWIEDZI Luty marzec 2015

65 Naklejka na arkusze przygotowana przez OKE
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Naklejka na arkusze przygotowana przez OKE Dla każdego z uczniów zostaną przygotowane po cztery naklejki zawierające: - numer PESEL ucznia - kod paskowy z numerem PESEL ucznia. W ramach czynności organizacyjnych szóstoklasista na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego umieszcza obie naklejki z numerem PESEL w wyznaczonych miejscach arkusza: - na pierwszej stronie - na karcie odpowiedzi. Naklejki z numerem PESEL na arkusze dla wszystkich uczniów zostaną przesłane do szkół wraz z naklejkami na bezpieczne koperty oraz naklejkami z kodami identyfikacyjnymi szkół (około dwóch tygodni przed terminem sprawdzianu). Uwaga: Na arkuszach egzaminacyjnych w terminie głównym nie należy umieszczać naklejek z kodem identyfikacyjnym szkoły. Luty marzec 2015

66 Uczniowie, którzy nie kodują swoich arkuszy egzaminacyjnych
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Uczniowie, którzy nie kodują swoich arkuszy egzaminacyjnych korzystający z dostosowanych arkuszy egzaminacyjnych: S*-2, S*-4, S*-5, S*-6, S*-7, S*-8 ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (w tym dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią) niepełnosprawni ruchowo i z czasową niesprawnością rąk z afazją (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 6 pkt 2; Rozdział 7 pkt 18, Informacja dla ucznia, pkt 6d) Arkusze tych uczniów kodują członkowie zespołu nadzorującego w ramach czynności organizacyjnych. Luty marzec 2015

67 Zaznaczenie odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Zaznaczenie odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie Szóstoklasista zaznacza czarnym tuszem odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi. Uwaga: Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych jest jedna w arkuszu – uczeń nanosi na nią zaznaczenia odpowiedzi do zadań z języka polskiego i matematyki (w części pierwszej) lub do języka obcego (w części drugiej). PZN dwukrotnie przypomina zdającym o obowiązku zaznaczenia odpowiedzi na karcie: przed przystąpieniem do pracy i ponownie – na 10 minut przed zakończeniem sprawdzianu. Po upływie czasu na rozwiązanie zadań przewodniczący ZN wyznacza uczniom dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi. (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 6; Rozdział 7) Luty marzec 2015

68 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Luty marzec 2015

69 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Luty marzec 2015

70 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Luty marzec 2015

71 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Uczniowie, którzy nie przenoszą na kartę odpowiedzi do zadań zamkniętych korzystający z dostosowanych arkuszy egzaminacyjnych: S*-2, S*-4, S*-5, S*-6, S*-7, S*-8 ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (w tym dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią) niepełnosprawni ruchowo i z czasową niesprawnością rąk z afazją (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 7 pkt 26 i 28; Informacja dla ucznia, pkt 12) W arkuszach tych uczniów odpowiedzi do zadań zamkniętych pozostają zaznaczone jedynie w zeszycie zadań. Na kartę odpowiedzi przenosi je egzaminator sprawdzający pracę. Luty marzec 2015

72 Poinformowanie uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Poinformowanie uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu Obowiązkiem dyrektora szkoły jako przewodniczący szkolnego zespołu egzamina-cyjnego jest (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 2 pkt 4) Dyrektor szkoły umożliwia szóstoklasistom zapoznanie się z Informacją dla ucznia dotyczącą przebiegu sprawdzianu zamieszczoną w procedurach sprawdzianu (Rozdział 9). Informuje uczniów także o sposobie pracy z arkuszem egzaminacyjnym. Luty marzec 2015

73 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Na karcie odpowiedzi uczeń tylko w tych polach nanosi odpowiednie adnotacje. Luty marzec 2015

74 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Dyrektor szkoły przygotowuje nauczycieli – członków zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu w salach do przeprowadzenia sprawdzianu dla zdających uprawnionych do korzystania z arkuszy dostosowanych (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, informacja na s. 21) zgodnego z procedurami postępowania z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danej części sprawdzianu (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 8). Luty marzec 2015

75 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Informacja dotycząca organizacji sprawdzianu dla zdających uprawnionych do korzystania z arkuszy dostosowanych Do korzystania z dostosowanych arkuszy na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego są uprawnieni uczniowie Dostosowane arkusze egzaminacyjne zawierają zeszyt zadań i kartę odpowiedzi. Uczniowie pracujący z dostosowanymi arkuszami nie kodują zeszytów zadań i kart odpowiedzi. Kodowania ich arkuszy dokonują członkowie zespołów nadzorujących. Uczniowie mogą nie przenosić odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę; zaznaczają je tylko w zeszycie zadań. Do przeprowadzenia części drugiej sprawdzianu wykorzystuje się płytę CD do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu (nie dotyczy arkusza S*-7 dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących). (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, s. 21) Luty marzec 2015

76 Dostawa przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi na sprawdzian
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Dostawa przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi na sprawdzian Centralny dystrybutor dostarcza szkołom przesyłkę z materiałami na obie części sprawdzianu w przeddzień sprawdzianu, 31 marca 2015 (wtorek) w godzinach 8:00–13:00 za pośrednictwem firmy Pocztex. Przesyłkę z materiałami odbierają dwie osoby: PSZE lub osoba pisemnie upoważniona przez PSZE – w obecności członka szkolnego zespołu egzaminacyjnego. (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 2 pkt 5.1) Luty marzec 2015

77 Odbiór przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Odbiór przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi W obecności kuriera PSZE lub upoważniony przez niego członek SZE sprawdza, czy przesyłka nie jest uszkodzona – zgodnie z otrzymaną instrukcją kwituje jej odbiór. Po wyjściu kuriera sprawdza zgodność zawartości przesyłki z zamówieniem złożonym w terminie do 30 stycznia 2015 r. poprzez aplikację Hermes wypełnia Tabelę nr 1 w Zbiorczych protokołach przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej dla obu części sprawdzianu (Załącznik OKE nr 2a i Załącznik OKE nr 2b obowiązujący w terminie głównym) zabezpiecza arkusze w stanie nienaruszonym w sejfie/metalowej szafie lub w specjalnym pomieszczeniu do następnego dnia. (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 10) Luty marzec 2015

78 Poświadczenie przyjęcia arkuszy w obu protokołach
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Poświadczenie przyjęcia arkuszy w obu protokołach Luty marzec 2015

79 Zawartość przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Zawartość przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi Uwaga: Przesyłka dostarczona do szkoły 31 marca zawiera materiały egzaminacyjne do przeprowadzenia obu części sprawdzianu. Wykaz zawartości przesyłki (w tym rodzaje i liczba arkuszy, płyt CD, liczba kopert zwrotnych) Arkusze (w pakietach nie większych niż po 20 egzemplarzy) w liczbie i rodzajach odpowiadających zamówieniu przez szkołę złożonemu do 30 stycznia: - z żółtymi naklejkami – arkusze do części I – język polski i matematyka - z zielonymi naklejkami – arkusze do części II – język obcy nowożytny Rezerwa arkuszy: jeden arkusz, jeśli zdających do 50 dwa arkusze, jeśli zdających jest więcej niż 50 Płyty CD na część II sprawdzianu (oznaczone nazwą języka, terminem sesji i symbolem arkusza) Koperty zwrotne (bezpieczne) zapewniające spakowanie w nich około 25 arkuszy List do przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych Instrukcja postępowania PSZE w celu uruchomienia procedury awaryjnej Luty marzec 2015

80 W przypadku braku odpowiedniej liczby materiałów
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku W przypadku braku odpowiedniej liczby materiałów Po stwierdzeniu, że przesyłka zawiera mniej arkuszy niż zamówiono w aplikacji Hermes do 30 stycznia 2015 r., dyrektor szkoły postępuje zgodnie z procedurą awaryjną. Zgłaszanie niedoboru arkuszy w przesyłce (telefon, faks, ) – do Centrum Monitoringu – w dniu 31 marca 2015 w godzinach od 8:00 do 14:00. Brakujące arkusze zostaną dostarczone do szkoły przez centralnego dystrybutora najpóźniej do godziny 8:00 w dniu 1 kwietnia 2015. (Źródło: Instrukcja procedury awaryjnej przekazywana szkołom w przesyłce) Luty marzec 2015

81 Ocena jakości dystrybucji i druku arkuszy egzaminacyjnych sprawdzianu
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Ocena jakości dystrybucji i druku arkuszy egzaminacyjnych sprawdzianu Ankieta zamieszczona w Serwisie dla dyrektorów szkół. Dyrektor szkoły uzupełnia odpowiednią część ankiety w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących jednego z poniższych aspektów: - Dystrybucja arkuszy egzaminacyjnych (część I) - Reklamacje dotyczące rozbieżności między zawartością przesyłki a zamówieniem (część II) - Błędy techniczne i drukarskie występujące w pojedynczych arkuszach egzamina- cyjnych (część III) - Uwagi dotyczące jakości dystrybucji i druku arkuszy egzaminacyjnych (część IV). Luty marzec 2015

82 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Przekazanie materiałów egzaminacyjnych do sal przed rozpoczęciem sprawdzianu Otwarcie pakietów z arkuszami następuje w dniu sprawdzianu, na około pół godziny przed rozpoczęciem danej części sprawdzianu, w obecności przewodniczących ZN oraz po jednym przedstawicielu zdających z każdej sali egzaminacyjnej. Każdy przewodniczący ZN otrzymuje od PSZE następujące materiały: odpowiednią liczbę arkuszy danego typu na część drugą sprawdzianu – także płytę z języka obcego dokumentację: listę zdających (wydrukowaną z Serwisu OKE dla dyrektorów), Wykaz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Protokół przebiegu części sprawdzianu – sala nr ... naklejki z numerami PESEL przygotowane przez OKE – po dwie na każdy arkusz kopertę/koperty bezpieczne i papierowe naklejkę/naklejki na kopertę/koperty z wypełnionymi arkuszami naklejki z kodem identyfikacyjnym szkoły – na koperty papierowe. (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 7 pkt 10) Uwaga: Naklejki na bezpieczne koperty, naklejki z numerami PESEL uczniów oraz naklejki z kodem identyfikacyjnym szkoły (30 sztuk) każda szkoła otrzyma na około dwa tygodnie przed terminem sprawdzianu. Luty marzec 2015

83 Czynności organizacyjne przed pierwszą częścią sprawdzianu
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Czynności organizacyjne przed pierwszą częścią sprawdzianu Członkowie ZN zapraszają uczniów do sali egzaminacyjnej według kolejności na liście polecają uczniom wylosowanie numerów stolików, odnotowują wylosowane numery na liście zdających sprawdzają przyniesione przez uczniów przybory (pióro lub długopis z czarnym atramentem, ołówek do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz) nie pozwalają wnieść kalkulatorów, urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać ze słowników rozdają arkusze egzaminacyjne do części pierwszej (z żółtymi nalepkami) – nie wcześniej niż o godzinie 9:00. PZN poleca uczniom: sprawdzić kompletność arkusza i zgłosić ewentualne braki przeczytać instrukcję z pierwszej strony arkusza i stosować te zalecenia: - rozwiązania zaznaczać i zapisywać wyłącznie czarnym tuszem - używać ołówka tylko do rysowania - przenieść rozwiązania zapisane w brudnopisie – w miejsca wyznaczone na te rozwiązania w arkuszu - odpowiednio zaznaczać wybrane odpowiedzi do zadań zamkniętych zakodować arkusz – w dwóch miejscach. Uczniowie mogą zadać pytania dotyczące sposobu pracy z arkuszem i spraw organizacyjnych. Luty marzec 2015 (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdziały 6 i 7)

84 Czynności organizacyjne przed drugą częścią sprawdzianu
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Czynności organizacyjne przed drugą częścią sprawdzianu Członkowie ZN zapraszają uczniów do sali egzaminacyjnej według kolejności na liście polecają uczniom wylosowanie numerów stolików, odnotowują wylosowane numery na liście zdających sprawdzają przyniesione przez uczniów przybory (pióro lub długopis z czarnym atramentem); nie pozwalają wnieść kalkulatorów, urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać ze słowników rozdają arkusze egzaminacyjne do części drugiej (z zielonymi nalepkami) – nie wcześniej niż o godzinie 11:45. PZN poleca uczniom: sprawdzić kompletność arkusza i zgłosić ewentualne braki przeczytać instrukcję z pierwszej strony arkusza i stosować te zalecenia: - rozwiązania zaznaczać i zapisywać wyłącznie czarnym tuszem - odpowiednio zaznaczać wybrane odpowiedzi do zadań zamkniętych zakodować arkusz – w dwóch miejscach. Uczniowie mogą zadać pytania dotyczące sposobu pracy z arkuszem i spraw organizacyjnych. (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdziały 6 i 7) Luty marzec 2015

85 Wymiana wadliwego arkusza
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Wymiana wadliwego arkusza Uczniowie sprawdzają, czy arkusze są kompletne. Braki zgłaszają przewodniczącemu ZN. Otrzymują kompletne arkusze. Podpisują się w Protokole przebiegu części….. sprawdzianu w sali… PZN dokonuje wymiany arkusza z usterkami, następnie zamieszcza informacje o wymianie arkusza w Protokole przebiegu części….. sprawdzianu w sali…. Pilnuje, aby uczeń podpisał się w tym protokole. PSZE do wymiany wykorzystuje arkusz rezerwowy. Informację o wymianie zamieszcza w Zbiorczym protokole przebiegu sprawdzianu – część…. Jeżeli liczba arkuszy rezerwowych jest niewystarczająca, powiadamia o tym (telefonicznie i faksem) dyrektora OKE w Gdańsku. Uwaga: Nie wykonuje się kserokopii arkusza egzaminacyjnego. (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 7 pkt 21; Rozdział 13.3) Luty marzec 2015

86 W przypadku usterki płyty CD
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku W przypadku usterki płyty CD (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 13) Instrukcja 13.4 zawiera szczegółowe ustalenia dotyczące zasad postępowania w trakcie części drugiej sprawdzianu w przypadku wady płyty CD lub odtwarzacza płyt oraz konieczności wymiany płyty na rezerwową. Luty marzec 2015

87 Unieważnienie sprawdzianu
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Unieważnienie sprawdzianu Przewodniczący zespołu nadzorującego w danej sali egzaminacyjnej w przypadku - stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia - wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania z niego przez ucznia (słuchacza) w sali egzaminacyjnej - zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu pracy z arkuszem egzaminacyjnym w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom - wystąpienia szczególnych sytuacji losowych lub zdrowotnych, np. zasłabnięcia ucznia powiadamia przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, który podejmuje decyzję o przerwaniu danemu uczniowi pracy z arkuszem egzaminacyjnym i unieważnieniu mu danej części sprawdzianu. O unieważnieniu sprawdzianu decyduje PSZE. Wypełnia Załącznik nr 11 z procedur sprawdzianu i dołącza go do dokumentacji egzaminacyjnej wraz z unieważnionym arkuszem. Po fakcie PSZE faksem powiadamia OKE w Gdańsku o unieważnieniu. (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 2 pkt 4.6; Rozdział 6 pkt 4i); Rozdział 13.6 pkt 1) Luty marzec 2015

88 Wcześniejsze zakończenie pracy z arkuszem
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Wcześniejsze zakończenie pracy z arkuszem Uczeń, który ukończył pracę przed czasem - zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki - zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika - czeka na swoim miejscu, aż członek ZN sprawdzi w jego obecności kompletność materiałów, poprawność zakodowania i odbierze arkusz. Jeżeli uczeń zakończy pracę wcześniej niż na 10 minut przed końcem sprawdzianu, przed odebraniem arkusza nauczyciel sprawdza, czy uczeń bez dysfunkcji przeniósł odpowiedzi na kartę. W przypadku braku zaznaczeń poleca uczniowi przeniesienie odpowiedzi. PSZE ustala przed sprawdzianem, czy uczniowie, którzy skończą pracę przed upływem czasu, mogą opuścić salę egzaminacyjną, czy zostają w niej do końca sprawdzianu. (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 7 pkt 26) Luty marzec 2015

89 Zakończenie pracy z arkuszem
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Zakończenie pracy z arkuszem Po upływie czasu przeznaczonego na sprawdzian PZN informuje uczniów o zakończeniu pracy wyznacza dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów poleca uczniom zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolików. Uczniowie pozostają na swoich miejscach i czekają, aż członkowie ZN sprawdzą w ich obecności kompletność arkuszy i poprawność zakodowania, po czym odbiorą arkusze. (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 7 pkt 29) Luty marzec 2015

90 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu pierwszej części sprawdzianu W obecności przedstawiciela zdających Zespół Nadzorujący odnotowuje na listach obecności oddanie arkuszy przez uczniów zaznacza w dwóch miejscach arkusza odpowiednie pola, jeżeli uczeń jest uprawniony do stosowania specjalnych kryteriów punktowania lub ma prawo do nieprzenoszenia odpowiedzi do zadań zamkniętych przygotowuje arkusze do przekazania do OKE – w całości, bez odrywania kart odpowiedzi przelicza i układa arkusze w kolejności zgodnej ze specyfikacją na etykiecie uzupełnia informacje na etykiecie na bezpieczną kopertę, nakleja ją na kopertę umieszcza arkusze w bezpiecznej kopercie i zakleja kopertę. Po opuszczeniu sali przez ucznia Zespół Nadzorujący uzupełnia informacje o uczniach na liście obecności podpisuje listę sporządza i podpisuje Protokół przebiegu sprawdzianu – sala nr… (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 8) Luty marzec 2015

91 Pola zaznaczane przez członków ZN po zakończeniu I części sprawdzianu
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Pola zaznaczane przez członków ZN po zakończeniu I części sprawdzianu Luty marzec 2015

92 Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po I części sprawdzianu
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po I części sprawdzianu Luty marzec 2015

93 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu drugiej części sprawdzianu W obecności przedstawiciela zdających Zespół Nadzorujący odnotowuje na listach obecności oddanie arkuszy przez uczniów zaznacza w dwóch miejscach arkusza odpowiednie pole, jeżeli uczeń ma prawo do nieprzenoszenia odpowiedzi do zadań zamkniętych przygotowuje arkusze do przekazania do OKE: - w arkuszach uczniów, którzy mieli obowiązek przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę, karty odpowiedzi oddzielane są od zeszytów zadań; karty przekazywane są do OKE, zeszyty zadań zostają w szkole - arkusze uczniów, którzy nie mieli obowiązku przeniesienia odpowiedzi na kartę lub zgłosili, że nie zdążyli przenieść wszystkich odpowiedzi, oddawane są w całości przelicza i układa arkusze z nieoderwanymi kartami odpowiedzi (razem) oraz oderwane karty odpowiedzi (razem) uzupełnia informacje na etykiecie na bezpieczną kopertę, nakleja ją na kopertę umieszcza materiały (karty odpowiedzi i/lub całe arkusze – z nieoderwanymi kartami odpowiedzi) w bezpiecznej kopercie i zakleja kopertę. Po opuszczeniu sali przez ucznia Zespół Nadzorujący uzupełnia informacje o uczniach na liście obecności podpisuje listę sporządza i podpisuje Protokół przebiegu sprawdzianu – sala nr… Luty marzec 2015 (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 8)

94 pakowane do wspólnej koperty
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Postępowanie z arkuszami w sali egzaminacyjnej po zakończeniu drugiej części sprawdzianu karty odpowiedzi oddzielone od zeszytów zadań – u uczniów, którzy mieli obowiązek przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę i zdążyli przenieść wszystkie zaznaczenia arkusze (zeszyty zadań z nieoderwanymi kartami odpowiedzi) uczniów, którzy nie mieli obowiązku przeniesienia odpowiedzi na kartę lub zgłosili, że nie zdążyli przenieść wszystkich odpowiedzi pakowane do wspólnej koperty Luty marzec 2015 (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 8)

95 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Luty marzec 2015

96 Pola zaznaczane przez członków ZN po zakończeniu II części sprawdzianu
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Pola zaznaczane przez członków ZN po zakończeniu II części sprawdzianu Luty marzec 2015

97 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po II części sprawdzianu – cd. Luty marzec 2015

98 niepełnosprawność ruchowa zaburzenia komunikacji językowej
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Informacja na kopercie o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi niepełnosprawność ruchowa afazja dysortografia przewlekła choroba zaburzenia komunikacji językowej Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych ucznia jest istotną wskazówką dla egzaminatora sprawdzającego pracę, np. jakie powinien zastosować kryteria oceniania zadań otwartych. Luty marzec 2015

99 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Informacja na kopercie z arkuszami uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się DYSLEKSJA Luty marzec 2015

100 Pakowanie arkuszy w sali egzaminacyjnej
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Pakowanie arkuszy w sali egzaminacyjnej Do kopert papierowych arkusze niewykorzystane – po rozdaniu arkuszy uczniom i sprawdzeniu ich kompletności arkusz wadliwy – po wymianie na kompletny arkusz ucznia, który przerwał/któremu przerwano sprawdzian – natychmiast po odebraniu arkusza od ucznia arkusz dla lektora do odczytania tekstów uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – natychmiast po zakończeniu czytania. Na kopertach papierowych można umieścić naklejki z kodem identyfikacyjnym szkoły. Do kopert bezpiecznych po zakończeniu każdej części sprawdzianu pakuje się arkusze wypełnione przez uczniów i nauczycieli wspomagających (lub arkusze i oderwane karty odpowiedzi, lub tylko karty odpowiedzi). Uwaga: Arkuszy S*-6, S*-7, S*-8 na obu częściach sprawdzianu nie należy pakować we wspólnych kopertach z arkuszami standardowymi. Na obu częściach sprawdzianu arkusze: S*-2, S*-4, S*-5 można spakować razem ze standardowymi, jeżeli brakuje kopert. Luty marzec 2015

101 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku „Awaryjne” spakowanie arkuszy uczniów przystępujących do I części sprawdzianu we wspólnej sali W razie braku kopert… Sala nr 10. Uczniowie samodzielnie pracują z arkuszami standardowym i dostosowanymi. bezpieczna koperta 1. arkusz: standardowy, ucznia z autyzmem i słabowidzącego bezpieczna koperta 2. arkusz ucznia słabosłyszącego bezpieczna koperta 3. dwa arkusze uczniów upośledzonych w stopniu lekkim S*-1 arkusz ucznia z dysleksją S*-2 arkusz ucznia z autyzmem S*-4 arkusz ucznia słabowidzą- cego S*-7 arkusz ucznia niesłyszą- cego S*-8 arkusz ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim S*-8 arkusz ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim Luty marzec 2015

102 Postępowanie w przypadku braku koperty bezpiecznej
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Postępowanie w przypadku braku koperty bezpiecznej Arkusze zdających należy spakować do kopert papierowych Opisać koperty papierowe na wzór etykiet OKE w Gdańsku Sporządzić adnotację o zastąpieniu koperty bezpiecznej – papierową w Protokole przebiegu części……… sprawdzianu – sala nr… w Zbiorczym protokole przebiegu części…….. sprawdzianu Koperty bezpieczne można odebrać w przeddzień sprawdzianu w OKE w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, w sekretariacie na II piętrze. Wcześniej należy wysłać faksem informację o niedoborze kopert. Luty marzec 2015

103 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Sporządzenie dokumentacji egzaminacyjnej i przekazanie jej do OKE w Gdańsku Luty marzec 2015 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 103

104 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Przygotowanie kompletu wzorów dokumentacji sprawdzianu w terminie głównym dokumenty egzaminacyjne: → Egzaminy → Sprawdzian → Procedury i załączniki załączniki nr 1–15 z procedur CKE obowiązujących w roku szkolnym 2014/ (w formacie MS Word i .pdf) załączniki opracowane w OKE Gdańsk: Wykaz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Załącznik OKE nr 1-S) Zbiorczy protokół przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej – dla każdej części sprawdzianu osobno (obowiązujące w terminie głównym Załącznik OKE nr 2a-S i Załącznik OKE nr 2b-S) (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 2 pkt 4.7) Luty marzec 2015

105 Płyty CD wykorzystane podczas sprawdzianu zostają w szkole.
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Płyty CD wykorzystane podczas sprawdzianu zostają w szkole. Luty marzec 2015

106 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku W wykazie należy uwzględnić wszystkich uczniów korzystających z dostosowań, kierując się ustaleniami zawartymi w Tabeli 1. w Komunikacie dyrektora CKE w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu. Luty marzec 2015

107 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Zestawienie dokumentacji przesyłanej do OKE po sprawdzianie – zamieszczone na protokołach przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej (Załącznik OKE nr 2a, Załącznik nr 2b) w wersjach obowiązujących w terminach głównym i dodatkowym. Luty marzec 2015

108 Spakowanie przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Spakowanie przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi Należy: materiały egzaminacyjne z obu części sprawdzianu spakować do jednej paczki dokumentację z każdej części sprawdzianu umieścić w dwóch osobnych koszulkach lub kopertach; jako pierwszy umieścić protokół przekazania/odbioru (jeden egzemplarz) arkusze z części pierwszej i drugiej oddzielić np. większym arkuszem papieru. arkusze egzaminacyjne wypełnione przez uczniów (pracujących samodzielnie lub z nauczycielem wspomagającym) lub arkusze i karty odpowiedzi, lub tylko karty odpowiedzi – w bezpiecznych kopertach arkusze uczniów, którzy przerwali lub którym przerwano sprawdzian – w zaklejonych i opisanych papierowych kopertach dokumentacja egzaminacyjna – w niezaklejonej papierowej kopercie połączone w jeden pakunek arkusze niewykorzystane, z usterkami oraz wykorzystane do odczytania uczniom z dysleksją – w zaklejonych i opisanych papierowych kopertach Luty marzec 2015 Paczkę z materiałami egzaminacyjnymi należy oznaczyć naklejką z kodem identyfikacyjnym szkoły.

109 Redystrybucja materiałów egzaminacyjnych w dniu 1 kwietnia
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Redystrybucja materiałów egzaminacyjnych w dniu 1 kwietnia PSZE zabezpiecza materiały egzaminacyjne po zakończeniu sprawdzianu i dostarcza je OKE w Gdańsku. Dyrektorzy szkół z Trójmiasta i powiatu gdańskiego proszeni są o dostarczenie materiałów bezpośrednio do siedziby OKE w Gdańsku w godzinach 13:30–15:30, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na tydzień przed terminem sprawdzianu na stronie OKE (w Serwisie dla dyrektorów szkół). Redystrybucja dla pozostałych szkół z województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego – w godzinach 13:30–16:30. Luty marzec 2015

110 Przygotowanie i przeprowadzenie sprawdzianu w terminie dodatkowym
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Przygotowanie i przeprowadzenie sprawdzianu w terminie dodatkowym Luty marzec 2015 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 110

111 Zgłoszenie uczniów na termin dodatkowy – 1 czerwca
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Zgłoszenie uczniów na termin dodatkowy – 1 czerwca Termin zgłoszenia danych uczniów przystępujących do sprawdzianu w dodatkowym terminie: do 15 kwietnia, poprzez aplikację elektroniczną w Serwisie dla dyrektorów szkół → Wykaz laureatów, zwolnionych, nieobecnych. Sprawdzian w terminie dodatkowym, 1 czerwca 2015 roku, należy przeprowadzić z zachowaniem obowiązujących procedur i zapisów prawnych – tak jak w terminie głównym. Luty marzec 2015

112 Dostarczenie arkuszy na termin dodatkowy sprawdzianu
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Dostarczenie arkuszy na termin dodatkowy sprawdzianu TERMIN odbioru przesyłki od dystrybutora: 29 maja, w godzinach 8:00–13:00 Dostarczy ją pracownik firmy Pocztex. ZAWARTOŚĆ przesyłki: arkusze, płyty CD, koperty bezpieczne. Do przeprowadzenia sprawdzianu należy przygotować: - druki do sporządzenia pełnej dokumentacji - listę zdających - opis na kopertę z arkuszami (kopertę można także opisać ręcznie, nanosząc wszystkie niezbędne informacje, zamieszczane na naklejkach na koperty). Luty marzec 2015

113 Harmonogram sprawdzianu w terminie dodatkowym
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Harmonogram sprawdzianu w terminie dodatkowym (Komunikat dyrektora CKE z  3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku) Luty marzec 2015

114 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Postępowanie z arkuszami po zakończeniu obu części sprawdzianu w terminie czerwcowym Jeśli w terminie dodatkowym zabraknie naklejek z numerami PESEL uczniów, w dwóch miejscach arkuszy, w miejscu przeznaczonym na naklejkę, ręcznie wpisuje się numer PESEL ucznia i kod szkoły (lub umieszcza się naklejki z kodem identyfikacyjnym szkoły). Zarówno po pierwszej, jak i drugiej części sprawdzianu wypełnione przez uczniów arkusze pakuje się do bezpiecznych kopert w całości, bez odrywania kart odpowiedzi od zeszytów zadań. Luty marzec 2015

115 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Przygotowanie kompletu wzorów dokumentacji sprawdzianu w terminie dodatkowym dokumenty egzaminacyjne: → Egzaminy → Sprawdzian → Procedury i załączniki załączniki nr 1–15 z procedur CKE obowiązujących w roku szkolnym 2014/ (w formacie MS Word i .pdf) załączniki opracowane w OKE Gdańsk: Wykaz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Załącznik OKE nr 1-S) Zbiorczy protokół przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej – dla każdej części sprawdzianu osobno (obowiązujące w terminie dodatkowym Załącznik OKE nr 2a-S i Załącznik OKE nr 2b-S) (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 2 pkt 4.7) Luty marzec 2015

116 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Luty marzec 2015

117 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Luty marzec 2015

118 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Redystrybucja materiałów egzaminacyjnych w terminie dodatkowym – 1 czerwca 2015 Dyrektorzy szkół z Trójmiasta i powiatu gdańskiego proszeni są o dostarczenie arkuszy wypełnionych przez uczniów i pozostałych materiałów egzaminacyjnych do siedziby OKE w Gdańsku, 1 czerwca, do godziny 15:30. Dyrektorzy pozostałych szkół z okręgu – samodzielnie zamawiają kuriera Pocztex-u, aby przekazać do OKE arkusze wypełnione przez szóstoklasistów wraz z pozostałą dokumentacją egzaminacyjną. Na specyfikacji przesyłki należy nanieść numer umowy: ID /G. W przypadku gdy sprawdzian się nie odbędzie, należy 1 czerwca przesłać do OKE w Gdańsku przesyłką poleconą nienaruszone materiały wraz z krótką informacją (np.: „Sprawdzian nie odbył się, uczeń nieobecny”). Luty marzec 2015

119 Odbiór informacji o wynikach sprawdzianu i przekazanie ich uczniom
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Odbiór informacji o wynikach sprawdzianu i przekazanie ich uczniom Luty marzec 2015 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 119

120 Informacja o wynikach sprawdzianu
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Informacja o wynikach sprawdzianu (Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015, Rozdział 11; § 48 ust. 5 Rozporządzenia; Informator o sprawdzianie, s. 9) Wynik ze sprawdzianu uzyskany przez szóstoklasistę nie ma wpływu na ukończenie przez niego szkoły. Luty marzec 2015

121 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Wyniki sprawdzianu okręgowa komisja przekazuje szkołom podstawowym nie wcześniej niż w dniu ogłoszonym przez dyrektora CKE jako dzień uwolnienia wyników sprawdzianu, tj. 29 maja 2015 roku. Dyrektor szkoły od tego dnia udostępnia szóstoklasistom informacje o ich wynikach ze sprawdzianu. Indywidualne zaświadczenia z wynikami szóstoklasistów OKE przekazuje szkołom nie później niż 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno- -wychowawczych. → 18 czerwca zostaną wysłane do szkół listy z zaświadczeniami. → Dyrektorzy szkół z Trójmiasta i powiatu gdańskiego proszeni są czerwca o odbiór zaświadczeń z siedziby OKE w Gdańsku (w godzinach 8:00–15:30). Uwaga: Dyrektor szkoły przekazuje uczniom zaświadczenia w dniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – – wraz ze świadectwem ukończenia szkoły. W razie wątpliwości dotyczących wyników sprawdzianu dyrektor szkoły kontaktuje się z OKE w Gdańsku faksem lub telefonicznie: Luty marzec 2015

122 Czynności dyrektora szkoły po otrzymaniu zaświadczeń o wynikach
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Czynności dyrektora szkoły po otrzymaniu zaświadczeń o wynikach Sprawdzenie zgodności danych zamieszczonych na zaświadczeniach. W razie „literówek” – odesłanie do OKE nieważnych zaświadczeń (z dokonanymi poprawkami) – z wnioskiem o wydanie nowych. W razie błędów w danych osobowych (brak drugiego imienia, błędne miejsce lub data urodzenia) – odesłanie do OKE nieważnych zaświadczeń z dokonanymi poprawkami - z wnioskiem o wydanie nowych - z kserokopią dokumentu, na podstawie którego zostanie wydane nowe zaświadczenie (np. aktem urodzenia). Podpisanie listy otrzymanych zaświadczeń i przesłanie jej do OKE w Gdańsku. Zebranie podpisów szóstoklasistów na zestawieniu wydanych zaświadczeń i zachowanie go w dokumentacji szkoły. Luty marzec 2015

123 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/2015
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Materiały dotyczące sprawdzianu w nowej formule egzaminacyjnej   O sprawdzianie - informacje ogólne - informacje dla rodziców (w formie przystępnie zredagowanej broszury) - ulotka i film w sprawie zaznaczania odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie - informacje dla nauczycieli (w formie cyklu czterech wykładów)  podstawa programowa  informatory o sprawdzianie przykładowe arkusze egzaminacyjne wszystkich typów arkusze egzaminacyjne zastosowane na sprawdzianie próbnym 17 grudnia 2014 i schematy punktowania  procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu komunikaty dyrektora CKE - w sprawie harmonogramu egzaminów w roku szkolnym 2014/2015 - w sprawie dostosowań warunków i formy sprawdzianu uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Luty marzec 2015

124 Ogólnopolski sprawdzian próbny
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Ogólnopolski sprawdzian próbny przeprowadzony 17 grudnia 2014 r. udział szkół – dobrowolny wyniki ustalone samodzielnie przez nauczycieli szkół podstawowych, także przy pomocy udostępnionego arkusza kalkulacyjnego badanie DUSZa (diagnoza umiejętności szóstoklasistów) przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych w 60 szkołach podstawowych z całego kraju – materiał porównawczy dla szkół  Luty marzec 2015

125 Dziękuję. Opracowanie: Joanna Wawrowska
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy w roku szkolnym 2014/ OKE w Gdańsku Telefony kontaktowe ☎ w sprawie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu: (58) ☎ w sprawie aplikacji Hermes: (58) (58) (58) ☎ w sprawie zwolnienia uczniów ze sprawdzianu: (58) (58) fax: (58) Dziękuję. Opracowanie: Joanna Wawrowska Luty marzec 2015


Pobierz ppt "Sprawdzian w klasie szóstej w roku szkolnym 2014/2015 OKE w Gdańsku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google