Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCENA STANU PRZYGOTOWANIA OBRONY CYWILNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZA 2013 R. Roman Dudek Kierownik Oddziału Obrony Cywilnej i Logistyki Wydział Bezpieczeństwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCENA STANU PRZYGOTOWANIA OBRONY CYWILNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZA 2013 R. Roman Dudek Kierownik Oddziału Obrony Cywilnej i Logistyki Wydział Bezpieczeństwa."— Zapis prezentacji:

1 OCENA STANU PRZYGOTOWANIA OBRONY CYWILNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZA 2013 R. Roman Dudek Kierownik Oddziału Obrony Cywilnej i Logistyki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW SLAJD NR ! 5-6 czerwca 2014 r.

2 PODSTAWA PRAWNA Poniższe zadanie obowiązywało także w rozporządzeniu z 1993 r. i wcześniej  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850) w § 2 ust. 5 określa, że do zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju należy dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. Ponadto z § 6 ust. 1 wynika obowiązek składania informacji z realizacji zadań obrony cywilnej na żądanie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Prezesa Rady Ministrów. § 6 ust. 2 określa obowiązek składania sprawozdań przez Wojewodę, a § 6 ust. 3 i 4 – odpowiednio przez Starostę i Szefa OC gminy PONADTO  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 152, poz. 1599 z późn. zm.), które w § 12 ust. 1 pkt. 4 nakłada na Szefa Obrony Cywilnej Kraju obowiązek dokonywania oceny przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej oraz przedłożenia jej do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych; 2 INFORMACJA - OCENA STANU PRZYGOTOWANIA OBRONY CYWILNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZA ROK 2013

3 DOPIERO ??? w 2009 roku, w Biurze ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej opracowany został materiał wyjściowy do sporządzania „Oceny…….” WYTYCZNE SZEFA OBRONY CYWILNEJ KRAJU z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie zasad opracowania oceny stanu przygotowań Obrony Cywilnej w Polsce Przygotowana do omówienia ocena została opracowana we współpracy z terenowymi organami obrony cywilnej, na podstawie informacji otrzymanych od Starostw i miast n.p.p. SLAJD 3 INFORMACJA - OCENA STANU PRZYGOTOWANIA OBRONY CYWILNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM ZA ROK 2013

4 Dobrze przygotowane dane oraz właściwe rozeznanie aktualnego stanu i wynikających z niego potrzeb ma kolosalne znaczenie i jest podstawą szeregu aktów planistycznych, w tym aktów normatywnych. Brak rozeznania w wielu przypadkach przyczynia się do tego iż ustawodawca nie widzi potrzeby wprowadzania nowelizacji lub opracowania nowych aktów prawnych. Jednym z dokumentów, który może mieć wpływ na opracowanie tych aktów (nadanie im właściwego kierunku unormowań) w przypadku zadań dotyczących OC powinna być właściwie opracowana i rzetelna „Ocena stanu przygotowania OC w latach…”. Dlatego też, o ile chcemy poprawnego prawodawstwa właściwe opracowanie „Oceny….”powinno być dążeniem każdego szczebla, który nadzoruje i realizuje zadania OC. 4 INFORMACJA - OCENA STANU PRZYGOTOWANIA OBRONY CYWILNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM ZA ROK 2013

5 OCHRONA LUDNOŚCI 5 INFORMACJA - OCENA STANU PRZYGOTOWANIA OBRONY CYWILNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZA ROK 2013 SYTUACJE ZAGROŻEŃ KONSTYTUCJA RP PRAWO OCHRONY LUDNOŚCI I KRYZYSOWE PRAWO WSPÓLNOTOWE PRAWO MIĘDZYNARODOWE SYTUACJE KRYZYSOWE Ustawa o ochronie ludności ??? Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Akty prawne organów i podmiotów ochrony ludności Ustawa o stanie klęski żywiołowej Ustawa o stanie wyjątkowym Ustawa o stanie wojennym STAN NORMALNY STAN NADZWYCZAJNY

6 TEMATY PODDANE OCENIE 1.Uwarunkowania normatywno – prawne 2.Funkcjonowanie systemu wykrywania, ostrzegania i alarmowania 3.Ewakuacja ludności na wypadek masowego zagrożenia dla życia i zdrowia 4.Budowle ochronne 5.Zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej 6.Likwidacja skażeń i zakażeń 7.Zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz 8.Planowanie obrony cywilnej 9.Zapewnienie dostaw wody pitnej oraz ochrony ujęć i urządzeń wodnych 10.Tworzenie jednostek organizacyjnych obrony cywilnej 11.Finansowanie zadań obrony cywilnej 12.Szkolenie z zakresu obrony cywilnej 13.Doraźna pomoc w grzebaniu zmarłych 14.Zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia 15.Ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacyjnych ratowniczych 16.Inicjowanie działalności naukowo-badawczej i standaryzacyjnej 17.Współpraca z pełnomocnikami wojewodów ds. ratownictwa medycznego i terenowymi organami administracji wojskowej 6 INFORMACJA - OCENA STANU PRZYGOTOWANIA OBRONY CYWILNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZA ROK 2013

7 ALARMOWANIE i/lub OSTRZEGANIE Centrale alarmowe (szt.)Liczba syren Typ*SUMA mechaniczneelektroniczne SUMA Urucha miane ręcznie Uruchamia ne radiowo uruchamia ne ręcznie Uruchamia ne radiowo RCA - 200022 RCA - 30005 DSP 1539 MCA9 PG 500 FL3 MRO-733M1 DIGITEX CZK2 DIGITEX CZK/IP10 SAFELAB3 94 44976926421 1665 7 INFORMACJA - OCENA STANU PRZYGOTOWANIA OBRONY CYWILNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZA ROK 2013

8 SYSTEM WYKRYWANIA I ALARMOWANIA STAROSTWA 8 INFORMACJA - OCENA STANU PRZYGOTOWANIA OBRONY CYWILNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZA ROK 2013 Wykres 1. Procent ludności objętej ostrzeganiem i alarmowaniem za pomocą stacjonarnych syren alarmowych

9 SYSTEM WYKRYWANIA I ALARMOWANIA MIASTA N. P. P 9 INFORMACJA - OCENA STANU PRZYGOTOWANIA OBRONY CYWILNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZA ROK 2013 Wykres 1. Procent ludności objętej ostrzeganiem i alarmowaniem za pomocą stacjonarnych syren alarmowych

10 10. UWAGI 1. Podawanie danych, niezgodne z wykazem syren przedstawionych w Rejestracji Syren Alarmowych (SRSA) - aplikacja sieciowa udostępniona jednostkom samorządu terytorialnego (powiaty, miasta na prawach powiatu, gminy), Wskazana jest wymiana wyeksploatowanych i przestarzałych technicznie elementów systemu alarmowania syrenami na nowoczesne, spełniające aktualne wymogi ogłaszania sygnałów alarmowych. Wiąże się to z potrzebą znacznie zwiększonych nakładów finansowych na ten cel.

11 EWAKUACJA LUDNOŚCI W W OJEWÓDZTWIE Ś LĄSKIM 11 INFORMACJA - OCENA STANU PRZYGOTOWANIA OBRONY CYWILNEJ W W OJEWÓDZTWIE Ś LĄSKIM ZA ROK 2013 Rysunek 1 Ilość osób przewidzianych do ewakuacji w województwie w zależności od skali zagrożenia Legenda objęci ewakuacją Liczba osób do zakwaterowania czasowego pobytu objęci samoewakuacją liczba miejsc czasowego pobytu 169.80797.985 71.822 207.007 OD TSPOD ZAPÓRINNE ZAGROŻENIAOGÓŁEM ewakuacja 58.97842.89567.934169.807 samoewakuacja 35.70220.35141.93297.985 Do zakwaterowania 23.27622.54426.00271.822

12 EWAKUACJA LUDNOŚCI W M IASTACH N. P. P Warszawa, 29 – 30 lipiec 2010 r. 12 INFORMACJA - OCENA STANU PRZYGOTOWANIA OBRONY CYWILNEJ W W OJEWÓDZTWIE 2013 Rysunek 1 Ilość osób przewidzianych do ewakuacji w województwie w zależności od skali zagrożenia Legenda objęci ewakuacją Liczba osób do zakwaterowania (czasowego pobytu ) objęci samoewakuacją liczba miejsc czasowego pobytu 92.96855.536 38.432115.799

13 EWAKUACJA LUDNOŚCI W STAROSTWACH Warszawa, 29 – 30 lipiec 2010 r. 13 INFORMACJA - OCENA STANU PRZYGOTOWANIA OBRONY CYWILNEJ W W OJEWÓDZTWIE 2013 Rysunek 1 Ilość e osób przewidzianych do ewakuacji w województwie w zależności od skali zagrożenia Legenda objęci ewakuacją Liczba osób do zakwaterowania czasowego pobytu objęci samoewakuacją liczba miejsc czasowego pobytu 76.83942.449 34.39091.208

14 14 UWAGI 1. Podawanie danych niezgodnych z danymi zawartymi w opracowanych Planach Ewakuacji III stopnia, co może świadczyć, że po przeprowadzeniu aktualizacji nie podano tego faktu do wiadomości WBiZK ŚUW 2. Mylenie danych dot. poszczególnych stopni ewakuacji 3.W części miast wysoce zurbanizowanych przy ewakuacji III w zakresie terenów „gęstej” zabudowy wokół obiektów „szczególnie wrażliwych” na atak uwzględniono głownie samoewakuację – 4. W przypadku możliwości ataku powietrznego – zaplanowana znikoma liczba ludności podlegającej ewakuacji od tego zagrożenia do miejsc czasowego pobytu. co może być błędne, gdyż mogą być znaczne straty w infrastrukturze i zachodzić może potrzeba zakwaterowania.

15

16

17 ZESTAWIENIE ILOŚCI FOC W LATACH 2009-2013 17 INFORMACJA - OCENA STANU PRZYGOTOWANIA OBRONY CYWILNEJ W W OJEWÓDZTWIE Ś LĄSKIM 2013 GENERALNIE likwidowano formacje zakładowe i terenowe. Praktycznie nieznaczne zmiany w FOC wchodzących w skład SWA. OBECNIE ISTNIEJĄ GMINY, które poza formacjami SWA nie mają żadnych innych ???!! ILOŚC FOC 20092010201120122013 23552364215219081853

18

19 19 UWAGI 1. Pomimo założenia bazy i ponumerowania FOC błędne podawanie danych dot. ilości i składu formacji – wymaga ciągłej weryfikacji 2. Nie zgłaszanie na bieżąco do WBiZK SUW zachodzących zmian ilościowych oraz zapominanie (w przypadku ich zgłoszenia) o uwzględnieniu tego w sprawozdaniach 3. Zliczanie danych z gmin na poziomie Starostw bez przeprowadzenia ich weryfikacji- częste błędy „zliczeniowe”

20 ZESTAWIENIE SPRZĘTU W LATACH 2009-2013 20 INFORMACJA - OCENA STANU PRZYGOTOWANIA OBRONY CYWILNEJ W W OJEWÓDZTWIE Ś LĄSKIM 2013 Wykazano przykładowo potrzeby, stan sprzętu oraz zakupy sprzętu za ostatnie 5 lat. Należy nadmienić, iż w przypadku środków ochrony osobistej (maski, pochłaniacze, odzież) stan sprzętu uwzględnia środki zakupione 20 do 30 lat temu. Są one sukcesywnie wycofywane. Jednakże uzupełnienie w nowy sprzęt i środki jest znikome, co widać w ostatniej kolumnie tabeli

21 Nazwa sprzętuj.m.NależnościStan sprzętu użyczonego gminom Zakupy w gminach – ostatnie 5 lat Maska pgaz. filtracyjnakpl21 03323 786317 Pochłaniacz wielogazowyszt3553 04820 Pochłaniacz hopkalitowyszt1 2044863 Odzież ochronna pchem.kpl18 03113 50522 Dozymetr (dawkomierz)szt20 3083530 Sygnalizator promieniowania kpl9312672 Rentgenoradiometrkpl4183790 Radiotelefon przenośnykpl2 850032 Umundurowanie OC różne (w tym kamizelki) kpl20 2852 5828 Namiotykpl166481

22 22UWAGI 1. Pomimo założenia bazy dot. ilości sprzętu i corocznego porównania stanów błędne podawanie danych dot. ilości sprzętu– wymaga ciągłej weryfikacji 2. Zliczanie danych z gmin na poziomie Starostw bez przeprowadzenia ich weryfikacji- błędy rachunkowe.

23 PLANY OBRONY CYWILNEJ W SZYSTKIE POWIATY I M N. P. OPRACOWAŁY STOSOWNE PLANY ZGODNIE Z : 1. Zarządzeniem Nr 83/12 Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z 21 marca 2012 r. w sprawie opracowania planów obrony cywilnej województwa, powiatów (miast na prawach powiatu), gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz społeczne organizacje ratownicze, 2. Zarządzeniem Nr 345/09 Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 1 października 2009 r. w sprawie opracowania Powiatowych Planów Ewakuacji (Przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (Ewakuacja III stopnia) wraz z Instrukcją. Plany zostały uzgodnione i zaopiniowane przez WBiZK ŚUW NALEŻY ZAKOŃCZYĆ PLANY NA SZCZEBLU j.a.s – podmioty realizujące zadania OC poprzez wypisanie „KART ZADAŃ”. W 2015 będzie to m.in. przedmiotem kontroli prowadzonych przez WBiZK ŚUW. Zakres ten obejmie również sposób opracowania planów gminnych 23 INFORMACJA - OCENA STANU PRZYGOTOWANIA OBRONY CYWILNEJ W W OJEWÓDZTWIE Ś LĄSKIM 2013

24 BUDOWLE OCHRONNE Śląskie znajduje się na 14 miejscu w kraju pod względem zajmowanego obszaru, a na 2 pod względem liczby ludności. Na tym stosunkowo niedużym terytorium, wynoszącym 12 331 km 2, tj. 3,9% powierzchni Polski, żyje 4 714 982 mieszkańców, tj. 12,3% ogólnej liczby ludności, co daje najwyższy w kraju wskaźnik gęstości zaludnienia: 382 osoby/km 2 wobec 122 osób/km 2 w Polsce i 116 osób/km 2 w UE. Istniejące schrony i ukrycia zapewniają ogółem zaledwie 268.251 miejsc co stanowi 5,68% potrzeb w zakresie miejsc ochronnych w skali województwa, z czego wynika, że w przypadku konfliktu zbrojnego, jedynie co 18 osoba będzie mogła liczyć na miejsce w budowli och ronnej. Warszawa, 29 – 30 lipiec 2010 r. 24 INFORMACJA - OCENA STANU PRZYGOTOWANIA OBRONY CYWILNEJ W WOJEWÓDZTWIE Ś LĄSKIM ZA ROK 2013

25

26 ZESTAWIENIE ILOŚCI BUDOWLI OCHRONNYCH W WOJEWÓDZTWIE W LATACH 2009-2013 26 INFORMACJA - OCENA STANU PRZYGOTOWANIA OBRONY CYWILNEJ W W OJEWÓDZTWIE Ś LĄSKIM ZA ROK 2013 TABELA Ilość BUDOWLI OCHRONNYCH ROK 20092010201120122013 ILOŚC BUDOWLI 31763145307330102955 Ogółem w ciągu 5 lat wykreślono 221 budowli ochronnych

27 27 UWAGI 1. Pomimo założenia bazy i ponumerowania budowli występuje błędne podawanie danych dot. ilości i pojemności– wymaga ciągłej weryfikacji szczególnie na poziomie Starostw (zliczają budowle istniejące z planowanymi do doraźnego przygotowania. Ponadto częste błędy rachunkowe.) 2. W przedkładanych wnioskach o wykreślenie z ewidencji nie zawsze zachowane wymogi „Instrukcji…” dotyczące przedłożenia niezbędnych dokumentów i opinii. 3. Zbyt łatwe uleganie sugestii zarządców o wykreślenie 4. Nie podawanie czy w miejsce budowli likwidowanej wyznaczy się inne miejsca ochronne. 5. Brak kontroli oraz udziału w przeglądach w zakresie przedłożonych wniosków o zdjęcie z ewidencji

28 URZĄDZENIACH SPECJALNYCH DO LIKWIDACJI SKAŻEŃ Lp. Nazwa punktu Przewidywane potrzeby w zakresie likwidacji skażeń Punkty do likwidacji skażeń Przeszkolo na liczba obsad, w % Zabezpieczenie w środki chemiczne do likwidacji skażeń, w % stacjonarne polowe z zasobów woj. na okres 3 dni stałeprzewoźne liczba przepust owośćliczba przepust owośćliczba przepust owość odkaża lniki dezakty watory 123456789101112 1.PZSan 2.POO 3.PZTsam 4.PZTkol 5.PZTwod 6.PZWet Kolumnę nr 3 należy wypełnić nawet wtedy gdy na terenie gminy/powiatu nie ma urządzeń specjalnych. Potrzeby będą zawsze !!!! 28 INFORMACJA - OCENA STANU PRZYGOTOWANIA OBRONY CYWILNEJ W W OJEWÓDZTWIE Ś LĄSKIM ZA ROK 2013

29 URZĄDZENIACH SPECJALNYCH DO LIKWIDACJI SKAŻEŃ Nazwa punktu LATA 20092010201120122013 234567 PZSan 208 205 204 194 185 POO 83 82 80 78 68 PZTsam 97 100 99 96 76 PZTkol 2 2 2 2 2 PZWet 25 24 20 29 INFORMACJA - OCENA STANU PRZYGOTOWANIA OBRONY CYWILNEJ W W OJEWÓDZTWIE Ś LĄSKIM ZA ROK 2013

30 % POKRYCIA POTRZEB W URZĄDZENIA Warszawa, 29 – 30 lipiec 2010 r. 30 INFORMACJA - OCENA STANU PRZYGOTOWANIA OBRONY CYWILNEJ W W OJEWÓDZTWIE Ś LĄSKIM ZA ROK 2013 Rysunek 1 % POKRYCIA POTRZEB POSZCZEGÓLNYCH URZADZEŃ

31 Wypełniając tabelę uważnie czytać opisy podane pod tabelą: Kolumna nr 2 – nazwa punktu: PZSan - punkt zabiegów sanitarnych, POO – punkt odkażania odzieży, PZTsam – punkt zabiegów transportu samochodowego, PZTkol – punkt zabiegów transportu kolejowego, PZTwod – punkt zabiegów transportu wodnego, PZWet – punkt zabiegów weterynaryjnych. Kolumna nr 3 – określenie potrzeb w zakresie likwidacji skażeń : PZSan – 10% ludności województwa / liczba osób/, POO – przyjmując średnio 4 kg na osobę / kg odzieży/, PZTsam – 30% sam. ciężarowych / szt. sam. ciężarowych/, PZTkol – 30% składów pełnopociągowych / jeden skład pełnopociągowy – 120 osi/, PZTwod – 30% jednostek pływających /szt./, PZWet – 10% zwierząt dużych / szt. / Podane wskaźniki określają minimalne potrzeby, które w zależności od prognoz mogą być podwyższane. Kolumny nr 4 i 5 - punkty osiągające zdolność eksploatacyjną w ciągu 48 godz. Prace adaptacyjne w tych punktach obejmują zaopatrzenie w sprzęt specjalistyczny, środki chemiczne. Kolumny nr 6 i 7 - punkty planowane w oparciu o istniejącą bazę techniczną, sprzętową i instalacyjną. Kolumny nr 8 i 9 - punkty planowane na bazie istniejącego sprzętu i urządzeń, przeznaczone do obsługi formacji OC. Dane w kolumnach nr 5,7,9 - odpowiednio do punktu - określone w : PZSan liczba osób/8 godz., POO kg odzieży/16 godz., PZTsam szt. sam.cięż./16 godz.,PZTkol liczbia składów/16 godz., PZTwod jedn. pływających/16 godz.,PZWet szt. zwierząt dużych/8 godz. Kolumna nr 10 – % przeszkolonej liczby obsad, uwzględnia obsady po II części szkolenia w zakresie tematyki specjalistycznej. Kolumny Nr 11 i 12 - zabezpieczenie w środki do likwidacji skażeń realizowane z zapasów wojewódzkich np. na podstawie planu świadczeń rzeczowych

32 32 UWAGI 1. Pomimo opracowania Instrukcji i założenia bazy adresowej urządzeń występuje błędne podawanie danych dot. ilości i możliwości przepustowych – wymaga ciągłej weryfikacji szczególnie na poziomie Starostw (zliczają urządzenia istniejące z planowanymi do przygotowania. Ponadto częste błędy rachunkowe. Nie przysyłają informacji o zachodzących zmianach ilościowych ) 2. W przedkładanych wnioskach o wykreślenie z ewidencji nie zawsze zachowane wymogi „Instrukcji…” dotyczące przedłożenia niezbędnych dokumentów i opinii. 3. Zbyt łatwe uleganie sugestii zarządców o wykreślenie 4. Brak kontroli oraz udziału w przeglądach w zakresie przedłożonych wniosków o zdjęcie z ewidencji

33

34 34 Stan zaopatrzenia ludności w wodę lp. liczba ludności % ludności objętej zasięgiem wodocia gów ilość wodocia gów (w szt.) ilość wodociąg ów wyposażo nych w zespoły prądotwó rcze ilość wodociąg ów wyposażo nych w ujęcia wody podziemn ej ilość wodocia gów wyposażo nych w zespoły pradotwór cze i ujęcia wody podziemnej ilość studni awaryjn ych % ludności objętych zasięgiem studni awaryjnych ilość studni awaryjnych wyposażonyc h w możliwość zasilania z zespołów prądotwór czych potrzeby budowy nowych studni awaryjnych 1234567891011 liczba ludności gmina POWIAT Kolumna 3 - wpisujemy ludność gospodarstw, które są odbiorcami wody dostarczanej wodociągiem Kolumna 4 - należy podać ilość wodociągów w szt. (część gmin/powiatów podaje sieć w km) Kolumna 9 - - wpisujemy ludność, która nie jest podłączona do sieci wodociągowej, korzystają z ujęć awaryjnych (w tym studnie indywidualne) Bardzo często zdarza się, że w rubryce nr 3 i nr 9 podane jest np.: 100% - jest to możliwe tylko w przypadku gdy gmina jednocześnie posiada zabezpieczenie potrzeb wody w 100% z wodociągu i w 100% z ujęć awaryjnych. W innych przypadkach należy podać % ludności, która jest odbiorcą wody dostarczanej z sieci wodociągowej (np: 70%) i % ludności korzystających ze studni awaryjnych (np: 30%)

35 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I ZAPRASZAM DO EWENTUALNEJ DYSKUSJI ROMAN DUDEK KIEROWNIK ODDZIAŁU OBRONY CYWILNEJ i LOGISTYKI WBiZK ŚUW Tel.: (32) 20 77 113 E-mail: dudekr@katowice.uw.gov.pl


Pobierz ppt "OCENA STANU PRZYGOTOWANIA OBRONY CYWILNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZA 2013 R. Roman Dudek Kierownik Oddziału Obrony Cywilnej i Logistyki Wydział Bezpieczeństwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google