Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum nr 41 im. Stefana Żeromskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum nr 41 im. Stefana Żeromskiego"— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum nr 41 im. Stefana Żeromskiego
ul. Bohdanowicza Łódź tel./fax:

2 Typy klas na rok szkolny 2015/2016:
Klasa ogólna z elementami ekologii i regionalizmu (Ib) Klasa utworzona jest dla uczniów zainteresowanych przyrodą, ekologią, regionem. Program edukacji ekologicznej jest prowadzony w nowo powstałej pracowni ekologicznej „Wokół nas” utworzonej dzięki WFOŚiGW w Łodzi. Proponowane zajęcia umożliwiają młodzieży rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, tworzą idealne warunki do rozwiązywania praktycznych i teoretycznych problemów badawczych. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu ekopracowni uczniowie samodzielnie przeprowadzają badania dotyczące czystości wody, gleby, powietrza, realizują ciekawe projekty edukacyjne m.in. „Dydaktyka ze śmietnika”, „Elektroodpady – problem czy nie”, „Stop niskiej emisji”, „Szkoła dla miast”, „Licz na zieleń”, „Szkolny detektyw – poszukiwanie nielegalnych składowisk odpadów”, „Ekologicznie, a modnie i ślicznie”.

3 W programie wykraczającym poza treści z podstawy programowej proponujemy m.in. zajęcia terenowe, wycieczki przyrodnicze, eksperymenty naukowe, hodowle, doświadczenia biologiczne i chemiczne. Treści realizowane na lekcjach oraz w trakcie wycieczek po Łodzi i okolicach rozwijają zainteresowanie regionem, umożliwiają obcowanie z pięknem przyrody, zabytkami, pomagają poznać topografię i historię naszego miasta. Dla młodych turystów proponujemy udział w rajdach organizowanych przez PTTK i inne organizacje turystyczne, wspierające realizację zadań szkoły.

4 Klasa dwujęzyczna dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem
umiejętności językowych (Ic) Klasa utworzona jest dla uczniów uzdolnionych językowo, którzy chcą uczyć się języka angielskiego w szerszym zakresie niż w innych oddziałach. W ramach realizacji programu autorskiej klasy dwujęzycznej, dzięki któremu nasza placówka uzyskała w 2010 roku tytuł Innowacyjnej Szkoły, oferujemy 5 godzin języka angielskiego tygodniowo z podziałem na grupy oraz cztery przedmioty nauczane dwujęzycznie: historię, wiedzę o społeczeństwie, informatykę oraz zajęcia artystyczne. Na lekcjach nauczyciele wdrażają nowoczesne metody nauczania: CLIL oraz Blended Learning. Podczas zajęć uczniowie nie tylko doskonalą swoje kompetencje językowe, ale także poszerzają wiedzę na temat krajów anglojęzycznych, ich historii i kultury. Realizowane są również interdyscyplinarne projekty edukacyjne w języku angielskim, np. Holly Łódź, NBA Highlights, The History of Polish GROM, The Tudors in the 16th century, Stereotypes about the English-speaking countries. Młodzież z klas dwujęzycznych uczestniczy w prowadzonych przez zagranicznych studentów z organizacji AIESEC warsztatach w języku angielskim, poświęconych zagadnieniom dotyczącym kultury, obyczajów oraz stylu życia mieszkańców innych krajów. Współpracujemy z instytucjami wspierającymi naukę języka angielskiego: British Council, Pearson, Macmillan.

5 Na podstawie wyników uzyskanych w wewnątrzszkolnych konkursach języka angielskiego wybieramy najlepszego anglistę Gimnazjum nr 41. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w międzyszkolnych konkursach języka angielskiego, np.: Think English, English High Flier, Spelling Bee. Zapraszamy na Dzień Otwarty r. Nabór do klasy odbywa się na podstawie prognostycznego testu zdolności językowych oraz testu kompetencji z języka angielskiego. Test odbędzie się 12 marca 2015 roku o godz w Publicznym Gimnazjum nr 41. Szczegóły rekrutacji dostępne są na stronie internetowej naszej szkoły: w zakładce Rekrutacja. Kandydaci do klasy dwujęzycznej są zobowiązani do przyniesienia do dnia 10 marca zgłoszenia na test. Wzór jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja.

6 Klasa ogólna z elementami dziennikarstwa prasowego, radiowego i internetowego (Id)
Klasa jest utworzona z myślą o uczniach zainteresowanych środkami masowego przekazu. Program zakłada nie tylko zajęcia teoretyczne, ale także warsztaty z dziennikarzami i znawcami świata mediów. Młodzież będzie uczestniczyć w spotkaniach warsztatowych w redakcji Ekspresu Ilustrowanego, w wycieczkach do Radia Łódź, spotykać się z dziennikarzami Rozgłośni Polskiego Radia Łódź. Przewidziany jest udział uczniów w konkursach dziennikarskich, fotograficznych i literackich, a podczas dodatkowych, bezpłatnych lekcji będą oni realizować projekty dziennikarskie. Efekty pracy zespołowej przedstawimy na szkolnych wystawach prac uczniów. Proponowany program klasy obejmuje zajęcia z wiedzy o sztuce filmowej, publicystycznej oraz dziennikarstwa. Zadaniem realizacji dodatkowego programu jest kształtowanie w uczniach aktywności i krytycyzmu oraz wyrobienie umiejętności wypowiadania się zgodnie z poetyką różnych gatunków dziennikarskich. Uczeń tej klasy stanie się świadomym odbiorcą kultury, wrażliwym na problemy społeczne. Dziennikarstwo jest sztuką nie tylko słowa, choć warsztat jest bardzo ważny, ale również wnikliwej obserwacji świata i rzetelnego przekazywania informacji.

7 W ramach programu dziennikarskiego zaplanowane są też zajęcia z wolontariuszami z Fundacji Schumana, prowadzone w języku polskim, niemieckim i angielskim. Dodatkowo proponujemy warsztaty grafiki komputerowej i obróbki zdjęć cyfrowych. Młodym adeptom sztuki dziennikarskiej umożliwimy udział w redagowaniu gazetki szkolnej GAZ, a także w realizowaniu audycji radiowych, których będzie można wysłuchać w szkolnym radiu i w Internecie. Każdy uczeń pozna podstawy rejestracji i edycji dźwięku, a w ramach projektu edukacyjnego będzie mógł nagrać i udźwiękowić autorskie słuchowisko radiowe. Młodych ludzi ciekawych świata i mediów zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

8 Klasa ogólna z elementami praktycznej matematyki (Ie)
Klasa utworzona jest dla uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi, poszukujących praktycznych rozwiązań różnych problemów technicznych, ekonomicznych,…. Szczególną uwagę będziemy zwracać na praktyczne wykorzystanie matematyki, na pokazywanie jej zastosowania w życiu codziennym. Planowana jest współpraca m.in. z pracownikami banku, Urzędu Statystycznego oraz przedstawicielami różnych zawodów. Program będzie realizowany na lekcjach oraz zajęciach dodatkowych. Uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach Koła Praktycznych Matematyków, realizując projekt „Matematyka w praktyce” oraz biorąc udział w kuratoryjnym konkursie przedmiotowym, licznych konkursach matematycznych m.in.: Kangur, Pangea, Matematyka bez granic i innych. Proponujemy również udział w II Gimnazjalnym Konkursie Matematycznym na Najlepszego Matematyka 41 Gimnazjum oraz na najlepszy zespół klasowy z matematyki 41 Gimnazjum.

9 Poprzez udział w zajęciach matematycznych młodzież pogłębi swoją wiedzę, udoskonali umiejętności pracy w zespole, nauczy się odpowiedzialności za podjęte zobowiązania, przygotuje do rozwiązywania praktycznych i teoretycznych problemów, pozna lepiej swoje możliwości, podniesie poziom samooceny, lepiej przygotuje się do planowania swojej przyszłości.

10 Klasa sportowa o profilu rugby (Ia)
Klasa sportowa o profilu rugby, która powstanie w naszym gimnazjum po raz drugi, jest przeznaczona dla dziewcząt i chłopców, których pasją jest sport. Obecnie uczniowie tej klasy to zdobywcy tytułu mistrza Gimnazjalnej Ligi Rugby Tag 2014. Program klasy sportowej o profilu rugby jest przeznaczony dla uczniów klas I-III. Będzie on dostosowany do indywidualnych potrzeb uczniów rozpoczynających przygodę z rugby na poziomie gimnazjalnym. Nabór chłopców i dziewcząt obejmie całą Łódź. Program do tej klasy został napisany przez nauczyciela wychowania fizycznego – mgr Szymona Walczaka - instruktora i trenera rugby uczącego w naszej szkole. W ramach programu gwarantujemy: 10 godzin wychowania fizycznego tygodniowo Współpracę z instytucjami wspierającymi dyscyplinę rugby: Klub Sportowy BBRC Łódź, Łódzki Okręgowy Związek Rugby, Polski Związek Rugby Udział w rozgrywkach międzyszkolnych takich jak: „Gimnazjalna Liga Rugby Tag”, „Orlikowa Liga Rugby Tag”, udział w rozgrywkach, turniejach dzieci i młodzieży z Klubem Sportowym BBRC Łódź Udział w zajęciach sportowych, wyjściach na basen, kręgle, bilard i do kina w trakcie ferii zimowych i półkolonii letnich.

11 Zapraszamy na Dzień Otwarty 6. 03. 2015r
Zapraszamy na Dzień Otwarty r. do sali gimnastycznej na lekcję pokazową. Nabór do klasy odbywa się na podstawie testu sprawności ogólnej. Test sprawnościowy odbędzie się 13 marca 2015 r. o godzinie w sali gimnastycznej Gimnazjum 41 przy ul. Bohdanowicza 11 w Łodzi. Szczegóły rekrutacji oraz zakres zadań testu sprawności ogólnej dostępne są na stronie internetowej naszej szkoły: w zakładce Rekrutacja. Kandydaci do klasy sportowej są zobowiązani do przyniesienia do dnia 12 marca zgłoszenia na test sprawnościowy do klasy sportowej. Wzór jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja. Na test sprawnościowy obowiązuje strój sportowy.

12 Chwalimy się: kameralną atmosferą; bezpieczną szkołą z monitoringiem;
pięknie wyremontowanym budynkiem; certyfikatami: „Szkoła zaangażowana społecznie”, „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”, „Honorowy Certyfikat Bezpieczeństwa "Bezpieczna Szkoła"”, „Szkoła innowacyjna”, „Szkoła promująca zdrowie”, „Szkoła bez korepetycji”, „Lepsza szkoła”;

13 Chwalimy się: wspaniałą społecznością, dzięki której wygraliśmy w Budżecie Obywatelskim realizację dwóch projektów w roku : na wielofunkcyjne boisko i remont sali gimnastycznej; opieką pedagoga i psychologa; opieką pielęgniarską, wstępnymi przeglądami stomatologicznymi; dziennikiem elektronicznym Librus. Najlepszym z najlepszych w nauce, w sporcie, w pracy wolontariackiej, w kulturze osobistej, w zaangażowaniu w życie szkoły przyznajemy Żeromki. Doceniamy 100% frekwencji, przyznając kartę JOKERA.

14

15 Realizujemy: projekt „Szkoły patronackie” wspólnie ze szkołą w Miednikach na Litwie; projekt Ekologiczny „STOP niskiej emisji” organizowany przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty; projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. innowację pedagogiczną „Bezpieczeństwo publiczne”, która przygotowuje uczniów do pracy w służbach mundurowych;

16 Realizujemy: projekt „Trener osiedlowy”, zapewniając organizację czasu wolnego w ferie letnie i zimowe oraz wiosenne i jesienne popołudnia; projekt „Jestem fair” ; projekt Eduscience, którego celem jest podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii; program wychowawczy, którego mottem są słowa naszego patrona Stefana Żeromskiego „Człowiek jest to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie wolno”.

17 Zajęcia dodatkowe jakie proponujemy w roku szkolnym 2015/2016:
zajęcia wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów, fakultety przygotowujące do konkursów, zajęcia dziennikarskie i fotograficzne, naukę gry na bębnach afrykańskich w ramach zespołu muzyczno-wokalnego, zajęcia z jogi i aerobiku, zajęcia z rugby, koła przedmiotowe i językowe (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski i j. hiszpański), rajdy z kołem geograficznym, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, Szkolne Koło Caritas i wolontariat, chór.

18 Wyposażenie sal lekcyjnych i sportowych:
W szkole znajduje się pracownia ekologiczna „Wokół nas” utworzona dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Łodzi, wyposażona w 16 mikroskopów optycznych, rzutnik foliogramów, wizualizer, zestawy doświadczalne i wiele innych pomocy. W szkole jest jedna pracownia komputerowa. Uczniowie pracują na 14 komputerach. W każdej sali są komputery z bezprzewodowym dostępem do Internetu, w trzech pracowniach są tablice interaktywne, w większości pracowni rzutniki umożliwiające korzystanie z podręczników e-learningowych . Szkoła posiada małą salę do zajęć z aerobiku, tenisa stołowego, siłownię i od 2015 roku nowoczesne boisko wielofunkcyjne.

19 Psycholog i pedagog szkolny
Młodzież szkolna objęta jest pomocą psychologa i pedagoga szkolnego, którzy udzielają wsparcia i pomocy uczniom i ich rodzicom. W szkole działa mailowa skrzynka zaufania. Psycholog i pedagog współpracują z instytucjami zewnętrznymi, aby udzielana pomoc była efektywna. Pedagog zajmuje się pomocą materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Psycholog-doradca zawodowy udziela grupowego i indywidualnego doradztwa przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Proces ten oparty jest na diagnozie psychologicznej.

20 BAWIMY SIĘ PODCZAS WYJAZDÓW INTEGRACYJNYCH,

21 PODCZAS EUROPEJSKIEGO DNIA JĘZYKÓW I W CZASIE ZAWODÓW SPORTOWYCH

22 KONCERCIE NOWOROCZNYM
BAWIMY SIĘ NA

23 NA PIKNIKU RODZINNYM

24 NA BALU KLAS TRZECICH I SZKOLNYCH DYSKOTEKACH.

25 ORGANIZUJEMY DNI EPOK LITERACKICH I WIECZORY POEZJI

26 DBAMY O TRADYCJE, ORGANIZUJĄC DZIEŃ OTWARTY, ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY, IMPREZY PATRIOTYCZNE

27 Dołącz do nas! NAJFAJNIEJSZE GIMNAZJUM W ŁODZI 2014


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum nr 41 im. Stefana Żeromskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google