Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustny egzamin maturalny Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustny egzamin maturalny Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku"— Zapis prezentacji:

1 Ustny egzamin maturalny Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
z języka polskiego od 2015 roku Opracowanie: Andrzej Spilkowski Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku

2 Ustny egzamin maturalny z języka polskiego
od 2015 roku Cele egzaminu Przebieg egzaminu Budowa zadania Tekst kultury Przykłady zadań Część monologowa Część dialogowa Ocenianie

3 Ustny egzamin maturalny z języka polskiego
od 2015 roku sprawdzenie umiejętności analizowania i interpretowania tekstu kultury Cele egzaminu Przebieg egzaminu sprawdzenie umiejętności tworzenia samodzielnej wypowiedzi ustnej na podstawie tekstu kultury zgodnie z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki Budowa zadania Tekst kultury sprawdzenie sfunkcjonalizowanej wiedzy o kulturze (zwłaszcza o literaturze) Przykłady zadań umożliwia zdającemu zaprezentowanie poziomu dojrzałości intelektualnej Część monologowa Część dialogowa sprawdzenie sfunkcjonalizowanej wiedzy o języku (sprawności językowo-komunikacyjnej) Ocenianie uwrażliwienie na kulturę rozmowy

4 Ustny egzamin maturalny z języka polskiego
od 2015 roku Cele egzaminu przygotowanie wypowiedzi monologowej – nie więcej niż 15 minut rozmowa z zespołem przedmiotowym – ok. 5 minut wypowiedź monologowa – ok. 10 minut Przebieg egzaminu Budowa zadania Tekst kultury Przykłady zadań wyniki egzaminu – tego samego dnia, w którym odbywa się egzamin Część monologowa Część dialogowa Ocenianie

5 Ustny egzamin maturalny z języka polskiego
od 2015 roku Jedno polecenie o charakterze problemowym, np.: W jaki sposób twórca plakatu odczytuje III cz. Dziadów? Jak Internet wpływa na komunikowanie się ludzi? W jaki sposób przejawia się i jakie skutki rodzi brutalna, bezrozumna siła? Zadanie odwołuje się do umiejętności (i wiadomości) wskazanych w podstawie programowej dla IV etapu edukacji polonistycznej (oraz etapów niższych). Zadanie zawiera wyraźnie określoną sytuację komunikacyjną (za pomocą czasowników operacyjnych, które wskazują formę wypowiedzi). Jeden tekst źródłowy i wskazanie zakresu doboru innego lub innych tekstów źródłowych: bajka I. Krasickiego i inne teksty literackie plakat i III cz. Dziadów A. Mickiewicza tekst J. Grzeni o komunikacji językowej i inny tekst kultury. Cele egzaminu Przebieg egzaminu Budowa zadania Tekst kultury Przykłady zadań Część monologowa Część dialogowa Ocenianie

6 Ustny egzamin maturalny z języka polskiego
od 2015 roku Cele egzaminu Przebieg egzaminu Budowa zadania Tekst kultury literacki ikoniczny ( np. plakat, obraz malarski, fotografia, rzeźba, ilustracja książkowa) Tekst kultury - punkt wyjścia dla rozważań, które w dalszej części wypowiedzi monologowej będą rozwijane przez sfunkcjonalizowane przywołanie innych tekstów kultury. popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku Przykłady zadań Część monologowa Część dialogowa Ocenianie

7 Ustny egzamin maturalny z języka polskiego
od 2015 roku Cele egzaminu W jaki sposób Internet wpływa na formy i sposoby komunikowania się ludzi między sobą? Uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do przytoczonego tekstu Jana Grzeni, do modelu aktu komunikacji językowej i do wybranego tekstu kultury. Wpływ bezrozumnej siły na ludzkie życie. Określ jego charakter na podstawie obrazu Francisco Goi „Kolos” i wybranego utworu literackiego. Jakie odczytanie Dziadów cz. III Adama Mickiewicz odnajdujesz na zapowiadającym sztukę plakacie teatralnym? Omów zagadnienie, wykorzystując znajomość dramatu. Przebieg egzaminu Budowa zadania Tekst kultury Przykłady zadań Część monologowa Część dialogowa Ocenianie

8 Ustny egzamin maturalny z języka polskiego
od 2015 roku Jakie odczytanie Dziadów cz. III Adama Mickiewicza odnajdujesz na zapowiadającym sztukę plakacie teatralnym? Omów zagadnienie, wykorzystując znajomość dramatu. Cele egzaminu Przebieg egzaminu Budowa zadania Tekst kultury Przykłady zadań Część monologowa Część dialogowa Ocenianie Bolesław Polnar, [plakat teatralny], A. Mickiewicz, Dziady, 1997.

9 Ustny egzamin maturalny z języka polskiego
od 2015 roku Cele egzaminu Przygotowanie się do wypowiedzi monologowej: Analiza polecenia; ustalenie istoty problemu i określenie celu wypowiedzi. Ujęcie zgromadzonego materiał w uporządkowaną wypowiedź (w formie konspektu, ramowego planu lub pomocniczych notatek). Zapoznanie się z tekstem źródłowym; ustalenie związku z problemem ujętym w temacie; ustalenie sposobu wykorzystania tekstu źródłowego do rozwiązania problemu. Wybór tekstów literackich (funkcjonalnie powiązanych z tekstem źródłowym), których analiza i interpretacja pozwoli na wieloaspektowe i pogłębione rozwiązanie problemu zawartego w temacie. Przebieg egzaminu Budowa zadania Tekst kultury Przykłady zadań Część monologowa Część dialogowa Ocenianie

10 Ustny egzamin maturalny z języka polskiego
od 2015 roku Cele egzaminu Przygotowanie się do wypowiedzi monologowej: Nadanie wypowiedzi właściwej struktury (na przykładzie wypowiedzi argumentacyjnej) Przebieg egzaminu Budowa zadania 10 minut Wstęp, np.: problem teza kontekst Tekst kultury Przykłady zadań Rozwinięcie: - związane z poleceniem pełne pogłębione zorganizowane spójne Część monologowa Część dialogowa Ocenianie Zakończenie: - konkluzja - wartościowanie - uniwersalizowanie

11 Ustny egzamin maturalny z języka polskiego od 2015 roku
Cele egzaminu Wygłoszenie wypowiedzi monologowej: Nadanie wypowiedzi właściwej formy stylistyczno-językowej: Przebieg egzaminu Budowa zadania Posługiwanie się stylem stosownym (zachowuję zasadę decorum), tzn. dobieram środki językowe: adekwatne do sytuacji egzaminacyjnej dostosowane do tematu właściwe do intencji wypowiedzi charakterystyczne dla mówionej odmiany polszczyzny. Tekst kultury Przykłady zadań Część monologowa Zachowanie poprawności gramatycznej i leksykalnej Część dialogowa Stosowanie struktur typowych dla języka mówionego, a nie pisanego; język żywy. Ocenianie Dbałość o poprawną wymowę (mówienie wyraźnie, poprawnie fonetycznie, dbałość o właściwą intonację i zgodne z normą akcentowanie).

12 Ustny egzamin maturalny z języka polskiego od 2015 roku
Cele egzaminu Rozmowa z zespołem przedmiotowym: Przebieg egzaminu Budowa zadania Rozmowa z zespołem przedmiotowym: trwa ok. 5 minut może dotyczyć jedynie treści związanych z: problemem określonym w zadaniu tekstem literackim dołączonym do zadania zagadnieniami, które zdający poruszył w wypowiedzi. Tekst kultury Przykłady zadań Część monologowa Część dialogowa Ocenianie

13 Ustny egzamin maturalny z języka polskiego od 2015 roku
Polecenia i pytania na egzaminie Cele egzaminu Rozmowa na egzaminie może być związana z koniecznością realizacji polecenia egzaminatora, który chce sprawdzić: Przebieg egzaminu Budowa zadania wiedzę Tekst kultury umiejętność analizowania Przykłady zadań umiejętność wnioskowania Część monologowa umiejętność syntezowania Część dialogowa Polecenia zaczynające się od czasownika operacyjnego, np.: przedstaw, opisz, uzupełnij, wymień, wskaż, rozwiń, wytłumacz, podsumuj, oceń. Ocenianie

14 Ustny egzamin maturalny z języka polskiego
od 2015 roku Kryteria oceniania Cele egzaminu Meritum wypowiedzi monologowej: - realizacja wypowiedzi - zgodność wypowiedzi z poleceniem - stopień realizacji polecenia - jakość realizacji polecenia - poprawność rzeczowa, terminologiczna. Przebieg egzaminu Budowa zadania Tekst kultury Przykłady zadań Organizacja wypowiedzi monologowej: - retoryczna organizacja wypowiedzi na poziomie całościowym - spójność wypowiedzi na poziomie lokalnym. Część monologowa Część dialogowa Ocenianie Meritum wypowiedzi dialogowej i przestrzeganie zasad uczestniczenia w rozmowie. Styl i język wypowiedzi monologowej i dialogowej

15 Ustny egzamin maturalny z języka polskiego
od 2015 roku Cele egzaminu Przebieg egzaminu Budowa zadania Tekst kultury Przykłady zadań Zdający zdał egzamin z języka polskiego w części ustnej, jeżeli uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, to jest 12 pkt z łącznej puli 40 pkt. Część monologowa Część dialogowa Ocenianie

16 Ocena meritum wypowiedzi monologowej
Realizacja wypowiedzi Zgodność wypowiedzi z poleceniem Stopień realizacji polecenia Jakość realizacji polecenia Poprawność rzeczowa i terminologiczna Punktacja Wypowiedź spełnia warunki wypowiedzi egzamina- cyjnej Wypowiedź w całości zgodna z poleceniem Realizacja wszystkich elementów polecenia Realizacja pogłębiona (co najmniej jeden element pogłębiony) Wypowiedź bezbłędna 16 Wypowiedź z błędami 15 Realizacja powierzchowna 14 13 Realizacja niektórych elementów polecenia 12 11 10 9 Wypowiedź częściowo zgodna z poleceniem 8 7 6 5 4 3 2 1 Wypowiedź nie jest wypowiedzią egzaminacyjną LUB jest niezgodna z poleceniem

17 Ocena organizacji wypowiedzi monologowej
Retoryczna organizacja wypowiedzi na poziomie całościowym Spójność wypowiedzi na poziomie lokalnym Punktacja Wypowiedź jako całość zorganizowana Pełna spójność wypowiedzi lub nieznaczne zaburzenia spójności 8 Znaczne zaburzenia spójności 6 Zaburzenia w całościowej organizacji wypowiedzi 4 2 Wypowiedź niezorganizowana Wypowiedzenia w większości nieuporządkowane Organizację wypowiedzi monologowej ocenia się na poziomie całościowym i lokalnym.

18 Ocena organizacji wypowiedzi dialogowej
Adekwatność wypowiedzi Stopień rozwinięcia wypowiedzi Przestrzeganie zasad uczestniczenia w rozmowie Punktacja Wypowiedzi w pełni adekwatne Wypowiedzi odpowiednio rozwinięte Zachowane wszystkie zasady uczestniczenia w rozmowie 8 Naruszona któraś z zasad uczestniczenia w rozmowie 7 Wypowiedzi niewystarczająco lub nadmiernie rozwinięte 6 Naruszona któraś z zasad uczestniczenia w rozmowie 5 Wypowiedzi częściowo adekwatne 4 3 2 1 Wypowiedzi nieadekwatne

19 Ocena stylu i języka Kryteria oceny stylu i języka wypowiedzi monologowej i dialogowej – łącznie Stosowność stylu Poprawność gramatyczna i leksykalna Poprawność wymowy i prozodia Punktacja Styl stosowny (dopuszczalne drobne usterki) Brak rażących błędów i licznych błędów Zadowalająca 8 Niezadowalająca 7 Błąd rażący lub liczne błędy 6 5 Styl częściowo stosowny 4 3 2 1 Styl niestosowny

20 Wagi poszczególnych kryteriów
Ocenianie Na egzaminie ustnym od 2015 roku największą wagę ma wartość merytoryczna wypowiedzi.

21 Ustny egzamin maturalny z języka polskiego
od 2015 roku „Stary” egzamin ustny „Nowy” egzamin ustny Ocenianie

22 Nowy egzamin ustny z języka polskiego …
…musi być przeprowadzony zgodnie z Procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2014/2015 Uwaga! Zmiany w procedurach maturalnych dotyczących egzaminu maturalnego w 2015 roku (wprowadzone 1 grudnia 2014 r.)

23 Organizacja egzaminu ustnego. Informacje ogólne
EGZAMIN PRZEPROWADZANY Z WYKORZYSTANIEM ZADAŃ W FORMIE WYDRUKÓW EGZAMIN PRZEPROWADZANY Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA

24 Organizacja egzaminu ustnego.
Informacje ogólne Decyzję w zakresie technicznej formy przeprowadzenia egzaminu podejmuje dyrektor szkoły i wskazuje ją w Wewnątrzszkolnej instrukcji przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego (por. Część VII). W przypadku egzaminu z wykorzystaniem komputera – urządzenie musi być odłączone od sieci zewnętrznej i wewnętrznej. Procedury… str. 12

25 Organizacja egzaminu ustnego.
Informacje ogólne Informacje ogólne: 1. Sesja egzaminacyjna trwa od 11 do 23 maja 2014 roku. 2. Zespół przedmiotowy może przeprowadzić w danym dniu egzamin dla nie więcej niż 20 osób. 3. Szczegółowy harmonogram (w tym: listę zdających wraz z godziną ich egzaminu, liczbę przerw i czas ich trwania) ustala PZE do 4 marca 2015r.; ogłasza go uczniom i niezwłocznie przesyła do OKE. 4. PZE ustala sposób ogłaszania wyników (jednorazowo lub kilkakrotnie w ciągu dnia). Ogłoszenie wyników jest publiczne pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich zdających w danej grupie.

26 Organizacja egzaminu ustnego.
Informacje ogólne Przekazywanie zadań egzaminacyjnych do szkół: 5 maja 2015 r. wraz z przesyłką zawierającą materiały egzaminacyjne do części pisemnej egzaminu, do każdej szkoły dostarczona zostanie płyta CD (dwa egzemplarze) zawierająca 12 folderów z zadaniami do części ustnej egzaminu z języka polskiego. Każdy folder zawierać będzie 18 zadań przeznaczonych na kolejny dzień egzaminu określony w harmonogramie (11–23 maja). Dodatkowo – wyłącznie jako zabezpieczenie na ewentualność otrzymania przez szkołę obu wadliwych płyt – wszystkie materiały przeznaczone na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego będzie można pobrać 8 maja 2015 r.

27 Organizacja egzaminu ustnego.
Informacje ogólne Przekazywanie zadań egzaminacyjnych do szkół: Każde zadanie będzie przekazane w postaci odrębnego pliku zabezpieczonego hasłem. Hasła do plików zostaną przesłane elektronicznie dzień przed egzaminem (w przypadku egzaminu odbywającego się w poniedziałek – w poprzedzający piątek), ok. godziny 8.00, za pośrednictwem serwisu OKE dedykowanego dyrektorom szkół, w postaci pliku .doc zawierającego numer zadania oraz hasło.

28 Organizacja egzaminu ustnego.
Informacje ogólne Przekazywanie zadań członkom przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego w szkole: Nie wcześniej niż 1,5 godz. przed egzaminem PZE udostępnia zespołowi przedmiotowemu zadania egzaminacyjne w miejscu zapewniającym ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem. W przypadku egzaminu z wykorzystaniem komputera – przekazuje również hasła do zadań na dany dzień.

29 Organizacja egzaminu ustnego.
Informacje ogólne Na stoliku dla osoby przygotowującej się należy zapewnić czyste kartki, opieczętowane pieczęcią szkoły, do sporządzania notatek, konspektu… Zdających należy poinformować, że niedozwolone jest sporządzanie jakichkolwiek notatek na wydrukach zadań lub biletach do losowania. W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.

30 Organizacja egzaminu ustnego z wykorzystaniem wydruku
EGZAMIN PRZEPROWADZANY Z WYKORZYSTANIEM ZADAŃ W FORMIE WYDRUKÓW

31 Organizacja egzaminu ustnego z wykorzystaniem wydruku
Przekazywanie zadań egzaminacyjnych do szkół: 5 maja 2015 r. wraz z przesyłką zawierającą materiały egzaminacyjne do części pisemnej egzaminu, do każdej szkoły dostarczona zostanie płyta CD (dwa egzemplarze) zawierająca 12 folderów z zadaniami do części ustnej egzaminu z języka polskiego. Każdy folder zawierać będzie 18 zadań przeznaczonych na kolejny dzień egzaminu określony w harmonogramie (11 – 23 maja). Dodatkowo – wyłącznie jako zabezpieczenie na ewentualność otrzymania przez szkołę obu wadliwych płyt – wszystkie materiały przeznaczone na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego będzie można pobrać 8 maja 2015 r.

32 Organizacja egzaminu ustnego z wykorzystaniem wydruku
Przekazywanie zadań egzaminacyjnych do szkół: Każde zadanie będzie przekazane w postaci odrębnego pliku zabezpieczonego hasłem. Hasła do plików zostaną przesłane elektronicznie dzień przed egzaminem (w przypadku egzaminu odbywającego się w poniedziałek – w poprzedzający piątek), ok. godziny 8.00, za pośrednictwem serwisu OKE dedykowanego dyrektorom szkół, w postaci pliku .doc zawierającego numer zadania oraz hasło.

33 Organizacja egzaminu ustnego z wykorzystaniem wydruku
Drukowanie zadań egzaminacyjnych w szkole: 1. Dzień przed egzaminem przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub osoba przez niego upoważniona drukuje wszystkie zadania egzaminacyjne przeznaczone na dany dzień w warunkach i w sposób zapewniający zabezpieczenie materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem. 2. Każdy przedmiotowy zespół egzaminacyjny otrzymuje po dwa wydrukowane zestawy zadań przeznaczone na dany dzień (jeden dla zdających oraz jeden dla przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego).

34 Organizacja egzaminu ustnego z wykorzystaniem wydruku
UWAGA! W przypadku egzaminu z wykorzystaniem wydruków przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może umożliwić zdającym dostęp do zadań również w formie elektronicznej. W takim przypadku na stolikach dla osób przygotowujących się do odpowiedzi oraz dla osób zdających egzamin należy zapewnić komputer odpowiednio przygotowany przez osobę wyznaczoną przez PZE z wyłączeniem konieczności podłączenia drukarki do komputerów). Hasła do otwarcia plików będą również podane na wydrukach zadań.

35 Organizacja egzaminu ustnego z wykorzystaniem wydruku
Przekazywanie zadań członkom przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego w szkole: W dniu egzaminu, ale nie wcześniej niż 1,5 godz. przed egzaminem, PZE udostępnia zespołom przedmiotowym dwa komplety wydrukowanych zadań egzaminacyjnych w miejscu zapewniającym ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem.

36 Organizacja egzaminu ustnego z wykorzystaniem wydruku
Na stoliku dla osoby przygotowującej się należy zapewnić czyste kartki, opieczętowane pieczęcią szkoły, do sporządzania notatek, konspektu… Zdających należy poinformować, że niedozwolone jest sporządzanie jakichkolwiek notatek na wydrukach zadań. W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.

37 Przykładowy plan sali egzaminacyjnej
- wykorzystanie zadań w formie wydruku STOLIK DLA ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO STOLIK DLA ZDAJĄCEGO STOLIK DLA OSOBY PRZYGOTOWUJĄCEJ SIĘ

38 Przykładowe zadanie w formie wydruku
11 maja 2015 r. Zadanie nr hasło: magnolia Jakie odczytanie III części Dziadów Adama Mickiewicza odnajdujesz na zapowiadającym sztukę plakacie teatralnym? Omów zagadnienie, wykorzystując znajomość dramatu. Bolesław Polnar, Adam Mickiewicz, Dziady [plakat teatralny], 1997. zadanie egzaminacyjne w formie wydruku

39 Organizacja egzaminu ustnego
EGZAMIN PRZEPROWADZANY Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA

40 Organizacja egzaminu ustnego z wykorzystaniem komputera
Przekazywanie zadań egzaminacyjnych do szkół: 5 maja 2015 r. wraz z przesyłką zawierającą materiały egzaminacyjne do części pisemnej egzaminu, do każdej szkoły dostarczona zostanie płyta CD (dwa egzemplarze) zawierająca 12 folderów z zadaniami do części ustnej egzaminu z języka polskiego. Każdy folder zawierać będzie 18 zadań przeznaczonych na kolejny dzień egzaminu określony w harmonogramie (11 – 23 maja). Dodatkowo – wyłącznie jako zabezpieczenie na ewentualność otrzymania przez szkołę obu wadliwych płyt – wszystkie materiały przeznaczone na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego będzie można pobrać 8 maja 2015 r.

41 Organizacja egzaminu ustnego z wykorzystaniem komputera
Przekazywanie zadań egzaminacyjnych do szkół: Każde zadanie będzie przekazane w postaci odrębnego pliku zabezpieczonego hasłem. Hasła do plików zostaną przesłane elektronicznie dzień przed egzaminem (w przypadku egzaminu odbywającego się w poniedziałek – w poprzedzający piątek), ok. godziny 8.00, za pośrednictwem serwisu OKE dedykowanego dyrektorom szkół, w postaci pliku .doc zawierającego numer zadania oraz hasło.

42 Organizacja egzaminu ustnego z wykorzystaniem komputera
Drukowanie zadań egzaminacyjnych w szkole: 1. Dzień przed egzaminem przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub osoba przez niego upoważniona drukuje wszystkie zadania egzaminacyjne przeznaczone na dany dzień w warunkach i w sposób zapewniający zabezpieczenie materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem. 2. Każdy przedmiotowy zespół egzaminacyjny otrzymuje jeden wydrukowany zestaw zadań przeznaczony na dany dzień (zestaw dla przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego).

43 Organizacja egzaminu ustnego z wykorzystaniem komputera
Przygotowanie sali egzaminacyjnej: Na dzień przed egzaminem lub w dniu egzaminu wyznaczona przez PZE osoba, odpowiedzialna za przygotowanie komputerów do przeprowadzenia egzaminu, sprawdza w salach m.in. stan urządzeń, tworzy foldery z plikami zawierającymi zadania na dany dzień, a po egzaminie trwale je usuwa.

44 Organizacja egzaminu ustnego z wykorzystaniem komputera
Przekazywanie zadań członkom przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego w szkole: 1. Nie wcześniej niż 1,5 godz. przed egzaminem PZE udostępnia członkom zespołów przedmiotowych: a. pliki z zadaniami b. jeden zestaw wydrukowanych zadań c. wydruk z numerami zadań i z hasłami do nich na egzamin w danym dniu d. komplet biletów do losowania (z wydruku pociętego przez upoważnioną przez PZE osobę na pojedyncze bilety).

45 Organizacja egzaminu ustnego z wykorzystaniem komputera
Na stoliku dla osoby przygotowującej się należy zapewnić czyste kartki, opieczętowane pieczęcią szkoły, do sporządzania notatek, konspektu… Zdających należy poinformować, że niedozwolone jest sporządzanie jakichkolwiek notatek na wydrukach zadań i biletach do losowania. W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.

46 Organizacja egzaminu ustnego z wykorzystaniem komputera
11 maja 2015 r. Nr zadania: Hasło: magnolia Przykładowy bilet do losowania

47 Organizacja egzaminu ustnego z wykorzystaniem komputera
Wydruk pliku z biletami do losowania

48 Przykładowe zadanie po otwarciu pliku za pomocą hasła magnolia
11 maja 2015 r. Zadanie nr Hasło: magnolia Jakie odczytanie III części Dziadów Adama Mickiewicza odnajdujesz na zapowiadającym sztukę plakacie teatralnym? Omów zagadnienie, wykorzystując znajomość dramatu. Bolesław Polnar, Adam Mickiewicz, Dziady [plakat teatralny], 1997. zadanie egzaminacyjne

49 Przykładowy plan sali egzaminacyjnej – z wykorzystaniem komputerów

50 Ocenianie egzaminu 1. Ocenie podlegają wszystkie elementy egzaminu zgodnie z obowiązującymi kryteriami. 2. Członkowie ZP indywidualnie oceniają każdego zdającego w trakcie odpowiedzi i propozycje oceny wpisują na karcie indywidualnej oceny (zał. L_5b). 3. Zespół egzaminacyjny ustala wynik każdego zdającego, z zastrzeżeniem, że ustalanie wyników nie może odbywać się rzadziej niż raz na 4–5 zdających. Podczas ustalania wyniku w sali nie może przebywać osoba przystępująca do egzaminu lub go zdająca. 4. Decydujący głos ma przewodniczący zespołu. 5. Wynik ustalony przez zespół egzaminacyjny jest ostateczny.

51 Wybrana dokumentacja egzaminu
1. Po przeprowadzonym egzaminie i jego ocenie wypełniony zostaje protokół indywidualny części ustnej (zał. L_5a); podpisują go członkowie ZP i obserwatorzy. 2. Dokumentacja z każdego dnia przekazywana jest PZE. 3. Kartki z notatkami, wylosowany bilet oraz wydruki zadań egzaminacyjnych po zakończeniu egzaminu zdający przekazuje przewodniczącemu zespołu. PZE zabezpiecza ww. materiały i przechowuje przez okres, w którym zdający może odwołać się od procedur przeprowadzenia egzaminu w danym dniu. 4. Po tym okresie materiały te są trwale niszczone.

52 Wybrana dokumentacja egzaminu
zał. L_5a zał. L_5b

53 Zadania dla osób z dostosowaniami
osób niewidomych nie zawierają tekstów ikonicznych, osób niesłyszących oraz z autyzmem – w tym z zespołem Aspergera – nie zawierają tekstów poetyckich.

54 Nowy egzamin ustny z języka polskiego. Organizacja części ustnej

55 Nowy egzamin ustny z języka polskiego.
Przebieg egzaminu

56 Nowy egzamin ustny z języka polskiego.
Przebieg egzaminu egz. w formie wydruku egz. z wyk. komputera

57 Nowy egzamin ustny z języka polskiego.
Przebieg egzaminu egz. w formie wydruku egz. z wyk. komputera

58 Nowy egzamin ustny z języka polskiego.
Przebieg egzaminu

59 Nowy egzamin ustny – jakie zmiany?
nie przygotowuje się prezentacji

60 Nowy egzamin ustny – jakie zmiany?
nie przygotowuje się prezentacji losowanie zadania odbywa się na egzaminie

61 Nowy egzamin ustny – jakie zmiany?
nie przygotowuje się prezentacji losowanie zadania odbywa się na egzaminie przygotowanie do wygłoszenia wypowiedzi monologowej następuje bezpośrednio po wylosowaniu zadania

62 Nowy egzamin ustny – jakie zmiany?
nie przygotowuje się prezentacji losowanie zadania odbywa się na egzaminie przygotowanie do wygłoszenia wypowiedzi monologowej następuje bezpośrednio po wylosowaniu zadania w trakcie trwania egzaminu jedna osoba uczestniczy w rozmowie, a druga osoba przygotowuje się do wygłoszenia wypowiedzi

63 Nowy egzamin ustny – jakie zmiany?
nie przygotowuje się prezentacji losowanie zadania odbywa się na egzaminie przygotowanie do wygłoszenia wypowiedzi monologowej następuje bezpośrednio po wylosowaniu zadania w trakcie trwania egzaminu jedna osoba uczestniczy w rozmowie, a druga osoba przygotowuje się do wygłoszenia wypowiedzi krótszy czas na wypowiedź monologową i rozmowę

64 Dodatkowe informacje www.cke.edu.pl www.oke.gda.pl
Informator o egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 Materiały ćwiczeniowe dla uczniów i nauczycieli

65 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku ul. Na Stoku Gdańsk tel.: fax:


Pobierz ppt "Ustny egzamin maturalny Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google