Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem."— Zapis prezentacji:

1

2  Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach.  Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.

3  Maurice Laure – 1954 r.  Pierwotnie pomysł wyłożony w 1920 r. przez Wilhelma von Siemensa  Podatek obrotowy  Podatnik formalny i materialny

4  Art. 5 PTU:  Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju  Eksport towarów  Import towarów  Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów  Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

5

6  Przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:  wydanie towarów na podstawie leasingu, najmu, dzierżawy, sprzedaży z odroczoną płatnością z przeniesieniem własności pod warunkiem, komisu  Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste  Zbycie użytkowania wieczystego  Towar – rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii

7

8  Art. 15 - Osoby prawne, ułomne osoby prawne oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności  Art. 17 – szczególne przypadki opodatkowania. A) podmioty dokonujące WWNT B) nabycie usługi, jeśli usługodawca jest podatnikiem, który nie posiada siedziby działalności na terytorium kraju, a usługobiorcą jest podatnik w rozumieniu art. 15 z siedzibą na terytorium kraju

9  Art. 113 – zwolniona jest sprzedaż dokonywana przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w ostatnim roku podatkowym kwoty 150 000 zł netto.  Można zrezygnować – poinformowanie na piśmie NUS przed początkiem miesiąca w którym rezygnuje ze zwolnienia  Z chwilą faktycznego przekroczenia tej wartości opodatkowaną jest pierwsza czynność po przekroczeniu progu 150 000 zł

10  Art. 19a – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi  Zasady szczególne:  Przyjmowanie częściowe usług -> wykonana, jeśli w stosunku do części usługi określono zapłatę  Usługi dla których ustalono następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń -> wykonane z upływem każdego okresu do którego odnoszą się płatności. I – usługa świadczona dłużej niż rok II – w roku nie przypada termin płatności -> uznaje się za wykonaną z upływem roku podatkowego

11

12  II grupa: otrzymanie w całości lub części zapłaty, w szczególności – przedpłata, zaliczka, zadatek, rata, wkład budowlany -> obowiązek powstaje z chwilą otrzymania w odniesieniu do tej kwoty  III grupa: wystawienie faktury a) Usługi budowlane / budowlano – montazowe b) Druk książek c) Dostawa energii elektrycznej, cieplnej chłodniczej, gazu d) Świadczenie usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjncyh e) Najem, dzierżawa, leasing i podobne f) Ochrona osób, usługi ochrony g) Stała obsługa prawna i biurowa Jeśli podatnik opóźnił się z wystawieniem faktury -> obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu do wystawienia faktury

13  Metoda kasowa – obowiązek podatkowy powstaje: a) Z dniem otrzymania zapłaty od -> podatnik VAT czynny b) Dzień otrzymania zapłaty, nie później niż 180. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi na rzecz podmiotu innego niż w lit. A  Metoda kasowa -> pisemne zawiadomienie NUS do końca miesiąca poprzedzającego okres za który będzie stosować tę metodę  Zrezygnowanie nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy.

14  Art. 89a a) Uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności b) Tj. nie została uregulowana w ciągu 150 dni od terminu zapłaty  Korekta podstawy opodatkowania  Wierzyciel i dłużnik muszą być zarejestrowani jako VAT – czynny  Rozliczenie za okres, w którym nieściągalność uznaje się za uprawdopodobnioną  Jeśli po złożeniu korekty należność uregulowano, obowiązek zwiekszenia podstawy opodatkowania w rozliczeniu za okres, w którym uregulowano należność  Zawiadomienie o korekcie NUS wraz z podaniem kwot korekty  Po stronie dłużnika istnieje obowiązek korekty odliczonego podatku naliczonego.

15 10 000 zł + 2300 zł VAT 12300 zł + 2,829 zł VAT 18608,67 zł 12300 zł

16 DOSTAWA TOWARU / WYKONANIE USŁUGI PODATEK NALEŻNY Obowiązek zapłaty 2300 zł podatku PODATEK NALICZONY 10 000 ZŁ + 2300 VAT Możliwość odliczenia 2300 zł od podatku, który musi zapłacić od wykonywanych usług / dostawy towaru

17  Art. 86 – w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.  Podatkiem naliczonym jest suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika.  1. Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy  2. Podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych  3. korekta deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później niż 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.  Jeśli w okresie rozliczeniowym nie wykonywał czynności na terytorium kraju ani poza terytorium kraju kwotę podatku naliczonego może przenieść do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy.

18  Podatek naliczony wyższy od należnego -> podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zwrot następuje w ciągu 60 dni od dnia złożenia rozliczenia.

19  Wszystko co stanowi zapłatę  Obejmuje podatki, cła, opłaty,  prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia pobierane przez dokonującego dostawy / usługodawcy  Obniża się o wartość zwróconych towarów i opakowań.

20  23%  8%  5%  0%

21  Działalność gospodarcza polegająca na udzielaniu pożyczek  Działalność edukacyjna w zakresie nauczania języków obcych  Usługi medyczne  Usługi kulturalne instytucji uznanych za instytucje o charakterze kulturalnym

22  Deklaracja rejestracyjna – przed pierwszą czynnością  Podatnik zwolniony może się zarejestrować  VAT - CZYNNY / VAT – ZWOLNIONY  Deklaracje za okresy miesięczne do 25 dnia miesiąca po każdym miesiącu  Metoda kasowa -> okresy kwartalne do 25 dnia miesiąca po każdym kwartale

23  Bez wezwania, obliczenie samodzielne i wpłacenie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym powstał obowiązek podatkowy.

24  Obowiązek wystawienia faktury: a) Dokumentacja sprzedaży dokonywanej przez podatnika na rzecz innego podatnika podatku lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem b) Otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności  Podatnik nie musi wystawiać faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej  Na żądanie nabywcy podatnik ma obowiązek wystawienia faktury (także przy sprzedaży zwolnionej), jeśli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczono towar / wykonano uslugę / uiszczono zapłatę w całości lub części

25  Faktury wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca po miesiącu w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę  Wyjątki: Np. przy działalności budowlanej – 30 dni od dnia wykonania usługi Gdy brak było obowiązku wystawienia faktury to: 1) obowiązek do końca miesiąca, gdy zgłoszono w miesiącu w którym wykonano usługę / dostarczono towar / zapłacono 2) nie później niż do 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania. Nie można wystawić faktury wcześniej niż na 30 dni przed dokonaniem dostawy / wykonania usługi / otrzymania zapłaty.

26  Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.  Prowadzenie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących  Obowiązek dokonywania wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawanie wydruku dokumentu nabywcy


Pobierz ppt " Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google