Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Krzysztof Jonas. Wybrane problemy z zakresu ujęcia aktywów i pasywów dla potrzeb odroczonego podatku dochodowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Krzysztof Jonas. Wybrane problemy z zakresu ujęcia aktywów i pasywów dla potrzeb odroczonego podatku dochodowego."— Zapis prezentacji:

1 Dr Krzysztof Jonas

2 Wybrane problemy z zakresu ujęcia aktywów i pasywów dla potrzeb odroczonego podatku dochodowego.

3 Wartości niematerialne i prawne.

4 WNiP - definicja  Definicja wg Uor „Przez wartości niematerialne i prawne rozumie się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok przeznaczone na potrzeby jednostki.”

5 WNiP - definicje  UoR w szczególności za WNiP uznaje: a) Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje b) Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych c) Know how d) Wartość firmy e) Koszty zakończonych prac rozwojowych

6 WNiP - definicje  Definicja wg prawa podatkowego (uopdoop) „Amortyzacji podlegają nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 2. Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego 3. Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

7 WNiP - definicje 4. Autorskie lub pokrewne prawa majątkowe 5. Licencje 6. Prawa określone w ustawie o prawie przemysłowym 7. Wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know how)

8 WNiP - definicje  O przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy licencyjnej, najmu, dzierżawy itp. Zwane WNiP.”

9 WNiP - definicje  Amortyzacji podlegają również niezależnie od przewidywanego okresu wykorzystania: 1. Wartość firmy jeśli powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze: a) Kupna b) Przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpisów dokonuje korzystający c) Wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji

10 WNiP - definicje  2. koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:  Produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a koszty wiarygodnie określone,  Techniczna przydatność produktu lub technologii została udokumentowana i podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu produktów lub stosowaniu technologii  Z dokumentacji wynika że koszty pokryte zostaną spodziewanymi przychodami ze sprzedaży produktów lub zastosowania technologii.

11 WNiP - definicje 3. Składniki majątku nie stanowiące własności lub współwłasności a wykorzystywane przez niego na potrzeby działalności na podstawie umowy z właścicielem jeśli zgodnie z umową odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający

12 Różnice w ujęciu WNiP Koncesje  Brak w uopdoop skutkuje zaliczeniem wydatków bezpośrednio w koszty Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych  Szerszy zakres praw w ustawie o własności przemysłowej – różnica dotyczy praw do wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych, oznaczeń geograficznych

13 Różnice w ujęciu WNiP Nabyta wartość firmy  Uopdoop uznaje tylko wymienione w ustawie sposoby powstawania tej WNiP Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub prawo do domu jednorodzinnego  W UoR są one zaliczone do środków trwałych

14 Wartość początkowa WNiP wg Uor Prawa majątkowe, know how  Zakupione – cena nabycia + podatek VAT niepodlegający odliczeniu oraz inne koszty poniesione do dnia oddania do użytku  Otrzymane w formie aportu – wartość zadeklarowana w umowie spółki nie wyższa od ich wartości rynkowej  Otrzymane nieodpłatnie – wg ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego prawa

15 Wartość początkowa WNiP wg Uor Koszty zakończonych prac rozwojowych  Wytworzone we własnym zakresie – rzeczywiście poniesione i zweryfikowane koszty poniesione przed rozpoczęciem produkcji lub wdrożeniem technologii Wartość firmy  Zakup, przyjęcie do odpłatnego używania lub otrzymanie w formie aportu – różnica między cena nabycia określonej jednostki a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto  Połączenie spółek – nadwyżka ceny przejęcia nad wartością godziwą przejętych aktywów netto

16 Wartość początkowa WNiP wg uopdoop Ustalana w zależności od sposobu nabycia: 1) Odpłatne nabycie – cena nabycia 2) Wytworzenie we własnym zakresie – koszt wytworzenia 3) Nabycie w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób – wartość rynkowa z dnia nabycia 4) Aport – nie wyżej niż wartość rynkowa

17 Wartość początkowa WNiP wg uopdoop 5) Wartość firmy – nadwyżka ceny nabycia w stosunku do wartości rynkowej składników majątkowych 6) Zmiana formy prawnej, połączenie lub podział podmiotów – wartość określona w ewidencji Jeśli wartość początkowa WNiP nie przekracza 3.500 to podatnik ma prawo zaliczyć wydatki na jej nabycie bezpośrednio w koszty

18 Pozostałe różnice w ujęciu Metoda amortyzacji  UoR – dowolna z wyjątkiem wartości firmy do której należy stosować metodę liniową  Uopdoop – tylko liniowa Data rozpoczęcia amortyzacji  UoR – od momentu przyjęcia do używania  Uopdoop – od miesiąca następnego po miesiącu w którym wprowadzono składnik do ewidencji

19 Pozostałe różnice w ujęciu Data zakończenia amortyzacji  UoR - Chwila zrównania wartości odpisów z wartością początkową lub do chwili przeznaczenia do sprzedaży, likwidacji lub stwierdzenia niedoboru  Uopdoop – jw. tyle, że miesiąc zrównania Częstotliwość dokonywania odpisów  UoR - Systematycznie za każdy okres (m-c)  Uopdoop – miesięcznie, kwartalnie, rocznie

20 Pozostałe różnice w ujęciu Ustalanie stawki amortyzacyjnej  UoR – przed przyjęciem do używania z możliwością okresowej weryfikacji  Uopdoop – przed rozpoczęciem odpisów bez możliwości weryfikacji Okres amortyzacji  UoR – przewidywany okres ekonomicznej użyteczności danego składnika, z wyjątkiem: - Wartości firmy – maksimum 5 lat

21 Pozostałe różnice w ujęciu - Kosztów zakończonych prac rozwojowych – maksimum 5 lat  Uopdoop – ściśle określone minimalne okresy amortyzowania: - Spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego oraz prawo do domu – 40 lat - Licencje – 2 lata - Koszty zakończonych prac rozwojowych – 1 rok - pozostałe składniki – 5 lat

22 Pozostałe różnice w ujęciu Wyjątki w amortyzacji  UoR – brak  Uopdoop – nie podlegają amortyzacji: - Wartość firmy jeśli powstała w drodze wniesienia do spółki w drodze aportu lub w wyniku połączenia spółek - Składniki nie używane na skutek zaprzestania określonego segmentu działalnoś ci

23 Pozostałe różnice w ujęciu Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości  UoR – w przypadku wystąpienia trwałej utraty wartości należy dokonać odpisu aktualizującego w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych  Uopdoop – nie przewiduje takich odpisów stąd nie są one kosztami uzyskania przychodów

24 Pozostałe różnice w ujęciu Odpisy nie stanowiące kosztów  UoR – nie występują takie przypadki  Uopdoop : - Od know how wniesionego jako aport do spółki - Od WNiP oddanych do nieodpłatnego używania - Odpisy wg stawek wyższych niż podatkowe – w części nadwyżki amortyzacji bilansowej nad podatkową

25 Środki trwałe.

26 Definicja środków trwałych.  Wg UoR  Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.  W szczególności do środków trwałych zalicza się:  A) nieruchomości,  B) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne  C) Ulepszenia w obcych środkach trwałych  D) inwentarz żywy

27 Definicja środków trwałych.  Wg uopdoop  Wg uopdoop.  W prawie podatkowym brak jest definicji środków trwałych.  Jest jedynie określenie co podlega amortyzacji.  Amortyzacji podlegają stanowiące własność i współwłasność podatnika nabyte lub wytworzone we własnym zakresie kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania:

28 Definicja środków trwałych.  1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością  2) maszyny, urządzenia i środki transportu  3) inne przedmioty  O przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub podobnej

29 Różnice w ujęciu.  Różnice w definiowaniu.  Prawo wieczystego użytkowania gruntu.  Prawo podatkowe (P.P) – WNiP  Prawo bilansowe (P.B.) – środek trwały  Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego.  P.P – WNiP  P.B – środek trwały

30 Różnice w ujęciu.  Amortyzacja środków trwałych  Amortyzacja środków trwałych.  Ustalenie okresu amortyzacji oraz wybór metod dokonywania odpisów.  P.P – wg zapisów ustawowych.  P.B. – wg planowanego czasu ekonomicznej użyteczności  Odpisy aktualizujące wartość.  P.P – aktualizacja wyłącznie wg rozporządzenia Ministra Finansów  P.B. – wg potrzeb

31 Różnice w ujęciu.  Inwentarz żywy.  P.P – niezaliczany do środków trwałych  P.B. – środek trwały  Nieruchomości.  P.P – środek trwały  P.B. – środek trwały lub inwestycja

32 Różnice w ujęciu.  Amortyzacja środków trwałych  Amortyzacja środków trwałych.  Ustalenie okresu amortyzacji oraz wybór metod dokonywania odpisów.  P.P – wg zapisów ustawowych.  P.B. – wg planowanego czasu ekonomicznej użyteczności  Odpisy aktualizujące wartość.  P.P – aktualizacja wyłącznie wg rozporządzenia Ministra Finansów  P.B. – wg potrzeb

33 Różnice w ujęciu.  Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu.  P.P. – nie podlega amortyzacji  P.B. – obciąża koszty operacyjne  Ograniczenia podmiotowe amortyzacji  Ograniczenia podmiotowe amortyzacji.  Grunty.  P.P – nie podlegają amortyzacji  P.B. – nie ma zakazu, zaleca się, gdy działalność polega na eksploatacji kopalin metodą odkrywkową

34 Różnice w ujęciu.  Wpływ utraty wartości na WF / dochód.  Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  P.P – nie stanowią kosztu uzyskania przychodu  P.B. – obciążają pozostałe koszty operacyjne  Amortyzacja od wartości ponad przewidziane limity.  P.P – nie stanowi kosztu uzyskania przychodu  P.B. – obciąża koszty operacyjne

35 Różnice w ujęciu.  Dzieła sztuki i eksponaty muzealne.  P.P. – nie podlegają amortyzacji  P.B. – nie ma zakazu amortyzacji  Samochody osobowe w części przewyższające j równowartość 20.000 euro  P.P. – nie podlegają amortyzacji  P.B. – podlegają amortyzacji  Środki trwałe o wartości poniżej 3.500  P.P. – podlegają jednorazowej amortyzacji  P. B. - podlegają amortyzacji na normalnych zasadach

36 Różnice w ujęciu.  Środki trwałe nie używane na skutek zaprzestania działalności.  P.P. – amortyzacji należy zaprzestać od następnego miesiąca po tym w którym zaprzestano działalności  P.B. – nie zakazuje dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych w jednostkach znajdujących się toku likwidacji lub upadłości

37 Różnice w ujęciu.  Przywileje.  P.P. - Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz WNiP, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.  P.B. - brak

38 Trwała utrata wartości.  Wg art. 28 ust. 1 UoR środki trwałe i WNiP wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  Zgodnie z art. 28 ust. 7 UoR zachodzi wówczas gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości przewidywanych korzyści ekonomicznych.

39 Trwała utrata wartości.  Przesłanki utraty wartości mogą być:  - zewnętrzne  - wewnętrzne  Przesłanki zewnętrzne to np.:  1. nieoczekiwany spadek wartości rynkowej środka trwałego wyższy niż dotychczasowe odpisy amortyzacyjne  2. znaczące i niekorzystne zmiany w otoczeniu jednostki o charakterze technologicznym, rynkowym, gospodarczym lub prawnym

40 Trwała utrata wartości.  Przesłanki wewnętrzne to:  1. utrata przydatności środka trwałego z punktu widzenia gospodarczego  2. fizyczne uszkodzenie środka trwałego  3. wdrożenie planów zakładających zaprzestanie użytkowania środka trwałego  4. planowanie zbycia środka trwałego w sytuacji gdy cena rynkowa jest niższa od jego wartości księgowej

41 Trwała utrata wartości.  W przypadku wystąpienia przyczyn uzasadniających trwałą utratę wartości dokonuje się – w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych – odpowiedniego odpisu aktualizującego.  P. P. - nie uwzględnia możliwości wystąpienia trwałej utraty wartości.

42 Aktualizacja wartości.  P.B. - art. 31 ust. 3 UoR wartość początkowa i umorzenie mogą podlegać aktualizacji wyceny. (do wartości godziwej).  P.P. - Jeśli wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych w okresie 3 kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przekroczy 10% to Minister Finansów w drodze rozporządzenia określa tryb i terminy aktualizacji wyceny.

43 Zapasy.

44 Definicja zapasów.  Wg art. 3 ust. 1 pkt 18 podpunkt a) UoR - zapasy to rzeczowe aktywa obrotowe przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego jeśli trwa on dłużej.

45 Definicja zapasów.  Zapasy to rzeczowe składniki majątku obrotowego stanowiące własność lub współwłasność jednostki znajdujące się na jej terenie lub poza nim. Zalicza się do nich:  - materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby  - towary zakupione w celu sprzedaży w stanie nieprzetworzonym  - produkty gotowe wytworzone lub przetworzone przez jednostkę nadające się do sprzedaży  - półprodukty i produkty w toku

46 Wycena zapasów.  Materiały i towary wycenia się w ciągu roku wg cen nabycia – cena zakupu powiększona o koszty związane z zakupem i przystosowaniem do użytku a pomniejszona o rabaty, opusty i inne zmniejszenia.  Wyroby gotowe, półprodukty i produkty w toku wycenia się wg kosztów wytworzenia.  Na dzień bilansowy zapasy wycenia się wg cen nabycia (kosztów wytworzenia) nie wyższych niż ich cena sprzedaży netto.

47 Wycena zapasów.  Wycenę zapasów obniżają odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości wynikające z:  - cena nabycia lub koszt wytworzenia są wyższe od cen sprzedaży netto  - składniki zapasów utraciły swą wartość użytkową na skutek uszkodzenia, zepsucia, przeterminowania itp.  - zapasy są nadmierne w stosunku do potrzeb jednostki  - zapasy są niechodliwe, trudno zbywalne

48 Zapasy – P.P.  Przepisy podatkowe nie normują wprost ujęcia i wyceny zapasów.  Wg ogólnych zasad aby wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu:  - wydatek musi być poniesiony  - w celu osiągnięcia przychodu  - nie jest wymieniony w katalogu kosztów nie uznanych  Z tych powodów nie uznaje się za koszty odpisów aktualizujących wartość zapasów.

49 Zapasy – P.P.  Istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ubytków majątku wykorzystywanego w działalności. Mogą to być:  - ubytki naturalne  - straty losowe spowodowane działanie sił przyrody lub człowieka (powódź, mróz, pożar, kradzież)

50 Należności.

51  Zgodnie z UoR należności to: „kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości powstałe w wyniku zdarzeń przeszłych i które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych”.  Należności wycenia się w kwotach nominalnych, a na dzień bilansowy jest obowiązek wyceny w kwocie wymaganej zapłaty.  Odsetki ujmuje się memoriałowo.

52 Należności.  Odpisy aktualizujące wartość należności.  Zgodnie z art. 35b uoR wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa zapłaty. Dotyczy to m.in.:  - należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – kwoty nieobjęte gwarancją czy innym zabezpieczeniem  - należności kwestionowanych przez dłużników – kwoty nieobjęte gwarancją czy innym zabezpieczeniem  - należności przeterminowane, nieściągalne – kwoty wg szacunku nie do odzyskania

53 Należności P.P.  Za koszt uzyskania przychodów uznaje się wierzytelności, które wcześniej stanowiły przychody a których nieściągalność została uprawdopodobniona:  - postanowieniem o nieściągalności wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego  - postanowieniem sądu o oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości obejmujące likwidację majątku

54 Należności P.P.  - postępowaniem sądu o umorzeniu lub ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku  - protokołem sporządzonym przez podatnika stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od tej kwoty.  Należności takie uznaje się za koszty uzyskania przychodu w kwotach netto.

55 Należności P.P.  Odpisy aktualizujące należności.  Jeśli należności zaliczone były wcześniej do przychodów to odpis aktualizujący ich wartość zaliczany jest do kosztów uzyskania przychodów jeśli:  - dłużnik zmarł, został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłość obejmująca likwidację jego majątku  - zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu lub postępowanie ugodowe

56 Należności P.P.  - wierzytelność jest potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego  - wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze postępowania sądowego.  Kosztem uzyskania przychodu jest odpis aktualizujący należność do wysokości kwoty netto  W przypadku należności które nie były zaliczane do przychodów odpis nie jest zaliczany do kosztów.


Pobierz ppt "Dr Krzysztof Jonas. Wybrane problemy z zakresu ujęcia aktywów i pasywów dla potrzeb odroczonego podatku dochodowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google