Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dariusz Hajdukiewicz Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Warszawa, 26 listopada 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dariusz Hajdukiewicz Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Warszawa, 26 listopada 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Dariusz Hajdukiewicz Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Warszawa, 26 listopada 2014 r.

2 Podstawa prawna tworzenia Warszawskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Akty prawa powszechnie obowiązujące:  Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128);  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.);  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Akty prawa miejscowego:  Uchwała Nr XXVI/510/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Warszawskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015;  Uchwała Nr XXXIV/814/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Warszawskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015; Akty wewnętrzne:  Zarządzenie Nr 1477/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 września 2011 r. w sprawie powołania Warszawskiej Rady Ochrony Zdrowia Psychicznego

3 Obligatoryjni: Minister Sprawiedliwości, Minister Obrony Narodowej, a także ministrowie właściwi do spraw zdrowia, oświaty i wychowania, pracy, zabezpieczenia społecznego, nauki i szkolnictwa wyższego, spraw wewnętrznych i administracji publicznej, Narodowy Fundusz Zdrowia Samorządy województw, powiatów i gmin Fakultatywni: Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, samorządy zawodowe, grupy samopomocy pacjentów, kościoły Realizatorzy Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

4 1)Komórki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy; -Biuro Polityki Zdrowotnej, -Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, -Biuro Edukacji, -Urząd Pracy m.st. Warszawy 2)Jednostki organizacyjne nadzorowane przez powyższe Biura -podmioty lecznicze m.st. Warszawy, -poradnie psychologiczno-pedagogiczne, -placówki szkolne, -domy pomocy społecznej, -środowiskowe domy samopomocy, 3) Organizacje pozarządowe (poprzez wsparcie finansowe ze strony m.st. Warszawy inicjatyw kierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi) Realizatorzy Warszawskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

5 Aktywność Biura Polityki Zdrowotnej w zakresie realizacji Programu 1.Ustalenie priorytetów promocji zdrowia psychicznego w m.st. Warszawie na podstawie analiz epidemiologicznych. 2.Opracowanie i wdrożenie lokalnego, warszawskiego programu zwiększania dostępności i zmniejszania nierówności w dostępie do różnych form psychiatrycznej opieki zdrowotnej. 3.Koordynacja realizacji programu uwzględniająca inne, niż m.st. Warszawa podmioty tworzące bazę psychiatrycznej opieki zdrowotnej - Warszawska Rada Ochrony Zdrowia Psychicznego. 4.Tworzenie warunków do kontraktowania świadczeń psychiatrycznej opieki zdrowotnej zgodnie z potrzebami mieszkańców. 5.Psychiatria - jeden z obszarów priorytetowych prac Warszawskiej Rady Polityki Zdrowotnej.

6 W okresie 2008-2011 największy wzrost wskaźnika osób leczonych ambulatoryjnie z powodu chorób psychicznych dotyczył: zespołów behavioralnych i zaburzeń osobowości, zachorowań związanych ze stresem, zaburzeniami nastroju i zaburzeń psychicznych związanych z używaniem alkoholu. W opiece szpitalnej w ww. latach wzrost wskaźnika leczonych nie był tak zauważalny i dotyczył głównie zaburzeń behavioralnych i osobowości, związanych ze stresem i spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych. Rozpoznanie Osoby w wieku 1-18 lat leczone w opiece ambulatoryjnej na 100 tys. ludności w latach 2008-2011 20082011 Zaburzenia organiczne włącznie z zespołami objawowymi F00-F0918,913,3 Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu F1029,837,7 Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych F11-F19 607,2587,6 Schizofrenia i zaburzenia schizotypowe i urojeniowe F20-F2982,650,6 Zaburzenia nastroju (afektywne) F30-F39151,3220,7 Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne F40-F48580,6586,9 Upośledzenie umysłowe F70-0F79269,6387,7 Zespoły behawioralne F50-F59 Zaburzenia osobowości F60-F69 Zaburzenia rozwojowe i emocji F84-F98 2705,83276,7 Nieokreślone zaburzenia psychiczne F99247,7193,5 Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zdrowia psychicznego w m.st. Warszawa (opieka ambulatoryjna)

7 Standaryzowane współczynniki zgonów z powodu wybranych przyczyn zewnętrznych w Warszawie w latach 2009-2011 - problem samobójstw

8 1.Zaburzenia nerwicowe, 2.Zaburzenia organiczne, 3.Zaburzenie spowodowane używaniem alkoholu i środków psychoaktywnych 4.Choroby typu schizofrenicznego i afektywne, 5.Samobójstwa. 6.Z uwagi na współpracę z Mazowiecką Radą Zdrowia Psychicznego, także priorytety Mazowsza są uwzględniane przy realizacji programu warszawskiego. Do wyznaczenia priorytetów promocji zdrowia psychicznego na obszarze m.st. Warszawy wykorzystana została bieżąca działalność Biura Polityki Zdrowotnej w zakresie pozyskiwania informacji o stanie zdrowia mieszkańców stolicy, której efektem są cykliczne publikacje dotyczące tej problematyki. Dla potrzeb wyboru głównych kierunków wzmocnienia psychiatrycznej opieki zdrowotnej posłużyła między innymi publikacja „Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 2009-2011”. 1.Priorytety ochrony zdrowia psychicznego dla m.st. Warszawy

9  I edycja Warszawskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dot. lat 2011-2015  II edycja, aktualizowana, dot. lat 2015-2020 jako efekt: a)analizy zmian w zakresie bazy psychiatrycznej opieki zdrowotnej b)analizy zmian w zakresie poziomu kontraktowania świadczeń c)ustalenia kierunków rozwoju opieki psychiatrycznej 2. Opracowanie i wdrożenie lokalnego, warszawskiego programu ochrony zdrowia psychicznego

10  Analiza zasobów psychiatrycznej opieki zdrowotnej w m.st. Warszawie  Spotkania Rady w celu monitorowania realizacji Programu, bieżącego analizowania sytuacji w zakresie dostępności do świadczeń psychiatrycznych i możliwości jej poprawy  Uchwalanie stanowisk odnoszących się do aktualnych, najważniejszych problemów opieki psychiatrycznej (np.: poziomu finansowania i kontraktowania świadczeń) i kierowanie ich do odpowiednich osób i instytucji  Ustalanie kierunków rozwoju psychiatrycznej opieki zdrowotnej w m.st. Warszawie * przedstawiciele 7 podmiotów tworzących podmioty lecznicze na terenie m.st. Warszawy oraz Urzędu Pracy m.st. Warszawy, Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony i Promocji Zdrowia 3. Koordynacja realizacji programu - Warszawska Rada Ochrony Zdrowia Psychicznego*

11  Działania inwestycyjne mające na celu poprawę warunków udzielania świadczeń psychiatrycznych, np.: modernizacje, remonty i adaptacje, a także tworzenie nowej bazy dla realizacji świadczeń w szczególności w zakresie opieki środowiskowej/domowej. Finansowanie powyższych działań z budżetu BPZ i podmiotów leczniczych.  Prowadzenie korespondencji z MOW NFZ w sprawie poprawy finansowania lecznictwa psychiatrycznego.  Działania organizacyjne – koncepcja sieci Centrów Zdrowia Psychicznego. 4. Tworzenie warunków do kontraktowania świadczeń psychiatrycznej opieki zdrowotnej zgodnie z potrzebami mieszkańców

12 Centra zdrowia psychicznego dla osób dorosłych mają świadczyć usługi psychiatrycznej opieki zdrowotnej dorosłym mieszkańcom Warszawy, obejmując obszar jednej, bądź zespołu dzielnic 1) Żoliborz – Bielany 2) Szpital Bielański 3) Bemowo - Włochy 4) Wola-Śródmieście 5) Szpital Wolski 6) Ochota – Ursus 7) Ursynów – Wilanów 8) Mokotów 9) Wawer – Wesoła 10) Rembertów – Praga Płd. 11) Białołęka – Praga Płn. 12) Targówek Centra Zdrowia Psychicznego

13 5. Psychiatria - jeden z obszarów priorytetowych prac Warszawskiej Rady Polityki Zdrowotnej. Mając na uwadze aktualne dane epidemiologiczne oraz sytuację w zakresie dostępności świadczeń psychiatrycznej opieki zdrowotnej, uchwałą nr 4/2013 Warszawskiej Rady Polityki Zdrowotnej z dnia 25 listopada 2013 r. psychiatria została uznana za jeden z priorytetów prac tej Rady w latach 2014-2016. Warszawska Rada Polityki Zdrowotnej jest organem opiniodawczym i doradczym Prezydent m.st. Warszawy w zakresie ochrony zdrowia. W skład Rady wchodzą przedstawiciele 6 z 7 podmiotów tworzących podmioty lecznicze funkcjonujące na obszarze Miasta, Wojewoda Mazowiecki oraz przedstawiciel MOW NFZ. Wielokrotne rotacje na kierowniczych stanowiskach w MOW NFZ nie sprzyjały prowadzeniu bardziej skutecznej działalności WRPZ. Sukcesem Rady jest jednak m.in. opracowanie i przyjęcie dokumentu pt: „Kierunki rozwoju opieki zdrowotnej w m.st. Warszawa w latach 2014 – 2025. Zarys strategii”, w którym uwzględniono m.in. koncepcję 12 stołecznych CZP.

14 Baza opieki szpitalnej Wskaźnik dla łóżek psychiatrycznych szpitalnych – 4 łóżka /10 tys. mieszkańców Liczba łóżek psychiatrycznych na terenie Warszawy – 654 (większość w szpitalach monospecjalistycznych) - brakuje 30 łóżek Tylko 3 szpitale ogólne w Warszawie dysponują oddziałami psychiatrycznymi – Bielański, Wolski i Bródnowski Problem niedostatecznego finansowania łóżek psychiatrycznych w szpitalach ogólnych grozi likwidacją małych (środowiskowych) oddziałów psychiatrycznych Wskaźnik dla łóżek psychiatrycznych w ZOL’ach zgodnie z rozporządzeniem RM powinien wynosić 1-2 łóżka/10 tys. mieszkańców. Wg informacji NFZ, na Mazowszu jest takich łóżek 750. Potrzebna liczba łóżek dla Mazowsza wg liczby ludności, aby spełnić wymogi wskaźnika – wynosi od 520 do 1040. W Warszawie brak jest dotąd takich łóżek. Aby spełnić wymogi rozporządzenia wg wskaźnika powinno ich być przynajmniej171 (licząc tylko osoby zameldowane). Obecna propozycja dla NFZ to stworzenie w stołecznych ZOL-ach warunków udzielania świadczeń dla ok. 100 pacjentów z problemami psychicznymi, tak aby mogli oni zachować łatwy i częsty kontakt z bliskimi w celu szybkiego powrotu do środowiska.

15 Problemy z zakupem przez MOW NFZ świadczeń psychiatrycznych w oddziałach dziennych Wskaźnik: 3 miejsca w oddziałach dziennych na 10 tysięcy mieszkańców Brakuje 184 miejsc Płatnik kupuje jedynie 20–30% możliwości Taka sytuacja grozi więc likwidacją już istniejących miejsc i dalszym pogłębieniem deficytu

16 Wnioski wynikające z dotychczasowej realizacji Warszawskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Możliwości:  zaangażowanie samorządu Miasta w realizację programu – finansowanie rozwoju bazy lecznictwa psychiatrycznego  utworzenie platformy współpracy Miasta z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania psychiatrycznej opieki zdrowotnej na obszarze m.st. Warszawy  aktywność miejskich podmiotów leczniczych w zakresie rozwoju opieki psychiatrycznej - zwiększania poziomu kontraktowania świadczeń i poszerzania ich zakresu, pozyskiwania kadry specjalistycznej, dążenie do podnoszenia standardu udzielanych świadczeń  przeznaczanie z budżetu m.st. Warszawy znacznych środków finansowych na działania w celu ograniczenia występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego mieszkańców – zadania edukacyjne, społeczne i rehabilitacji zawodowej

17 Wnioski wynikające z dotychczasowej realizacji Warszawskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Ograniczenia:  nieadekwatny do potrzeb poziom kontraktowania świadczeń w szczególności w zakresie opieki środowiskowej/domowej i psychogeriatrii, wpływa demotywująco na prowadzenie specjalistycznych, nowoczesnych placówek  niedostrzeganie przez płatnika dotychczasowych wysiłków oraz efektów poniesionych nakładów finansowych skutkuje spowolnieniem dalszych koniecznych działań reorganizacyjnych  nieuwzględnianie założeń NPOZP przy tworzeniu innych niż WPOZP, lokalnych programów na terenie Warszawy  niska wycena świadczeń psychiatrycznych, w szczególności ambulatoryjnych powodująca zwiększanie zainteresowania poszerzaniem bazy szpitalnej, czego skutkiem może być odejście od dotychczasowych koncepcji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego  brak kadry specjalistycznej w szczególności w odniesieniu do psychiatrii dzieci i młodzieży

18


Pobierz ppt "Dariusz Hajdukiewicz Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Warszawa, 26 listopada 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google