Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWDZIAN 2015 luty-marzec 2015 Spotkania z dyrektorami szkół podstawowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWDZIAN 2015 luty-marzec 2015 Spotkania z dyrektorami szkół podstawowych."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWDZIAN 2015 luty-marzec 2015 Spotkania z dyrektorami szkół podstawowych

2 Program spotkania 1.Podstawy prawne 2.Terminarz dyrektora w sesji 152 i 153 3.Zmiany w procedurach organizowania i przeprowadzania sprawdzianu 4.Zadania ZN 5.Organizacja i przebieg sprawdzianu 6.Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po sprawdzianie 7.Zwolnienia ze sprawdzianu 8.Obserwacja sprawdzianu 9.EWD dla szkół podstawowych

3 Podstawy prawne sprawdzianu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz.562 z późn. zmianami) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 roku zmieniające rozporządzenie w prawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2013 r. poz. 520)

4 Podstawy prawne sprawdzianu Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 aktualizacja z 1. 12. 2014 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

5 Podstawy prawne sprawdzianu Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 r.

6 1. Terminarz dyrektora w sesji 152 do 1 lutego Powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego (Załącznik 5) do 1 marca Powołać i przeszkolić członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego (Załącznik 6) luty – marzec Wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez OKE i pobrać dokumentację do 17 marca Odebrać zaświadczenia od laureatów/finalistów olimpiad i konkursów uprawniających do zwolnienia Odebrać od rodziców informację o zmianie języka obcego na inny język obcy, jeżeli uczeń uzyskał tytuł laureata konkursu z języka obcego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (Załącznik 1c)

7 1. Terminarz dyrektora w sesji 152 31 marca (Wt) godz. 8:00 – 13.00 Odbiór materiałów egzaminacyjnych 1 kwietnia (Śr) godz. 9:00 godz. 11:45 Przeprowadzenie sprawdzianu – termin główny część 1. język polski i matematyka część 2. język obcy nowożytny 1 kwietniaZwrot do punktu ROKE materiałów egzaminacyjnych 29.05 godz. 8:00 – 13.00 Odbiór materiałów egzaminacyjnych 1 czerwca godz. 9:00 godz. 11:45 Przeprowadzenie sprawdzianu – termin dodatkowy część 1. język polski i matematyka część 2. język obcy nowożytny 1 czerwcaZwrot do punktu ROKE materiałów egzaminacyjnych

8 1. Terminarz dyrektora w sesji 152 Od 29 maja do 3 czerwca Uwagi o zauważonych nietypowych wynikach 19 czerwca Odbiór z OKE zaświadczeń z wynikami uczniów zdających w kwietniu i czerwcu. 26 czerwca Wręczenie zaświadczeń za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

9 Aktualizacja procedur

10 Uczniowie nie wyrywają fragmentów arkusza egzaminacyjnego.

11 Aktualizacja procedur Po zakończonym sprawdzianie członkowie ZN odrywają kartę odpowiedzi od zeszytu zadań

12 Zgłaszanie poprawek do danych zdających Jest możliwe przez cały czas, bowiem Panel jest cały czas otwarty. Tydzień przed egzaminem Panel zostanie zamknięty czyli od 25 marca 2015 r. Po stwierdzeniu błędów w danych uczniów już po egzaminie, należy przysłać w tej sprawie pismo do OKE.

13 Weryfikacja poprawności zamówienia W zakładce „Szczegóły zamówienia na arkusze” w dniu 9 lutego 2015 umieszczono plik zamówienia dla wszystkich szkół z terenu działania OKE w Łodzi. Należy sprawdzić w nim, co (jakie arkusze, jakie języki) zostało zamówione dla danej szkoły

14 Subskrypcja komunikatów Kliknij W przeglądarce Firefox

15 Laureaci Od roku szkolnego 2014/2015 laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu. W roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem, którzy tytuł odpowiednio laureata lub finalisty uzyskali w roku szkolnym 2012/2013 lub 2013/2014 są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu.

16 Zgłaszanie laureatów Zgłaszać należy pisemnie do OKE, załączyć do pisma ksero dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu. Przy wypełnianiu Nieobecnika należy – w wypadku nieobecności laureata na egzaminie – zaznaczyć odpowiednią pozycję Nieobecnika: laureat (kolumna L).

17 Miejsce i warunki przeprowadzania sprawdzianu sejf (szafa metalowa) do zabezpieczenia materiałów lub specjalnie przeznaczone do tego celu pomieszczenie sprzęt do odtwarzania płyt CD i dobre nagłośnienie w salach sprzęt do nagrywania przebiegu sprawdzianu, w przypadku gdy zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego łącze internetowe dostępne połączenie telefoniczne Wyposażenie techniczne szkoły

18 Przygotowując salę zapewniamy: osobny stolik dla każdego ucznia (stoliki ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy) właściwą liczbę krzeseł właściwe nagłośnienie (egzamin z języka obcego) zegar widoczny dla wszystkich zdających tablicę (planszę) do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu kartki z imieniem, nazwiskiem, trzyznakowym kodem ucznia i jego numerem PESEL zapasowe przybory do pisania i rysowania

19 Zespół nadzorujący ZN co najmniej 3 osoby co najmniej jeden członek zespołu z innej szkoły członek ZN nie może być wychowawcą zdających w części 1. nie może uczyć  matematyki  języka polskiego w części 2. nie może uczyć  języka obcego, z którego jest sprawdzian

20 Zadania zespołów nadzorujących Zapewniają prawidłowy przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach tj.:  odpowiadają za prawidłowe umieszczenie trzyznakowych kodów, numerów PESEL i naklejek przygotowanych przez OKE w wyznaczonych miejscach arkusza  odpowiadają za to, by zdający pracowali samodzielnie i nie zakłócali pracy innym uczniom oraz nie używali korektorów, kalkulatorów, słowników oraz innych przyborów niedozwolonych na sprawdzianie

21 Zadania zespołów nadzorujących dopilnowują, aby w czasie dodatkowych 5 minut uczniowie sprawdzili poprawność przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi odbierają od uczniów arkusze egzaminacyjne, sprawdzają ich kompletność pakują materiały egzaminacyjne z danej sali w obecności przedstawiciela zdających przygotowują dokumentację sprawdzianu

22 ZESPÓŁ NADZORUJĄCY w sposób niezakłócający pracy zdających cicho bez zaglądania do prac zdających w celu monitorowania prawidłowego przebiegu sprawdzianu członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy mogą poruszać się po sali

23 Zadania przewodniczącego zespołu nadzorującego ( PZN) PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO odpowiada za właściwe przygotowanie sali do przeprowadzenia sprawdzianu przeprowadza próbę odsłuchu przykładowego nagrania odpowiada za właściwe przygotowanie oraz rozmieszczenie urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia drugiej części sprawdzianu gwarantujące wysoką jakość dźwięku odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu w danej sali

24 Zadania PZN Przewodniczący zespołu nadzorującego (PZN) odbiera od PSZE informację o uczniach:  mających zaświadczenie lekarskie o konieczności przyjmowania leków lub zjedzenia posiłku w trakcie egzaminu i przestrzega tych zaleceń  uprawnionych do dostosowania warunków i form egzaminu piszących egzamin w danej sali i warunkach, jakie powinny zostać im zapewnione, a przed egzaminem sprawdza, czy te warunki zostały spełnione

25 PZN  odpowiada za to, aby podczas sprawdzianu w sali znajdowali się wyłącznie zdający przydzieleni do danej sali, członkowie zespołu nadzorującego oraz – ewentualnie – obserwatorzy  nie opuszcza sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu; w sytuacjach szczególnych, gdy musi opuścić salę – swoje obowiązki powierza członkowi zespołu nadzorującego; fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu Zadania PZN

26 PZN przypomina zdającym o:  zasadach zachowania się na sprawdzianie  o zakazie wnoszenia na salę urządzeń telekomunikacyjnych  o konieczności sprawdzenia kompletności zestawu  o sposobie kodowania  o obowiązku zapoznania się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza

27 Zadania PZN PZN dwukrotnie przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi:  pierwszy raz – przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań  drugi raz – na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym

28 Rezerwy arkuszy Ilość arkuszy rezerwowych przydzielana szkołom Jeżeli szkoła zamawia (każdego rodzaju z osobna, nie łącznie):  sztuk od 1 do 50, wówczas rezerwy otrzymuje 1 sztukę  sztuk od 51 i więcej, wówczas rezerwy otrzymuje 2 sztuki. Procedura ta tyczy się również płyt CD, czyli co najmniej 1 CD rezerwy na szkołę.

29 Przed sprawdzianem Następnie osoba odbierająca zabezpiecza materiały egzaminacyjne przed nieuprawnionym ujawnieniem. Bezpośrednio po otrzymaniu przesyłki należy skontrolować zawartość i sprawdzić zgodność z wykazem i zapotrzebowaniem. PSZE w obecności innego członka tego zespołu odbiera przesyłkę z materiałami egzaminacyjnymi; sprawdza, czy nie została ona naruszona odbioru może dokonać upoważniony pisemnie członek SZE w obecności innego członka SZE (Załącznik nr 11)

30 Instrukcja sprawdzania kompletności...

31

32 Specyfikacja dostawy

33 Przed sprawdzianem Jeśli paczki z materiałami egzaminacyjnymi są naruszone lub ich zawartość nie jest zgodna z zapotrzebowaniem, należy niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektora OKE. Dyrektor OKE informuje o dalszym postępowaniu. sekretariat@komisja.pl tel. 42 664 80 50 mirowski@komisja.pl tel. 42 664 80 63 lub kom. 605 435 598

34 Przed sprawdzianem Wszyscy uczniowie biorący udział w sprawdzianie winni być zapoznani z informacją dla ucznia dotycząca przebiegu sprawdzianu (Pkt. 9 Procedur str. 24) Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: na cz. 1. pióro lub długopis z czarnym atramentem/tuszem, ołówek – tylko do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz na cz. 2. pióro lub długopis z czarnym atramentem/tuszem

35 Procedura losowania miejsc przez zdających zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście losują numery stolików, przy których będą pracowali (od losowania można odstąpić w przypadku uczniów, którzy rozwiązują zadania w arkuszach dostosowanych, uczniów korzystających z leków/opieki medycznej oraz w innych uzasadnionych przypadkach) numery wylosowanych stolików należy zapisać na liście zdających w danej sali przygotowanej przez okręgową komisję egzaminacyjną

36 Odbiór materiałów egzaminacyjnych przez Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego (PZN) PZN w obecności przedstawiciela zdających (1 uczeń) odbiera od PSZE materiały egzaminacyjne: odpowiednią liczbę i rodzaj zestawów egzaminacyjnych osobno do pracy z każdym zestawem egzaminacyjnym w danym dniu odpowiednie płyty CD do arkusza z języka obcego listę zdających w danej sali przygotowaną przez OKE druk protokołu przebiegu egzaminu w danej sali (Zał. nr 8) naklejki z kodem kreskowym zwrotne koperty do spakowania prac egzaminacyjnych

37 Kodowanie arkuszy sprawdzianu

38 Kodowanie kart odpowiedzi

39 Procedura kodowania arkuszy egzaminacyjnych uczniów korzystających z dostosowań S2, S4, S5, S6, S7, S8 uczniowie niepełnosprawni ruchowo uczniowie z czasową niesprawnością rąk uczniowie z afazją uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja) uczniowie nie zaznaczają odpowiedzi na karcie odpowiedzi – nie otrzymują dodatkowych 5 minut czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego

40 Procedura kodowania arkuszy egzaminacyjnych uczniów korzystających z dostosowań ZN zaznacza przyznane tym uczniom uprawnienia, zamalowując odpowiednie pole uczniowie niepełnosprawni ruchowo uczniowie z czasową niesprawnością rąk uczniowie z afazją uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się arkusz egzaminacyjny do pierwszej części sprawdzianu na zeszycie zadańna karcie odpowiedzi arkusz egzaminacyjny do drugiej części sprawdzianu na zeszycie zadańna karcie odpowiedzi

41 Rozpoczęcie pracy z arkuszami Każdy zdający: zajmuje miejsca przy stoliku, którego numer wylosował do sali wnosi jedynie dozwolone przybory po otrzymaniu arkusza zdający sprawdza jego czy nie jest otwarty, otwiera arkusz, zapoznaje się z instrukcją koduje arkusz i kartę odpowiedzi numerem PESEL i trzyznakowym kodem Członkowie ZN udzielają odpowiedzi zdającym jedynie na pytania związane z organizacją i z rozumieniem instrukcji, nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań Po czynnościach organizacyjnych, po sprawdzeniu poprawności kodowania PZN w widocznym miejscu zapisuje czas rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu i zdający rozpoczynają rozwiązywanie zadań.

42 Spóźnienia i czas sprawdzianu Przewodniczący SZE może, w uzasadnionych przypadkach, zezwolić zdającemu spóźnionemu wejść do sali egzaminacyjnej jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, ale zdający kończy pracę z arkuszem o czasie zapisanym na tablicy (planszy) Czas pierwszej części pierwszej 80 minut (max. do 120 min) Czas drugiej części 45 minut (max do 70 min) Podczas pracy z arkuszem zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej

43 Postępowanie z płytą CD Bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia części 2. sprawdzianu następuje uruchomienie odtwarzania nagrania z płyty CD. na płycie nagrane są: 1.instrukcje dla zdających 2.zadania 3.przerwy w przypadku awarii płyty PZN: 1.zapisuje czas rozpoczęcia przerwy 2.wymienia płytę CD na rezerwową 3.zapisuje czas zakończenia przerwy oraz nowy czas zakończenia pracy z arkuszem 4.uruchamia płytę od ścieżki z numerem zadania, podczas którego nastąpiła usterka

44 Procedura zbierania prac od zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem  zdający zamyka arkusz, odkłada na brzeg stolika i podnosi rękę  zdający pozostaje na swoim miejscu  PZN lub wyznaczony członek ZN podchodzi do zdającego, aby odebrać arkusz  w obecności zdającego sprawdza kompletność materiałów, kodowania i zaznaczeń na karcie odpowiedzi  zdający otrzymuje pozwolenie na opuszczenie sali

45 Przebieg zakończenia sprawdzianu w przypadku zdających, którzy mają obowiązek zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi PZN po upływie czasu na pracę z arkuszeminformuje zdających o zakończeniu pracy poleca sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi przeznacza na tę czynność 5 minut, ten czas nie może być wykorzystany na rozwiązywanie zadań poleca zamknięcie arkuszy oraz odłożenie ich na brzeg stolika

46 Przebieg sprawdzianu w przypadku zdających, którzy mają obowiązek zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi c. d.  PZN lub członek ZN podchodzi do zdającego, aby odebrać arkusz  w obecności zdającego sprawdza kompletność materiałów, kodowania i zaznaczeń na karcie odpowiedzi  zdający otrzymują pozwolenie na opuszczenie sali  na sali pozostaje zdający, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych

47 Po zakończeniu sprawdzianu w terminie głównym (w kwietniu) w przypadku arkuszy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi zespół nadzorujący w przypadku ucznia, który zgłasza, że nie zdążył przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi pakuje do bezpiecznej koperty jego zeszyt zadań wraz z kartą odpowiedzi lub zeszyt zadań wraz z kartą rozwiązań i kartą odpowiedzi zaistniały fakt odnotowuje się w protokołach przebiegu sprawdzianu (w danej sali oraz zbiorczym) !

48 Przebieg sprawdzianu w przypadku zdających, którzy nie mają obowiązku zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi PZN po upływie czasu na pracę z arkuszem: informuje zdających o zakończeniu pracy poleca zamknięcie arkuszy oraz odłożenie ich na brzeg stolika wyznacza członków ZN do odbioru prac poleca opuszczenie sali zdającym za wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania arkuszy

49 Porządkowanie arkuszy po zakończeniu sprawdzianu Członkowie ZN:  zaznaczają na liście obecności oddanie arkuszy egzaminacyjnych przez zdających  w przypadku dyslektyków, korzystających ze szczegółowych kryteriów oceniania i w przypadku uczniów, którym przyznano prawo nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę, zaznaczają przyznane uprawnienia zamalowując odpowiednie kwadraty w zeszycie zadań i na karcie odpowiedzi  podpisują wypełnioną listę obecności zdających  porządkują, przeliczają i pakują materiały egzaminacyjne

50 Porządkowanie arkuszy po zakończeniu sprawdzianu

51 Pakowanie arkuszy po zakończeniu części 1. sprawdzianu Członkowie ZN po przeliczeniu arkuszy egzaminacyjnych pakują arkusze (kompletne wraz kartami odpowiedzi) w obecności przedstawiciela zdających do kopert bezpiecznych wpisując na kopercie identyfikator szkoły, symbol arkusza, liczbę arkuszy egzaminacyjnych

52 Pakowanie arkuszy po zakończeniu części 1. sprawdzianu

53 Pakowanie arkuszy po zakończeniu części 2. sprawdzianu Członkowie ZN w stosunku do arkuszy uczniów mających obowiązek przenoszenia odpowiedzi na karty odrywają karty odpowiedzi od zeszytów zadań. Zeszyty zadań pozostają w szkole, zaś karty odpowiedzi są pakowane w bezpieczne koperty i przekazywane do ROKE - na kopercie należy zapisać identyfikator szkoły, symbol arkusza, liczbę kart odpowiedzi. W przypadku uczniów z dostosowaniami w tym uczniów, którzy zgłosili, że nie zdążyli przenieść odpowiedzi na kartę, przekazywany jest do ROKE zeszyt zadań wraz z kartą odpowiedzi. Arkusze należy zapakować do bezpiecznych kopert zapisując na nich identyfikator szkoły, symbol arkusza, liczbę arkuszy egzaminacyjnych. Pakowanie w obecności przedstawiciela zdających.

54 Przekazanie materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu sprawdzianu PSZE PZN sporządza protokół przebiegu odpowiedniej części sprawdzianu w danej sali i przekazuje go wraz z pozostałymi materiałami egzaminacyjnymi przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. W przypadku zdających mających prawo do arkuszy dostosowanych (S..-..2, S..-.. 4, S..-.. 5, S..-.. 6, S..-.. 7, S..-.. 8) wypełnione przez zdających zeszyty zadań wraz z kartami przekazywane są do ROKE (kwiecień, czerwiec).

55 Termin dodatkowy sprawdzianu W terminie dodatkowym (w czerwcu) nie dokonuje się podziału arkuszy zdających w drugiej części sprawdzianu na zeszyt zadań i kartę odpowiedzi.

56 Kompletowanie materiałów egzaminacyjnych PSZE odbiera materiały egzaminacyjne z poszczególnych sal od PZN, sprawdza ich kompletność w obecności właściwych PZN. Po otrzymaniu wszystkich materiałów PSZE zabezpiecza je zgodnie z instrukcją. Następnie sporządza zbiorczy protokół danej części sprawdzianu (załączniki nr 9a, 9b – kwiecień lub załączniki nr 10a i 10b – czerwiec).

57 Zwroty do OKE Zwrotowi podlegają: arkusze niewykorzystane, niekompletne, błędnie wydrukowane kopie specyfikacji dostawy zbiorczy protokół przebiegu każdej części sprawdzianu listy uczniów ze wszystkich sal decyzje o przerwaniu i unieważnieniu danej części sprawdzianu (załącznik nr 11) wraz z arkuszami tych uczniów protokół przekazania materiałów egzaminacyjnych

58 Szkolna dokumentacja W szkolnej dokumentacji pozostają: protokoły z poszczególnych sal oryginał specyfikacji przesyłki kopia zbiorczego protokołu przebiegu każdej części sprawdzianu kopie list uczniów ze wszystkich sal kopie decyzji o przerwaniu i unieważnieniu danej części sprawdzianu (załącznik nr 11) kopia protokołu przekazania materiałów egzaminacyjnych

59 Protokół zdawczo-odbiorczy http://www.komisja.pl/info.php?i=125

60 Szkolna dokumentacja W terminie głównym w szkole pozostają zeszyty zadań uczniów, którzy mieli obowiązek przeniesienia odpowiedzi na karty w części drugiej sprawdzianu. Zeszyty te należy zabezpieczyć przed nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych uczniów i przechowywać do momentu przekazania uczniom zaświadczeń o wynikach

61 Wypełnianie Nieobecnika Należy uzupełniać bezpośrednio po zakończeniu egzaminu

62 Wypełnianie Nieobecnika Należy uzupełniać bezpośrednio po zakończeniu egzaminu

63 Wyniki sprawdzianu Wyniki sprawdzianu są wyrażone w procentach i obejmują:  wynik z części pierwszej z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i wyniku z matematyki  wynik z drugiej części sprawdzianu. Wynik sprawdzianu w procentach ustala dyrektor OKE. Uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu i otrzymują najwyższy wynik 100%.

64 Wyniki sprawdzianu Uczeń, któremu PSZE unieważnił daną część sprawdzianu (z powodu niesamodzielności rozwiązywania, wniesienia urządzenia telekomunikacyjnego, zakłócania przebiegu sprawdzianu) przystępuje ponownie do sprawdzianu w terminie dodatkowym. Jeżeli unieważnienie ma miejsce w terminie dodatkowym, uczniowi w zaświadczeniu wpisuje się z danej części sprawdzianu w miejsce przeznaczone na wynik 0%. Jeżeli podczas oceniania pracy zostanie stwierdzone niesamodzielne rozwiązywanie zadań w danej części sprawdzianu, Dyrektor OKE w porozumieniu z Dyrektorem CKE unieważnia tę część sprawdzianu, a w miejsce przeznaczone na wynik wpisuje się 0%.

65 Zwolnienia ze sprawdzianu Uczniowie, których wnioski o zwolnienie z przyczyn zdrowotnych lub losowych wpłynęły do OKE w Łodzi, zostaną zwolnieni ze sprawdzianu gdy: nie przystąpią do sprawdzianu z przyczyn wyżej wymienionych w terminie głównym i w terminie dodatkowym dyrektor szkoły prześle ponowny wniosek o zwolnienie.

66 Załącznik 2 na podstawie § 49 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r

67 Obserwacja sprawdzianu Obserwatorami sprawdzianu mogą być: delegowani pracownicy MEN, delegowani pracownicy CKE i OKE delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę oraz innych instytucji upoważnieni przez Dyrektora CKE lub OKE Obserwatorzy nie uczestniczą w przeprowadzaniu sprawdzianu. Obserwator zgłasza się do szkoły na godzinę przed sprawdzianem. Instrukcja dla obserwatora załącznik nr 14, 14a.

68 EWD DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

69

70

71

72

73 Kalkulator EWD Szkoła Podstawowa

74 Weryfikacja danych szkoły Prosimy o weryfikację i aktualizację danych szkoły. Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu powinna brzmieć Szkoła Podstawowa w Zespole....

75 WAŻNE KONTAKTY WOA Kierownik Krzysztof - Mirowski tel. 42 664 80 63 Zastępca kierownika - Andrzej Węgliński 42 664 80 WBiA Kierownik - Krzysztof Jurek 42 664 80 56 Zastępca kierownika - Mariusz Jarosz 42 664 80 85

76 WAŻNE TELEFONY Wydział Sprawdzianów, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur Kierownik Andrzej Chruściany 42 664-81-96; 691 300 603 Z-ca kierownika Joanna Kowalska 42 664-81-81 Sprawdzian Marek Zapieraczyński 42 664-81-89 Jacek Kozieł 42 664-81-86 Sekretariat wydziału Karolina Roszkowska 42 664-80-68 fax 42 664 80 68

77 Dziękujemy za uwagę Pracownicy Wydziału Sprawdzianów, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur: Andrzej Chruściany Joanna Kowalska Jacek Kozieł Małgorzata Michalska Sławomir Sapanowski Marek Zapieraczyński

78 symbole arkuszy SP-1-152 Część lub symbol językaSymbol część pierwszaP język angielskiA język niemieckiN język francuskiF język hiszpańskiE język rosyjskiR język włoskiW

79 symbole arkuszy SP-1-152 Rodzaj arkusza Odbiorca S*-1uczeń bez dysfunkcji, uczeń z dysleksją rozwojową S*-2 uczeń z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera S*-4 uczeń słabowidzący S*-5 uczeń słabowidzący S*-6 uczeń niewidomy S*-7 uczeń niesłyszący/słabosłyszący S*-8 uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

80 arkusze standardowe i dostosowane nagrania (część 2. sprawdzianu) Rodzaj arkusza OdbiorcaTreśćCzcionkaPłyta CD S...-1 uczeń bez dysf. i dyslektycy... standardowa Times New Roman 12 pkt Standardowe nagranie S...-2 uczeń z autyzmem... Dostosowana forma Times New Roman 12 pkt Dostosowane nagranie* S...-4 uczeń słabowidzący Dostosowana formaArial 16 pkt Dostosowane nagranie* S...-5 uczeń słabowidzący Dostosowana formaArial 24 pkt Dostosowane nagranie* S...-6 uczeń niewidomy Dostosowana forma i treść druk w piśmie Braille’a wraz z czarnodrukiem Dostosowane nagranie* S...-7 uczeń niesłyszący / słabosłyszący... Dostosowana forma i treść Times New Roman 12 pkt --------------------- S...-8 uczeń z upośledz. Dostosowana forma i treść Times New Roman 14 pkt Dostosowane nagranie * - wydłużone przerwy na zapoznanie się z zadaniami i ich wykonanie

81 symbole arkuszy SP-1-152 Symbol sesji Sesja 151Sesja styczniowa 13 stycznia 2015 r. (wtorek), godz. 15:00 152 Sesja główna 1 kwietnia 2015 r. (środa) godz. 9:00, 11:45 153 Sesja w terminie dodatkowym 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek) godz. 9:00, 11:45


Pobierz ppt "SPRAWDZIAN 2015 luty-marzec 2015 Spotkania z dyrektorami szkół podstawowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google