Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa dwutorowej linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa dwutorowej linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew"— Zapis prezentacji:

1 Budowa dwutorowej linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew

2 INWESTOR Inwestorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
- przedsiębiorstwo będące w 100% własnością Skarbu Państwa, niezależne od pozostałych uczestników rynku energii. PSE S.A. jest operatorem systemu przesyłowego - zdefiniowanym w ustawie Prawo energetyczne - jako przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii elektrycznej, odpowiedzialne za: ruch sieciowy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym; bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu; eksploatację, konserwację i remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.

3 CEL Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej poprzez rozwój Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) i połączeń transgranicznych Budowa linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew stanowi realizację celów publicznych wskazanych w art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. i jako taka jest inwestycją celu publicznego, a w związku z tym zgodnie z art. 21 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym koszty sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ponosi inwestor. Projekt jest częścią rozbudowy Warszawskiego Węzła Elektroenergetycznego – jednej z największych i najważniejszych inwestycji elektroenergetycznych najbliższych lat. Prace nad projektem trwają od lat siedemdziesiątych XX wieku.

4 Inwestycja jest uznana za strategiczną w:
przyjętej przez Radę Ministrów Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku; uchwalonej przez radę ministrów Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 roku; uchwalonej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020; uchwalonym w dniu 7 lipca 2014 Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego: „Zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego regionu – brak tzw. południowego półpierścienia warszawskiego 400kV, czyli odcinka linii zamykającego planowany pierścień linii najwyższych napięć wokół stolicy, co powoduje zagrożenie aglomeracji warszawskiej oraz znacznej części regionu wystąpieniem rozległej awarii systemowej.” Prace nad projektem trwają od lat siedemdziesiątych XX wieku.

5 Realizacja projektu: wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej dla całego regionu i aglomeracji warszawskiej. Poprawi to standard zasilania, usprawni działanie lokalnej infrastruktury oraz stworzy większe szanse na pozyskanie nowych inwestorów; umożliwi budowę nowych połączeń elektroenergetycznych centralnego regionu Polski z KSE; pozwoli na uruchomienie nowych dróg przesyłu energii elektrycznej z dużych źródeł mocy, takich jak Elektrownie Kozienice i Bełchatów; zmniejszy zagrożenie wystąpienia przerw w dostawie energii elektrycznej.

6 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
długość linii – ok. 120 km; linia napowietrzna, dwutorowa o napięciu 400kV; linia będzie przebiegać przez: 1 województwo, 7 powiatów, 14 gmin; Słupy o konstrukcji kratowej.

7 KRYTERIA WYBORU TRASY LINII
UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE np. zbliżenia do zabudowy mieszkaniowej UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE np. przewidywane obszary pod inwestycje / zabudowę UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE np. Natura 2000, obszary chronione, przejścia przez lasy UWARUNKOWANIA TECHNICZNE np. ukształtowanie terenu UWARUNKOWANIA INFRASTRUKTURALNE np. planowane zamierzenia innych inwestorów

8 POZYSKANIE PRAW DO NIERUCHOMOŚCI
pas technologiczny linii wynosi 70m tj. po 35m po obu stronach licząc od osi linii; ustalenie działek i stanu władania; operaty szacunkowe wykonywane na każdą nieruchomość znajdujących się w pasie linii. Operaty wykonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych; propozycje zawarcia umowy otrzymuje każdy właściciel indywidualnie.

9 KORZYŚCI DLA GMINY Z TYTUŁU LOKALIZACJI LINII
zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu; zwiększenie możliwości rozwoju regionu w związku z dodatkowym zasileniem regionu w energię elektryczną; zyski dla gmin z tytułu podatku od inwestycji, a co za tym idzie dla ich mieszkańców w postaci nowych dróg i rozwoju infrastruktury. Dla gminy Radziejowice, gdzie długość linii wyniesie około metrów, zysk z tytułu podatku od inwestycji wyniesie od do PLN rocznie. promocja gminy w mediach; odszkodowania dla mieszkańców gminy z tytułu lokalizacji linii na ich działkach;


Pobierz ppt "Budowa dwutorowej linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew"

Podobne prezentacje


Reklamy Google