Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska Instytut Geotechniki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska Instytut Geotechniki."— Zapis prezentacji:

1 Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska Instytut Geotechniki Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie Koła naukowe Dydaktyka Współpraca z zagranicą Badania

2  1945 – Wydział Inżynierii zostaje utworzony jako jeden z trzech Wydziałów Politechnicznych przy AGH  1953 – utworzenie dwóch Wydziałów: Budownictwa Lądowego i Budownictwa Wodnego (w miejsce WI)  1970 – Wydział Budownictwa Wodnego zmienia nazwę na Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej  1993 – Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej przekształca się w Wydział Inżynierii Środowiska Ważne daty Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

3 Studia stacjonarne:  I stopnia (inżynierskie) – 3,5 roku  II stopnia (magisterskie) – 1,5 roku  III stopnia (doktoranckie) – 4 lata Studia niestacjonarne:  I stopnia (inżynierskie) – 4 lata  II stopnia (magisterskie ) – 2 lata Rodzaje studiów Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

4 Inżynieria ŚrodowiskaIŚ Ochrona ŚrodowiskaOŚ Budownictwo B Gospodarka Przestrzenna GP Kierunki Inżynieria Środowiska oraz Budownictwo posiadają akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej Kierunki studiów Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

5 Specjalności:  Hydrotechnika i Geoinżynieria HiG  Inżynieria Sanitarna IS  Instalacje i Urządzenia Cieplne i Zdrowotne UCiZ Realizowany jako: Studia I i II stopnia Stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Inżynieria Środowiska IŚ Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

6 Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji inwestycji związanych z wodą i gruntem. To specjalista w dziedzinie hydrotechniki i geoinżynierii zajmujący się eksploatacją wód, ochroną i zabudową rzek, budową wałów przeciwpowodziowych, nasypów drogowych i kolejowych. Absolwent tej specjalności znajdzie pracę w:  biurach projektowych  przedsiębiorstwach wykonawczych zajmujących się budownictwem hydrotechnicznym, komunalnym, komunikacyjnym, planowaniem przestrzennym  administracji samorządowej i państwowej  instytucjach naukowych oraz w szkolnictwie technicznym Kierunek Inżynieria ŚrodowiskaIŚ Specjalność Hydrotechnika i Geoinżynieria HiG

7 Absolwent tej specjalności jest przygotowany do projektowania i wykonawstwa systemów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Potrafi ocenić jej jakość, unieszkodliwić odpady komunalne i przemysłowe które ją zanieczyszczają. Potrafi też całościowo zarządzać gospodarką wodno-ściekową. Absolwent znajdzie zatrudnienie w:  przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych  zakładach uzdatniania wody  oczyszczalniach ścieków  przedsiębiorstwach wykonawczych związanych z budownictwem komunalnym  administracji samorządowej i państwowej  instytucjach naukowych oraz w szkolnictwie technicznym Kierunek Inżynieria ŚrodowiskaIŚ Specjalność Inżynieria Sanitarna IS

8 Absolwent tej specjalności jest ekspertem w dziedzinie kształtowania i ochrony klimatu pomieszczeń. Jest kompetentny w dziedzinie budowy systemów grzewczych i chłodniczych, potrafi rozwiązywać inżynierskie problemy związane z ekologiczną utylizacją odpadów. Absolwent znajdzie pracę w:  przedsiębiorstwach energetyki cieplnej  firmach utylizujących odpady metodą termiczną  przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się gospodarką komunalną  spółdzielniach mieszkaniowych  administracji samorządowej i państwowej  instytucjach naukowych oraz w szkolnictwie technicznym Kierunek Inżynieria ŚrodowiskaIŚ Specjalność Instalacje i Urządzenia Cieple i Zdrowotne UCiZ

9 Realizowany jako: Studia I stopnia Stacjonarne Kierunek Ochrona Środowiska OŚ Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

10 Absolwent tego kierunku potrafi zbadać i ocenić stan środowiska oraz zaproponować adekwatne do zagrożeń metody jego poprawy. Wie także, w jaki sposób korzystać z jego zasobów, aby mogły się nim cieszyć przyszłe pokolenia. Absolwent znajdzie zatrudnienie w:  służbach ochrony środowiska  laboratoriach badawczo-kontrolnych  przedsiębiorstwach zainteresowanych dbałością o jakość środowiska naturalnego  administracji samorządowej i państwowej  instytucjach naukowych oraz w szkolnictwie technicznym Kierunek Ochrona Środowiska OŚ

11 Specjalność:  Budownictwo Wodne i Geotechnika BWiG Realizowany jako: Studia I stopnia Stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Budownictwo B Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie WIŚ jako jedyny w Polsce wydział politechniczny kształci specjalistów hydrotechników

12 Absolwent tego kierunku posiada wiedzę z zakresu nauk: matematycznych, fizyki, mechaniki płynów i technicznych. Absolwent będzie przygotowany do projektowania i budowy obiektów powiązanych z wodą (konstrukcje hydrotechniczne) i gruntu (konstrukcje geotechniczne). Absolwent znajdzie zatrudnienie w:  biurach i firmach projektowych  nadzorze budowlanym  w przemyśle materiałów budowlanych  jednostkach administracji samorządowej i państwowej  instytucjach naukowych oraz w szkolnictwie technicznym Kierunek Budownictwo B

13 Realizowany jako: Studia I stopnia Stacjonarne Kierunek Gospodarka Przestrzenna GP Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

14 Absolwent tego kierunku posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zasad i techniki planowania przestrzennego, ogólną wiedzę ekonomiczną, przyrodniczą i społeczną, a także specjalistyczną wiedzę z zakresu uwarunkowań oraz zasad i techniki kształtowania przestrzeni oraz planowania rozwoju infrastruktury technicznej i transportowej. Absolwent znajdzie zatrudnienie w:  jednostkach lokalnego lub regionalnego samorządu terytorialnego  biurach i firmach projektowych  jednostkach administracji publicznej Kierunek Gospodarka Przestrzenna GP

15 Wydział Inżynierii Środowiska realizuje programy wymiany międzynarodowej i zagranicznej według zasad i kryteriów regulowanych uchwałami Senatu i rozporządzeniami Rektora. Współpraca dydaktyczna Wydziału obejmuje Wielką Brytanię, Francję, Szwecję i USA. Współpraca z zagranicą Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

16 Na Wydziale działają koła naukowe, których liczba zależy od aktywności studentów i nauczycieli akademickich – obecnie jest ich 7. Koła naukowe są samokształceniowymi organizacjami studenckimi pracującymi pod okiem doświadczonych nauczycieli akademickich. Koła organizują konferencje i wyjazdy naukowe, wydają też publikacje, w których ich członkowie prezentują swoje osiągnięcia. Koła naukowe Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

17 Absolwent Wydziału otrzymuje pełne wykształcenie w zakresie nauk podstawowych, technicznych i inżynieryjnych, które gwarantuje podjęcie pracy zawodowej zarówno w wyuczonym zawodzie jak również w zawodach pokrewnych, w tym objętych zakresem interdyscyplinarnym, którego bazą jest szeroko rozumiany obszar środowiska naturalnego i jego ochrony. Dlaczego warto studiować n a Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

18 Po zdobyciu doświadczenia zawodowego absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Absolwenci kierunku Budownictwo po zdobyciu doświadczenia zawodowego oraz złożeniu stosowanych egzaminów mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane i o certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki. Dlaczego warto studiować na Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

19 Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie Uprawnienia budowlane : Rodzaj wykonywanej pracy:  projektowanie,  kierowanie robotami budowlanymi;  Zakres:  bez ograniczeń,  w ograniczonym zakresie; Specjalności:  architektoniczna  konstrukcyjno-budowlana  drogowa  mostowa  kolejowa  wyburzeniowa  telekomunikacyjna  instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Uprawnienia:bez ograniczeńw ograniczonym zakresie projektowanie  ukończone studia magisterskie na kierunku odpowiednim  ukończone studia zawodowe na kierunku odpowiednim lub magisterskie na kierunku pokrewnym  2 lata praktyki przy sporządzaniu projektów  roczna praktyka na budowie kierowanie robotami budowlanymi  ukończone studia magisterskie na kierunku odpowiednim  ukończone studia zawodowe na kierunku odpowiednim lub magisterskie na kierunku pokrewnym  odbycie 2 letniej praktyki na budowie  odbycie 3 letniej praktyki na budowie Wymagania do uzyskania danych uprawnień:

20  Wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna  Poszukiwane na rynku i ciekawe specjalności  System nauki łączący wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi  Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia  Możliwość studiowania za granicą  Uprawnienia budowlane i projektowe Dlaczego warto studiować na Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie WYDZIAŁOWY WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

21 Student Politechniki Krakowskiej może ubiegać się o pomoc materialną w formie:  stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki  stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych  stypendium Rektora dla najlepszych studentów  zapomogi Studenci spoza Krakowa mogą skorzystać z zamieszkania w domach studenckich. Pomoc materialna Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

22 Kryterium kwalifikacyjnym jest wynik: egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej lub egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski. Przy rekrutacji pod uwagę brane są punkty z jednego z następujących przedmiotów:  matematyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo biologia, na kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA  matematyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo biologia albo geografia na kierunki GOSPODARKA PRZESTRZENNA, OCHRONA ŚRODOWISKA  matematyka albo fizyka z astronomią albo chemia na kierunek BUDOWNICTWO www.pk.edu.pl/rekrutacja Warunki rekrutacji 2014/2015 Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

23 www..pk.edu.pl Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie zapraszamy


Pobierz ppt "Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska Instytut Geotechniki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google