Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii na lata"— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii na lata 2012-2015
ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE Wydział Zdrowia Publicznego

2 Najważniejsze akty prawne i materiały źródłowe służące przygotowaniu działań na wypadek wystąpienia epidemii. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).    Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz z późn. zm.). Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej województwa zachodniopomorskiego za 2011 rok.

3 Plan działania na wypadek wystąpienia epidemii tworzony jest w oparciu o art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 947 z późn. zm.), którzy brzmi: Art. 44. 1. W celu zapewnienia skuteczności działań służących ochronie zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi wojewoda sporządza wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii, zwany dalej "planem", na okres trzech lat, z możliwością aktualizacji.

4 Plan obejmuje: 1) charakterystykę potencjalnych zagrożeń dla życia lub zdrowia mogących wystąpić na obszarze województwa, w tym analizę ryzyka wystąpienia zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; 2) wykaz i rozmieszczenie na obszarze województwa zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej, które mogą zostać przeznaczone do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie; 3) liczbę osób, które mogą zostać poddane leczeniu, izolacji lub kwarantannie w zakładach opieki zdrowotnej i innych obiektach użyteczności publicznej; 4) imienne listy osób, które mogą zostać skierowane do działań służących ochronie zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi; 5) inne informacje służące ochronie zdrowia publicznego oraz niezbędne do sporządzenia planu.

5 Plan jest przygotowywany i aktualizowany na podstawie danych i informacji uzyskanych z jednostek samorządu terytorialnego, zakładów opieki zdrowotnej i innych dysponentów obiektów użyteczności publicznej – art. 44 ust. 3 ustawy.

6 Podmioty, o których mowa w ust
Podmioty, o których mowa w ust. 3, na pisemne żądanie wojewody, przekazują informacje niezbędne do sporządzenia planu, dotyczące w szczególności: 1) nazwy i lokalizacji zakładu opieki zdrowotnej lub obiektu użyteczności publicznej; 2) rozmieszczenia oraz powierzchni pomieszczeń wchodzących w skład zakładu opieki zdrowotnej lub obiektu użyteczności publicznej; 3) szacunkowej liczby osób, które mogą zostać przyjęte do leczenia, izolacji lub poddawania kwarantannie.

7 6) adres miejsca zamieszkania.
Ponadto podmioty te przekazują imienne listy osób, które mogą zostać skierowane do działań służących ochronie zdrowia publicznego przed zakażeniem i chorobami zakaźnymi, lista taka zawiera następujące dane: 1) imię i nazwisko; 2) wykonywany zawód; 3) datę urodzenia; 4) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru - serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych; 5) płeć; 6) adres miejsca zamieszkania.

8 UWAGA – WAŻNE !!!!! W przypadku zmiany danych lub informacji, podmioty, o których mowa w ust. 3, są zobowiązane do niezwłocznego ich przekazania wojewodzie.

9 Wojewoda podaje plan do publicznej wiadomości, w szczególności przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, z wyjątkiem danych podlegających ochronie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Plan na lata jest dostępny na stronie internetowej w zakładce „Zdrowie” pod pozycją 33.

10 7. Kartę aktualizacji planu.
W Wojewódzkim Planie Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii sporządzonym na lata zawarto: 1. Wstęp. 2. Akty prawne i inne dokumenty dotyczące przygotowania działań na wypadek wystąpienia epidemii. 3. Podstawowe pojęcia dotyczące epidemii oraz wykaz zakażeń i chorób zakaźnych. 4. Charakterystykę potencjalnych zagrożeń dla życia lub zdrowia mogących wystąpić na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w tym analizę ryzyka wystąpienia zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 5. Inne informacje służące ochronie zdrowia publicznego oraz niezbędne do sporządzenia planu. 6. Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie walki z epidemią . 7. Kartę aktualizacji planu.

11 czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
Ogłaszając stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, wojewoda uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono ten stan, może ustanowić: czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się, czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych, czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności, obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów, nakaz udostępniania nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi, obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych.

12 2.Stan, o którym mowa w ust.1 obowiązuje do odwołania.
Rozporządzenie Nr ……………….. Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia ………………………………… w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii w województwie zachodniopomorskim Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 947 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego/ epidemii na terenie gminy………………, powiatu…………………………………………………, w województwie zachodniopom. 2.Stan, o którym mowa w ust.1 obowiązuje do odwołania. § 2. W czasie obowiązywania stanu, o którym mowa w § 1 wprowadza się następujące ograniczenia, obowiązki i nakazy: 1)……………………………. § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

13 Wojewoda także wydaje decyzje administracyjne, o skierowaniu pracowników opieki zdrowotnej, osób wykonujących zawody medyczne, oraz osób, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, do pracy przy zwalczaniu epidemii na obszarze województwa. Od decyzji wojewody przysługuje odwołanie do ministra zdrowia!!!!!! Jednakże wniesienie środka odwoławczego nie wstrzymuje wykonania decyzji!!!!!

14 Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy przez okres do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji.

15 Osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu bezpłatnego na czas określony w decyzji. Okres urlopu bezpłatnego zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u tego pracodawcy. Podmiot leczniczy lub jednostka organizacyjna nawiązują z osobą skierowaną do pracy stosunek pracy na czas wykonywania określonej pracy, na okres nie dłuższy niż wskazany w decyzji. Osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji przysługuje wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.

16 UWAGA – WAŻNE !!!!! Pracownikom podmiotów leczniczych oraz innym osobom podejmującym na zasadach określonych w niniejszej ustawie działania w celu zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi przysługuje ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu.

17 Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:
1) osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat; 2) kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dzieci w wieku do 18 lat, w tym osoby wychowujące samotnie dzieci do lat 18; 3) osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy; 4) inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi; 5) osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz i Nr 112, poz. 654), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

18 Wojewoda Zachodniopomorski Znak Szczecin, dnia…………… DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust.2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) kieruję Pana/Panią………………………………………………………………………... zam. w …………………………………………………………………………… od dnia ………………………………………..do dnia…………………………... do pracy w …………………………………………………………… w ………………………………………………ul…….………………………….. przy zwalczaniu epidemii………………………………………………………… Do Pana/Pani czynności należeć będzie: 1)………………………………………………………………………………… 2)………………………………………………………………………………… 3)………………………………………………………………………………… 4)………………………………………………………………………………… UZASADNIENIE …………………………………………………………………………………….…………………… Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Zdrowia za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od jej doręczenia. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji. Otrzymują: strona, pracodawca strony

19 Kto ponosi koszty działań związanych ze zwalczaniem epidemii ???
Zgodnie z art. 47 ust. 12 ustawy koszty świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii oraz koszty związane ze skierowaniem osób do zwalczania epidemii są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń.

20 Wykaz podmiotów leczniczych ujętych w Planie posiadających na stałe oddziały zakaźne lub obserwacyjno - zakaźne: 1. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie łącznie 96 łóżek przeznaczonych do leczenia, w tym 2 boksy melcerowskie (razem 4 łóżka). Osoba do kontaktu: dr Jolanta Niścigorska – Olsen; 2. Szpital Wojewódzki w Koszalinie 14 miejsc kwarantanny (łączna liczba łóżek na oddziale obserwacyjno- zakaźnym 42 łóżka). Osoba do kontaktu: dr Jacek Wróblewski; Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu 17 miejsc kwarantanny (łączna liczba łóżek na oddziale chorób zakaźnych 25 łóżek). Osoba do kontaktu: dr Mariusz Mróz.

21 Poza tym do dyspozycji jest 20 podmiotów leczniczych z 252 miejscami do izolacji i 543 miejscami do kwarantanny. Ponadto w 154 budynkach użyteczności publicznej możliwe jest zorganizowanie miejscami do kwarantanny. Plan nie przewiduje wydzielenia jednoosobowych pokoi z oddzielnymi węzłami sanitarnymi. W przypadku pojedynczych osób kwarantanna może odbyć się w domu.

22 Podsumowanie – najważniejsze informacje:
Plan działania na wypadek wystąpienia epidemii tworzony jest w oparciu o art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 947 z późn. zm.); Plan jest przygotowywany i aktualizowany na podstawie danych i informacji uzyskanych z jednostek samorządu terytorialnego, zakładów opieki zdrowotnej i innych dysponentów obiektów użyteczności publicznej; W przypadku zmiany danych lub informacji jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do niezwłocznego ich przekazania wojewodzie; Wojewoda może skierować pracowników opieki zdrowotnej, osoby wykonujące zawody medyczne, oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, do pracy przy zwalczaniu epidemii na obszarze województwa.

23 Dziękuję za uwagę. Sporządził: Paweł Wegner
Inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Publicznego ZUW Szczecin Tel


Pobierz ppt "Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google