Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SLAJD NR ! ocena stanu przygotowania obrony cywilnej w WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZA 2013 R. Roman Dudek Kierownik Oddziału Obrony Cywilnej i Logistyki Wydział.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SLAJD NR ! ocena stanu przygotowania obrony cywilnej w WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZA 2013 R. Roman Dudek Kierownik Oddziału Obrony Cywilnej i Logistyki Wydział."— Zapis prezentacji:

1 SLAJD NR ! ocena stanu przygotowania obrony cywilnej w WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZA 2013 R. Roman Dudek Kierownik Oddziału Obrony Cywilnej i Logistyki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW 5-6 czerwca 2014 r.

2 2 informacja - ocena stanu przygotowania obrony cywilnej w województwie śląskim za rok
2013 podstawa prawna Poniższe zadanie obowiązywało także w rozporządzeniu z 1993 r. i wcześniej rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850) w § 2 ust. 5 określa, że do zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju należy dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. Ponadto z § 6 ust. 1 wynika obowiązek składania informacji z realizacji zadań obrony cywilnej na żądanie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Prezesa Rady Ministrów. § 6 ust. 2 określa obowiązek składania sprawozdań przez Wojewodę, a § 6 ust. 3 i 4 – odpowiednio przez Starostę i Szefa OC gminy PONADTO rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 152, poz z późn. zm.), które w § 12 ust. 1 pkt. 4 nakłada na Szefa Obrony Cywilnej Kraju obowiązek dokonywania oceny przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej oraz przedłożenia jej do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

3 SZEFA OBRONY CYWILNEJ KRAJU
2013 SLAJD 3 informacja - ocena stanu przygotowania obrony cywilnej w WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM za rok DOPIERO ??? w 2009 roku, w Biurze ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej opracowany został materiał wyjściowy do sporządzania „Oceny…….” WYTYCZNE SZEFA OBRONY CYWILNEJ KRAJU z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie zasad opracowania oceny stanu przygotowań Obrony Cywilnej w Polsce Przygotowana do omówienia ocena została opracowana we współpracy z terenowymi organami obrony cywilnej, na podstawie informacji otrzymanych od Starostw i miast n.p.p.

4 2013 4 informacja - ocena stanu przygotowania obrony cywilnej w WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM za rok Dobrze przygotowane dane oraz właściwe rozeznanie aktualnego stanu i wynikających z niego potrzeb ma kolosalne znaczenie i jest podstawą szeregu aktów planistycznych, w tym aktów normatywnych. Brak rozeznania w wielu przypadkach przyczynia się do tego iż ustawodawca nie widzi potrzeby wprowadzania nowelizacji lub opracowania nowych aktów prawnych. Jednym z dokumentów, który może mieć wpływ na opracowanie tych aktów (nadanie im właściwego kierunku unormowań) w przypadku zadań dotyczących OC powinna być właściwie opracowana i rzetelna „Ocena stanu przygotowania OC w latach…”. Dlatego też, o ile chcemy poprawnego prawodawstwa właściwe opracowanie „Oceny….”powinno być dążeniem każdego szczebla, który nadzoruje i realizuje zadania OC.

5 PRAWO OCHRONY LUDNOŚCI I KRYZYSOWE Ustawa o stanie klęski żywiołowej
2013 5 informacja - ocena stanu przygotowania obrony cywilnej w WOJEWÓDZTWIE za rok ochrona ludności KONSTYTUCJA RP STAN NADZWYCZAJNY STAN NORMALNY PRAWO MIĘDZYNARODOWE PRAWO WSPÓLNOTOWE PRAWO OCHRONY LUDNOŚCI I KRYZYSOWE Ustawa o stanie klęski żywiołowej Ustawa o ochronie ludności ??? SYTUACJE KRYZYSOWE Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o stanie wyjątkowym Akty prawne organów i podmiotów ochrony ludności SYTUACJE ZAGROŻEŃ Ustawa o stanie wojennym

6 6 informacja - ocena stanu przygotowania obrony cywilnej w województwie śląskim za rok
2013 tematy poddane ocenie Uwarunkowania normatywno – prawne Funkcjonowanie systemu wykrywania, ostrzegania i alarmowania Ewakuacja ludności na wypadek masowego zagrożenia dla życia i zdrowia Budowle ochronne Zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej Likwidacja skażeń i zakażeń Zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz Planowanie obrony cywilnej Zapewnienie dostaw wody pitnej oraz ochrony ujęć i urządzeń wodnych Tworzenie jednostek organizacyjnych obrony cywilnej Finansowanie zadań obrony cywilnej Szkolenie z zakresu obrony cywilnej Doraźna pomoc w grzebaniu zmarłych Zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia Ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacyjnych ratowniczych Inicjowanie działalności naukowo-badawczej i standaryzacyjnej Współpraca z pełnomocnikami wojewodów ds. ratownictwa medycznego i terenowymi organami administracji wojskowej

7 ALARMOWANIE i/lub OSTRZEGANIE Centrale alarmowe (szt.)
7 informacja - ocena stanu przygotowania obrony cywilnej w województwie śląskim za rok 2013 ALARMOWANIE i/lub OSTRZEGANIE Centrale alarmowe (szt.) Liczba syren Typ* SUMA mechaniczne elektroniczne Urucha miane ręcznie Uruchamia ne radiowo uruchamiane ręcznie Uruchamia ne radiowo RCA 22 RCA 5 DSP 15 39 MCA 9 PG 500 FL 3 MRO-733M 1 DIGITEX CZK 2 DIGITEX CZK/IP 10 SAFELAB 94 449 769 26 421 1665

8 system wykrywania i alarmowania STAROSTWA
2013 8 informacja - ocena stanu przygotowania obrony cywilnej w województwie śląskim za rok system wykrywania i alarmowania STAROSTWA Wykres 1. Procent ludności objętej ostrzeganiem i alarmowaniem za pomocą stacjonarnych syren alarmowych

9 system wykrywania i alarmowania MIASTA n.p.p
2013 9 informacja - ocena stanu przygotowania obrony cywilnej w województwie śląskim za rok system wykrywania i alarmowania MIASTA n.p.p Wykres 1. Procent ludności objętej ostrzeganiem i alarmowaniem za pomocą stacjonarnych syren alarmowych

10 10. UWAGI 1. Podawanie danych, niezgodne z wykazem syren przedstawionych w Rejestracji Syren Alarmowych (SRSA) - aplikacja sieciowa udostępniona jednostkom samorządu terytorialnego (powiaty, miasta na prawach powiatu, gminy), Wskazana jest wymiana wyeksploatowanych i przestarzałych technicznie elementów systemu alarmowania syrenami na nowoczesne, spełniające aktualne wymogi ogłaszania sygnałów alarmowych. Wiąże się to z potrzebą znacznie zwiększonych nakładów finansowych na ten cel.

11 ewakuacja ludności w Województwie Śląskim
11 informacja - ocena stanu przygotowania obrony cywilnej w Województwie Śląskim za rok 2013 ewakuacja ludności w Województwie Śląskim Legenda objęci samoewakuacją objęci ewakuacją 97.985 liczba miejsc czasowego pobytu Liczba osób do zakwaterowania czasowego pobytu 71.822 OD TSP OD ZAPÓR INNE ZAGROŻENIA OGÓŁEM ewakuacja 58.978 42.895 67.934 samoewakuacja 35.702 20.351 41.932 97.985 Do zakwaterowania 23.276 22.544 26.002 71.822 Rysunek 1 Ilość osób przewidzianych do ewakuacji w województwie w zależności od skali zagrożenia

12 ewakuacja ludności w Miastach n.p.p
12 informacja - ocena stanu przygotowania obrony cywilnej w Województwie 2013 ewakuacja ludności w Miastach n.p.p Legenda 92.968 55.536 objęci samoewakuacją objęci ewakuacją 38.432 Liczba osób do zakwaterowania (czasowego pobytu ) liczba miejsc czasowego pobytu Rysunek 1 Ilość osób przewidzianych do ewakuacji w województwie w zależności od skali zagrożenia Warszawa, 29 – 30 lipiec 2010 r.

13 ewakuacja ludności w STAROSTWACH
13 informacja - ocena stanu przygotowania obrony cywilnej w Województwie 2013 ewakuacja ludności w STAROSTWACH Legenda 76.839 42.449 objęci ewakuacją objęci samoewakuacją 34.390 91.208 Liczba osób do zakwaterowania czasowego pobytu liczba miejsc czasowego pobytu Rysunek 1 Ilość e osób przewidzianych do ewakuacji w województwie w zależności od skali zagrożenia Warszawa, 29 – 30 lipiec 2010 r.

14 14 UWAGI 1. Podawanie danych niezgodnych z danymi zawartymi w opracowanych Planach Ewakuacji III stopnia, co może świadczyć, że po przeprowadzeniu aktualizacji nie podano tego faktu do wiadomości WBiZK ŚUW 2. Mylenie danych dot. poszczególnych stopni ewakuacji 3.W części miast wysoce zurbanizowanych przy ewakuacji III w zakresie terenów „gęstej” zabudowy wokół obiektów „szczególnie wrażliwych” na atak uwzględniono głownie samoewakuację – 4. W przypadku możliwości ataku powietrznego – zaplanowana znikoma liczba ludności podlegającej ewakuacji od tego zagrożenia do miejsc czasowego pobytu. co może być błędne, gdyż mogą być znaczne straty w infrastrukturze i zachodzić może potrzeba zakwaterowania.

15

16

17 ZESTAWIENIE ILOŚCI FOC W LATACH 2009-2013
17 informacja - ocena stanu przygotowania obrony cywilnej w Województwie Śląskim 2013 ZESTAWIENIE ILOŚCI FOC W LATACH ILOŚC FOC 2009 2010 2011 2012 2013 2355 2364 2152 1908 1853 GENERALNIE likwidowano formacje zakładowe i terenowe. Praktycznie nieznaczne zmiany w FOC wchodzących w skład SWA. OBECNIE ISTNIEJĄ GMINY, które poza formacjami SWA nie mają żadnych innych ???!!

18

19 19 UWAGI 1. Pomimo założenia bazy i ponumerowania FOC błędne podawanie danych dot. ilości i składu formacji – wymaga ciągłej weryfikacji 2. Nie zgłaszanie na bieżąco do WBiZK SUW zachodzących zmian ilościowych oraz zapominanie (w przypadku ich zgłoszenia) o uwzględnieniu tego w sprawozdaniach 3. Zliczanie danych z gmin na poziomie Starostw bez przeprowadzenia ich weryfikacji- częste błędy „zliczeniowe”

20 ZESTAWIENIE SPRZĘTU W LATACH 2009-2013
20 informacja - ocena stanu przygotowania obrony cywilnej w Województwie Śląskim 2013 ZESTAWIENIE SPRZĘTU W LATACH Wykazano przykładowo potrzeby, stan sprzętu oraz zakupy sprzętu za ostatnie 5 lat. Należy nadmienić, iż w przypadku środków ochrony osobistej (maski, pochłaniacze, odzież) stan sprzętu uwzględnia środki zakupione 20 do 30 lat temu. Są one sukcesywnie wycofywane. Jednakże uzupełnienie w nowy sprzęt i środki jest znikome, co widać w ostatniej kolumnie tabeli

21 Maska pgaz. filtracyjna kpl 21 033 23 786 317 Pochłaniacz wielogazowy
Nazwa sprzętu j.m. Należności Stan sprzętu użyczonego gminom Zakupy w gminach – ostatnie 5 lat Maska pgaz. filtracyjna kpl 21 033 23 786 317 Pochłaniacz wielogazowy szt 355 3 048 20 Pochłaniacz hopkalitowy 1 204 486 3 Odzież ochronna pchem. 18 031 13 505 22 Dozymetr (dawkomierz) 20 308 353 Sygnalizator promieniowania 931 267 2 Rentgenoradiometr 418 379 Radiotelefon przenośny 2 850 32 Umundurowanie OC różne (w tym kamizelki) 20 285 2 582 8 Namioty 166 48 1

22 22UWAGI 1. Pomimo założenia bazy dot. ilości sprzętu i corocznego porównania stanów błędne podawanie danych dot. ilości sprzętu– wymaga ciągłej weryfikacji 2. Zliczanie danych z gmin na poziomie Starostw bez przeprowadzenia ich weryfikacji- błędy rachunkowe.

23 23 informacja - ocena stanu przygotowania obrony cywilnej w Województwie Śląskim
2013 PLANY OBRONY CYWILNEJ Wszystkie powiaty i m n.p. opracowały stosowne plany zgodnie z: 1. Zarządzeniem Nr 83/12 Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z 21 marca 2012 r. w sprawie opracowania planów obrony cywilnej województwa, powiatów (miast na prawach powiatu), gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz społeczne organizacje ratownicze, 2. Zarządzeniem Nr 345/09 Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 1 października 2009 r. w sprawie opracowania Powiatowych Planów Ewakuacji (Przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (Ewakuacja III stopnia) wraz z Instrukcją. Plany zostały uzgodnione i zaopiniowane przez WBiZK ŚUW NALEŻY ZAKOŃCZYĆ PLANY NA SZCZEBLU j.a.s – podmioty realizujące zadania OC poprzez wypisanie „KART ZADAŃ”. W 2015 będzie to m.in. przedmiotem kontroli prowadzonych przez WBiZK ŚUW. Zakres ten obejmie również sposób opracowania planów gminnych

24 2013 24 informacja - ocena stanu przygotowania obrony cywilnej w województwie Śląskim za rok budowle ochronne Śląskie znajduje się na 14 miejscu w kraju pod względem zajmowanego obszaru, a na 2 pod względem liczby ludności. Na tym stosunkowo niedużym terytorium, wynoszącym km2, tj. 3,9% powierzchni Polski, żyje mieszkańców, tj. 12,3% ogólnej liczby ludności, co daje najwyższy w kraju wskaźnik gęstości zaludnienia: 382 osoby/km2 wobec 122 osób/km2 w Polsce i 116 osób/km2 w UE. Istniejące schrony i ukrycia zapewniają ogółem zaledwie miejsc co stanowi 5,68% potrzeb w zakresie miejsc ochronnych w skali województwa, z czego wynika, że w przypadku konfliktu zbrojnego, jedynie co 18 osoba będzie mogła liczyć na miejsce w budowli ochronnej. Warszawa, 29 – 30 lipiec 2010 r.

25

26 Ogółem w ciągu 5 lat wykreślono 221 budowli ochronnych
26 informacja - ocena stanu przygotowania obrony cywilnej w Województwie Śląskim za rok 2013 ZESTAWIENIE ILOŚCI BUDOWLI OCHRONNYCH w WOJEWÓDZTWIE w latach ROK 2009 2010 2011 2012 2013 ILOŚC BUDOWLI 3176 3145 3073 3010 2955 Ogółem w ciągu 5 lat wykreślono 221 budowli ochronnych TABELA Ilość BUDOWLI OCHRONNYCH

27 27 UWAGI 1. Pomimo założenia bazy i ponumerowania budowli występuje błędne podawanie danych dot. ilości i pojemności– wymaga ciągłej weryfikacji szczególnie na poziomie Starostw (zliczają budowle istniejące z planowanymi do doraźnego przygotowania. Ponadto częste błędy rachunkowe.) 2. W przedkładanych wnioskach o wykreślenie z ewidencji nie zawsze zachowane wymogi „Instrukcji…” dotyczące przedłożenia niezbędnych dokumentów i opinii. 3. Zbyt łatwe uleganie sugestii zarządców o wykreślenie 4. Nie podawanie czy w miejsce budowli likwidowanej wyznaczy się inne miejsca ochronne. 5. Brak kontroli oraz udziału w przeglądach w zakresie przedłożonych wniosków o zdjęcie z ewidencji

28 28 informacja - ocena stanu przygotowania obrony cywilnej w Województwie Śląskim za rok
2013 URZĄDZENIACH SPECJALNYCH DO LIKWIDACJI SKAŻEŃ Lp. Nazwa punktu Przewidywane potrzeby w zakresie likwidacji skażeń Punkty do likwidacji skażeń Przeszkolona liczba obsad, w % Zabezpieczenie w środki chemiczne do likwidacji skażeń, w % stacjonarne polowe z zasobów woj. na okres 3 dni stałe przewoźne liczba przepustowość odkaża lniki dezaktywatory 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. PZSan 2. POO 3. PZTsam 4. PZTkol 5. PZTwod 6. PZWet Kolumnę nr 3 należy wypełnić nawet wtedy gdy na terenie gminy/powiatu nie ma urządzeń specjalnych. Potrzeby będą zawsze !!!!

29 URZĄDZENIACH SPECJALNYCH DO LIKWIDACJI SKAŻEŃ
29 informacja - ocena stanu przygotowania obrony cywilnej w Województwie Śląskim za rok 2013 URZĄDZENIACH SPECJALNYCH DO LIKWIDACJI SKAŻEŃ Nazwa punktu LATA 2009 2010 2011 2012 2013 2 3 4 5 6 7 PZSan  208  205  204  194  185 POO  83  82  80  78  68 PZTsam  97  100  99  96  76 PZTkol  2 PZWet  25  24  20

30 % POKRYCIA POTRZEB w urządzenia
30 informacja - ocena stanu przygotowania obrony cywilnej w Województwie Śląskim za rok 2013 % POKRYCIA POTRZEB w urządzenia Rysunek 1 % POKRYCIA POTRZEB POSZCZEGÓLNYCH URZADZEŃ Warszawa, 29 – 30 lipiec 2010 r.

31 Wypełniając tabelę uważnie czytać opisy podane pod tabelą:
Kolumna nr 2 – nazwa punktu: PZSan - punkt zabiegów sanitarnych, POO – punkt odkażania odzieży, PZTsam – punkt zabiegów transportu samochodowego, PZTkol – punkt zabiegów transportu kolejowego, PZTwod – punkt zabiegów transportu wodnego, PZWet – punkt zabiegów weterynaryjnych. Kolumna nr 3 – określenie potrzeb w zakresie likwidacji skażeń : PZSan – 10% ludności województwa / liczba osób/, POO – przyjmując średnio 4 kg na osobę / kg odzieży/, PZTsam – 30% sam. ciężarowych / szt. sam. ciężarowych/, PZTkol – 30% składów pełnopociągowych / jeden skład pełnopociągowy – 120 osi/, PZTwod – 30% jednostek pływających /szt./, PZWet – 10% zwierząt dużych / szt. / Podane wskaźniki określają minimalne potrzeby, które w zależności od prognoz mogą być podwyższane. Kolumny nr 4 i 5 - punkty osiągające zdolność eksploatacyjną w ciągu 48 godz. Prace adaptacyjne w tych punktach obejmują zaopatrzenie w sprzęt specjalistyczny, środki chemiczne. Kolumny nr 6 i 7 - punkty planowane w oparciu o istniejącą bazę techniczną, sprzętową i instalacyjną. Kolumny nr 8 i 9 - punkty planowane na bazie istniejącego sprzętu i urządzeń, przeznaczone do obsługi formacji OC. Dane w kolumnach nr 5,7,9 - odpowiednio do punktu - określone w : PZSan liczba osób/8 godz., POO kg odzieży/16 godz., PZTsam szt. sam.cięż./16 godz.,PZTkol liczbia składów/16 godz., PZTwod jedn. pływających/16 godz.,PZWet szt. zwierząt dużych/8 godz. Kolumna nr 10 – % przeszkolonej liczby obsad, uwzględnia obsady po II części szkolenia w zakresie tematyki specjalistycznej. Kolumny Nr 11 i 12 - zabezpieczenie w środki do likwidacji skażeń realizowane z zapasów wojewódzkich np. na podstawie planu świadczeń rzeczowych

32 32 UWAGI 1. Pomimo opracowania Instrukcji i założenia bazy adresowej urządzeń występuje błędne podawanie danych dot. ilości i możliwości przepustowych – wymaga ciągłej weryfikacji szczególnie na poziomie Starostw (zliczają urządzenia istniejące z planowanymi do przygotowania. Ponadto częste błędy rachunkowe. Nie przysyłają informacji o zachodzących zmianach ilościowych ) 2. W przedkładanych wnioskach o wykreślenie z ewidencji nie zawsze zachowane wymogi „Instrukcji…” dotyczące przedłożenia niezbędnych dokumentów i opinii. 3. Zbyt łatwe uleganie sugestii zarządców o wykreślenie 4. Brak kontroli oraz udziału w przeglądach w zakresie przedłożonych wniosków o zdjęcie z ewidencji

33

34 34 Stan zaopatrzenia ludności w wodę
lp. liczba ludności % ludności objętej zasięgiem wodocia gów ilość wodocia gów (w szt.) ilość wodociągów wyposażonych w zespoły prądotwórcze ilość wodociągów wyposażonych w ujęcia wody podziemnej ilość wodocia gów wyposażo nych w zespoły pradotwór cze i ujęcia wody podziemnej ilość studni awaryjnych % ludności objętych zasięgiem studni awaryjnych ilość studni awaryjnych wyposażonych w możliwość zasilania z zespołów prądotwór czych potrzeby budowy nowych studni awaryjnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 gmina POWIAT Kolumna 3 - wpisujemy ludność gospodarstw, które są odbiorcami wody dostarczanej wodociągiem Kolumna 4 - należy podać ilość wodociągów w szt. (część gmin/powiatów podaje sieć w km) Kolumna wpisujemy ludność, która nie jest podłączona do sieci wodociągowej, korzystają z ujęć awaryjnych (w tym studnie indywidualne) Bardzo często zdarza się, że w rubryce nr 3 i nr 9 podane jest np.: 100% - jest to możliwe tylko w przypadku gdy gmina jednocześnie posiada zabezpieczenie potrzeb wody w 100% z wodociągu i w 100% z ujęć awaryjnych. W innych przypadkach należy podać % ludności , która jest odbiorcą wody dostarczanej z sieci wodociągowej (np: 70%) i % ludności korzystających ze studni awaryjnych (np: 30%)

35 dziękuję za uwagę i zapraszam do EWENTUALNEJ DYSKUSJI
ROMAN DUDEK KIEROWNIK ODDZIAŁU OBRONY CYWILNEJ i LOGISTYKI WBiZK ŚUW Tel.: (32)


Pobierz ppt "SLAJD NR ! ocena stanu przygotowania obrony cywilnej w WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZA 2013 R. Roman Dudek Kierownik Oddziału Obrony Cywilnej i Logistyki Wydział."

Podobne prezentacje


Reklamy Google