Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowe Centrum Nauki w systemie finansowania nauki w Polsce Narodowe Centrum Nauki w systemie finansowania nauki w Polsce XVIII Konferencja Kolegium.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowe Centrum Nauki w systemie finansowania nauki w Polsce Narodowe Centrum Nauki w systemie finansowania nauki w Polsce XVIII Konferencja Kolegium."— Zapis prezentacji:

1 Narodowe Centrum Nauki w systemie finansowania nauki w Polsce Narodowe Centrum Nauki w systemie finansowania nauki w Polsce XVIII Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju Publicznych Wyższych Szkół Technicznych Poznań, 27-28 listopada 2014 r.

2 2 Podstawowe statystyki konkursów NCN w 2014 r. Podstawowe statystyki konkursów NCN w 2014 r.:  12 ogłoszonych konkursów;  13 rozstrzygniętych konkursów;  11 432 złożonych wniosków;  1804 wnioski zakwalifikowane do finansowania;  762,5 mln zł przeznaczonych na finansowanie wniosków zakwalifikowanych w konkursach NCN (rozstrzygniętych w 2014 r.)

3 3 Osoby rozpoczynające karierę naukową w konkursach Narodowego Centrum Nauki 20 % Narodowe Centrum Nauki przeznacza nie mniej niż 20% środków pozostających w jego dyspozycji na wsparcie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową. W 2014 r. w konkursach PRELUDIUM, SONATA, FUGA oraz ETIUDA skierowanych do osób rozpoczynających karierę naukową do finansowania zakwalifikowano w sumie: 933 wniosków na łączną sumę ponad 181 mln zł co stanowiło 20% wysokości finansowania w 2013 roku.

4 4 Liczba wniosków złożonych i zakwalifikowanych do finansowania w konkursach rozstrzygniętych w 2014 r. w trzech grupach nauk wraz z liczbowym wskaźnikiem sukcesu. (Nie dotyczy konkursu TANGO) Konkursy NCN w 2014 r. 15% 17%

5 5 Konkursy NCN rozstrzygnięte w 2014 r. Wyniki konkursów w panelu ST5 - Synteza i materiały  liczba wniosków zgłoszonych: 809  liczba wniosków zakwalifikowanych do finansowania: 131  współczynnik sukcesu: 16  na łączną kwotę: 68 mln zł Liderzy konkursów w 2014 r. wg. liczby przyznanych grantów: L.p.Wnioskodawca Projekty (szt.) Kwota przyznana ogółem [zł] 1. Instytut Chemii Organicznej PAN 156 mln 2. Uniwersytet Jagielloński 149 mln 3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 105,5 mln 4. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN 105,5 mln 5. Uniwersytet Wrocławski 95 mln

6 6 Konkursy NCN rozstrzygnięte w 2014 r. Wyniki konkursów w panelu ST6 - Informatyka i technologie informacyjne  liczba wniosków zgłoszonych: 285  liczba wniosków zakwalifikowanych do finansowania: 41  współczynnik sukcesu: 14%  na łączną kwotę: 12 mln zł Liderzy konkursów w 2014 r. wg. liczby przyznanych grantów: L.p.Wnioskodawca Projekty (szt.) Kwota przyznana ogółem [zł] 1.Uniwersytet Warszawski115 mln 2.Politechnika Poznańska73 mln 3.Uniwersytet Jagielloński62 mln 4. Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 3785 tys. 5.Politechnika Częstochowska3548 tys.

7 7 Konkursy NCN rozstrzygnięte w 2014 r. Wyniki konkursów w panelu ST7 - Inżynieria systemów i telekomunikacji  liczba wniosków zgłoszonych: 330  liczba wniosków zakwalifikowanych do finansowania: 54  współczynnik sukcesu: 16%  na łączną kwotę: 30 mln zł Liderzy konkursów w 2014 r. wg. liczby przyznanych grantów: L.p.Wnioskodawca Projekty (szt.) Kwota przyznana ogółem [zł] 1.Politechnika Wrocławska125,5 mln 2. Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 65 mln 3.Politechnika Łódzka52 mln 4.Politechnika Warszawska42,5 mln 5.Politechnika Gdańska42 mln

8 8 Konkursy NCN rozstrzygnięte w 2014 r. Wyniki konkursów w panelu ST8 - Inżynieria procesów i produkcji  liczba wniosków zgłoszonych: 904  liczba wniosków zakwalifikowanych do finansowania: 132  współczynnik sukcesu: 15%  na łączną kwotę: 62 mln zł Liderzy konkursów w 2014 r. wg. liczby przyznanych grantów: L.p.Wnioskodawca Projekty (szt.) Kwota przyznana ogółem [zł] 1.Politechnika Warszawska2010 mln 2. Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 187 mln 3.Politechnika Śląska126 mln 4. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN 104 mln 5. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 75 mln

9 9 Projekt regulacji wynagrodzeń w projektach badawczych NCN 1.Suma deklarowanego zaangażowania danej osoby we wszystkich projektach finansowanych przez NCN w żadnym momencie nie może przekraczać 100%. 2.Na podstawie umowy o pracę możliwe jest tylko zatrudnianie w następujących przypadkach: a)postdoków na pełny etat, czyli osób, które obroniły pracę doktorską nie później niż 5 lat przed rozpoczęciem tego zatrudnienia (nie dotyczy konkursów HARMONIA i PRELUDIUM); b)kierownika projektu na pełny etat pod warunkiem, że nie kontynuuje zatrudnienia w tej samej jednostce (nie dotyczy konkursów HARMONIA i PRELUDIUM); c)kierownika lub wykonawcy projektu w ramach wynagrodzeń dodatkowych omówionych poniżej. 3.Przy zatrudnieniu na pełny etat z projektu NCN niedozwolone jest pobieranie jakiegokolwiek innego wynagrodzenia z projektów NCN.

10 10 Projekt regulacji wynagrodzeń w projektach badawczych NCN 4.Sugerowane wynagrodzenie roczne* w punktach 2a i 2b to: 150 tys. zł dla profesora, 115 tys. zł dla doktora habilitowanego, 85 tys. zł dla doktora. W szczególnych przypadkach wynagrodzenie może być wyższe. Zwiększenie wynagrodzenia musi jednak zostać odpowiednio uzasadnione. Powyższe stawki nie dotyczą konkursu FUGA. * Kwoty brutto brutto, obejmują wszystkie koszty etatu.

11 11 Projekt regulacji wynagrodzeń w projektach badawczych NCN 5.Dodatkowe wynagrodzenie można pobierać na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. 6.Kierownicy projektów mogą zaplanować dodatkowe wynagrodzenia miesięczne w następującej maksymalnej wysokości*: MAESTRO: 7 tys. zł; SYMFONIA: 5 tys. zł; SONATA BIS: 3 tys. zł; OPUS, SONATA, HARMONIA, SYMFONIA (kierownicy zespołów): 2 tys. zł; PRELUDIUM: 1 tys. zł. W przypadku zatrudnienia kierownika na podstawie umowy o pracę na pełny etat w jakimkolwiek projekcie NCN, kwota ta wynosi 0. * Kwoty brutto brutto, obejmują wszystkie koszty etatu.

12 12 Projekt regulacji w sprawie wynagrodzeń w projektach NCN 7. Maksymalną wysokość budżetu projektu w punkcie dodatkowych wynagrodzeń oblicza się następująco (kwoty brutto brutto*): w konkursach MAESTRO, OPUS, SONATA, SONATA BIS: x(y+z), w konkursach HARMONIA, PRELUDIUM: xy, w konkursie SYMFONIA: x((5+z1 )+(2+z2)+...+(2+zk)), gdzie „x” oznacza czas trwania projektu (w miesiącach), „y” oznacza kwotę z p. 5. dla poszczególnych konkursów, jeżeli jednak kierownik jest zatrudniony na pełny etat na podstawie umowy o pracę, to y=0, „z” to minimum z liczby wykonawców (bez kierownika) i 2, a przez z1,...,zk oznaczamy analogiczne dane dla poszczególnych zespołów w konkursie SYMFONIA. * Kwoty brutto brutto, obejmują wszystkie koszty etatu.

13 13 Projekt regulacji wynagrodzeń w projektach badawczych NCN Przykład 1. Konkurs MAESTRO 5 lat, kierownik + 2 wykonawców: x(y+z) – 60 (7+2) = 540 tys. zł Przykład 2. Konkurs OPUS 3 lata, kierownik + 2 wykonawców: x(y+z) – 36 (2+2) = 144 tys. zł Przykład 3. Konkurs OPUS 2 lata, kierownik + 1 wykonawca: x(y+z) – 24 (2+1) = 72 tys. zł Przykład 4. Konkurs SYMFONIA 5 lat, trzy zespoły składające się z kierownika i odp. 2, 1 i 1 wykonawców: x((5+z1 )+(2+z2)+...+(2+zk)) 60 ((5+2)+(2+1)+(2+1)) = 780 tys. zł

14 14 Projekt regulacji wynagrodzeń w projektach badawczych NCN 8.Na etapie realizacji projektu kierownik projektu po uzyskaniu zgody kierownika jednostki dysponuje kwotą budżetu na wynagrodzenia finansując z niego niezbędne prace realizowane przez zespół badawczy, przy uwzględnieniu zasady, że łączne wynagrodzenie wypłacone kierownikowi projektu nie może przekroczyć kwoty zaplanowanej dla niego we wniosku. 9.Minimalne zaangażowanie kierownika wynosi: 50% w konkursach MAESTRO, SONATA BIS i SYMFONIA 25% w konkursach OPUS, HARMONIA i SONATA W przypadku zatrudnienia kierownika projektu lub postdoka na pełny etat ich minimalne zaangażowanie to 50%. 10. Ze środków projektów finansowanych przez NCN dana osoba może pobierać równolegle tylko jedno stypendium naukowe.

15 15 Struktura wydatków części „Nauka” w budżecie państwa na 2014 r. MNiSW Inne 326 mln zł Narodowe Centrum Nauki 885 mln zł Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2 mld 661 mln zł Współpraca naukowa z zagranicą 277 mln zł Działalność statutowa i inwestycyjna 2 mld 408 mln zł 6 mld 559 mln zł

16 16 Środki na konkursy NCN na lata 2015-2017  Zakładamy utrzymanie dotacji celowej na konkursy NCN w wysokości 871 mln. zł. Umożliwi to utrzymanie w kolejnych latach finansowania ok. 15% wnioskowanych kwot w aplikacjach grantowych.  Zakładamy, że nie będzie rosła liczba aplikacji ani średnia wysokość nakładów na pojedynczy projekt. Jest to założenie optymistyczne, gdyż w 2014 roku oba wskaźniki wyraźnie wzrosły (szczególnie w grupie nauk Humanistycznych Społecznych i o Sztuce).  W wyliczeniach nie uwzględniono rozwoju międzynarodowych inicjatyw grantowych, w tym współfinansowania konkursów organizowanych w układzie bilateralnym z innymi agencjami europejskimi.  W wyliczeniach nie uwzględniono dotacji podmiotowej, która powinna kształtować się na poziomie 4% - 5% rocznej dotacji celowej.  Rada NCN uważa, że poziom sukcesu finansowego zapewniający prawidłowe działanie systemu powinien wynosić od 20% do 25%.

17 17 Środki na konkursy NCN na lata 2015-2017 Deficyt dotacji celowej z 2014 roku wynosi: Oznacza to, że dotacja celowa powinna wzrastać w kolejnych latach o następujące kwoty: Budżet NCN w części dotacja celowa powinien kształtować się w kolejnych latach na następującym poziomie: ROK 20152016 2017 20% - 10 000 000 - 90 000 000 - 116 000 000 25% - 44 000 000 - 206 000 000 - 297 000 000 ROK 2015 2016 2017 20% 10 000 000 80 000 000 26 000 000 25% 44 000 000 162 000 000 91 000 000 ROK 2015 2016 2017 20% 875 000 000 953 000 000 979 000 000 25% 909 000 0001069 000 000 1160 000 000

18 18 NCN w Programach Ramowych UE Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce  HERA (Humanities in European Research Area)  NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe)  Joint Programming Initiative on Cultural Heritage (JPI CH) Nauki Ścisłe i Techniczne  Chist-ERA II (ERA-NET Information and Communication Science and Technologies)  ASPERA 2 (Astroparticle ERA-NET)  APpEC Astroparticle Physics (Horyzont 2020) Nauki o Życiu  Infect-ERA (ERA-NET on Human Infectious Diseases)  EU Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research (JPND)  BiodivERsA – programme on biodiversity

19 Oferta wsparcia dla wnioskodawców ERC 19 Narodowe Centrum Nauki:  identyfikuje projekty badawcze, które mają szanse na sukces w prestiżowych konkursach międzynarodowych (MAESTRO, SONATA BIS)  organizuje warsztaty z pracownikami ERC  organizuje indywidualne konsultacje z ekspertami ERC oraz indywidualne konsultacje z laureatami konkursów ERC dla naukowców których wnioski zostały zakwalifikowane do drugiego etapu oceny w konkursach ERC Consolidator Grant oraz ERC Starting Grant) Narodowe Centrum Nauki w ramach inicjatywy „Pakt Horyzont 2020” wspiera polskich naukowców wnioskujących o środki ERC (Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych)

20 Dziękuję za uwagę. Zapraszam na stronę www www.ncn.gov.pl


Pobierz ppt "Narodowe Centrum Nauki w systemie finansowania nauki w Polsce Narodowe Centrum Nauki w systemie finansowania nauki w Polsce XVIII Konferencja Kolegium."

Podobne prezentacje


Reklamy Google