Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w kształceniu zawodowym odpowiedzią na oczekiwania pracodawców i rynku pracy Kazimierz Dolny, 29 października 2014 SEKRETARZ STANU W MEN – TADEUSZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w kształceniu zawodowym odpowiedzią na oczekiwania pracodawców i rynku pracy Kazimierz Dolny, 29 października 2014 SEKRETARZ STANU W MEN – TADEUSZ."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w kształceniu zawodowym odpowiedzią na oczekiwania pracodawców i rynku pracy Kazimierz Dolny, 29 października 2014 SEKRETARZ STANU W MEN – TADEUSZ SŁAWECKI

2 Modernizacja kształcenia zawodowego została wprowadzona ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 29 września 2011r. Nr 205, poz.1206) Nowelizacja ustawy o systemie oświaty

3 Rok szkolny 2014/2015 został ogłoszony Rokiem Szkoły Zawodowców, co wpisuje się również w priorytet Unii Europejskiej w obszarze edukacji jakim jest obecnie kształcenie zawodowe Rok szkolny 2014/2015 – Rokiem Szkoły Zawodowców

4 4 4 Kontynuacja wdrażania zmian wprowadzonych we wrześniu 2012 Kontynuacja wdrażania zmian wprowadzonych we wrześniu 2012 r. – oraz monitorowanie wdrażania zmian w ramach projektu KOWEZiU Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach Pozytywna tendencja w wynikach egzaminów zawodowych Wsparcie dyrektorów szkół w organizacji pracy szkoły – konferencje oke Wsparcie doradztwa zawodowego w gimnazjach – szkolenia Rozbudowana oferta kształcenia w zawodach – zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Nowelizacja podstawy programowej kształcenia w zawodach Zmiany w organizacji roku szkolnego Planowane zmiany w ustawie o systemie oświaty Uruchomienie projektów w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 Działania MEN w roku szkolnym 2014/2015

5 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Procesowi modernizacji towarzyszy proces monitorowania wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach. Wyniki I etapu monitorowania prowadzonego od września 2013 wskazały na potrzebę kontynuacji następujących działań: -wzmocnienie współpracy szkół z pracodawcami, -poprawa jakości i efektywności doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i ich rodziców oraz rozbudowa i poprawa dostępności systemu informacji edukacyjno-zawodowej, -upowszechnienie kwalifikacyjnych kursów zawodowych i innych pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, -promowanie kształcenia zawodowego realizowanego. W wyniku I etapu monitorowania KOWEZiU przygotowało na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu cykl szkoleń doskonalących z zakresu wdrażania zmian dla kadry zarządzającej oraz nauczycieli szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz dla kadry placówek doskonalenia nauczycieli. Indywidualne ścieżki kształcenia 5 Monitorowanie procesu wdrażania zmian – działania KOWEZiU

6 Nowy egzamin zawodowy w sesji letniej w liczbach: maj-czerwiec 2013maj-lipiec 2014 Liczba przystępujących (część pisemna) 24 383120 867 Liczba przystępujących (część praktyczna) 24 190118 489 Liczba przystępujących (obie części) 23 800118 489 Liczba kwalifikacji28138 Zdawalność60,2 %64,55 % Pozytywna tendencja w wynikach egzaminów zawodowych Egzamin jest zdany, jeśli zdający uzyska: z części pisemnej - minimum 50%, z części praktycznej - minimum 75%.

7 W odniesieniu do egzaminu we wszystkich 138 kwalifikacji: część pisemna egzaminu z wymaganym poziomem zaliczenia 50%, zakończyła się sukcesem dla 82,34% zdających część praktyczna egzaminu z wymaganym poziomem zaliczenia 75%, zakończyła się sukcesem dla blisko 72,86% zdających cały egzamin z pomyślnym wynikiem obu jego części zdało 64,55% zdających. Nowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w 2014 r.

8 Cele reformy wprowadzonej 1 września 2012 r. od września do października br. odbywały się konferencje okręgowych komisji egzaminacyjnych z dyrektorami szkół, na których prezentowane są propozycje związane z planowaniem pracy szkoły w kontekście egzaminów zawodowych prezentowane przykłady rozwiązań/dobrych praktyk zostały wypracowane na spotkaniu dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz kierowników wydziałów egzaminów zawodowych OKE dyrektorzy szkół przedstawiali uczestnikom konferencji propozycje narzędzi, którymi się posługują przy planowaniu organizacji egzaminów zawodowych oraz monitorowaniu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz kształcenia w zawodach w najbliższym czasie zostanie opublikowana broszura z przykładowymi rozwiązaniami prezentowanymi na konferencjach Wsparcie dyrektorów szkół w organizacji pracy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – konferencje oke 8

9 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Od października 2014 r. – w ramach projektu KOWEZiU „Edukacja dla pracy – etap 2” prowadzone są szkolenia dla dyrektorów gimnazjów oraz osób realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w gimnazjach. Szkoleniami na terenie całego kraju zostanie objętych ponad 6 000 gimnazjów oraz 18 000 osób (po 3 osoby z każdej szkoły). Program szkolenia obejmuje część wspólną dla wszystkich uczestników oraz odrębne moduły dedykowane dyrektorom szkół i osobom realizującym doradztwo w szkołach, w tym m.in.: –planowanie działań w zakresie doradztwa w gimnazjum, –ewaluacja wewnętrzna doradztwa w gimnazjum, –pomoc uczniom gimnazjum w planowaniu kariery, –wsparcie dla nauczycieli przedmiotów w realizacji zadań z zakresu doradztwa, –wykorzystanie informacji edukacyjno-zawodowej w realizacji doradztwa, –dostępne zasoby dotyczące doradztwa edukacyjno-zawodowego. Indywidualne ścieżki kształcenia 9 Wsparcie doradztwa zawodowego w gimnazjach

10 10 Kontynuacja wdrażania zmian wprowadzonych we wrześniu 2012 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Znowelizowana klasyfikacja obejmuje 194 zawody podzielone na kwalifikacje (od 1 do 3 w każdym zawodzie). Od września 2014 r. do klasyfikacji wprowadzone zostały 3 nowe zawody: –Technik urządzeń dźwigowych –Technik chłodnictwa i klimatyzacji –Mechanik motocyklowy Konsekwencją zmian w klasyfikacji będzie również nowelizacja podstawy programowej kształcenia w zawodach. Zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

11 Cele reformy wprowadzonej 1 września 2012 r. W ustawie znalazły się regulacje określające: katalog osób uprawnionych do zdawania egzaminu zawodowego (uczniowie i absolwenci szkół zawodowych, osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, osoby spełniające warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych, osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych); formę egzaminu (część pisemna i część praktyczna); miejsce przeprowadzania egzaminu oraz osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie egzaminu (szkoła, placówka, pracodawca, organizator kwalifikacyjnego kursu zawodowego); warunki zdania egzaminu (takie jak dotychczas – 50% punktów z części pisemnej i 75% punktów z części praktycznej); warunki ponownego przystępowania do egzaminu (możliwość poprawiania części pisemnej lub części praktycznej przez 5 lat, a nie 3 lata jak dotychczas). Zmiany w ustawie o systemie oświaty - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 11

12 Cele reformy wprowadzonej 1 września 2012 r. możliwość przeprowadzania egzaminu u organizatora kwalifikacyjnego kursu zawodowego - egzamin będzie odbywał się nie tylko w szkole, placówce lub u pracodawcy, ale również u organizatora kwalifikacyjnego kursu zawodowego; określenie zasad unieważnienia pracy egzaminacyjnej w przypadku gdy uczeń nie wykonuje jej samodzielnie Zmiany w przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w stosunku do obecnego stanu prawnego 12

13 Cele reformy wprowadzonej 1 września 2012 r. W zakresie rekrutacji do szkół prowadzących kształcenie zawodowe: Kandydat będzie dostarczał zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w momencie ostatecznego wyboru szkoły Dołączenie zaświadczenia będzie zatem potwierdzeniem wyboru szkoły. W zakresie organizowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych: Wprowadzenie możliwości organizowania przez szkoły zawodowe kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie obszaru, w którym kształcą, a nie tylko w zakresie danego zawodu, tak jak to było do tej pory Pozostałe zmiany dotyczące kształcenia zawodowego 13

14 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Wdrożenie mechanizmów strategicznej współpracy z przedstawicielami partnerów społecznych na rzecz dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, w tym opracowanie: –podstaw programowych we współpracy z pracodawcami, –zadań egzaminacyjnych z udziałem pracodawców, –multimedialnych podręczników do kształcenia zawodowego, –programów nauczania do kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych, –kursów multimedialnych do kształcenia zawodowego, –ramowych programów realizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach. Opracowanie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi (konkurs) Przygotowanie narzędzi i realizacja badania losów absolwentów szkół zawodowych. Indywidualne ścieżki kształcenia 14 Wsparcie dla kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

15 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Doposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w sprzęt i materiały niezbędne do realizacji kształcenia w zawodach Współpraca szkół zawodowych z ich otoczeniem (pracodawcy, instytucje rynku pracy, uczelnie): –wspólne konstruowanie oferty kształcenia w szkołach i w formach pozaszkolnych, –wspólne przygotowywanie programów nauczania dla zawodu, –organizacja zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów, –organizowanie ze szkołami kwalifikacyjnych kursów zawodowych, –organizacja praktyk i staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego, –zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii, –rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego. Doradztwo zawodowe dla młodzieży i dorosłych Indywidualne ścieżki kształcenia 15 Wsparcie dla kształcenia zawodowego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

16 Od września 2014 do kwietnia 2015 – cykl konferencji regionalnych dla pracodawców upowszechniających ideę włączenia pracodawców w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania: 17 listopada 2014 – woj. lubuskie i zachodnio-pomorskie (Gorzów Wlkp) 1 grudnia 2014 – woj. świętokrzyskie i małopolskie (Kraków) 27 marca 2015 – woj. mazowieckie (Warszawa) 20 kwietnia 2015 – woj. opolskie i śląskie (Opole) Celem konferencji jest ukazanie pracodawców jako kluczowych partnerów szkoły zawodowej, mających wpływ na kształtowanie jej pozytywnego wizerunku oraz podnoszenie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Regionalne spotkania z pracodawcami

17 www.facebook.com/rokszkolyzawodowcow


Pobierz ppt "Zmiany w kształceniu zawodowym odpowiedzią na oczekiwania pracodawców i rynku pracy Kazimierz Dolny, 29 października 2014 SEKRETARZ STANU W MEN – TADEUSZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google