Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Diagramy czynności/aktywności (Activity Diagrams).

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Diagramy czynności/aktywności (Activity Diagrams)."— Zapis prezentacji:

1 Diagramy czynności/aktywności (Activity Diagrams)

2 Widoki (Views) w UML Widoki pokazują różne właściwości tworzonego systemu, pozwalają spojrzeć na niego z wielu stron. Widoki są abstrakcyjnymi strukturami, które przedstawia się za pomocą zestawu diagramów. Każdy system jest opisywany za pomocą kilku widoków, z których każdy przedstawia inny jego aspekt.

3 Czym jest diagram czynności? Diagram czynności stanowi graficzną reprezentację przepływu sterowania. Przepływ sterowania pokazuje jaka jest kolejność wykonywania czynności w procesie

4  kiedy używać:  do analizowania przypadków użycia - gdy interesują nas bardziej operacje niezbędne do realizacji danego przypadku (czy też wzajemne zależności między tymi operacjami), a nie to, kto jest odpowiedzialny za ich przeprowadzenie;  do zrozumienia interakcji zachodzących między przypadkami użycia;  do modelowania przetwarzania wielowątkowego;  kiedy nie używać:  do pokazywania współpracy między obiektami w trakcie realizacji przypadku użycia – do tego bardziej nadają się diagramy interakcji;  do pokazywania zachowań obiektów w trakcie ich życia, w tym celu powinno się wykorzystywać diagramy stanów (o których będzie mowa później);

5 Podstawowe elementy diagramu czynno ś ci

6 Tworzenie diagramu czynności Na diagramie umieszczamy stan początkowy i końcowy oraz stany pośrednie. stan początkowy stan pośredni stan końcowy Wszystkie elementy znajdują się na zakładce „Diagram aktywności UML” Stany określają wykonywane czynności. Przejścia między stanami następują po zakończeniu trwania czynności i są zaznaczane strzałkami.

7

8 Tworzenie diagramów czynności Diagramy czynności nadają się do projektowania oprogramowania w sposób strukturalny Diagramy te pokazują kolejność czynności Przejście do następnej czynności może być obwarowane pewnym warunkiem, który opisany jest obok strzałki.

9 Rozgałęzienia - Opisują ścieżki alternatywne; do wyboru jednej z nich dochodzi na podstawie wyliczonych wartości warunków. Warunkiem jest wyrażenie logiczne. else - reprezentującego ścieżkę wybieraną, gdy wszystkie inne warunki nie są spełnione

10

11 Rozwidlenia i scalenia – Współbieżne wykonanie czynności; w punkcie scalenia dochodzi do synchronizacji współbieżnych przepływów sterowania Wątek warunkowy - jeśli warunek jest fałszywy, zakłada się, że z punktu widzenia scalenia wątek ten jest już zakończony

12 Tory służą do dzielenia stanów czynności na grupy, z których każda reprezentuje jednostkę (przedsiębiorstwa lub systemu) odpowiedzialną za przydzielone czynności; każdy tor ma nazwę, unikatową w obrębie jednego diagramu; na diagramie podzielonym na tory każda czynność należy do dokładnie jednego toru, ale, przyjścia mogą przecinać granice torów;

13 Tory - przykład

14 Kilka przykładów: - sprawy architektoniczne Pozwolenia na budow ę Dotyczy wydawania pozwole ń na budow ę. Przede wszystkim, podstaw ą wydania zezwolenia jest analiza dostarczonych przez Mieszka ń ca b ą d ź Firm ę dokumentów (w postaci Zał ą czników). Na ich podstawie zespół ekspertów gminnych okre ś la czy projektowana inwestycja jest bezpieczna, ekologiczna, spełniaj ą ca normy budowlane itp

15 Pozwolenia na rozbiórkę Dotyczy wydawania zezwole ń na rozebranie budynku. Podobnie jak w przypadku poprzednim, zgoda oparta jest o analiz ę ekspertów badaj ą cych nadesłane dokumenty. Jest ich jednak mniej, a w szczególnych przypadkach pozwolenie mo ż e zosta ć wydane automatycznie.

16 Użytkowanie budynków Przypadek obejmuj ą cy wszystkie sprawy zwi ą zane z u ż ytkowaniem budynków i lokali. Wchodz ą tu zarówno sprawy zwi ą zane z uzyskiwaniem zezwole ń na budynki nowo wybudowane, jak równie ż zezwole ń na zmian ę sposobu u ż ytkowania budynku. Nale ż y zwróci ć uwag ę, i ż załatwianie spraw w tym przypadku wi ąż e si ę z zaanga ż owaniem jednostek zewn ę trznych, takich jak Inspekcja Sanitarna, Stra ż Po ż arna czy Pogotowie Gazowe.

17 Udostępnianie danych Dotyczy udost ę pniania wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego.

18 Aktualizowanie programu:  Dotyczy aktualizowania oprogramowania. Podstawa do pobrania aktualizacji jest sprawdzenie czy posiadana wersja jest starsza od aktualnie dostępnej. Na tej podstawie pobierana jest aktualizacja programu. Aktualizowanie oprogramowania

19 Dekompozycja czynności Diagramy mogą być projektowane na różnym poziomie szczegółowości. Czynności (ang. activities) na diagramach mogą reprezentować niezwykle złożone procesy biznesowe bądź algorytmy przetwarzania danych. Dla osiągnięcia precyzyjnego ich opisu niezbędna staje się dekompozycja czynności, która polega na tym, iż czynności mogą być rozpisane na podczynności. Blok reprezentujący czynność będącą przedmiotem dekompozycji jest wzbogacany poprzez zamieszczenie stosownego symbolu w prawej dolnej części. Podczynność jest opisywana w formie dodatkowego diagramu czynności.

20 Przygotowanie kawy

21 Sklep

22 Jak wstawić diagram aktywności w Star UML?


Pobierz ppt "Diagramy czynności/aktywności (Activity Diagrams)."

Podobne prezentacje


Reklamy Google